Жаңа білім беру бағдарламасы 6B06114 Информатика және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Ақпараттық қорғаудың бағдарламалық- аппараттық құралдары
  Несиелер: 3

  Қорғау объектілерінің бүркемелеу белгілері. Құпия ақпараттың, қауіпті сигналдардың көздері мен тасымалдаушылары. Ақпарат көздеріне рұқсатсыз қол жеткізу тәсілдері. Сигналдарды ұстап қалу, акустикалық сигналдарды тыңдау, инженерлік және техникалық қорғау, кәсіпорында ақпаратты қорғау тәсілдері мен құралдары. Ақпараттың таралып кетуінің техникалық арналары, ақпаратты техникалық қорғау тұжырымдамасы, ақпаратты техникалық қорғау жөніндегі ұйымдастырушылық және техникалық шаралар

  Селективті тәртіп
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 5

  Алгоритмдеу мен бағдарламалаудың негізгі ұғымдары. Алгоритмдер және деректер құрылымы. Алгоритмдерді құру әдістері, алгоритмдерді талдау. Бағдарламаларды құру әдістері мен технологиялары. Сызықтық, тармақталатын және циклдық типтегі алгоритмдер. Массивтерді өңдеу. Ақпараттағы ішкі сұрыптау алгоритмдері және іздеу әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық талдау әдістері мен теориясы
  Несиелер: 4

  Жиындар теориясының элементтері. Сандық тізбектер. Монотонды тізбектер. Функцияның шегі. Үзіліссіз функциялар. Бір айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық есептеулері. Жоғары ретті туындылар мен дифференциалдар. Функцияны туындының көмегімен зерттеу. Анықталмаған интеграл. Рационал, иррационал және тригонометриялық функцияларды интегралдау. Риман бойынша анықталған интеграл. Анықталған интегралдардың қасиеттері мен есептеу әдістері. Анықталған интегралдың қолданылулары. Меншіксіз интегралдар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цифрлық технологиялар
  Несиелер: 3

  Ақпаратты жіберу және кодтау теориясының негіздері. Заттар интернеті. Цифрлық трансформацияның технологиясы. Қосымша және виртуалды шынайлық. Виртуалды шынайлық жүйелері. Машина оқыту және жасанды интеллект технологиялары. Прототиптеу, 3d- басып шығару. Blockchain және криптовалюта технологиялардың негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, тарихи кезеңдердегі мемлекеттің мемлекеттік-құқықтық және Конституциялық дамуы; ҚР конституциялық құрылымы және оның нақты қолданылу саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағдарламалау тілдері теориясы және орындалуы
  Несиелер: 5

  Бағдарламалау тілдерінің негізгі элементтері, абстрактілі және пайдаланушылық типтерді, құрылымдарды, функцияларды құру тәсілдері, бағдарламалау тілдерінің қолданылу саласы мен даму тенденциялары және трансляция әдістері, тілдердің даму перспективалары және бағдарламалау технологиялары, бағдарламалаудың қазіргі заманғы әдіснамасы, бағдарламалық қосымшаларды жобалаудың модельдері мен әдістері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Мамандықтың кәсіби қолданбалы есептерін шешудің алгоритмдерін құру, кәсіби құжаттар жасау және олармен жұмыс істеу, ақпаратпен жұмыс істеудің әдістерін және құралдарын таңдау, мәтіндік және графикалық құжаттарды безендіру үшін қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламалар бойынша заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың құралдарын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік ғылымдар және бағдарламалау өнеріне кіріспе
  Несиелер: 4

  Компьютерлік ғылымдарға кіріспе. Бағдарламалау технологиясы мен негізгі түсініктері. C, PHP және JavaScript, SQL, CSS, HTML бағдарламалау тілдеріне шолу, олардың функционалдық сипаттамалары. Алгоритмдер теориясына кіріспе. Негізгі алгоритмдер және деректер құрылымы. Алгоритмдер және есептер күрделілігі. Бағдарламалық қамтамасыздандыру мен веб-әзірлемелердің қауіпсіздік негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті матемМатика және математикалық логика
  Несиелер: 6

  Математикалық логиканың негізгі принциптері. Тіл негіздері және предикаттар Алгебрасы, жиындар және сөздер. Комбинаторика элементтері. Бульдік функциялар. Жиындар теориясының негіздері. Бинарлық қатынастар, олардың қасиеттері. Шифрлеу теориясының негіздері. Қарапайым криптографиялық шифрлар. Алгоритмдер теориясының және графтар теориясының негізгі принциптері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика IKZE-4-2019
  Несиелер: 4

  Әлемдегі "жасыл" экономиканың қалыптасу және даму мәселелері. Мазмұны мен құрылымы, "жасыл" экономикаға көшу мәселелері. "Жасыл" экономиканың шарттары, даму факторлары және құралдары. Кәсіпорынның экологиялық паспорты. Кәсіпорынның экономикалық және экологиялық-экономикалық саясаты және оның құрылымдық сипаттамасы. Кәсіпорынның шаруашылық қызметін экологиялық-экономикалық бағалау. Кәсіпорынның экологиялық-экономикалық құны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректер қорыны жобалау негіздері
  Несиелер: 4

  Замануи деректер қоры мен ДҚБЖ ұйымдастырудың негізгі принциптері, ДҚ-дағы ақпарат өңдеудің процестерін сипаттау және оңтайландыру әдістері ДҚБЖ жұмысын бақылау, өнімділігін баптау, деректер қорын ұйымдастырудың заманауи технологиялары, нақты ДҚБЖ ортасында жұмыс істеу дағдыларды меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік бизнес
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Информатикадағы сандық әдістер
  Несиелер: 3

  Инженерлік және техникалық мазмұндағы жобаларда сандық әдістер. Алгебра, математикалық талдау, дифференциалдық, интегралдық теңдеулердің фундаменталды есептерді жуықтау және сандық шешу және оларды шешу әдістері. Математикалық модельдеудің қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық коммуникациялық технологияларды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Оқытудағы кәсіби маңызды ақпаратты алу, өңдеу, сақтау және ұсынуға арналған ақпараттық ресурстардың басты бағыттары, оалрдың мүмкіндіктері мен негізгі әдістері. Ақпараттық технологияларды оқып үйренуде білім алушының қажеттіліктерін жүзеге асыру мақсатында, есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыздандырудың мүмкіндіктерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер мен желілер
  Несиелер: 6

  Негізгі ұғымдар мен түсініктер, операциялық жүйелер мен желілердің жұмыс істеу процестері. Мобильді құрылғылардың операциялық жүйелері. Операциялық жүйелерді баптау. Қолданыстағы операциялық ортада компьютермен жұмыс істеу технологиясы. Әртүрлі операциялық жүйелер мен компьютерлік желілердің жұмыс істеу тиімділігін бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Кәсіпорынның экономикалық субъектісі, кәсіпорынның экономикалық ресурстары, оларды пайдалану көрсеткіштері, өндірістің тиімділігін арттырудың негізгі бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • C++ Builder визуалды бағдарламалау ортасы
  Несиелер: 5

  Құрылымдық және объектілі-бағытталған бағдарламалаудың негізгі принциптері. Класс элементтеріне қатынасты басқару. Бағдарламаларды жөндеу және тестілеу әдістері. Есептерді шешу үшін объектілі-бағытталған тілдердің негізгі құрылымдары, абстракцияның, инкапсуляция, мұра және полиморфизм тұжырымдамалары. Объектілі-бағытталған тілдердегі жобалау есептерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1С-кәсіпорын
  Несиелер: 4

  Бизнес-процестерді басқару, қаржылық және статистикалық есептілік туралы білім жүйелерін пайдалану, қаржылық және статистикалық есептілікті дайындау бойынша толық және нақты ақпаратты қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру үшін есеп беру және оның әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалау инженериясының әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 6

  Бағдарламалық құралдардың өмірлік цикліндегі бағдарламалық инженерия (БИ). БИ-дағы өмірлік циклдің стандарттар профилдері. Жобаны басқару модельдері мен процестері, жүйелік жобалау, жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі, талаптарды жасау, объектілі-бағытталған жобалау, өмірлік циклдегі ресурстарды басқару, өмірлік циклдегі ақаулар, қателер мен тәуекелдер, бағдарламалық құралдар сапасының сипаттамалары. Бағдарламалық құралдарға талаптарды әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жоғары деңгейлі бағдарламалау әдістері
  Несиелер: 5

  C# бағдарламалау тілінің көмегімен қосымшаларды жобалау негіздері. C# тілінің терминологиясы мен анықтамалары, бағдарлама құрылымы, объектілі-бағытталған бағдарламалаудың негізгі тәсілдері мен әдістері, бағдарламалау тілі құралдарын қолдана отырып ақпаратты өңдеу, есептің шешімдерін тексеру. Тілдің құрамы. Деректер құрылымы. Айнымалыларды жариялау. Сызықтық бағдарламалар. Қарапайым операторлар. Тармақталу операторлары. Циклдық операторлар мен басқаруды беру операторлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық технологиялардағы компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Компьютерлік графиканың негізгі түсініктері және теориялық негіздері. Компьютерлік графика түрлері. Corel DRAW, Adobe Photoshop, 3DMAX графикалық редакторлардың мүмкіндіктері. Нұсқаларға шолу және оларды салыстырмалы талдау. Corel DRAW, Adobe Photoshop, 3DMAX графикалық редакторлардың интерфейсі. Графикалық кескіндердің әр түрлі түрлерін жасау құралдарын таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 6

  Модельдердің типтік кластары, күрделі жүйелерді модельдеу әдістелері және модельдерді құру принциптері, алгоритмдерді модельдеу және оларды алгоритмдік тілдер мен қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолданумен іске асыру, бағдарламалық құралдардың архитектурасы, бизнес процестің модельдері, бағдарламалық қамтамасыздандыруды тестілеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүйелер теориясы және корпоративтік шешімдер қабылдау әдістері
  Несиелер: 6

  Корпоративтік шешімдерді әзірлеудің негіздері, қабылданған шешімдердің тиімділігін бағалау әдістері, ұйымдағы бақылау жүйесі, тәуекелді шешімдерді іске асыруды басқару, басқарушылық шешімдердің тәуекелдік дәрежесін бағалау әдістері, белгісіздік және тәуекел жағдайларында корпоративтік шешімдердің баламаларын таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық технологиялар және компьютерлік модельдеу -6-2019
  Несиелер: 6

  Ақпараттық технологиялар: негізгі ұғымдар, құрал-саймандар, құрамдас бөліктер. Ақпараттық технологиялардың түрлері. Олармен жұмыс істеу әдістері. Ақпараттық технологиялардың әртүрлі түрлерінің негізгі компоненттері. Ақпараттық технологияларды бағдарламалық қамтамасыз ету. Компьютерлік модельдеу негіздері. MathCad жүйесіндегі компьютерлік модельдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіптік деректер қорларын басқару жүйелері
  Несиелер: 6

  Деректерді физикалық ұйымдастыру. ДҚБЖ классификациясы, басқа ДҚБЖ кластарынан өнеркәсіптік ДҚБЖ айырмашылықтары. Деректер қорыға сұраныстар өнімділігінің көрсеткіштері. Сұраныстардың өнімділігін индекстеу және баптау. SQL тілінің қосымша мүмкіндіктері. Транзакциялар мен деректерді параллельді өңдеу. Темпоральді ДҚ. АЖ-да ДҚБЖ мен деректер қорын қолдану ерекшеліктері. Корпоративтік АЖ ерекшеліктері. Object-Relational Mapping (ORM) фреймворктар. NoSQL жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 3

  Бөлімді оқу барысында келесі міндеттерді шешу көзделеді: студенттердің білім беру технологияларының неғұрлым талап етілетін тәжірибелерін игеру; мұғалім мен оқушылардың сабақта және сыныптан тыс қызметте өзара іс- әркетін ұйымдастырудың инновациялық тәжірибесімен танысу; педагогикалық жаңалықтарды жобалау және іске асыру тәжірибесін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүйелер теориясы және басқару шешімдерді қабылдау әдістері
  Несиелер: 6

  Жүйелер теориясының принциптері және жүйелік парадигма. Жүйелер және олардың қасиеттері. Жүйелердің декомпозициясы және агрегациясы. Жүйелік талдау кезеңдері. Жүйелік талдауды ақпараттық қамтамасыз ету. Жүйелік модельдеу. Күрделі жүйелерде басқару шешімдерін қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қолданбалы оңтайландыру әдістері
  Несиелер: 4

  Оңтайландыру теориясының негізгі түсініктері мен терминологиясы. Оңтайландыру теориясының бөлімдері. Математикалық бағдарламалау есептерін шешудің аналитикалық және сандық әдістері. Көп критерийлік оңтайландыру есептерін шешу әдістері. Оңтайлы синтез есептерін шешудің оңтайландыру әдістері. Оңтайландыру есептердің шешуін автоматтандыру үшін қолданбалы бағдарламалық пакеттер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эксперттік ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Эксперттік жүйелер туралы негізгі мәліметтер. Эксперттік жүйелердің жіктелуі. Білім базасын ұйымдастыру. Эксперттік жүйелердегі ойдың логикалық және эвристикалық әдістері. Эксперттік жүйелердің аспаптық құралдары. Турбо Пролог жүйесіндегі бағдарламалау негіздері. Эксперттік жүйелерді жобалау кезеңдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық және желілік қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Желілерді ұйымдастыру және пайдалану негіздері. Компьютерлік желілердің классификациясы мен сипаттамаларына қойылатын критерийлер. Компьютерлік желілердегі қауіпсіздік техникасы. Физикалық және деректер байланысы деңгейлерінде компьютерлік желілерде берілетін ақпараттың қауіпсіздігіне қауіп-қатерлер; оларды бейтараптандыру әдістері. Желілік деңгейдегі компьютерлік желі. Желілік қабаттағы функциялар мен интерфейстер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IT жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Бағдарламалық жобаларды басқару үрдісінің артықшылықтары. Бағдарламалық өнімді құру үрдістерін стандарттау. Бағдарламалық өнімді құрудың өмірлік циклінің модельдері. Бағдарламалық өнімді инициациялау. Бағдарламалық жобаның мазмұны мен мерзімдерін басқару. Бағдарламалық жоба тәуекелдерін басқару. Интернет желісінде кәсіпкерлік қызметті ендірудің заманауи тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Web-бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Веб-сайтты статикалық және динамикалық ақпараттық жүйе ретінде құру технологиясы. Web-беттерде графиканы қолдану теориясы, web-ресурстың құрылымын жобалау, Java Script, PHP бағдарламалау тілдерін қолдана отырып веб-ресурс бойынша навигация жүйесін жасау және динамикалық веб-беттерді құру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үлкен деректерді өңдеудің зияткерлік жүйелері
  Несиелер: 5

  Үлкен көлемді деректерді өңдеу принциптері, оларды ұсыну мен сақтау тәсілдері. Үлкен деректерді зияткерлік талдаудың негізгі міндеттері мен әдістері. Деректер қоймаларын жобалау және дайын қоймаларды деректермен толтыру тәртібі. Деректерді талдаудың бағдарламалық жүйелері. Зияткерлік талдауды автоматтандыру және үлкен деректерді өңдеу құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды өңдеу
  Несиелер: 4

  Мобильді қосымшаларды стандартты тіркеу, техникалық құжаттарды әзірлеу және орындау, мобильді қосымшаларды баптауға және әкімшілдеу негіздері, Java тілінде қосымшаларды бағдарламалау арқылы пайдаланушы интерфейсін әзірлеу, телефонияға қолдау көрсету, SMS жіберу / қабылдау, Wi-Fi, Bluetooth арқылы қосылуларды басқару үшін стандарттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электронды үкмет технологиялары
  Несиелер: 6

  Мемлекеттік басқарудағы заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудағы даму үрдістері. Мемлекеттік сектордағы деректерді жинау, сақтау және иеліктен шығаруды реттейтін нормативтік-құқықтық база. Электрондық үкіметті қалыптастырудың негізгі басымдықтары мен бағыттары. Стандарттау және реттеу, әкімшілік регламенттер. Мемлекеттік қызметтер порталдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқу үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдану
  Несиелер: 3

  Интернет сервистері және оларды оқыту міндеттерінде қолдану. Интернет оқу диалогы үшін орта ретінде. Offline және online технологиялар. WWW үшін білім беру ақпаратын дайындау. Білім беру ортасы гипермәтіндік құрылым ретінде. Білім беру порталдары. Білім беру порталдарының сервистері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Үлкен деректердің ақпараттық қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері, үлкен деректер ақпараттарын қорғау әдістері, ақпараттық қауіпсіздікті басқарудың ұйымдастырушылық-әкімшілік әдістері, ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастыру саласындағы ғылыми зерттеулердің әртүрлі әдістерінің тиімділігін талдау және бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Big Data технологиялары
  Несиелер: 4

  Үлкен деректердің анықтамалары. Үлкен деректерді сақтау технологиялары. Үлкен деректерді талдау үдерісі. Үлкен деректерді талдау технологиялары. Үлкен деректер саласындағы ғылыми мәселелер. Әлеуметтік-саяси және медиа үдерісіндегі алдын – ала болжау. Болжау әдістері. Статистикалық ақпаратты өңдеу бағдарламалары. Әлеуметтік және саяси үдерістерді талдау мақсатында SPSS статистикалық пакетінің мүмкіндііктерін ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Заманауи білім беру технологиялар
  Несиелер: 3

  Кәсіптік білім беруді дамытудың негізгі тенденциялары және қазіргі заманғы білім беру технологияларының типологиялары, оқытудың заманауи инновациялық технологияларының мазмұны мен әдістемелік артықшылықтары. Әртүрлі заманауи білім беру технологияларын қолдана отырып сабақтың сценарийлерін жасау, белгілі бір технологияны қолдану сипаттамаларына негізделген оқу сабақтарын жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Pyhton тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Cкриптік тілдерінде бағдарламалау тіл құралдары және бағдарламалаудың негізгі қағидалары. Ақпаратты замануи скриптік өңдеудің негізгі қағидалары, бағдарлама құруға арналған Python бағдарламалау тілінің құралдары, GUI графикалық пайдаланушы интерфейсі, IDLE өңдеудің интеграцияланған ортасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте Оқу үдерісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктері, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасы негіздері, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптері, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелері, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнама, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдану, Кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдалған мамандық бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән өзіндік сөз айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби салалары мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құрастыру, диалог жүргізу, монолог, полилог, монолог, полилог және т. б. дағдысы.; кәсіби тақырыптарға тезистер, Конспектілер, аннотациялар, Рецензиялар, Пікірлер, рефераттар құрастыру және әңгіме жүргізу

 • Код ON3

  ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық-коммуникациялық процесстерді жүзеге асыру тәсілдерін түсіну; ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін Интернет-ресурстарды, бұлтты және мобильді қызметтерді пайдалана білу мүмкіндігі; сандық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлеріне арналған деректерді талдау және басқару құралдарын жасау; деректерді жинау, жіберу, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілердің бағдарламалық жасақтамасын және аппараттық құралдарын пайдаланудағы дағдылар.

 • Код ON4

  математиканың негізгі бөлімдері мен корпоративтік шешімдерді әзірлеу әдістемесін білу және түсіну, оларды кәсіптік қызметте қолдану, корпоративтік шешімдердің тиімділігін бағалау және бақылау әдістері, қолданбалы оңтайландыру әдістерін қолдану мүмкіндігі

 • Код ON5

  табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық проблемаларға техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

 • Код ON6

  BigData технологиясын, операциялық жүйелерді жобалау принциптерін білу, мобильді-қосымшалар мен Web-ресурстарды құру мүмкіндігін, компьютерлік желілерді жобалау негіздерін қолдану, жүйелер мен желілердің жұмысын жақсарту бойынша нәтижелерді талдап, ұсыныстар жасау.

 • Код ON7

  Бағдарламалау тілдерін, алгоритмдерді құру және талдау әдістерін, олардың күрделілігін бағалауды, деректер құрылымын, оларды бағдарламалау тілдерінің бірінде жүзеге асыру ерекшеліктерін білу; бағдарламалау тілдерінің құралдарын таңдау және қолдана білу.

 • Код ON8

  Күрделі жүйелерді модельдеу принциптерін, бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеудің аспаптық құралдарын, әдіснамасын білу; бағдарламалық қамтамасыздандырудың архитектурасын құру, нәтижелерді тексеру, қателерді тіркеу, тестілеуге және бағдарламалық құжаттарға қойылатын талаптарды талдау

 • Код ON9

  Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ҚР стандарттарын, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен құралдарын, деректер базасының теориясын, ДББЖ, ақпараттық массивтерді құру және сығу әдістерін білу, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ДББЖ мониторингін және ДББЖ резервтік көшірмесін жасау.

 • Код ON10

  IT пәндерін оқыту әдістемесін білу; педагогикалық қызметте практикалық есептерді шешуге мүмкіндік беретін әртүрлі ақпараттық ресурстармен, дайын бағдарламалық-әдістемелік кешендермен жұмыс істеу бойынша педагогикалық шеберлік дағдылары

Top