Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01503 Информатика мұғалімдерін даярлау в Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • әлеуметтік, этикалық, ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинай алады және пәнді оқытуда АКТ-ны және цифрлық білім ресурстарын пайдалана алады;
 • ақпараттық технологиялар саласының негізгі бөлімдерін қорытындылай алады, кәсіби салалардағы мәселелерді тұжырымдай алады;
 • Информатиканың фундаментальды бөлімдерінен, бағдарламалаудан, деректер базасынан, ақпараттық жүйелер мен дағдыларын көрсете алады;
 • оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін берілген ақпаратқа сүйене отырып теориялық және практикалық білімді қолдана алады;
 • осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін білімі мен түсініктерін көрсете алады және оқушыларды сыни ойлауға, проблеманы шығармашылықпен бірлесе шешуге тарту мақсатында пәннің негізгі концепциялары мен зерттеу құралдарын және құрылымын айқындай алады;
 • академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын байланыстыра алады, командада тұлғааралық қарым-қатынаста, коммуникативтілік, көшбасшылыққа креативтілік көрсете алады;
 • педагогикалық инновациялық технологияларды оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-міндеттеріне, күтілетін нәтижелеріне және оқушылардың физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес қолдана алады;
 • оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті түсіне алады және кәсіптік саладағы проблемалардың шешімін және қорытындылардың тұжырымдарын талдай алады, педагогикалық процесті модельдейді алады;
 • Математиканың, физиканың және компьютерлік техникаларды қолдану әдістерін пайдалана алады;
 • оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын меңгере алады, оқушының тұлғалық дамуын қалыптастырады және өзінің кәсіби деңгейін көтеру мақсатында өмір бойы білім алуға әрекет ете алады;
 • Программалық және мобильдік қосымшаларды жасау мен іске асыру арқылы білім интеграциясын көрсете алады.
 • пән бойынша таңдалған мақсатқа сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалай алады және диагностикалауды қолдана алады;
Top