Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07101 Автоматтандыру және басқару в Қазақ қатынас жолдары университеті

 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің материалдары мен жеке тақырыптары болашақ мамандарды экономикалық ойдың негіздерімен, принциптерімен және даму үрдістерімен таныстырады. Білім алушыларда экономикалық ойлау образын қалыптастырады, экономика және кәсіпкерлік саласында заманауи білім береді. Қазіргі экономикалық теориялар мен тұжырымдамаларды; экономикалық дамудың принциптері мен заңдарын; нарықтық экономиканың жалпы заңдылықтары мен өзара байланысының мәнін, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және ТЖД негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсібиқызметтіқамтамасызетуүшінқажеттідүниеніңтұтаскөзқарасынқалыптастыружәненегізгі экология білімдерінқалыптастыруүшінқазіргіэкологияныңнегізінестуденттердітаныстырады. Экология саласындағытеориялықнегіздер мен іргелібілімгестуденттердіүйретеді, қоршағанортанықорғаудыңқолданбалымәселелеріншешуүшін осы білімдіқолдануқабілетінүйретедіжәнеэкологиялықпроблемалардыңқазіргіжағдайынжәнеолардышешужолдарынжалпытүсінудідамытады. жәнеадамқызметініңәсері, әсіресеэкологиялықменеджменттіңкүшеюжағдайындаэкологиялықсалдарлары; студенттергетеориялықбілімдер мен практикалықіс-әрекеттердімеңгеру, келесіміндеттердішешуқажет: адамныңжұмысжәне бос уақытындақалыптыжағдайжасау; адам мен қоршағанортанықорғаубойыншашаралардыәзірлеужәнеіскеасыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика I
  Несиелер: 5

  Жүйелік талдаудың сандық әдістерін қолдану негізінде технологиялық және басқарушылық шешімдерді таңдау және негіздеу кезінде жоғары математиканы қолдануда білім алушыларда дағдыларды дамыту, білім алушының тұлғасын қалыптастыру, оның интеллектісі мен логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту; ғылыми-техникалық прогресті жүзеге асыру және осы шешімдерді іске асырудың ең жақсы тәсілдерін таңдау үшін оңтайлы шешімдерді іздестіру кезінде құрылғыларды, процестер мен құбылыстарды талдау және модельдеу үшін қажетті негізгі математикалық әдістерге оқыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері – бұл мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы бастапқы түсініктерді қалыптастыруға ықпал ететін негізгі заңдық оқу пәні. Бұл пәнді оқу барысында мемлекет пен құқықтың пайда болу, даму және қызмет ету заңдылықтары, негізгі заң ұғымдарын анықтау, сондай-ақ конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық сияқты қазақстандық құқықтың базалық салаларының негізгі ережелері кіреді. Пәнді оқу азаматтардың жас буынының құқықтық, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің фундаментін және азаматтың өмір бойы еріп келе жатқан құқықтық қатынастарындағы, таңдаған с��бақтарына қарамастан, қарапайым білімдерді береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдениеттану және Психология
  Несиелер: 4

  Мәдени білім студенттердің ой-өрісін кеңейтуде маңызды рөл атқарады. Бұл олардың мәдениет дағдарысы, дәстүрлі моральдық және діни нормалар мен бағалардың тез өзгеруі, мәдени дәстүрлерді араластыру және араластыру тән қазіргі қоғамда табысты бейімделу мен бағдарлану мүмкіндіктерін арттырады, сонымен қатар білім алушылар психология бойынша ұғымдық, эмпирикалық, зерттеу және әдістемелік материалдарды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саясаттану / Әлеуметтану
  Несиелер: 4

  "Саясаттану және әлеуметтану" пәнін оқыту саяси және әлеуметтанулық құбылыстар мен процестерді кешенді және жүйелі-проблемалық зерттеу әдістемесіне негізделген, олардың себеп-салдарлық байланыстарын, объективті қайшылықтар мен үрдістерді анықтау, қазіргі практикаға қатысты олардың салдарын талдау. Сонымен қатар әлеуметтік құбылыстарды және олардың заңдылықтарын тану әдістемесін, жеке тұлғаны тану ерекшеліктерін, оның қалыптасуына әсер ететін факторларды, сондай-ақ үлкен және кіші әлеуметтік топтардың пайда болу және қызмет ету процестерінің логикасын меңгеру.нақты түсінікпен толтырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика I (КУПС)
  Несиелер: 5

  Жүйелік талдаудың сандық әдістерін қолдану негізінде технологиялық және басқарушылық шешімдерді таңдау және негіздеу кезінде жоғары математиканы қолдануда білім алушыларда дағдыларды дамыту, білім алушының тұлғасын қалыптастыру, оның интеллектісі мен логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту; ғылыми-техникалық прогресті жүзеге асыру және осы шешімдерді іске асырудың ең жақсы тәсілдерін таңдау үшін оңтайлы шешімдерді іздестіру кезінде құрылғыларды, процестер мен құбылыстарды талдау және модельдеу үшін қажетті негізгі математикалық әдістерге оқыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика I (ҚҚЖУ)
  Несиелер: 5

  Физика пәні жоғары техникалық мектеп бітірушілердің инженерлік-техникалық іс-әрекетінің теориялық дайындығы мен дайындығының негізі болып табылады. Физика-физикалық заңдылықтар әлеміндегі инженерге қажетті физикалық білімнің ядросы болып табылады және келесі бөлімдерден тұрады: Механиканың физикалық негіздері, Зат құрылысы және термодинамика, электродинамика, тербелістер мен толқындар физикасы, кванттық физика негіздері. Материалистік дүниетанымды қалыптастырады, арнайы пәндерді табысты меңгеру үшін теориялық база жасайды, ғылыми-инженерлік ойлауды қалыптастырады, нақты физикалық есептерді шешу дағдыларын қалыптастырады. Қоршаған ортаның заңдарын және олардың өзара байланысы�� зерттейді. деректерді есептеу және өңдеу. Студенттер үйренеді нақты есептерді шешу алгоритмдерін қою және таңдау облыстардың физика, сөйтіп бастапқы дағдыларын өз бетінше меңгеру жаңа әдістерімен және теориями қажетті практикалық қазіргі инженердің қызметі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Байланыс техникасындағы арнайы өлшеулер
  Несиелер: 6

  Метрология-өлшеулер, әдістер және оларды қамтамасыз ету құралдары туралы ғылым. Өлшеу классификациясы. Өлшеу әдістері. Өлшеу қателіктерінің жіктелуі. Өлшеу құралдары туралы негізгі мәліметтер. ӨҚ қателіктерінің жіктелуі. Техникалық реттеудің құқықтық негіздері. Стандарттау және сәйкестікті растау (сертификаттау) негіздері. "Техникалық реттеу туралы" заң. "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы"заң.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электроника (КУПС)
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теоретические основы электротехники I (КУПС)
  Несиелер: 6

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электротехникалық өлшемдер
  Несиелер: 5

  Электр өлшеу құралдарының әдістерін жүйелі зерттеу, электр өлшеу техникасы мен өлшеу ақпараттық жүйелері мен кешендерін құрудың қазі��гі принциптерін қарастыру, электр өлшеу тізбектерінің параметрлерін есептеу дағдыларын алу, осы параметрлердің электр өлшеу аспаптарының метрологиялық және пайдалану сипаттамаларымен байланысын орнату, сондай-ақ техникалық-экономикалық тұрғыдан дұрыс өлшеу құралдарын таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика II (КУПС)
  Несиелер: 3

  Физика пәні жоғары техникалық мектеп бітірушілердің инженерлік-техникалық іс-әрекетінің теориялық дайындығы мен дайындығының негізі болып табылады. Физика-физикалық заңдылықтар әлеміндегі инженерге қажетті физикалық білімнің ядросы болып табылады және келесі бөлімдерден тұрады: Механиканың физикалық негіздері, Зат құрылысы және термодинамика, электродинамика, тербелістер мен толқындар физикасы, кванттық физика негіздері. Материалистік дүниетанымды қалыптастырады, арнайы пәндерді табысты меңгеру үшін теориялық база жасайды, ғылыми-инженерлік ойлауды қалыптастырады, нақты физикалық есептерді шешу дағдыларын қалыптастырады. Қоршаған ортаның заңдарын және олардың өзара ��айланысын зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Метрология и измерения (КУПС)
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теоретические основы электрической связи (КУПС)
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандық байланыс технологиясы
  Несиелер: 5

  Цифрлық байланыс жүйелерінің элементтері, байланыс арналары және олардың сипаттамалары, таржолақты беру, цифрлық модуляция әдістері, синхрондау әдістері, бөгеуілге төзімді кодтау әдістері мен құрылғылары, кері байланыспен байланыс жүйелерін қолдану және деректерді қысу үшін тиімді кодтауды қолдану принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Теория линейных электрических цепей (КУПС)
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағдарламалаудың аспаптық құралдары
  Несиелер: 3

  Бағдарламалаудың инструментальды құралдары-бағдарламалау технологиясын қолдаудың бағдарламалық өнімдері. Бағдарламалаудың құрал-саймандық құралдары бағдарламаларды әзірлеу процесін қамтамасыз етеді және әзірлеушінің құрал-саймандық құралдары болып табылатын арнайы бағдарламалық өнімдерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифровые устройства и микропроцессоры (КУПС)
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Элементы и устройства автоматики (КУПС)
  Несиелер: 6

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Радиотехникалық тізбектер
  Несиелер: 6

  Гармоникалық әсер ету режиміндегі радиоэлектрлік тізбектерді, электр сүзгілерін есептеу заңдары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағдарламалау технологиясы (ҚҚЖУ)
  Несиелер: 3

  Операцияларды зерттеудегі есептерді шешудің принциптері мен ерекшеліктері. Операциялық зерттеудің негізгі кезеңдері. Есептерді, модельдерді және оңтайландыру әдістерін жіктеу. Шартсыз оңтайландыру әдістері. Сызықты бағдарламалау есептерін шешу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сигнал беру теориясы
  Несиелер: 5

  Детектеудің когерентті және герентті емес әдістері. Жіберу арналары. Жиіліктік детектордың оңтайлы схемалары. Есептеуші электрондық құрылғылардың негізгі параметрлері: қателігі, синхрондау уақыты. Циклдар бойынша фазалау құрылғыларының тағайындалуы және жіктелуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Волоконно-оптические линии связи (КУПС)
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматиканың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Автоматика құрылғылары процесін, сондай-ақ олардың функционалдық жекелеген тораптарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Телебасқару және телесигнализация жүйелері
  Несиелер: 5

  Автоматты реттеу жүйелерін құрудың негізгі кезеңдері. Математикалық сипаттаманы әзірлеу. Статикалық және динамикалық сипаттамаларды есептеу. Реттеу жүйелерінің орнықтылығын талдау. Сапа критерийлері. Басқару құрылғыларының параметрлерін анықтау әдістері. Автоматты басқару жүйелерінің құрылымдық және параметрлік синтезі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер
  Несиелер: 5

  Анықтау еркін бағдарламаланатын логикалық контроллер; бағдарламалық қамтамасыз ету Siemens фирмасының контроллерлерін мәліметтер типтері; бағдарламалық қамтамасыз ету Simatic Manager, облыс жад контроллер, негізгі қағидалары программалау тілінде байланыс жоспарын, операциялар таймерами, оновные математикалық операциялар Simatic Manager, міндеттері және рөлі МП контроллерлерін басқару жүйелерінде атқарушы механизмдерді, интерфейстер, өнеркәсіптік желілер, даму тенденциялары және микропроцессорлық құралдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электропитание устройств и систем АТС (КУПС)
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару объектілерін модельдеу және сәйкестендіру
  Несиелер: 5

  Модельдеудің түрлері, объектілердің сипаттамаларын анықтаудың аналитикалық әдістері, сәйкестендіру теориясының негізгі ұғымдары мен түрлері, параметрлік және параметрлік емес сәйкестендіру, сызықсыз динамикалық объектілерді сәйкестендіру ерекшеліктері, объектілердің сипаттамаларын линеаризациялауға негізделген сәйкестендіру әдістері, функционалдық модельдер, модельдер, бағаланатын параметрлерге қатысты сызықтық салыстырмалы сызықтық параметрлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Линейные системы автоматического регулирования (КУПС)
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Желілік-кабельдік құрылыстар
  Несиелер: 5

  Бағыттаушы жүйелер техникасының даму тенденциялары және қолдану перспективалары; желілік құрылыстардың техникалық пайдаланылуын ұйымдастыру, техникалық қызмет көрсету және алдын алу; желілік құрылыстардың құрылысы және монтажы; желілік байланыс құрылыстарын жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электрондық құрылғылар мен радиоэлектрондық аппаратураны электрмен қоректендіру (КУПС)
  Несиелер: 5

  5В070200 - " Автоматтандыру және басқару "мамандығының студенттері үшін мамандану салалары пәндерінің цикліне жатады және автоматтандыру және басқару құрылғылары мен олардың құрылымдарын, сонымен қатар электронды аппаратураны электрмен қоректендіру үшін әртүрлі кернеулердің номиналдарын өндіретін оның жеке тораптарының қызмет етуін оқып үйренуді қарастырады. Курсты оқу барысында электр қоректендіру жүйелері мен құрылғыларын дамытудың негізгі бағыттары мен перспективаларына көп көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматика және телемеханика жүйелері
  Несиелер: 5

  Станциялардағы автоматика және телемеханика құрылғыларына қойылатын пайдалану-техникалық талаптар, электрлік орталықтандырудың атқарушы органдары, бағыттамаларды басқару, электрлік орталықтандырудың пайдалану негіздері, сұрыптау дөңестерін механикаландыру және автоматтандыру, конструктивтік-техникалық мәселелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматика и телемеханика на перегонах (КУПС)
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Типтік технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Технологиялық ақпаратты өңдеу және автоматтандырудың техникалық құралдары; үздіксіз және дискретті технологиялық процестерді автоматтандыру; Технологиялық процестерді оңтайлы басқарудың міндеттері мен алгоритмдері; технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматика және телемеханика желілері
  Несиелер: 5

  Автоматтандыру жүйесінің қалқандары мен пульттерінің жалпы түрлерін орындау әдістемесі. Электр сымдары. Функционалдық схемаларды рәсімдеу талаптары және орындау мысалдары. Басқарудың, реттеудің, қоректендірудің, сигнал берудің және өлшеуді бұғаттаудың принципті схемаларын әзірлеу (тиісті стандарттарды сақтай отырып).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Темір жол байланысы желілері
  Несиелер: 5

  Цифрлық байланыс жүйелерінің құрылымы, байланыс жүйелерінің өткізу қабілеті, шектеулі жолағы бар арнада деректерді беру, модуляцияның сандық түрлері, олардың спектрлік және энергетикалық тиімділігі, цифрлық байланыс жүйелерінің бір бөлігін беретін, арналық кодтау, сүзгі қалыптастыратын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дискретті құрылғылар теориясы
  Несиелер: 5

  Автоматика және телемеханиканың мамандандырылған дискретті құрылғыларының жұмыс істеуі сипатталатын құралдар; дискретті құрылғылардың құрылымын талдау, синтездеу және оңтайландыру; темір жол автоматикасы мен телемеханиканың қауіпсіз дискретті құрылғыларын құру саласындағы қазіргі заманғы үрдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көліктегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Өндіріс пен тұрмыс саласында ақпараттық технологиялар арқылы күрделі технологиялық процестерді басқаруды көздейтін зияткерлік жүйелер мен технологиялар кеңінен таралып келеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нелинейные системы автоматического регулирования (КУПС)
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Прикладная теория информации (КУПС)
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Системы связи (КУПС)
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорын өндірісін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Өндірісті ұйымдастырудың ғылыми негіздері, сигнал беру және байланыс дистанциясының техникалық дайындығын ұйымдастыру, процестің негізгі элементтері, қашықтықты басқару жүйесінде еңбекті ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынды басқару
  Несиелер: 5

  Өндірісті ұйымдастырудың ғылыми негіздері, сигнал беру және байланыс дистанциясының техникалық дайындығын ұйымдастыру, процестің негізгі элементтері, қашықтықты басқару жүйесінде еңбекті ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқарудың адаптивті жүйелері (КУПС)
  Несиелер: 6

  Жол датчиктерінің - аралықтар мен станциялардағы темір жол автоматикасы мен телемеханиканың негізгі құрылғыларының мақсатын, құрылымын және қасиеттерін, оларды енгізу және пайдалану ерекшеліктерін, жол датчиктерінің әрекет ету принципін, поездар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және темір жол учаскелерінің өткізу қабілетін арттыру үшін оларды пайдалану әдістерін жүйелі зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 4

  Пән кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің тиімділігін, ҒТП негізгі бағыттарының тиімді��ігін, күрделі салымдарды, өндірістік қорларды пайдалануды, еңбек өнімділігін және өндірістің рентабельділігін арттыруды, бизнес-есептеулердің, аналитикалық есептеулер мен болжамдардың әртүрлі сандық әдістерін, өндірістік-инвестициялық жобалардың тиімділігінің жалпылаушы және жеке көрсеткіштерін есептеу әдістемесін оқып-үйренеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Путевые датчики (КУПС)
  Несиелер: 6

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Диспетчерлік орталықтандыру
  Несиелер: 5

  Кез келген күрделіктегі диспетчерлік басқару жүйелерінде телемеханикалық арналар бойынша теміржол объектілерін бақылау және басқару аймағын ұлғайтуға мүмкіндік беретін құрылғыларды құру принциптерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Станциялық кодтық жүйелер
  Несиелер: 5

  Станциялық кодтық жүйелерге қойылатын пайдалану-техникалық талаптар, электрлік орталықтандырудың атқарушы органдары, бағыттамаларды басқару, электрлік орталықтандырудың пайдалану негіздері, конструктивтік-техникалық мәселелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматика және телемеханика құрылғыларының істен шығуы
  Несиелер: 5

  Темір жол көлігіндегі автоматика және телемеханика құрылғылары жұмысының тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету поездарды реттеудің қазіргі заманғы құралдарын пайдалану кезінде ғана мүмкін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Темір жолдарды техникалық пайдалану ережесі
  Несиелер: 6

  Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелерінің негізгі ережелері, поездар қозғалысына және маневрлік жұмысқа жататын темір жолдардың және темір жол көлігі қызметкерлерінің жұмыс тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Автоматика, телемеханика және байланыс құрылғыларының сенімділігі
  Несиелер: 5

  Сенімділік теориясының негізгі ұғымдары, темір жол автоматикасы, телемеханика және байланыс элементтерінің сенімділігі, сенімділігін есептеу әдістері, микроэлектрондық және микропроцессорлық жүйелердің сенімділігі, темір жол автоматикасы және телемеханика құрылғыларының қауіпсіздік теориясы, темір жол автоматикасы, телемеханика және байланыс жүйелерінің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау (КУПС)
  Несиелер: 5

  "Еңбекті қорғау" пәні қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау, сондай-ақ қызметкерлердің кәсіби белсенділігіне, оларды�� еңбек өнімділігіне, өндірістік жарақаттану және кәсіби аурулар себебінен шығындарға, еңбек жағдайлары бойынша жеңілдіктер мен өтемақыға байланысты экономикалық мәнге ие

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Темір жолдардағы сигнал беру жөніндегі нұсқаулық
  Несиелер: 6

  Темір жол көлігі қызметкерлерінің жалпы міндеттері, сигнал беру және байланыс құрылыстары мен құрылғылары, сигналдар мен бағдаршамдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  теміржолшылардың қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарын білу және өздерінің кәсіби қызметінде оларға бағдарлану

 • Код ON2

  Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін білу; әлемнің басқа халықтарының дәстүрлерін, мәдениетін құрметтеу

 • Код ON3

  қоғам мен мемлекеттің әлеуметтік және техникалық даму үрдістерін білу

 • Код ON4

  темір жол ісінің даму заңдылықтарын білу

 • Код ON5

  темір жол ісі саласындағы ғылыми зерттеудің әдістері мен әдіснамасын білу және пайдалану

 • Код ON6

  қазіргі заманғы мәдениеттің жағдайы мен перспективалы міндеттерін және әлемдік мәдени және техникалық үдерістің қазіргі даму тенденцияларын түсіну

 • Код ON7

  темір жол көлігі саласындағы өзекті мәселелерді түсіну және негіздеу

 • Код ON8

  темір жол көлігіндегі теория мен практика қарама-қайшылықтарының өзектілігін түсіну және анықтау

 • Код ON9

  осы білімді және түсінуді кәсіби техникалық деңгейде қолдану

 • Код ON10

  күнделікті кәсіби және техникалық қызметке және білімді жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгеру

 • Код ON11

  белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру

 • Код ON12

  зерттелетін салалардағы мәселелерді шешу және дәлелдерді қалыптастыру

 • Код ON13

  әлеуметтік, техникалық, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру

 • Код ON14

  мамандарға ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді тұжырымдау және хабарлау

 • Код ON15

  техникалық және кәсіптік қызмет саласында қазіргі заманғы ақпараттық ағымдарды бағалау және бағдарлай білу және динамикалық өзгеріп отыратын құбылыстар мен процестерге бейімделе білу

6B07101 Автоматтандыру және басқару
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07101 Автоматтандыру және басқару
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07101 Автоматтандыру және басқару
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07101 Өндірісті автоматтандыру және басқару
Бакалавриат

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B07101 Автоматтандыру және басқару
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07101 Автоматтандыру және басқару
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07101 6B07101–Автоматтандыру және басқару
Бакалавриат

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты

БББТ: B063 Электр техникасы және автоматтандыру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top