Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02307 Аударма ісі в Еуразия гуманитарлық институты

 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы (A1)
  Несиелер: 3

  Пән практикалық грамматиканың (А1) негізгі мазмұнын, артикльдерді, зат есім, сын есім, үстеу, көмекші есімдерді, осы шақ етістіктердің түрлерін, негізгі модаль етістіктерін, олардың ағылшын тіліндегі түрлері мен мағыналарын қолдану ережелерінің теориясын меңгертуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері
  Несиелер: 5

  Данный курс обучения предполагает знакомство с будущей профессиональной деятельностью, для осмысления профессионально значимых компетенций переводчика. Данный курс создает основу для усвоения базовых и профильных дисциплин, задающих профессиональную ориентацию на специальность.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика мен құқық негіздері
  Несиелер: 5

  «Экономика мен құқық негіздері» курсының мақсаты құқықтың және мемлекеттің, мемлекет типтерінің, формаларының және қызметтерінің шығу теориясының негізін, құқықтың жеке және қоғамдық салаларға бөлінуінің жалпы ерекшеліктерін және олардың өзара байланысын қарастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аударманың психолингвистикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны ішкі мазмұндық бағдарламаның қалыптасуына, және сол арқылы өзге тілде жаңа мәтін жасауға бағытталған. Сол тілде сөйлеушілердің мәдениетімен баланысқан аударма әрекетінің заңдылықтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы (A2)
  Несиелер: 3

  Пән практикалық етістіктердің өткен және келер шақ түрлерін, аспектілерін, қолдану ережелерін; ағылшын тілінің ырықсыз е��ісін; төлеу сөз, оны қолдану ережелері; шартты рай түсінігін; негізгі фразалық етістіктер мен олардың құрылымын; ағылшын тілінің американдық және британдық түрлері мен ерекшеліктерін меңгертуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны шетелдік ортада қалыптасқан өзін ұстау модельдері мен нормаларын, мәдени релятивизм ұстанымд��рын білуге; әлеуметтік жағдаяттар модельдерін, өзара әрекеттесудің қарапайым сценарийлерін білуге; ресми, бейтарап және ресми емес сөйлесім құралдарын пайдалану арқылы мақсатты сөйлесім әрекеттері арқылы коммуникативті жағдаяттарды шеше отырып, таңдалынған коммуникациялық ортада сөйлесім әрекетіне түсуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Үйдегі оқылым
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны практикалық кәсіби міндеттерді шешуге арналған теориялық ережелерді шығармашылықта пайдалануға арналған; тіл, тарих мен халық мәдениеті арасындағы байланыс, қоғамдағы мәдениеттің қызметі мен орны, оқытылатын тіл елдерінің және өз елінің ұлттық мәдени ерекшеліктері туралы білімдерін қалыптастыруға; екі тілді сөздіктермен және басқа да анықтамалықтармен жұмыс жасауға; өздігінен кітап оқу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі фонетикасы бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны ағылшын тілінің айтылымның теориялық негіздерін; сөйлеу аппаратының, дыбыстаудың, артикуляцияның құрылымына және оның сөйлеу үдерісіндегі қызметін; сөздегі дауысты және дауыссыз дыбыстардың орын тәртібі бойынша өзгерісін, интонацияның коммуникативті рөлін меңгертуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аударманың грамматикалық ерекшеліктері
  Несиелер: 3

  Изучение дисциплины направлено на формирование представления о грамматической системе языка и речи, о нормативной и функциональной грамматике, а также о правилах и способах перевода грамматических структур и преодоления трудностей перевода.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы (В1)
  Несиелер: 3

  Пән артикль, түрлері мен қолдану ережелері, бірге қолданатын тұрақты тіркестер; модаль етістіктермен жұмыс жасау; модаль етістіктерінің жіктелімі мен түрлері, ол��рдың өткен, осы және келер шақта түрлену ерекшеліктері, қолдану ережелері; етістіктің шартты райы, шартты сөйлемдердің түрлерін меңгертуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Латын тілі
  Несиелер: 3

  Пән мазмұны классикалық латын тілі грамматикасының негіздерін меңгеруге; қазіргі тілдер лексикасының дамуына ықпалын тигізген латын тілінің негізгі лексикалық қорын; латын тілі тарихынан қысқаша мәліметтерді білуге; оқылым мен айтылым ережелері; бағдарламада кқрсетілген грамматикалық және лексикалық материалды меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ/орыс тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курста студенттерде коммуникативті құзіреттілік деңгейін қалыптастыру, өзінің коммуникативті ниетін әлеуметтік-тұрмыстық, оқу-еңбек, әлеуметтік-мәдени қатынастар��а іске асыра алу, мәтінді тыңдау сияқты монологтық тілдесуге үйрету, жазбаша тілдесу дағдысы мен білімін дамыту. Осы курста өтілетін тақырыптар бойынша тілдік және грамматикалық құралдарды қолданып, өз пікірін, бағасын, ойын және қорытындылау қабілетін қолдану болып саналады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (А1)
  Несиелер: 3

  Пәндерді зерттеу практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған: студенттерге, оның отбасыларына және қоршаған ортаға қатысты таныс сөздер мен негізгі тіркестерді түсіну; таныс атауларды, сөздерді және қарапайым сөйлемдерді оқып, түсіну; коммуникативті ниетті жүзеге асыруға және әріптестің пікірлеріне жауап беру қабілетін дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы аударма теориясы
  Несиелер: 3

  Пән аударма тарихымен танысуға, аударма үдерісін сипаттауда қолданылатын негізні ұғымдармен, аударманың жалпы теориясы қарастыратын мәселелері мен ұстанымдарымен, сонымен қатар аударма үдерісінің ерекшеліктері мен аударма сапасын бағалау критерийлерін қарастыратын негізгі аударма концепцияларымен танысуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Базалық шетел тілі (В1)
  Несиелер: 6

  Пән курстың негізгі мазмұнын, В1 деңгейінде сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін (сөйленім, оқылым, жазылым, тыңдалым) түсінуге; ағылшын тілінің практикалық сабақтарында, байланысы бар пәндерде, жеке және жалпы кәсіптік салада сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін қолдануға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы (В2)
  Несиелер: 3

  Пән практикалық етістіктердің өткен және келер шақ түрлерін, аспектілерін, қолдану ережелерін; ағылшын тілінің ырықсыз етісін; төлеу сөз, оны қолдану ережелері; шартты рай түсінігін; негізгі фразалық етістіктер мен олардың құрылымын; ағылшын тілінің американдық және британдық түрлері мен ерекшеліктерін меңгертуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны коммуникацияның жалпы теориясы мен мәдениетаралық коммуникация теорияларының кілтті түсініктерін білуге; тіл мен халық мәд��ниеті, әлемнің концептуалды және тілдік картинасы арасындағы өзара байланыс негіздерін меңгеруге; екінші тілдік тұлғаның қалыптасудың негізгі заңдылықтарын білуге; оқытылатын шетел тілі саласындағы лингвомәдени аспектілерін тануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сын тұрғысынан ойлау
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны болашақ маманның сын тұрғысынан ойлаудың негізгі қабіллеттерін, оның құрамдас бөліктерін ашуға; сын тұрғысынан ойлаудың белгілерін, негіздерін,педагогикалық технология құрылымдарын меңгеруге; түрлі сипаттағы сұрақтарды қоя білуге; түрлі тәжірибие, идеялар мен пікірлер негізінде өзіндік көзқарасты қалыптастыра білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (А2)
  Несиелер: 3

  Пәндерді зерттеу практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған: студенттерге, оның отбасыларына және қоршаған ортаға қатысты таныс сөздер мен негізгі тіркестерді түсіну; таныс атауларды, сөздерді және қарапайым сөйлемдерді оқып, түсіну; коммуникативті ниетті жүзеге асыруға және әріптестің пікірлеріне жауап беру қабілетін дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Базалық шетел тілі (В2)
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны күнделікті өмірде, кәсіби коммуникацияда шетел тілін белсенді қолдану үшін ауызша сөйлеу тілі мен мамандық тілін практикалық меңгеруге; осы курста меңгерген түрлі тілдік және грамматикалық машықтарды қолдану арқылы қызығушылықтарын арттыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жеке аударма теориясы және әмбебап аудармашылық жылдам жазу
  Несиелер: 5

  Бұл ғылыми қорытынды жасау элементтері бар теориялық-практикалық курс болып табылады. Курстың теориялық материалдары бакалавр студенттеріне аударма бойынша практикалық жұмыспен тығыз байланыста беріледі. Жеке аударма теориясының негізгі ұстанымдары дәріс түрінде беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің идиомалары
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны идиомалардың пайда болу тарихымен, «қанатты сөздерді», мақал-мәтел мен ауызша стильде қолданылатын фразаларды аудару тәсілдері мен әдістерімен танысуға бағытталған. Идиомаларда халықтың бай тарихи тәжірибесі, еңбек әрекетімен, халық тұрмысы мен мәдениетімен байланысты көріністері жатыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тілі оқылатын елдін әдебиеті және аударма мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны оқып жатқан тілдің тарихи-әдеби мұрасымен, әлем мәдениетіне септігін тигізген ірі жазушылардың шағырмашылығымен танысуға; мазмұндау, жалпы адами рухани құндылықтарды шығаруға; шағырманың эстетикалық, адамгершілік, тәрбиелік әлеуетін анықтауды үйретуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру контекстіндегі Қазақстанның елтану
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны еліміздің негізгі тарихи оқиғалары мен тарихи тұлғаларды қарастырады; әлемдік тарихы кеңіс биікте Қазақстанның орнын анықтайды; әлем тарихының дамуы кезінде қазіргі Қазақстан территориясында өмір сүріп жатқан түрлі тарихи кезеңдердегі халықтармен мемлекеттердің рөлі мен орны сөз етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі (С1)
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұны лингвистикалық, филологиялық және жалпы ғылыми көкжиектердің тереңдетілуіне, оқылатын тілдің коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігін әрі қарай кеңейтуге бағытталған білімді меңгеру үрдісін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы (C1)
  Несиелер: 3

  Пән грамматикалық сауаттылықты жоғары деңгейде ұстау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған; кішігірім, жүрдек сөйлеу қабілетін; нақты, жақсы ұйымдастырылған мәлімдеме жасау, ұйымдық құрылымдарды, сөйлеудің ресми бөліктерін және басқа байланыс құралдарын сенімді иеленуді білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркем аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны болашақ мамандарды көркем аударма бойынша білімдерін тереңдетуге және кәсіби әрекеттеріне қажетті аударма, тілдік және мәдениетаралық, комуникативті құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұлыбритания тарихы
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны тарихи, әлеуметтік және мәдени сипаттағы ақпаратта Ұлыбритания туралы негізгі білім аясын көрсететін ақпаратпен қамтамасыз ��теді. Ұлыбританияның саяси және қоғамдық құрылымымен; елдің мәдени және әлеуметтік ерекшеліктерімен; елдің этномәдени ерекшеліктерімен; ағылшын тарихы мен мәдениетімен танысуға; мәдени және этникалық толеранттылық дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы кәсібі кұжаттар аудармасы
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны ағылшын тіліндегі ресми құжаттардың жазылуы мен аударылу ерекшеліктерімен танысуға, келісімшарттар, сақтандыру құжаттары, аккредитивтер, бірлескен кәсіпорын құжаттары секілді құжат түрлерін ағылшын тілінен орыс тіліне және керісінше аудару ережелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В1)
  Несиелер: 3

  Пән мазмұны негізгі деңгей мазмұнын білуге, жұмыста, оқуда, демалыста қолданылатын түрлі тақырыптардағы әдеби тілде айтылған нақты хабарламаларды жасауға, мәдениетаралық деңгейде шетел тілінде білім алуда студенттердің мәдениетаралық, коммуникативті және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бірізді аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны ауызша ізбе-із аударманың теориялық және лингводидактикалық негіздерімен танысуға, студенттердің аударма құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған жаттығулар жүйесін меңгеруге, сонымен қатар ауызша ізбе із аударма әдістемесімен танысуға, арнайы жаттығулар арқылы қажетті дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заң аудармасы
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны заң тақырыбындағы аударма ерекшеліктерімен, соның ішінде негізі заң терминогиясымен, Ұлыбритания, АҚШ және Қазақстанның заң жүйесінің негіз��і түсініктерімен және ұғымдарымен танысуға, сонымен қатар студенттердің заң тақырыбындағы мәтіндерді аудару дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еуроодақ стандарттары бойынша аудармашыларды дайындау
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны аудармаға ЕО талаптарымен, көп тілділік ұстанымын қолдауы жөніндегі рөлімен танысуға, ЕО үшін құжаттарды аударудың практикалық дағдыларын, сонымен қатар ЕО-да қолданылатын станларттарды, ресурстарды және жұмыс үдерістерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (В2)
  Несиелер: 3

  Пән мазмұны негізгі деңгей мазмұнын білуге, жұмыста, оқуда, демалыста қолданылатын түрлі тақырыптардағы әдеби тілде айтылған нақты хабарламалар��ы жасауға, мәдениетаралық деңгейде шетел тілінде білім алуда студенттердің мәдениетаралық, коммуникативті және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инженерлі-техникалык аударма
  Несиелер: 3

  Пән мазмұны ғылыми-техникалық аударманың негізгі қиындықтарымен танысуға, екі тілдегі (орыс және ағылшын) мәтіндері салыстыру негізінде арнайы және техникалық мәтіндерді аударуда дұрыстығына қол жеткізудегі тәсілдер бойынша жұмыс жасау практикалық дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тілдін тарихы және теоретикалық фонетика
  Несиелер: 3

  Пән мазмұны фонетика пәні мен объектісін зерттейді; пәннің басқа ғылымдар арасында алатын орны; жалпы және жеке фонетика тур��лы; тарихи және сипаттамалы фонетика; салыстырмалы фонтика дәне оның дыбыстау практикасы кезіндегі рөлі туралы; ағылшын дыбыстарының дыбысталуының қазіргі тенденцияларын қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Публицистикалық мәтіннің аудармасы
  Несиелер: 5

  Курс оқыту барысында американдық және ағылшын публицистикалық мәтіндері мысалдарында анағұрлым маңызды лексикалық, грамматикалық және стилистикалық ерекшеліктер көрсетіледі, сонымен қатар мәтіннің түрлі элементтерін талдау дағдысы дамытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ/Орыс және шетел тілдерінің функционалды стилистикасы
  Несиелер: 3

  Данный курс предполагает изучениетеоретических знаний о стилистических средствах языка в их систем��, об их природе и функциях в различных стилях языка, о критериях выделения функциональных стилей, а также формирование умений адекватно использовать различные функциональные стили иностранного и казахского/русского языков в переводческой деятельности.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық аударма практикасы
  Несиелер: 3

  Пән мазмұны халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық өмір салаларында түрлі мәдениеттер мен тілдер өкілдері арасындағы өзара түсінушілікті ақпаратты аудару аясында қамтамасыз ету үшін студенттердің тілдік, аударма, лингвомәдени және социмәдени құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің фразалық етістіктері
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны «фразалық етістік» ұғымымен танысуға; олардың түрлерімен, мағыларымен танысуға; көмекші есімге байланысты фразалық етістіктірі лексикалық мағынасының өзгеруін; фразалық етістіктің грамматикалық құрылымының көп компоненттілігін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандырылған кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 6

  Пән мазмұны мағына реңктерін нақты беру, мағыналық ерекшелеу, екі мағыналықты болдыртпау, идиомалар мен ауызша стильді ерк��н меңгеру үшін түрлі тілдік формалар арқылы ойды қалыптастыра отырып, икемділікті көрсетуге ауызша сөйлеу ұстанымдарына сәйкес түрлі ұйымдастыру құрылымдарын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 3

  Пән мазмұны тіларалық коммуникация жағдайында баламалы жазбаша аударманы қамтамасыз ету үшін студенттердің тілдік және аударм�� құзыреттіліктерін, сонымен қатар жазбаша аударманың ерекшеліктері, түрлері, кезеңдері мен технологиялары туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің диалектілері
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны кәсіби әрекеті саласындағы шетелдік ақпаратты қабылдауға және бағалауға мүмкіндік беретін оқып жатқан шетел тілі��ің негіздерін білуге; көпшілік алдында сөйлеутәсілдері мен зерттеу әдістерін зерделеуге; пікірталас жүргізе білуге, ақпаратты тілдік өңдеуге, сөйлесім әрекетін құрастырудағы риторикалық негіз әдістерін меңгертуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Лексикология және грамматика теориясы
  Несиелер: 5

  The content of the discipline includes the main trends in the development of lexicology and theoretical grammar of the English language, the specificity of the word formation, the morphological and derivational structure of the word, the concept of the word formative model, the basic and complex units of the word formation system, the ways of the word formation in the language, the compatibility of lexical units, to understand the meaning of the word as the basic unit of the lexical system; to use the modern methods and techniques of the research in the analysis of the grammatical material.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Синхронды аударманың негіздері
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны кездесулерде, конференциялар мен басқа да халықаралық шараларда ілеспе аударма (соның ішінде «сыбырлап айту») үдерісін жүзеге асыра ��ілуге, сонымен қатар аудармашылының кәсіби этика ережелерімен және халықаралық сөйлеу этикетімен танысуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі IELTS бағдарламасы бойынша
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны IELTS халықаралық тестілеу бағдарламасының негізгі ережелері мен техникасын білуге; күнделікті, оқу және кәсіби коммуникация жағдайларында тілді практикада икемді және тиімді қолдану, IELTS тесттерін шешуге; аталмыш емтиханның қалыптасқан нормалары мен талаптарына сәйкес пікір білдіруге, идеяларды бағалай білуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Іскери ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны жалпы тілдің базалық лексикасын, кәсіби лексикасын, кең және тар аядағы кәсіби терминогия көрінісін береді, кәсіби ресми жән�� қоғамдық ресми салалардағы ауызша сөйлеуді ұғынуға, елде және шетелде кәсіби салада іскери және ресми сөйлеуді жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 3

  Пән мазмұны халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық өмір салаларында түрлі мәдениеттер мен тілдер өкілдері арасындағы өзара түсінушілікті ақпаратты аудару аясында қамтамасыз ету үшін студенттердің тілдік, аударма, лингвомәдени және социмәдени құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Essay writing
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны ауызшы және жазбаша сөйлеу мәдениетін және сөз өнерін зерделейді, алған білімдерін практикада қолдануды қалыптастырады, материалды тереңнен меңгеруді, белсенді сөйлеу әрекеті дағдыларын, ойлау логикасын дамытуды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  Пә мазмұны ғылыми стильдің негізгі ерекшеліктерімен танысуға, академиялық дискурстың кең таралған жанрларын зерделеуге, мәтіннің мақсаты, құрылымы, стилистикалық ерекшеліктері негізінде ауызша және жазбаша оқу академиялық мәтіндерді құрастыру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  ОN1 - аударма зерттеулерінің теориясын білу және түсіну

 • Код ON2

  ОN2 – аударманың сәйкестігіне қол жеткізу үшін аударма мәселелерінің шешімін дұрыс таңдау

 • Код ON3

  ОN3 - тіларалық және мәдениетаралық қарым-қатынаста аударманың барлық түрлерін дәнекер ретінде жүзеге асыру

 • Код ON4

  ОN4 – аударманың ауызша және жазбаша түрінде коммуникативтік мақсаттарды жүзеге асыру үшін көлемдегі лексикалық құралдар туралы білімдерін көрсете алу

 • Код ON5

  ОN5 - аударма және тілдік дағдыларды меңгеру, мазмұн жоспары мен сөйлеу жоспарының бірлігін құра алу

 • Код ON6

  ОN6 - ЕО стандарттарына сәйкес аударма сапасын бағалау

 • Код ON7

  ОN7 - адамдармен өзара әрекеттесу моделін анықтау

 • Код ON8

  ОN8 - кәсіптік ортада (қарым-қатынас дағдылары) іскерлік және ресми қарым-қатынас жасау мүмкіндігін көрсету

 • Код ON9

  ON9 Сөйлеу және коммуникативтік іс-әрекеттің барлық аспектілерінде қазақ және шет тілдерінде еркін қарым-қатынас жасай алады, құқықтық жүйе мен экономиканың негіздерін біледі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құбылыстар саласында азаматтық ұстанымдарын сақтайды, маңызды мәселелерді жүзеге асыруда еркін кәсіби қарым-қатынас жасай алады

Top