Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02311 Филология: әдебиеттану в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Әдебиеттанудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-Қазіргі әдебиеттанудың негізгі даму тенденциялары туралы түсінік беру. Қазіргі әдебиеттанудың әдіснамасы мен стратегиясын зерттеу, алынған білімді ғылыми-зерттеу және қолданбалы қызмет салаларында практикалық қолдану дағдыларын қалыптастыру. Әдебиеттегі жанрлық-тақырыптық бірліктердің өзекті мәселелері. "Діни әдебиеттану" мәселе ретінде. Қазіргі әдебиеттанудағы "әдебиет және миф". Әдеби журналдардың қазіргі жағдайы. Классикалық және классикалық емес көркем жүйелердің өзара әрекеттесу мәселесі.

 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін қалыптастыру, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды, оқыту мен ұйымдастыруды қалыптастырады. Жоғары білім беру педагогикасының әдістемесі мен теориясы, қазіргі заманғы педагогикалық технологиялармен таныстыру, білім беруді жоспарлау мен ұйымдастыруды және тәрбиелеуді оқыту.

 • Әдеби аударма: қалыптасуы, дамуы, келешегі
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – аударма теориясының негізгі категорияларын анықтау. Аударма теориясының объектісі. Аударма әдістері. Аударма түрлері. Аудармаға қойылатын талаптар. Әдеби аударма, қалыптасуы және дамуы. Әдеби аударманың ерекшелігі. Аударма технологиясы. Транслитерация әдісі, транслитерация процестері. Аударма процесіндегі Трансформация. Вольный перевод.Қазақ әдебиетіндегі көркем аударманың эволюциясының негізгі кезеңдерін анықтау; көркемдік аударманың қазақ тілінен орыс тіліне және орыс тілінен қазақ тіліне кезеңдік және функционалдық ерекшеліктерін белгілей отырып түрлерін белгілеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Теориялық поэтика және әдеби туындылардың қызметі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-теориялық поэтика және оның негізгі бағыттары туралы білімді меңгеру. Поэтиканың пән ретінде қалыптасу кезеңдері. Поэтиканың негізгі категориялары. Дыбыс, сөздік, мәтіннің бейнелі құрылымы. Поэтиканың әлемдік әдебиет теориясы мен тарихымен байланысы. Лингвопоэтика, семиотика, поэтика неомифологизма.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-қоғамдағы ғылымның рөлі, ғылым мен философияның құрылымы, ғылымның қазіргі кезеңдегі ерекшеліктері, ғылыми білімнің құрылымы, ғылыми революциялар мен ғылыми рационалдылықтың құрылымы, ғылымның әлеуметтік институт ретінде рөлі, педагогика мен білім философиясының филосо-фиялық мәселелері, қоғамдағы ғылымның рөлі мен қызметтері, Ғылым мен философияның өзара байланысы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты - басқарудың психологиялық заңдылықтарын зерттеу, диагностикалау және күйін болжау және басқару кіші жүйенің өзгеруі; басқарылатын объектінің жай-күйін осы бағытта өзгертуге бағындырушылар қызметінің бағдарламасы қалыптастыру; диагностикалық құралдарды құру, менеджерлерді оқытудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқарушылық кеңес беру, атап айтқанда, біліктілігін арттыру, жоғары лауазымдарға тағайындау үшін резерв құру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көркем мәтін интерпретациясы
  Несиелер: 5

  Пәнін мақсаты - магистранттарды қазақ/орыс/ағылшын тілі стилистикасының бір бөлімі бойынша оқу-зерттеу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазуға дайындау болып табылады. Көркем мәтіннің коммуникативтік, прагматикалық және функционалдық ерекшеліктері. Интерпретация принциптері мен әдістері мәтін/дискурстың лингвистикалық және мәдени аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдеби шығарманың көркемдік тұтастығы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты –көркем шығарманың көркемдік құралдары, формалары мен құрылымы туралы білімді қалыптастыру. Көркем тұтастық ұғымы. Шығармашылық әлем, әдеби жанрлар және олардың түрлері. Әдеби дәстүрлер мен инновациялар. Әдеби байланыстар. Әдеби мәтіннің тілі, стилі және көркемдік әдісі. Прозадағы дәстүрлер мен инновациялар. Жазушының шығармашылығындағы жалпы және жеке мәселелері. Көркем мәтінді тұтас талдау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Текстология тарихы. Текстология принциптері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-ғылыми, тілдік, фольклорлық, әдеби мәтіндердің құрылу және қызмет ету заңдылықтары туралы ғылым ретінде текстологияның пәні мен міндеттерін білу.Текстологияның теориялық негіздері. Текстология категориялары. Әр түрлі және жанрлардағы әдеби шығармалардың мәтіндерін оқыту принциптері мен әдістері. Палеография және текстология. Салыстырмалы текстология. Текстологиялық талдау дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың философиялық-методологиялық мәселелер
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-әдебиеттанудың философиялық-әдіснамалық базасын меңгеру. Курстың негізгі тақырыбы бойынша білімді қалыптастыру: 20 ғасырдың соңы мен 21 ғасырдың басындағы әлемдік әдебиеттегі философиялық-эстетикалық бағыттар: нео-мұсылмандық, сиқырлы реализм және т.б. діни философия мен әдебиеттің өзара байланысы. Мәдениеттану және компаративизм философиясы. Постмодернистік философиялық әдістердің ерекшеліктері. Көркем шығарманың философиялық-әдіснамалық талдауын жүргізу дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты- Кәсіби тақырыптар бойынша диалогтық және монологтық сөйлеу қабілетін дамыту, түпнұсқада берілген мәтіннің мазмұнын түсіну, ауызша орындалатын жұмыстар мен жеке құжаттарды (үзінділер, іскер хаттар, хабарламалар, авобиография, жұмысқа орналасу туралы өтініштер) жаза білу, арнайы әдебиетке шолу жасап аудара алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ХХ-ХХІ ғасырдағы әдебиеттану ғылымының негізгі жетістіктері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-классикалық әдебиеттанулық зерттеулер мен әдебиеттанудың жаңа жетістіктері туралы білімді қалыптастыру. Көркем шығармадағы жаңашылдық мәселесі. ХХІ ғасырда адам (батыр) бейнесін құру. 21 ғасырдың әдебиеттану ғылымындағы ерекше ерекшеліктер. Әдебиеттегі жаңа бағыттар, 21 ғ. туындыларының жанрларын, типтері мен формаларын салыстырмалы талдау және әдебиеттанулық зерттеулер. Әдебиеттегі жаңа құбылыстар (мысалы, полифония). Поэзияны, прозаны және драматургияны талдаудың жаңа принциптері мен жаңа әдістері. Әдеби ойлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты- ұйымның микро және макро ортасының құрамдастарын стратегиялық талдау мен болжаудың негізгі әдістерін, оның ішкі ортасын, ұйымның бәсекеге қабілеттілігін бағалау критерийлерін, қабылданған даму стратегияларын іске асыруды басқару тәсілдерін, стратегиялық бақылауды білу, қойылған мақсаттарға қол жеткізудің баламалы стратегияларын талдай білу және ұйымның дамуының басым стратегияларын таңдау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиет пәндерін оқытуда жаңа технологияны пайдалану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-жоғары оқу орындарында әдебиеттанулық пәндерді оқытуда инновациялық технологияларды қолданудың ғылыми әдіснамасын, практикалық әдістерін меңгеру. Инновациялық технологиялардың арнайы формалары, қазіргі заманғы оқытудағы инновациялық технологиялардың түрлері, жоғары оқу орындарында оқытудың белсенді әдістері. Әдебиетті оқытуда тиімді инновациялық технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-қазіргі әдебиеттанудың бағыттары туралы білімді меңгеру. Әлеуметтік бағытталған әдебиеттанудың концепциялары. Салыстырмалы әдеби сын - әдебиеттанудағы жаңа бағыт. Әдеби интерпретацияның теориясы мен практикасы. Әдебиеттанудағы феминистік бағыт. Постмодерндік әдебиеттану. Әдебиеттанудағы заманауи бағыттар туралы білімді пайдалана отырып, көркем мәтіндерді талдау дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу әдістері (гуманитарлық мамандықтар үшін)
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - магистранттарды зерттеудің әртүрлі әдістерімен таныстыру, гипотезалар құрастыруға және зерттеу сұрақтарын қоюға үйрету. Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы. Ғылыми зерттеулер әдісі мен әдіснамасы түсінігі . Ғылыми зерттеудің философиялық және жалпы ғылыми әдістері. Ғылыми зерттеудің жеке және арнайы әдістері. Ғылыми-зерттеу жұмысының дайындық кезеңі. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау . Ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау. Ғылыми зерттеушілердің магистрлік және кәсіби деңгейін арттыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдебиеттану және библиографиялық қызмет
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - библиографиялық ақпарат туралы білімді алу және дамыту. Библиографиялық ақпараттың құрылымы, библиографиялық ақпараттың өмір сүру формалары, библиографиялық коммуникация жүйесі, библиографиялық ақпараттың негізгі қызметтері, құжаттық және библиографиялық қажеттіліктерді қамтамасыз ету, библиографиялық көрсеткіштер. Әдебиеттанудың библиографиялық ғылыммен байланысы. Кітапханаларда әдеби оқуларды, көрмелерді, әдеби конференцияларды, конкурстарды және т. б. өткізу технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ХХІ ғасырдағы қазақ/орыс әдебиетінің сыны. Қазіргі заманғы гуманитарлық білім
  Несиелер: 5

  ҚПәннің мақсаты-әдеби сын саласындағы білімді ғылым ретінде меңгеру. Әдеби сын саласындағы Классикалық зерттеулер. Әдеби сын және әдебиеттегі заманауи бағыттар. 21 ғасырда әдеби кейіпкерді құру ерекшеліктері. Әдеби сынның жаңа жанрлары. Жаңа жанрдағы шығармалардың әдеби сыны. ХХІ ғасырдағы әдеби сын: мәселелері мен болашағы. Қазіргі қазақ / орыс әдеби сыны. Сыни мақалаларды оқу. сыни талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Редакциялаудың теориялық мәселелері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - көркем шығармалардың қолжазбаларын редакциялау әдістемесі. Авторлық туындыны жетілдіруге және көркем мәтіндегі авторлық ойды тереңірек іске асыруға ықпал ететін тәсілдер жүйесін мақсатты түрде зерттеу және саналы қолдану. Қоғамдық маңызы, танымдық құндылығы, авторлық еңбектің әдеби сапасы. Редакциялау жұмысының тәсілдері. Редакциялаудың мәні-автормен шығармашылық. Ұзақ тәжірибе нәтижесінде қалыптасқан жалпы қағидаттарды, әдістемелік тәсілдерді зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ғылым тарихы мен философиясы, жоғарғы мектеп, басқару психологиясының қазіргі заманғы концепциялары мен мәселелерін білу, шет тілінде диалогтық және монологтық формада әңіме құра білу, түпнұсқадағы текстің мазмұнын түсіну. Жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетін, басқарушыға лайық стилін, жаңа білім беру бағдарламаларын, іскерлік этикет дағдыларын игеру. Алған білімін жинақтап, практикалық қызметте қолдану, ары қарай дамыту.

 • Код ON2

  Наноқұрылымдарды құрудың теориялық негіздерін, табиғи және жасанды нанообъектілердің, нанобөлшектердің қасиеттерін, құрылымын білу; кәсіпкерлік, жаңа технологиялық компанияның идеялары мен стартын пысықтау рәсімдерін білу; бизнес процестерді қалыптастыру; компанияларды басқару және адам ресурстарын дамыту. Наноматериалдардың қасиеттері мен құрылымын анықтай білу, сондай-ақ оны өндіруге арналған жабдықты таңдау; наноматериалдарды алу әдістері мен тәсілдеріне баға беру; материалдар құрамын іріктеу, наноматериалдардың сапасын сынау және бағалау әдістерін пайдалану; тиісті құралдарды пайдалана отырып, компанияның стратегиясы мен жобаларын әзірлеу бойынша ұсыныстарды дербес тұжырымдау, стратегиялық, ағымдағы және жедел жоспарлау және бақылау жүйелерін әзірлеу, салаларда қазіргі заманғы менеджмент принциптерін пайдалану.

 • Код ON3

  Әртүрлі деңгейдегі ғылыми – зерттеу еңбектерді қорғау бойынша ғылыми талқылаулар мен рәсімдерге қатысу; Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми есептер мен баяндамаларды ұсыну және қорғау; Әдеби деректерді жинау және өңдеу (соның ішінде ұйымдастыру, өңдеу, сақтау, түрлендіру және синтездеу), дәстүрлі әдістер мен қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану; Ғылымның тарихын зерттеп, оны өнер туындыларын зерттеуде қолдану; Білім беру үрдісінде қазіргі ақпараттық-инновациялық технологияларды пайдалану; Білімді үнемі жаңарту және кәсіби дағды мен біліктілікті жетілдіріп отыру.

 • Код ON4

  Қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерді сыни талдау және бағалау; Қазіргі филология саласына қатысты ғылыми жетістіктер мен жаңа идеяларды жасай отырып, зерттеулер жүргізе білу; Зерттелетін мәселелер бойынша әдеби шығармаларды оқу, талдау және сыни пікір айту, жазу; сондай-ақ танымал ғылыми әдістердің, оның ішінде текстология саласындағы әдістемелерді әзірлеу; Қазіргі білім беру парадигмасын, педагогикалық ғылымның жаңа концептуальды иедеяларын дамыту.

 • Код ON5

  Интеграциялық зерттеулерді жобалау, шығармашылық қызметке байланысты жобаларды дамыту, ғылыми мекемелерде және білім беру мекемелерінде бейіндік пәндер бойынша ғылыми зерттеулерді орындау; зерттеу қызметінің алгоритимін білу; қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерді сыни талдау және бағалау; қазіргі филология саласына қатысты ғылыми жетістіктер мен жаңа идеяларды жасай отырып, зерттеулер жүргізе білу; сөздіктер мен энциклопедияларды жасауға қатысу; мерзімді басылымдар, архивтік материалдарымен жұмыс жүргізе білу жәнеанализ жасау.

 • Код ON6

  Көркем әдебиет, әдебиеттану ғылымының өзіндік ерекшелігі туралы ғылымның соңғы жетістіктерімен проблемаларын, даму перспективалары жайлы материалдары жетік меңгеру; Әдеби шығармаларды ғылыми тұрғыда қарастыру,Поэтиканың теориялық негіздері және әдеби шығармашылық контекстіне (генезис және жұмыс істеу); әдеби әдіснаманың ерекшеліктеріне (оның негізгі проблемалары мен оларды ғылыми ойдың әртүрлі өкілдерімен шешу жолдары) және сондай-ақ барлық тарихи кезеңдерде оның қалыптасуы мен даму ерекшеліктеріне талдау жасау

 • Код ON7

  Бір тілден екінші тілге жазбаша аудару, түпнұсқаның дұрыс мағынасының сақталуын қамтамасыз ету, құқықтық, техникалық немесе ғылыми еңбектерді аударудың дұрыстығын сақтау, сондай-ақ фразеология, терминология, рухани және әдеби шығармалардың стилін дұрыс беру; Аудармалардың сапасы мен сапасын жақсарту үшін компьютерлерді және басқа құралдарды пайдалану әдістерін дамыту; Жариялауға немесе презентацияға арналған романдар, пьесалар, сценарийлер, өлеңдер және басқа да материалдарды жобалау, жазу және редакциялау, корректорлық жұмыстар жүргізе білу; Жиналыстарға, конференцияларға түрлі тақырыптар аясында баяндаламар дайындау; Аударылған материалды редакциялау және түзету.

Top