Жаңа білім беру бағдарламасы 6B06118 Ақпараттық жүйелер және технологиялар в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдау әдістері

 • Алгебра және геометрия
  Несиелер: 4

  Жиындар теориясы мен логиканың элементтері. Сызықтық алгебра элементтері. Сызықтық теңдеулер жүйесі. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Бүтін сандар сақинасындағы бөлінгіштік теорисы. Салыстырулар теориясының арифметикалық қолданылуы. Қалдықпен бөлу теориясы. Кеңістіктегі векторлық алгебра элементтері. Жазықтықтағы түрлендірулер. Екінші ретті сызықтар. Жазықтықтар мен түзулер. Екінші ретті беттер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Шекті автоматтар. Мур және Мили автоматтары. Санау жүйесі Бульдық алгебра. Бульдық функциялар және логикалық байланыстар. Графтар теориясы. Графтардың түрлері және олардың сипаттамалары. Ықтималдық теориясының негізгі ұғымдары. Комбинаторика. Комбинаториканың формулалары мен принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, тарихи кезеңдердегі мемлекеттің мемлекеттік-құқықтық және Конституциялық дамуы; ҚР конституциялық құрылымы және оның нақты қолданылу саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи операциялық жүйелер
  Несиелер: 4

  UNIX/Linux операциялық жүйесі жиынтығының тарихы. UNIX жиынтығының стандарттары. C бағдарламалау тілінің стандарты. System V Interface Definition (SVID). Операциялық жүйелердің интерфейстері. XWindow жүйесінің негізгі түсініктері. Linux-де XWindow. Есептеу процесін ұйымдастыру. Процестер мен ағындарды басқару. Жадты басқару Әдістері, алгоритмдері және құралдары. Жадты ұйымдастыру. I/O шағын жүйесі. Файлдық жүйелер I/O шағын жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 4

  Алгоритмдік тілдің негізгі компоненттері. Алгоритм түсінігі. Алгоритмдердің қасиеттері мен түрлері. Алгоритмнің күрделілігі. Си программалау тілінің негізгі түсініктері. Деректер құрылымдары мен ішкі бағдарлама. Ішкі бағдарламалар. Функциялар. Рекурсия. Атаулардың әрекет аумақтары. Байланысқан тізімдер. Стек. Кезек. Жадыны статикалық және динамикалық бөлу. Массивтер. Жолдық типтер. Жолдық операциялар. Деректер массивін сұрыптау алгоритмдері. Құрылымдар мен кластар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер мен телекоммуникация негіздері/
  Несиелер: 4

  Жергілікті компьютерлік желілер негіздері. Компьютерлік желі туралы түсінік. Желілердің типтері. Негізгі топологиялар. Желілердің түрлері. Жергілікті және ауқымды желілер. Жергілікті желілер технологиясы. TCP/IP хаттамалар стегі. Стандартты маршруттар.Асинхронді және синхронды байланыс. Үлкен желілерді құру. Репиторлар. Көпірлер. Маршрутизаторлар. Шлюздер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағдарламалау әзірлеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Бағдарламалауды автоматтандыру әдістері. Бағдарламаның даму сатылары мен деңгейлері. Бағдарламалау технологиясының негіздері. C ++ тілінде бағдарламалау. C ++ тілінің негіздері. C ++ операциялары. C ++ тіл операторлары. Деректер құрылымдары Көрсеткіштер және деректер құрылымдары. Файлдар Файл құрылымының сипаттамасы. Файлдармен жұмыс ұйымдастыру. Бағдарламаларды бағдарламалау кезінде кітапхана функцияларын пайдалану. Терезелермен жұмыс істеу. Графика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика және дизайн
  Несиелер: 4

  Компьютерлік графика және web-дизайн: CorelDRAW, Adobe Photoshop. web-сайтты құру технологиясы. HTML тілі. HTML тілінің ерекшеліктері мен негізгі тегтері. web-сайттың ыңғайлылығы. Сценарийлер және оқиғаларды өңдеу. JavaScript. Интернет желісінде веб-сайтты алға жылжыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық сұлбатехника
  Несиелер: 5

  Сандық электрониканың логикалық негіздері. Негізгі логикалық функциялар мен сызбалар. Цифрлық электрониканың арифметикалық негіздері. Комбинациялық құрылғылар және оларды құру принциптері. Типтік комбинациялық құрылғылар - кодерлер, декодерлер, мультиплексорлар, демультиплексорлар, сумматорлар. Триггерлер. Цифрлық-аналогтық түрлендіргіштер (ЦАПі) және аналогті сандық түрлендіргіштер (AЦП). Микропроцессорлар және олардың мақсаты. Қарапайым микропроцессордың құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Деректерді тасымалдау желілері
  Несиелер: 5

  История развития компьютерных сетей. Классификация сетей. Локальные и глобальные сети. Классификация топологических элементов сетей. Основные понятия сетей: узлы сети, кабельный сегмент, сегмент сети, логическая сеть, облако, пассивные и активные коммуникационные устройства. Физическая и логическая топологии. Методы доступа. Стандартизация сетевых решений. Базовая модель организации взаимодействия открытых систем (модель OSI).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің негізі
  Несиелер: 5

  Жүйелерді жіктеу. Жүйелердің модельдері. Жүйелерді сипаттау әдістері мен модельдері. Ақпараттың негізгі өлшемдері. Ақпараттың статистикалық өлшемдері. Кодтау теориясы туралы жалпы түсініктер. Ақпаратты кодтау. Шеннонның кодтау бойынша іргелі теоремалары. Бөгеуілге тұрақты код. Бөгеуілге тұрақты кодтау. Бөгеуілге тұрақты кодтардың жіктемесі. Байланыс арнасының тарату жылдамдығы және өткізу қабілеті. Ақпараттық үдерістер мен сигналдар. Сигналдардың түрлері. Арналар мен байланыс жүйелері. Жүйелерді жіктеу. Жүйелердің модельдері. Жүйелерді сипаттау әдістері мен модельдері. Ақпара��тың негізгі өлшемдері. Ақпараттың статистикалық өлшемдері. Кодтау теориясы туралы жалпы түсініктер. Ақпаратты кодтау. Шеннонның кодтау бойынша іргелі теоремалары. Бөгеуілге тұрақты код. Байланыс арнасының тарату жылдамдығы және өткізу қабілеті. Ақпараттық үдерістер мен сигналдар. Сигналдардың түрлері. Арналар мен байланыс жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер негіздері
  Несиелер: 3

  Операциялық жүйелердің мақсаты мен функциялары. Мультипрограммалау. Процес және ядро түсінігі. Енгізу-шығару жүйесін басқару. Синхронды және асинхронды енгізу-шығару. Енгізу-шығаруды диспетчерлендіру. Файлдық жүйенің негізгі функциялары. Жадыны ортақ қолдану. Жадты қорғау. Пайдаланушы интерфейсі мен қабықшалар. Телеқолжетімділіктің бағдарламалық қамтамасыздығы. Маршрутизация, буферизация және хабарламаларды тіркеу. Қашықтан өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 5

  Қолданбалы бағдарламалар жинағын пайдаланудағы ғылыми - тәжірибелік білім, базалық математикалық модельдер мен алгоритмдер, олар кәсіби процестерді қалыптастыруға және шешуге көмектеседі белгілі бір салаларда проблемаларды есептеу техникасы және есептеу техникасы, интерфейстер «адам - электрондық есептеу машиналары»; деректер базасының үлгілерін қоса алғанда, ақпараттық жүйелердің компоненттік үлгілері; заманауи құралдар мен бағдарламалау технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инфокоммуникациялық жүйелермен желілер 2019
  Несиелер: 5

  Желілік жүйелерді функцияландыру және ұйымдастыру принциптерін меңгеру, желіде коммутатор және маршрутизатор жұмыстарының ерекшеліктері, тарату тәсілдері және технологиялары және заманауи желілік құрылғылармен танысу, сақтау, іздеу, өңдеу және желіде тәжірибелік біліктілікті алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерінің деректер базасы
  Несиелер: 4

  Деректер базасы және ДББЖ түсінігі. Деректермен негізгі операциялар. Microsoft Access ДББЖ негізгі нысандары (кестелер, формалар, сұраулар, есептер). Деректер модельдері Деректердің реляциялық моделі. Деректер базасында қатынастарды қалыпқа келтіру. QBE негіздері (Query By Example) және SQL (Structured Query Language). Деректер базасын жобалау негіздері. ДББЖ даму тенденциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің сәулеті және ұйымдастырылуы
  Несиелер: 5

  Компьютер сәулетінің негізгі түрлері. Процессордың ішкі ұйымдастыруы. Процесорлардың командалар жүйесі және кластары. Арифметикалық логикалық құрылғы. Компьютер жадының жұмысын ұйымдастыру. Жадтың иерархиялық құрылымы. Компьютерлік жүйелердің интерфейстері. Интерфейсттерді жіктеу. Ішкі және сыртқы компьютерлік интерфейстер. Процессордың жұмыс режимдері. Қазіргі заманғы процессорлар. Компьютерлік жүйелерде есептеуді ұйымдастыру. Компьютерлік жүйелерді жіктеу. Көп процессорлы компьютерлік жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканы мемлекеттік реттеу негіздері. Экономиканың басқару органдары. Экономика менеджменті. Мемлекеттік реттеудің тиімділігі. Мемлекеттік реттеу нысандары. Ақша саясаты. Мемлекеттің монополияға қарсы саясаты. Инвестициялық қызметті реттеу. Шағын бизнесті қолдау жүйесі. Еңбек нарығын реттеу. Ғылыми зерттеулерді мемлекеттік реттеу. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу. Бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Java тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Java технологиясына кіріспе. JDK тұжырымдамасы. Java тілінің деректер түрлері мен операциялары. Басқарушы операторлар. Java-да объектке бағытталған бағдарламалау. New операциясы. Әдістер. Әдісті сипаттау синтаксисі. Параметрлерді беру, қайта жүктеу және әдістерді қайта анықтау. Класс. Класс құрастырушылары. Пакеттер мен интерфейстер. Ерекшеліктерді өңдеу. Көп ағымды бағдарламалау. Енгізу-шығару жүйесі. Java.awt кітапханасы. Апплеттер. Swing графикалық кітапханасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интелектуалды талдау технологиясы
  Несиелер: 4

  Деректерді зиятты талдау (ДЗТ) теориясы, қазіргі заманғы технологиялар және әдістер. Data Mining тұжырымдамасы. Data Mining міндеттері. Есептерді жіктеу. Data Mining модельдері. Data Mining негізгі әдістері. ДЗТ әдістеріне негізделген ақпаратты талдау мүмкіндіктері. Білімді табу процесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағдарламалық жобаларды басқару
  Несиелер: 3

  АЖ жобалау процесінің жалпы сипаты. АЖ ақпараттық-логикеалық моделінің құрылымы. Функционалды модель құру. Модель құру және деректерді қорғау. Таратылған өңдеу жобасын құру. Программалық модульдердің құрылымы. АЖ өнімділігін талдау және бағалау. АЖ жобасын басқару. Жобалық құжатнама. АЖ жобалаудың инструменталдық құралдары. Жобалық шешімдерді типизациялау. Жобалық шешімдерді көрсетудің графикалық құралдары. АЖж қолданылуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 3

  Бағдарламалық қамтамасыз ету жобаларын басқарудағы тәсілдердің эволюциясы. Жобаны басқару. Компанияның жобалық және ұйымдық құрылымы. Бағдарламалық жасақтама әзірлеу процесінің үлгілері. Жобаны бастау. Басымды жобаны басқару. XP, Agile, TDD, Kanban әдістемелері. Конфигурацияны басқаруды жоспарлау. COCOMO II әдістерінің негіздері. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің күрделілігі мен уақытын бағалау. Команда құру. Жобаны іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық процестерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Модельдеу теориясының негізгі түсініктері. Жүйелердің математикалық модельдерін құрылу принциптері және оларға ұойылатын негізгі талаптар. Жүйе, элементтер, қатынастар, құрылым, модельдеудің негізгі міндеттері, физикалық және математикалық модельдеу. Математикалық модельдердің артықшылықтары мен кемшіліктері. Кіріс және шығыс айнымалылар, қызмет ету заңы, жүйенің өнімділік индикаторы, математикалық модельді анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық және имитациялық модельдеу
  Несиелер: 5

  Компьютерлік модельдеудің негізгі ұғымдары. Монте-Карло әдісі. Кездейсоқ сандар (КС) және оларды модельдеу принципі. Кездейсоқ оқиғаларды моделдеу. Үздіксіз кездейсоқ шамалардың модельдеуі. Дискретті кездейсоқ шамаларды модельдеу. Көпөлшемді кездейсоқ шамалардың модельдеуі. Кездейсоқ процестерді модельдеу. Оқиға ағынын модельдеу. Кездейсоқ заңдылықтарды сәйкестендіру. Көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеу. Күрделі жүйелерді имитациялық модельдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Python тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Python бағдарламалау тілін қолдану аясы. Python-дағы айнымалылар. Атаулар. Айнымалылармен жұмыс істеу кезінде Python жадының үлгісі. Python-дағы функциялар. Функцияларды құру. Python-дағы қатынас операторлары. Python кластар мен объектілер. Терезелік қосымшаның құрылымы, tkinter (оқиғаларды өңдеу) модульдің мысалында. Python-да объектіге бағытталған бағдарламалаудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • С++ тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Программалауды автоматтандыру әдістері. Шартты оператор. Цикл операторлары. Функциялар. Массивтерді жариялаужәне анықтау. Жады кластары: автоматты, статикалық, сыртқы, регистрлік айнымалылары. Сілтемелер және адрестік арифметика. Графика. Программалауда стандартты функциялар қорын қолдану. Файлдар құрылымын баяндау және жұмыс істеуді ұйымдастыру. С++ тілінде программалаудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Үлкен деректерді басқару
  Несиелер: 5

  Деректер базасын жобалау мәселелері. ДБ сәулеті. ДБ қойылатын талаптарды талдау. Деректер моделі. Деректердің концептуалды модельдері. «субъект-қатынас» моделі. Пәндік аумақтың ДБ жобалау. ERwin Data Modeler деректер моделін жобалау CASE құралы. Құрылымданған SQL сұраныстар тілі (DDL, DML, DCL). ДБ "клиент-сервер" архитектурасында іске асыру. MSSQLServer, MySQL-дегі ДББЖ-де жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Таратылған жүйелер технологиясы
  Несиелер: 4

  Ақпаратты өңдеудің үлестірілген жүйелерді құру принциптері. Серверлік бағдарламалық жасақтамасын жасау үшін PHP тілін пайдалану. Интернет қолданбаларын жасау. MySQL ДББЖ. MySQL-де деректер базасын құру. PHP технологиясында деректер базасымен әрекеттесу. Үлестірілген ақпараттық жүйелерді құру технологиялары. COM және DCOM технологиялары. CORBA технологиясы. Үлестірілген деректерді өңдеу жүйелерін кешенді жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Блокчейн технологиясына кіріспе
  Несиелер: 5

  Блокчейн: өнеркәсіптік қолданудың мысалдары, анықтамалары және қасиеттері. Блокчейн - Биткоина негізіндегі технология. Блокчейн таксономиясы. ICO: жобаны қаржыландыру мүмкіндіктері. Цифрлық есептеу бірліктерінің құрылымдары мен ерекшеліктері. Технологиялық жобаларды тіркеудің заңды аспектілері және ICO-ға шығу. Жеке блокчейн жоба құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Корпоративті ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Корпорацияны басқарудағы ақпараттық жүйелер. Корпоративтік ақпараттық жүйе түсінігі. Қазіргі заманғы ERP-жүйелер негізінде корпорацияларда бизнес-процестерді біріктіру. ERP-жүйесінің ұйымдастырушылық деңгейлерінде корпоративтік құрылымның көрінісі. Бизнес-процестердің функционалдық иерархиясындағы ұйымдық деңгейлер. Бағалық тізбекті ақпараттық қамтамасыз ету: заманауи ERP-жүйелерде жабдықтау–өндіру–өткізу (логистика): SAP ERP, Oracle, Navision, Axapta, 1C: Предприятие және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электронды құжатайналым жүйесі
  Несиелер: 5

  Құжаттамалық қамтамасыз ету және басқару жүйелерін (ҚҚБЖ) талдау. Электрондық құжат айналымын басқару жүйесін жобалауды ұйымдастыру. Электрондық құжаттарды құрастыру жүйелерін жобалау. Кіріс құжаттар ағындарын енгізу жүйелерін жобалау. Құжаттарды басқару жүйелерін жобалау. Электрондық құжат айналымы жүйелеріндегі ақпараттық қауіпсіздік. Білім беру мекемелерде электрондық құжат айналымының негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ДББЖ клиент-серверлік технологиялары
  Несиелер: 5

  Деректерді өңдеудің таратылған жүйелерiн құру принциптері. Клиенттік бағдарламаларды құрудың программалық құралдары. Серверлік бағдарлама құруда РНР тілін қолдану. Интернет қосымшаларын құру. MySQL МҚБЖ. MySQL утилиттары. MySQL-де мәліметтер қорын құру. PHP және MySQL технологиясында деректер қорымен өзара әрекеттесу. Таратылған ақпараттық жүйелерді құру технологиялары. COM және DCOM технологиялары CORBA технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәліметтер қоры қосымшаларын бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Дерекқорды бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану тұжырымдамасы. Клиент-сервердің қосымшалары. Жергілікті және таратылған дерекқорлармен жұмыс істеу туралы қосымшалар. Заманауи ДҚБЖ деректерімен жұмыс істеу (MySQL, PostgreSQL). Жергілікті XAMPP және OpenServer веб-серверлерінің көмегімен орнатулар және жұмыс істеу. PHP көмегімен дерекқор қолданбасын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  АЖ жобалау үдерісінің жалпы сипаттамасы. АЖ ақпараттық-логикалық моделінің құрылымы. Модельдеу және мәліметтерді қорғау. Қолданушы интерфейсін әзірлеу. Үлестірілген жүйенің жобасын әзірлеу. Бағдарламалық модульдердің құрылымы. АЖ өніміділігін талдау және бағалау. АЖ жобасын басқару. Жоба құжаттамасы. АЖ жобалау аспаптық құралдар-жабдықтар. Жоба шешімдерін типтендіру; жоба шешімдерін ұсынудың графикалық құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ендірілген жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Ендірілген жүйесін (ЕЖ) әзірлеу тұжырымдамасы. ЕЖ жіктеу, оларға қойылатын талаптар және стандарттар. Микропроцессорлық және бағдарламаланатын логикалық құрылғылар (МБЛҚ). Жалпы мақсаттағы операциялық жүйелерге және нақты уақыттағы операциялық жүйелерге негізделген ЕЖ. ЕЖ үшін аппараттық - бағдарламалық құралдар. МБЛҚ үшін бағдарламалау интерфейстері және дұрыстау. Программаторлар. Компиляторлар. ЕЖ үшін ОЖ өңдеу тілдері мен орталары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Web технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны мен құрылымы. WEB-технологиядағы ақпаратты беру және өңдеу түсінігі. Веб-жүйелердің негізгі элементтері. Белгілеу HTML тілі. HTML құжаттың құрылымы. CSS-дегі кестелердің каскад түрі. CSS міндеті. Веб-беттерді бағдарламалау. JavaScript пайдаланудың мақсаты мен әдістері. JavaScript деректер түрлері. XMLдегі деректердің түрі. XML, XPATH, XSLT түсініктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Құпия ақпаратқа рұқсатсыз қолжеткізу. Рұқсатсыз қолжеткізуден қорғау инженерлік әдістер. Қауіпсіздік жүйелердің мақсаттары мен мәселесі. Қорғау нысандары. Кәсіпорын мүдделеріне келтірілетін қауіптердің негізгі түрлері. Қаупсіздікті басқару. Инженерлік-техникалық қорғау. Аппраттық құралдар. Ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдары. Математикалық және криптографиялық құралдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университеттегі оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін, экономика саласындағы басқаруды, жұмыс істеу ерекшеліктерін, құқықтық жүйенің негіздері және Қазақстан заңнамасын, Қазақстан Республикасындағы бизнесті ұйымдастырудың құқықтық негіздері мен принциптерін, іскерлік құқықтың негізгі теориялық принциптерін, іскерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы, белгілі бір жағдайларда нормативтік актілерді қолдануды, іскерлік құқық саласындағы құқықтық мәселелерді шешуді білу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағдарланған қазақ (орыс) және шет тілдерін білу, орфография мен ортоэпия ережелері, сөзді қалыптастыру, морфология және синтаксис; таңдаған мамандықтың лексикалық және грамматикалық минимумы, ауызша ауызша сөйлеу, маманның жазбаша және ауызша сөйлеу тіліне тән фразеологизмдер, мәтіндік ақпараттарды интерпретациялау мүмкіндігі, әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-саяси, ресми бизнестің стилистикалық және жанрлық ерекшеліктерін түсіндіру.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ОЖ-дің мақсаты мен функциясын, заманауи ОЖ-дің сипаттамаларын білу; ақпаратты іздестіру, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді қызметтерді пайдалана білу; сандық технологияларды пайдалана отырып әртүрлі қызметтер үшін деректерді басқару құралдарын әзірлеу.

 • Код ON4

  Физика және математиканың базалық бөлімдерін және оларды кәсіптік қызметте қолдануды, негізгі ғылыми заңдарды, тұжырымдамалар мен оларды тәжірибелік тұрғады қолдануды білу және түсіну; заманауи әлемнің ғылыми бейнесі және физиканы дамытудың келешегі туралы түсінік болу. Логикалық сипаттағы мәселелерді тұжырымдау және оларды шешу үшін математикалық логиканың құралдарын қолдану.

 • Код ON5

  Табиғаттың, қоғамның және ойлаудың даму заңдылықтарын, ҚР қоршаған ортаны басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өндірістік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен бірге ғаламдық экологиялық мәселелердің техникалық және экологиялық сараптамасы мен аудит жүргізу.

 • Код ON6

  Құрылымдық және модульдік бағдарламалау принциптерін білу, объектіге-бағытталған бағдарламалау принциптерін, бағдарламалық қамтамасыздандыруды (БҚ) әзірлеу әдіснамасын және БҚ программалау технологиясы мен оның функционалдық мүмкіндіктерін білу. Бағдарламалау ортасында жұмыс істей білу, құрылған алгоритмдерді нақты бағдарламалау тілінде жазылған бағдарламалар түрінде іске асыру. Бағдарламалық модульді біріктіру процедураларын әзірлеу үшін таңдалған бағдарламалау ортасын пайдалану.

 • Код ON7

  Технологиялық және функционалдық стандарттарды білу, ақпараттық жүйелерді жобалау және бағдарламалық қамтамасыз етуді дурыстау заманауи әдістер мен құралдарын білу. Қолданбалы есептерді шешуде негізгі ақпаратты өңдеу алгоритмдерін қолдануды, олардың күрделілігін бағалауды істей білу. Ақпараттық жүйені құрудың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде бағдарламалық қамтамасыздандыру компонентін кодтау, құжаттау және тестілеу дағдыларын игеру.

 • Код ON8

  Компьютерлік желілерде заманауи деректерді қорғау технологияларын, деректерді пакеттік тарату принциптерін білу. Компьютерлік желілерді ұйымдастыруды және конфигурациялауды істей білу; деректерді тарату кезінде қателерді анықтау және түзете білу. Деректерді қорғау желілік бағдарламалық-аппараттық кешендерін әкуімшілеу құралдарын қолдана білу.

 • Код ON9

  Деректер базасының технологиясын білу; резервтік деректер базасында жұмысты орындауды ұйымдастыру және бақылау. Деректер базасына сұрауларды орындау кезінде жүктемені бағалау үшін дерекқорды басқарудың қол жетімді құралдары мен әдістерінің спектрін пайдалану. Сынақ ортасында жаңартуларды алдын-ала сынақтан өткізгеннен кейін ДББЖ нұсқасын жаңғырту бойынша жұмыс. Деректер базасын жасау, кешенді SQL сұрауларын әзірлеу және оңтайландыру.

 • Код ON10

  Жүйелер мен процестерді математикалық және имитациялық модельдеу туралы білім болу. Бағдарламалық құралдың архитектурасын жобалау және тестілеу; модельдік экспериментті жоспарлау және оның нәтижелерін ДК-де өңдеу. Компоненттер архитектурасының ықтимал нұсқаларына техникалық зерттеу жүргізу, компоненттер архитектурасының таңдалған нұсқасының техникалық-экономикалық негіздемесі. Математикалық және имитациялық модельдеу үшін бағдарламалық жүйемен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON11

  Бағдарламалық қамтамасыздықты және пайдаланушы интерфейсін жобалау әдістері мен құралдарын білу; IoT класының жүйелерін құру принциптері мен тағайындалуын білу. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдар мен әдістерді пайдаланудың тиімділігін талдау мүмкіндігін білу. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу үшін стандарттар, әдістер, бағдарламалау тілінің құралдарын таңдауды жүзеге асыру.

Top