Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05303 Физика және астрономия в Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пән ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптері мен құрылымын, ғылыми таным әдіснамасын, ғылыми /жобалық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қою тәсілдерін; эксперименттік зерттеулер жүргізу, нәтижелерді өңдеу және талдау әдістемесін зерделейді; пәнді зерделеу нәтижелері бойынша білім алушы алған білімі мен дағдыларын ғылыми зерттеулерді іске асыру, одан әрі ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өзекті мәселелер қою үшін қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық физика теңдеулері
  Несиелер: 5

  Пән физикалық зерттеулер саласында қолданылатын математиканың негізгі заңдарын, математикалық деңгейдегі күрделі есептерді зерделейтін физикалық құбылыстардың математикалық моделдерінің гипотезаларын оқып үйренеді, ал зерттеу нәтижелері графиктер, теоремалар және кестелер түрінде ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Астрофизикалық процесстерді сипаттауда математикалық әдістердің қолданылуы
  Несиелер: 5

  Пән физикалық денелердің негізгі модельдерін, олардың атмосфераның ішкі құрылымын, тығыз жұптардағы өзара әрекеттесу санын және материяның берілу заңдылықтарын зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша студент ғарыштық денелерге олардың құрылымдық ерекшеліктерін түсіндіру үшін негізгі модельдік есептеулерді қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеулердегі эксперименттік деректерді өндеудің заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пән астрономиялық бақылаулардың нәтижелерін статистикалық өңдеудің компьютерлік әдістерін; деректерді өңдеу тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін практикалық әдістерді; пәнді зерделеу нәтижелері бойынша білім алушы алынған эксперименттік тәуелділіктердің графиктерін компьютерлік құру, зерттеу нәтижелерін ресімдеу үшін компьютерді қолдану үшін алған білімдерін қолдануға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі заманғы психологиялық заңдылықтарды, ұйымдарды басқару принциптерін, басқарушылық шешімдерді қабылдаудың психологиялық аспектілерін, командада жұмыс істеу принциптерін оқытады; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жаңа ғылыми басқару парадигмасындағы ғылыми басқарудың заманауи үрдістерін талдауды жүзеге асыруға, персоналдың мінез-құлқын жобалауға, команда құруға, тиімді коммуникациялауға, өзін-өзі жүзеге асыруға, тұлғааралық қарым-қатынасты орнатуға және қолдауға қабілетті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарих және философия ғылымы
  Несиелер: 3

  Пән парадигмалар модельдерін, ғылыми таным әдістері мен формаларын, пәнаралық принциптерін оқытады; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы ғылыми-зерттеу жұмысы барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдай және шеше алады; өзінің ғылыми ізденісінің нақты міндеттеріне сүйене отырып, зерттеудің оптамалды әдіснамасын таңдай алады, ғылыми зерттеу әдістерін және ұжымдық ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру әдістерін меңгерген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Пән мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, ауызша, жазбаша шетел тілін жетілдіруге бағытталған; пәнді оқу нәтижесі бойынша академиялық адалдық ережелері бойынша білім алушы шет тілінде өз көзқарасын баяндай алады, оны әртүрлі есеп формаларына, хаттарға, ғылыми мақалаларға, баяндамаларға рәсімдей алады, шет тілінде аналитикалық мақалалармен жұмыс істей алады, дайындық бағыты бойынша ғылыми әдебиеттерді оқи алады, лингвистикалық төзімділікті қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жұлдыздар физикасы
  Несиелер: 3

  Пән жұлдыздардың құрылысы мен эволюциясын, әртүрлі типтегі жұлдыздардың қойнауында өтетін процестер туралы идеялардың негізінде жатқан физикалық ұғымдар туралы негізгі мәліметтерді, стационарлық және ауыспалы жұлдыздарды зерттеудің заманауи әдістерін зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша студент алған білімдерін жұлдыздар физикасы саласындағы жекелеген құбылыстардың табиғатын зерттеумен байланысты ғылыми мәселелерді шешу үшін қолдана алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми мәтінмен жұмыс істеуді ұйымдастыру әдістемесі (қазақ тілінде)
  Несиелер: 3

  Пән мәтіннің негізгі ұғымдарын, оның жекелеген мағыналық бөліктері арасындағы логикалық байланысты зерттейді; оқылған ақпарат, дереккөздер бойынша түйіндеме, автордың ойларын бағалау; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы тілде сөйлей алады, күрделі және тартымды ойды түсіне алады, өз ойларын жинақтай алады; барлық естілген және оқылған ақпаратты түсіне алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 3

  Пән жоғары білім беруді дамытудың әлемдік үрдістерін, педагогикалық концепцияларды, білім беру стратегияларын, білім беру үрдістерін басқару заңдылықтарын оқытады; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы оқытудың кредиттік технологиялары, оқытудың жаңа концепциялары бойынша білім беру үдерісін құрастыра алады, қашықтықтан оқытуды қоса, өз қызметінің нәтижелерін талдайды, өзін-өзі дамыту үшін жағдай жасайды, қажетті ақпаратты өз бетінше іздестіруді жүзеге асырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Астрофизикадан ғылыми зерттеулердің ақпараттық-аналитикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән астрономиялық зерттеулерді бағдарламалық-ақпараттық қамтамасыз етудің принциптері мен әдістерін зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы алған білімдерін астрономиялық мәліметтер базасымен жұмыс істеу, компьютердің көмегімен аспан денелері орбиталарының параметрлерін есептеу үшін қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқу физикалық экспериментін жүргізу техникасы
  Несиелер: 6

  Пән оқу физикалық экспериментінің дидактикалық принциптерін, оқу жабдықтарының түрлерін, аспаптардың сипаттамасы мен құрылымын зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы негізгі демонстрациялық жабдықты практикада қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Астрофизиканың таңдаулы сұрақтары
  Несиелер: 3

  Пән ашық жүйелерде физикалық есептеулерде қолданылатын математикалық заңдарды; астрофизика мәселелерін алыс ғарышты зерттеу проблемаларымен терең танысу бағытында зерттейді; пәнді зерттеу нәтижелері бойынша білім алушы алған білімдері мен дағдыларын математикалық модельдер көмегімен бақылау деректерін түсіндіру үшін қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шаң плазмасындағы өтпелі процестер
  Несиелер: 3

  Пән плазманың негізгі қасиеттерін, плазма объектілерін алу және зерттеумен байланысты іргелі заңдылықтарды зерделейді; пәнді зерделеу нәтижелері бойынша білім алушы алған білімдерін плазмадағы бөлшектердің қозғалысын модельдеу үшін қолдануға, плазманы практикалық мақсаттарда пайдалануға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оптикалық аспаптар мен материалдар
  Несиелер: 5

  Пән телескоптардың оптикалық схемаларын және басқа да бақылау аспаптарын, оптикалық схемалардың жекелеген элементтерін және олар дайындалған материалдарды зерделейді; пәннің оқу нәтижелері бойынша білім алушы алынған білімдері мен берілген сипаттамалары бар оптикалық аспаптарды талдау және әзірлеу дағдыларын қолдануға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оптикалық жүйелерді зерттеу
  Несиелер: 5

  Пән геометриялық оптика, интерференциялық және дифракциялық аспаптар заңдарына негізделген аспаптардың жұмыс істеу принциптерін, оптикалық аспаптардың мүмкіндіктерін, астрономияда қолданылатын оптикалық Аспаптардың негізгі сипаттамаларын практикалық есептеуді зерделейді; пәнді зерделеу нәтижелері бойынша білім алушы оптикалық аспаптарды сауатты пайдалануға және ғылыми-зерттеу және білім беру қызметін жүргізуге қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Астрофизикалық процестерді модельдеу
  Несиелер: 3

  Пән ашық жүйелерде физикалық есептеулерде қолданылатын математикалық заңдылықтарды зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы алынған білім мен дағдыларды математикалық модельдер көмегімен бақылау деректерін түсіндіру үшін қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық және сызықтық емес оптика негіздері
  Несиелер: 5

  Пән қарқындылығына байланысты жарық пен заттың өзара әрекеттесуінің негізгі құбылыстарын, сызықты емес оптика принциптерін, толқындардың поляризациясын, сызықты емес спектроскопияны зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы алған білімдерін лазерлермен, Керр, Фарадей әсерлерімен байланысты мәселелерді шешу үшін қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Плазма физикасы
  Несиелер: 3

  Алыстатылған плазмалық объектілердің негізгі параметрлері мен сипаттамаларын, алыстатылған плазмалық объектілердің сәулелену спектрлерін спектрлерін спектроскопиялық және фотометриялық анықтау тәсілдерін, оларды өңдеу және алынған нәтижелерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары энергиялар астрофизикасы
  Несиелер: 3

  Пән ғаламның қалыптасу мәселелерін, космологияның негізгі модельдерін, ғаламдағы заттардың таралу заңдылықтарын, қараңғы материя және қараңғы энергия ұғымдарын зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша студент ғаламның эволюциясымен байланысты теориялық есептерді шешуде космологияның негізгі заңдылықтарын қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Астрофизикалық зерттеулердегі математикалық модельдеу
  Несиелер: 3

  Пән астрофизикалық процестерді модельдеу саласындағы заманауи жетістіктерді, жұлдызды атмосфера модельдерін құрастыру және олардың сәулеленудің теориялық спектрлерін алу әдістерін зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы ғылыми-зерттеу қызметінде модельдеу әдістері мен дайын модельдерді пайдаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Идеал емес плазма физикасының теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  Пән идеалды емес плазмадағы физикалық процестерді және идеалды емес плазманың қасиеттерін сипаттау әдістерін зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы алған білімдерін нақты физикалық есептерді талдау және шешу, идеалды емес плазманың қасиеттерін зерттеу үшін компьютерлік бағдарламаларды пайдалану үшін қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Механика мен молекулалық физиканы ағылшын тілінде оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пән қарастырылып отырған жүйенің тұйықтығын ескере отырып, макромирадағы денелердің өзара әрекеттесу сипатын, классикалық эксперименттерді орындау мысалдарында Негізгі газ заңдарын, ағылшын тілінде оқыту әдістемесін зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы механика мен молекулалық физиканың негізгі заңдарын тұжырымдаудың дұрыстығын практикалық деңгейде көрсететін білім мен әдістерді қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Атмосфера және жақын ғарыш физикасы
  Несиелер: 5

  Пән жер атмосферасын және күн жүйесінің құрамына кіретін объектілерді зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы алған білімдері мен дағдыларын планеталарға, кометаларға, астероидтарға және планеталардың спутниктеріне ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық физиканың таңдаулы сұрақтары
  Несиелер: 3

  Пән теориялық физика өзекті мәселелерін зерттейді, жалпы өріс теориясының заманауи көріністерімен және микромирге қатысты жеке сұрақтармен байланысты; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы алған білімдерін теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мезосфералық күміс бұлттарын зерттеу мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән жер атмосферасындағы биіктік жағдайын ескере отырып, мезосфералық күміс бұлттарды тіркеудің және талдаудың негізгі тәсілдерін зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы мезосфералық күміс бұлттардың жаңа деректерін тіркеу, бақылау нәтижелерін өңдеу және төменгі атмосферада болып жатқан процестермен корреляцияны анықтау үшін алған білімдері мен дағдыларын қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жердің жоғарғы қабатындағы құбылыстар мен процестер
  Несиелер: 5

  Пән жердің жоғарғы атмосферасында өтетін типтік құбылыстарды зерттеудің заманауи тәсілін, жақын ғарыш құбылыстары мен геофизикалық құбылыстардың өзара байланысы туралы түсініктердің кешенді деңгейін дамытуды зерттейді; пәнді зерттеу нәтижелері бойынша білім алушы жердің жоғарғы атмосферасын зерттеу әдістерін практикада қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр, оптика және атомдық физиканы ағылшын тілінде оқыту әдістемесі
  Несиелер: 7

  Пән ағылшын тілінде "электр энергиясы", "Оптика" және "атом физикасы" бөлімдерінің негізгі заңдары мен құбылыстарының физикалық терминдерін, тұжырымдамаларын зерделейді; пәнді зерделеу нәтижелері бойынша білім алушы Қазақстанның мектептері мен жоғары оқу орындарының жұмыс тәжірибесіне үштілділікті енгізу жағдайында ғылыми-зерттеу және білім беру қызметін жүргізуге қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Күміс бұлттарды зерттеудің заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пән күміс бұлттар мен жоғарғы атмосфераны зерттеу әдістерінің даму тарихын, аспан объектілерін қашықтықтан зондтау әдістерінің дамуына негізделген тұжырымдамалық ұғымдар мен заңдылықтарды зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша студент жердің және басқа планеталардың жоғарғы атмосферасын, олардағы бұлттың пайда болу процестерін зерттеу әдістерін қолдана алады, бұл астрофизикалық мәселелерді зерттеуге және іргелі және қолданбалы астрофизикалық зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық астрофизика
  Несиелер: 3

  Пән астрофизиканың арнайы бөлімдерін, астрофизикалық зерттеулер мәселелерін, аспан денелерінде болатын физикалық құбылыстарды физика заңдары негізінде оқып, түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика мен астрономияны оқытудың қазіргі заманғы технологиясы
  Несиелер: 7

  Пән педагогикалық технологияларды, мақсат қою әдістерін, іс-әрекетті талдауды, дамытушылық оқыту мен бағалау іс-әрекетін жіктеудің заманауи тәсілдерін зерттейді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы физика мен астрономияны оқытуда заманауи әдістер жүйесін қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Табиғи процестердің, құбылыстардың мәнін және олардың көрініс заңдылықтарын түсіндіретін ғылыми тұжырымдамаларды түсінуге қабілетті.

 • Код ON2

  Ғарышта және Жерде болып жатқан процестердің себеп-салдарлық байланыстарын зерттеуге, талдауға, түсіндіруге қабілетті.

 • Код ON3

  Қойылған міндеттерді шешу үшін геодезиялық жабдықтарды қолдануға қабілетті.

 • Код ON4

  Астрофизикалық және геодезиялық есептерді шешуде қажетті математиканың заманауи бөлімдерін меңгеруге алады қабілетті.

 • Код ON5

  Статистикалық деректерді түсіндіруге, салыстыруға білу және олардың негізінде тиісті үлгілерді құрастыруға қабілетті.

 • Код ON6

  Зерттеулерді жүзеге асыру үшін физикалық шамаларды өлшеу әдістері мен құралдарын қолдануға қабілетті.

 • Код ON7

  Әртүрлі шаруашылық міндеттерді шешу үшін заманауи технологиялық шешімдердің нәтижелерін қолдануға қабілетті.

 • Код ON8

  Өңдеу нәтижелерінің тиімділігін арттыру мақсатында қашықтықтан зондтау деректерін интерпретациялаудың заманауи модельдерін дамытуға қабілетті.

 • Код ON9

  Әртүрлі тілдік және мәдени ортада еркін қарым-қатынас дағдыларын меңгерген, өзінің кәсіби саласында ғылыми коммуникация мен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға қабілетті, өз ойын ауызша және жазбаша нысанда дұрыс ресімдеуге қабілетті академиялық адалдық ережелерін қарастырып.

 • Код ON10

  Жаһандану және интернационализация жағдайында отандық ғылымның дамуының қазіргі үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын талдауды жүзеге асыруға, алынған зерттеу нәтижелерін ресімдей отырып, ғылыми зерттеу әдістерін пайдалана отырып, жаратылыстану ғылымдапр саласында жоспарлауды жүзеге асыруға және зерттеулер жүргізуге, ғылыми зерттеулер әдіснамасы саласында құзыретті болуға қабілетті.

 • Код ON11

  Оқытудың кредиттік технологиясының талаптарына сәйкес, білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз ете отырып, жоғары мектепте арнайы пәндерін оқытудың инновациялық технологиялары мен әдістерін пайдалана отырып, оқу ақпаратын таратуға қабілетті, соның ішінде осы ғылымында ғылыми зерттеулердің теориялық-әдістемелік негіздеріне сәйкес білім беру ортасының зерттеу қызметін жүзеге асыруға қабілетті, оқу үрдісінде білім алушылардың танымдық іс-әрекеті психологиясының біліміне негізделе отырып командада жұмыс істеуге, шешімдер қабылдауға, даулы жағдайларды шешуге қабілетті.

Top