Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D01721 Шетел тілі педагогтарын даярлау в Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Шетел тілі педагогтарын даярлау бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты – танымдық-лингвомәдени тұжырымдамасының әдіснамасы саласында шеттілдік білім берудің теориясы мен практикасы тұрғысынан іргелі ғылыми-теориялық және қолданбалы даярлығы бар, шеттілдік білім беру, таным теориясы жіне т.б. аймақтарда тұжырымдамалық проблемаларды қалыптастырып, шеше алатын; заманауи ақпараттық технологияларды меңгерген, жоғары білікті, бәсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық мамандарды даярлаудың аса тиімді ғылыми-әдіснамалық платформасын жасау; Білім беру бағдарламасы докторанттар шеттілдік білім берудің әдіснамасы мен педагогикалық технологияларға деген заманауи көзқарастарды зерттеу мен талдауда құзыретті болып, болашақ мамандардың шеттілдік білім беру саласында интеграциялық, кешенді қайта тұжырымдама жасай алуына бағытталған.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D019 Шет тілдері педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 8D01 Педагогикалық ғылымдар
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Пән докторанттардың ағылшын тілінің фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарын коммуникативтік және кәсіби қызметте білу мен қолдануды қамтитын лингвистикалық, дискурстықжәнеәлеуметтік-мәдениқұзыреттілікті дамытуғаарналған. Сондай-ақ курс халықаралық конференцияларда сөз сөйлеу, ағылшын тілінде мақалалар жазу, шетелдік серіктестермен іскери келіссөздерді жүргізу үшін білімдері мен дағдыларын коммуникация мен кәсіби қызметте қолдануға арналған.

  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пән теориялық зерттеу әдістерін, ғылымизерттеулердегімодельдеумәселелерінзерттейдіжәнеғылымизерттеудіңдұрысбағытынтаңдауғакөмектеседі.

  Семестр 2
 • Білім берудегі заманауи ақпараттық-технологиялық әдістер
  Несиелер: 5

  Мақсат: Докторанттардың мәдениетаралық қарым-қатынас пен іскерлік мәдениет аясындағы құзыреттіліктерін тереңдету және кеңейту, оқытуда ақпараттық-технологиялық әдістерді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Семестр 4
 • Шеттілдік білім беруді құзыреттілік тұрғысынан модельдеу
  Несиелер: 5

  Мақсат: докторанттардыжобалау сынды түрлі технологиялармен таныстыру, кәсіби-педагогикалық, соның ішінде болашақ шетел тілі мен әдебиетінің оқытушысын даярлауды кәсіби-пәндік тұрғыдан қамтамасыз етудің танымдық, процессуалды-әрекеттік және акмеологиялық аспектілерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Семестр 4
 • Шеттілдік білім берудің заманауи парадигмасының әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсатызаманауи шеттілдікбілім беру дамуының негізгі тенденцияларын, олардың теориясы мен әдіснамасының кәсіби-зерттеу құзыреттіліктерді қалыптастырудағы рөлі мен мақсатын көрсету

  Селективті тәртіп
  Семестр 4
 • Ғылыми-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 12

  Ғылыми-зерттеужұмысығылыми таным әдіснамасын игерген және оларды заманауи шеттілдік білім беру мен ғылыми-техникалықмәселелерді зерттеудеқолдануғақабілеттідокторанттардыдайындауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 10

  Тәжірибенің мақсаты педагогикалық және оқу-әдістемелік жұмыстың негіздерін оқу үрдісіне ендіру, кәсібипедагогикалыққызметтегідағдылар мен қабілеттердідамыту, педагогикалықжұмысқаынталандыру, докторанттардыпедагогикалыққызметтіңерекшеліктеріментаныстыружәнепедагогикалықфункциялардыорындаудағдыларындамыту, педагогикадағыпсихологиялық-педагогикалықбілімдінығайту, ғылымижәнепедагогикалықміндеттердішешугешығармашылықкөзқарастымеңгеру, психологиялық-педагогикалыққұзыреттілікдеңгейінжоғарылату.

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 10

  Ғылыми тәжірибенің мақсаты - докторанттың қазіргі замандағы зерттеу әдістері мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, аударма зерттеулеріндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарын дербес жүзеге асыруға қажетті практикалық дағдыларын жетілдіру, сондай-ақ диссертациялық зерттеудегі тәжірибелік деректерді өңдеу және түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Семестр 5
 • Қорытынды бақылау
  Несиелер: 12

  Жоғары оқуорнынан кейінгі білімберудің кәсіптік оқу бағдарламалары студенттерінің қорытынды мемлекеттік аттестациясы емтихан тапсыружәне диссертацияны қорғау түрінде жүзегеа сырылады. Кешенді емтихандокторантураныңдеңгейінеқойылатынталаптарғасәйкесдокторанттардың оқу кезіндеалған академиялық, әлеуметтік-тұлғалық және кәсіби педагогикалық құзыреттіліктерінің теориялықжәнетәжірибелікбілімідеңгейінанықтауғамүмкіндікбереді. Докторлықдиссертациялар–белгілібірмамандықбойыншасоңғы қорытындығылымижұмыс, олғылымитұрғыдан негізделгенжаңанәтижелердіқамтуытиіс, олмаңыздыпрактикалықнемесеғылымимәселелердішешугемүмкіндікбереді жәненақтығылыми шеттілдік педагогикалық бағыттардыдамытуда зормаңызға ие.

  Селективті тәртіп
  Семестр 6
 • Код ON1

  Шетел тілінде білім беру жүзеге асырылатын коммуникативті қатынас жағдайына сәйкес мәтіннің түрлерін жүйелі түсінуді көрсетеді. Шетелдік қоғамның ұлттық-мәдени ерекшеліктері мен менталитетінің көріністерін ескере отырып, белгілі бір қарым-қатынас стратегияларын қалыптастырады. Өзінің зерттеу жұмысында аударма мен аударматанудың танымдық- коммуникативтік тұжырымдама әдіснамасының теориялық қағидаларын пайдалана отырып танымдық-категориялықаппаратпен еркін жұмыс жасайды, Ғылыми білімді мақсатты түрде анықтау, игеру, өзгерту және құрылымдай алуда гносеологиялық қабілеттерді меңгерген

 • Код ON2

  Ғылыми-кәсіби қарым-қатынас саласында қабылданған сөйлеу мінез-құлқының вербалды және вербалды емес нормаларын сыни тұрғыдан талдайды және бағалайды, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің сандық және сапалық әдістерімен жұмыс істейді. Әріптестің тілдік мінез-құлқын түсіндіреді және мәдениетаралық диалогты бастайды, қолдайды. Ғылыми-зерттеу және аудармашылық іс-әрекетке дайындық үдерісінде өзге әлеуметтік-мәдени қауымдастық тұлғасының танымдық-тұжырымдамалық әлеуметтік менталитетін тілдік мәдениетпен қоса үйретудің маңызын түсінеді Кәсіби өзіндік даму мен өзін-өзі жетілдірудің интеллектуалдық, мәдени, рухани-адамгершілік және физикалық үздік бағыттарын құрады және жүзеге асырады

 • Код ON3

  Шетел тіліндегі қарым-қатынас технологияларымен, қарым-қатынас стратегияларымен, конструктивті диалог дағдыларымен, қарым-қатынаста тілдік материалды кәсіби деңгейде қолданумен байланысты педагогикалық тәсілдер мен қиындықтарды жеңу мүмкіндіктерін сыни бағалайды. Жағдайдағы сөйлесім әрекетінің ерекше сипаттамалары мен нормаларын көрсетуге қабілетті, бірге зерттелген қоғамдардың ұлттық-мәдени бірегейлігінің «трансляторы» болып табылады, Аудармашыларды кәсіби даярлауда мәдениетаралық-коммуникативтік компетенцияны қалыптастырудағы лингводидактикалық тұжырымдамаларды меңгерген, сондай-ақ, ЖОО-да аудармашыларды даярлау үдерісіндегі аудармашылық іс-әрекеттің құрылымы мен рефлексияны жете түсінеді; Ғылыми-зерттеу үдерісін жоспарлайды, ұйымдастырады, іске асырады және жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта қарастырып отырады

 • Код ON4

  Педагогикалық инновация, педагогикалық технологиялар саласындағы әдістерді, педагогикалық технологияларды іздеу, бағалау, іріктеу және пайдалану біліктері мен дағдыларын меңгерген; жаңашылдыққа қабілетті; педагогикалық шеберлігін жетілдіреді. Ақпараттық - ментальді құрылымдарды қолдана алады, қарым-қатынас жасайтын мәдениеттер арасында ұқсастықтар мен айырмашылықтарды табады және оларды мәдениетаралық қарым-қатынас контексінде қолданады. Диссертациялық зерттеудің пәні мен нысанына сәйкес кәсіби қарым-қатынас стереотиптерінде зерттеліп отырған қауымдастықтардың әлеуметтік- немесе лингвомәдени нормаларының бұзылыстарын анықтайды және сондай-ақ, оларды түзетудің стратегияларын тауып, қолданып үйренеді. Заманауи теориялар мен талдау әдістерінің негізінде академиялық біртұтас сипаттағы дербес ғылыми зерттеулер жүргізеді

 • Код ON5

  Оқу-нормативтік құжаттаманы және оқу бағдарламаларын, оның ішінде авторлық түрлі жоспарларды, әдістемелік нұсқаулар мен ұсынымдарды, бақылау материалдарын, тест тапсырмаларының әр түрлі типтері мен түрлерін инклюзивті білім беру талаптарын ескере отырып әзірлейді. Өзін басқа мәдениеттің сұхбаттасушысының орнына қояды және мәдениетаралық қақтығыстарды болдырмайды немесе шешеді қарама-қайшылықтардан, алалаушылық пен стереотиптерден бас тартады. Сыни және талдап ойлау дағдыларын және сонымен бірге диссертациялық зерттеу аясында өзіндік ғылыми-зерттеу эксперимент жүргізу іс-әрекетін меңгерген Диссертациялық зерттеу шеңберінде алға қойылған мақсат пен міндеттердіжоспарлайды, болжамдар жасайды және оларды іске асыра алады

 • Код ON6

  Халықаралық ғылыми форумдарда, конференциялар мен семинарларда ораторлық өнер және көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын меңгерген; мәдениетаралық коммуникациядағы коммуниканттарға тән мәдени, жанрлық стилистикалық нормалармен байланысты ерекшеліктерін ажыратады. Білім алушыларға көп тілді және көп мәдениетті кәсіби ортаға одан әрі интеграциялануға мүмкіндік беретін шетел тілдік (мәдениетаралық) кәсіби бағытталған коммуникативті компетенцияны қалыптастырды. Терең лингвопсихологиялық механизмдер мен тұжырымдамалық алгоритмдерді жүргізілетін диссертациялық зерттеу барысына қатысты когнитивистиканың негізгі принциптік қағидалары арқылы іске асырады Жеке танымдық, және мета-танымдық зерттеу стратегияларын жетілдіріп және тиімді қолдану арқылы өзінің ғылыми іс-әрекетін басқара алады

 • Код ON7

  Ғылыми-әдістемелік әдебиеттермен жұмыс жасайтын ғылыми мамандандырылған қарым-қатынаста ойларды ұсынудың логикалық дәйектілігін қалыптастырады, ақпарат алудың әртүрлі көздерін, соның ішінде Интернет - ресурсты қолданады;жекелеген білім алушыларға, ұжымға мақсатты бақылау жүргізеді; бақылау жолымен анықталған құбылыстар мен фактілердің себеп-салдарлық байланыстарын белгілейді. Мәдениеттер арасындағы өзара түсіністікке қол жеткізу үшін түрлі вербалды, вербалды емес құралдармен жұмыс істей алады. Аударматану саласындағы дәстүрлі және заманауи теориялық тұжырымдамаларды талдайды, баға береді және салыстырады, сондай-ақ, оларды өзінің өзекті теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге бағытталған ғылыми-зерттеушілік іс-әрекетіндежүйелі түрде қолдана отырып қорытындылар жасайды. Өзінің зерттеушілік іс-әрекетінің барысын зерттеудің және бақылаудың теориялық және эмпирикалық әдістерін меңгерген

 • Код ON8

  Жаңа және күрделі идеяларды сыни тұрғыдан талдайды, бағалайды және синтездейді. Қарым-қатынас мақсаттары мен жағдайына байланысты сөйлеу әрекеттерін таңдауды саналы түрде өзгерте алады, сөйлеу стилі мен тілдік құралдарды дұрыс таңдайды. Өзіндік жаңа ғылыми идеяларды ойлап таба отырып, заманауи аударматану саласындағы зерттеу әдіснамасын таңдай біледі және тиімді қолданады, әрі ғылыми қауымдастықпен өз білімі мен идеяларын бөлісе оырып, ғылыми таным мен кәсіби мүмкіндіктердің шекарасын кеңейтеді. Ғылыми пікірталас кезінде аргументтерді орынды қолдана отырып сөйлеу мәнерін игерген

Top