Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06101 Информатика в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Бұлтты технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән бұлтты есептеулердің өзекті технологиялары саласын-да білім мен практикалық тәжірибе алуға мүмкіндік береді. Бұлтты есептеу қызметтерін ұсынудың негізгі үлгілері, виртуалдау технологиялары, Microsoft Azure платформасында "бұлттық" қосымшаларды әзірлеудің базалық білімі мен дағдылары қарастырылады. Windows Live және Office 365 сияқты дайын бұлт қызметтерін пайдалануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән магистранттардың басқару психологи-ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқаруөзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару-ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация дағдыларын алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пән ғылым феноменінде арнайы философи-ялық талдау пәні ретінде қаралады, ғылым-негіздері мен теориясы туралы, ғылымның даму заңдылықтары мен ғылыми білімнің құрылымы туралы, мамандық және әлеуметтік институттар ретіндегі Ғылым туралы, ғылыми зерттеулер жүргізу әдістері туралы, қоғамның дамуындағы ғылымның рөлі туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бағдарламалық қамтаманы өндеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән интернет технологиялары базасында қосымшаларды интеграциялау әдістерін қарастырады. Практикум техникалық тапсырманы, техно жұмыс жобасын, БҚ сынау әдістемесін жасауға мүмкіндік береді. БҚ-ны тестілеу, пайдаланушы интерфейсін әзірлеу тақырыптары ашылады. Визуалды модельдеу тілдерінің көмегімен БҚ архитектурасын әзірлеудің негізгі кезеңдері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам мен машинаның өзара әрекеттестігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны бағдарламалық өнімді әзірлеу процесінде, адам-машина интерфейстерін жобалау, іске асыру және тестілеу саласында кәсіби құзыреттілікті дамытуға бағытталған. Пән, қойылған проблемалық салада бағдарламалық қамтамасыз етудің, есептеу техникасының мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық ғылым саласы, педагогикалық заңдылықтарды және білім беру процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру (өз білімін жетілдіру), оқыту, тәрбиелеу (өзін-өзі тәрбиелеу), даму (өзін-өзі дамыту) және сту-денттердің белгілі бір қызмет түрі мен қоғамдық өмірге кәсіби даярлығын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Python бағдарламалау тілі
  Несиелер: 5

  Пән Python тілін бағдарламалауда білімді тереңдетуге, Python тілінің негізгі алгоритмдерін, Python-да негізгі алгоритмдерді жүзеге асыру ерекшеліктерін үйренуге мүмкіндік береді. Python негізгі алгоритмдерді жүзеге асыруға, бағдарламаларды жасау үшін Python бағдарламалау тілін пайдалануға көңіл бөлінеді. Пән соңында магистранттар Python тілінде бағдарламалық өнімдерді жобалау, әзірлеу дағдыларын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интернет технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыған кезде магистранттар интернет технологияларын, ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптеріне үйренеді, интернеттегі орталарда қолдану үшін қосымшаларды жобалауды үйренеді, интернеттегі технологияларды дамытудың интернет-технологиялары, қызметтері және перспективалары туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік риторика
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі заманғы жалпы риторика, коммуникативтік ынтымақтастық қағидала-ры, сөйлеудің құрылымы туралы заңдарды енгізеді. Магистранттар ғылыми және іскери қарым-қатынаста түрлі жанрдағы мәтіндерді дайындау үшін ақпаратты жүйелеуге және синтездеуге үйренеді; Ғылыми және іскери қарым-қатынаста логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және өз көзқарастарын нақты білдіре алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бұлтты технологияларды пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарға бұлтты технологиялар саласындағы білім мен дағды-ларды дамытуға бағытталған. Магистранттар бұлтты технологияларды және олардың жұмысында қолданылатын аспектілерді, бұлтты құжат айналымын, Google құжаттарын оқиды. SkyDrive (office.com), ынтымақтастық құралдары Dnevnik.ru және DropBox, Yandex сияқты бұлт қоймасын қалай пайдалану керектігін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән тәрбие кәсіби және педагогикалық қызмет үшін қажетті педагогикалық дағдының негізін құрайды. Магистранттар педагогикалық дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті білімді меңгереді, педагогикалық шындықтың құбылыстарын талдап, оны ойлауға үйренеді, педагогикалық жағдайды тиімді шешу жолдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттар үшін шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән арнайы сөздікке бағытталған шет тілін үйренуге бағытталған, шетелдік әріптестер-мен кәсіби деңгейде, құжаттамамен және іскерлік хат-хабармен диалог жүргізу мүмкіндігіне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жүйелік программалау
  Несиелер: 5

  Бұл пән жүйелік бағдарлама кешендерінің құрамын, функцияларын және жобалаудың негізгі принциптерін, трансля-торлардың, компиляциялаушы алгоритмдердің, макропроцессорлардың, тиегіштердің құрылу және жұмыс істеу принциптерін білуге мүмкіндік береді. Практикалық сабақтарда қолданбалы бағдарламалау жүйелерін пайдалануды, Жүйелік бағдарламалау тілдерінің құралдарын меңгеруді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Криптология
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны криптологияның математикалық негіздерін оқытудан тұрады. Салыстыру теориясы, модулярлық арифметика, құпия кілттерді басқару мәселелері ашылады. Ашық және жабық кілтті шифрлау жүйелері, RSA, Диффи Хеллман, Эль Гамаля, Макэлайс жүйелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқытудың электрондық басылымдар мен интернет ресурстарын жасау және пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарға теориялық білімді білуге, электронды білім беретін басылымдар мен интернет-ресурстарды жо-балау үшін қажетті практикалық дағдылар мен құзы-реттілікті меңгеруге мүмкіндік береді. Білім беру қызметінде теорияны тиімді қолдану мүмкіндігі туралы сұрақтар ашылады, ЭБбБиР әзірлеу кезеңдері, ЭБбБиР өмірлік циклі; ЭБбБиР мазмұнды толықтыруды ұсыну тәсілдері қарастырылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдер және олардың қиындықтары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде білім алушылар алгоритмдердің негізгі модельдері, алгоритмдерді құру әдістері, алгоритмдер жұмысының күрделілігін есептеу, информатика жүйесінде қолданылатын алгоритмдердің көпшілігінің жадының шығыны және орындалу уақыты туралы білім алады. Қолданбалы есептерді шешу алгоритмдердің әзірлеу дағдыларын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электронды оқытудың педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарда электрондық оқыту педагогикасының теориялық білімін қалыптастыруға, магистранттарды е-педагогиканың даму тенденциялары мен перспективаларымен, білім беру жүйесін оқыту және ақпараттандыру әдістерімен таныстыруға мүмкіндік береді. ЖОО-да электронды оқытудың "e-learning" тиімділігі мен болашағы туралы сұрақтар зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Пән магистранттар арасында сөйлеу мәдениетін дамытуға, іскерлік қазақ тілінің грамматикасын оқытуға, іскерлік қарым-қатынасқа байланысты лексикалық минимумға бағытталған. Магистранттар жұмыс, жұмыс уақыты, қазақ тілінде жұмыс күнін жоспарлау туралы есептерді оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік циклінің пәндерді оқыту технологиясы (ағылш.тіл.)
  Несиелер: 5

  Пән информатиканың жалпы білім беру курсының құрылымы мен мазмұнының нормативтік, ғылыми және психологиялық-педагогикалық негіздерінің аспектілерін, ЖОО-да информатиканы оқытудың әдістері, құралдары, технологиялары мен ұйымдастырушылық формаларын оқытады. Дидактикалық материалды сабаққа қалай әзірлеу, информатиканы және компьютерлік цикл пәндерін оқыту процесіне өз бетінше талдау жүргізу мәселелеріне көп көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық байланыс технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде білім алушылар сандық модуляцияның спектралды-тиімді әдістерін тиімді қолдану туралы білім алады. Көп сәулелі радиоарналардың математикалық модельдерін жасауды және осы негізде көп сәулелі радиоарналардың параметрлерін статистикалық бағалауды жүргізуді үйренеді. Қазіргі заманғы әдістермен телекоммуникациялық жүйелерді есептеу, талдау және синтездеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көппроцессорлы есептеу жүйелері үшін параллель есептеулер
  Несиелер: 5

  Пән көппроцессорлық есептеу кешендерінде параллельді есептеулер мен параллель программалау хронологиясына енгізеді. Көппроцессорлық есептелген кешендерді пайдалана отырып, параллельді бағдарламалау және деректерді параллель өңдеудің негізгі алгоритмдерін пайдалану мәселелерін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құзырлылық деңгейін электронды бағалау жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны магистранттарда құзыреттілік деңгейін электронды бағалау мәселелерінде теориялық білімді, практикалық дағдыларды және құзыреттілікті қалыптасты-руға бағытталған. Курсты оқу барысында магистранттар IT-құзыреттілікті қалыптастыру саласында өз білімдерін арттырады. Пән электронды бағалау жүйелерімен жұмыс істеу және инновациялық бағалау құралдарын әзірлеу және сараптау дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқытудағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 4

  Пән білім беру және мәдени-ағартушылық қызметте ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалану саласындағы құзыреттілік жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Магистранттар ақпаратты жинау, өңдеу және талдау үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қалай пайдалануды үйренеді, білім беру технологиялары саласындағы шешілетін кәсіби міндеттерді ескере отырып, бағдарламалық қамтамасыз етуді және оны пайдалану перспективаларын бағалай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұшқырлы оқыту және виртуалды шындық
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарда мобильді оқыту және виртуалды нақты білім беру саласында теориялық білімді, практикалық дағдыларды және құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Курсты оқу кезінде магистранттар мобильді оқыту және Виртуалды шындық негізінде білім беру және зерттеу жобалары саласында білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Анық емес ортада модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны анық емес жиындар саласында кәсіби құзыреттілікті дамытуға, анық емес көбейткіштің көмегімен белгісіздікті сипаттауға бағытталған. Практикалық сабақтарда магистранттар нақты логика көмегімен шешім қабылдау әдістерін салыстыруды, алынған нәтижелер негізінде берілген әдістердің артықшылықтарын анықтауды, заманауи операциялық жүйелерде желілік аппараттық құралдарды орнатуды және конфигурациялауды жүзеге асыруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы математика
  Несиелер: 4

  Пән қолданбалы математика аспектілерін, математикалық модельдеуге, алынған нәтижелерді талдауға негізделген оңтайлы шешім қабылдау тәсілдері мен принциптерін оқытады. Пәнді оқу кезінде магистранттар қолданбалы математиканың анықтамалары мен міндеттерін, практикалық есептерді шешу әдістерін және талдау тәсілдерін біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми коммуникацияны ана және шет тілінде жүзеге асыру

 • Код ON2

  Ғылыми танымның әдіснамасын білу, ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын білу, ғылыми-зерттеу қызметінің дағдысы болу

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу, білім беру саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану

 • Код ON4

  Педагогикалық қызмет саласындағы жаңа жетістіктерді тәжірибеде қолдану қабілеті

 • Код ON5

  Басқару шешімдерінің қазіргі заманғы технологияларын меңгеру және басқару ортасындағы көшбасшылық және тұлғааралық коммуникацияны басқару қабілеттеріне ие болу

 • Код ON6

  Техникалық пәндерді оқытудың заманауи әдістері мен әдістерін қолдану

 • Код ON7

  Сандық эксперименттерді жоспарлау, нәтижелерді түсіндіру, салалар бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде қорытындыларды пайдалану

 • Код ON8

  Ақпараттық жүйелер мен технологиялардың жұмыс істеу процестерінің сапасын талдау, синтездеу, оңтайландыру және болжау әдістемелерін әзірлеу және зерттеу жүргізу

 • Код ON9

  Жобаларды басқарудың қазіргі заманғы технологияларын қолдана отырып, корпоративтік сегментке арналған жүйелерді әзірлеу

 • Код ON10

  Эксперименталды және статистикалық деректерді өңдеу, процестердің математикалық үлгілерінің сәйкестігін анықтау дағдыларын пысықтау

7M06101 Информатика
Магистратура

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Информатика
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Информатика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Информатика
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Информатика (бейіндік)
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M06101 Информатика (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Информатика (1)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Информатика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M06101 Информатика
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Информатика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Бизнес-информатика
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Информатика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M06101 Информатика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Информатика
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top