Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01510 Математика в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Көпмүшеліктер теориясы
  Несиелер: 5

  Алгебра ғылымының негіздерін білу. Көпмүшелердің түрлерін білу .Көпмүшелердің теорияларын есептерді шешуге қолдану. Көпмүшелерді ажырата білу. Бірмүшелер. Көпмүшенің дәрежесі , ең үлкен дәрежесі. Көпмүшеніңстандартты түрі. Сызықтық теңдеулер. Транценденттік теңдеу және транценденттік теңдеу жүйелерінің шешімдері. Көпмүшелер теориясының есептерін шешу әдістерін меңгеру, оларды теоремаларды дәлелдеу және есептерді шешу үшін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Жаратылыстану және техникалық ғылымдар тарихы мен философиясын, мәдениет пен өркениеттегі жаңа еуропалық ғылымды, ғылыми таным құрылымын, нақты ғылымның философиялық мәселелерін, ХХІ ғасырдың коммуникативтік технологияларын және олардың қазіргі ғылымдағы рөлін қарастырады. Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың қазіргі өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелерін шешу жолдарын анықтайды, сыни ойлау мен логиканы дамытады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Шет тілінде ауызша қарым-қатынас дағдыларын, мәдениетаралық құзыреттіліктерді, бизнес-хат-хабармен алмасу дағдыларын дамытады, шет тілінде Негізгі оқу түрлерін меңгереді, мамандық бойынша ғылыми тақырыптарға жазбаша хабарламалар дайындайды: ғылыми баяндама, презентация, дискуссиялар, тезистер және шет тілінде ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша мақалалар, ғылыми мәтінді аннотациялау, түйіндеме құрастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бесселдік функциялар теориясы
  Несиелер: 6

  Бессель функциялар теориясы бойынша білімін көрсету. Бессель функциялар теориясы бойынша есептерді шешу дағдыларын қолдану. Бессель функциялар теориясы бойынша есептерді шешудің тиімділігін талдау. Бессельдің дифференциалдық теңдеуі. Бессель функциясын анықтау. 1-ретті және 2-ретті n-ретті Бесельдің модельденген функциялары. С және L кеңістігіндегі сызықтық фунционалдардың әлсіз жинақталуын талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық талдаудың іргелі мәселелері
  Несиелер: 6

  Математикалық талдау бойынша білімдерін көрсету. Математикалық талдау ғылымының даму тенденцияларын білу. Тақырыптар бойынша есептерді шеше білу: Жиындар, тізбектер, тізбек шегі, шенелген және шенелмеген тізбектер. Жинақталатын тізбектердің қасиеттерін білу. Тізбектердің монотондылығын талдау. Больцано-Вейерштрасс теоремаларын, есептерді шешуде Коши критерийлерін, функцияның интегралдылық критерийлерін қолдану. Фактілерді дәлелдеу, пікір дәлелдерін келтіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-да математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Формализмнің алдын алу және меңгерудің саналы болуы, математикадан дәріске қойылатын талаптар, дәрісті дайындау, дәрісте студенттердің жұмысын жандандыру туралы білім. Математиканы оқытуда көрнекілікті қолдану. Жеке тапсырмаларды жасай білу және олардың сабақ тиімділігін арттырудағы рөлін білу. Есептердің еңбек сыйымдылығын талдау және математиканың оқу есебіне қойылатын талаптарды әзірлеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары білім берудің қазіргі парадигмалары, Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасын, жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін қарастырады. Оқытудың кредиттік жүйесін, болашақ мамандарды даярлауда оқытудың жаңа әдістері мен нысандарын, көшбасшылық қасиеттеріне ие маманның тұлғасын тәрбиелеу мен қалыптастыруға мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгебра, геометрия және логиканың іргелі мәселелері
  Несиелер: 5

  Алгебра және геометрия ғылымының даму тенденцияларын білу. Алгебра, геометрия және математикалық логика ес��птерін шеше білу. Алгебра және геометрия есептерін шешу әдістемесін көрсете білу. Жиындар теориясының элементтері. Топ.Сақина.Өріс. Кешенді сандар. Өрнектерді түрлендіру. Жоғары дәрежелі теңдеулер. Евклидтік геометрия. Евклидтік емес геометрия. Пікір. Пікір операциялары. Математикалық дәлелдің құрылымы. Математикалық теоремалардың түрлері. Предикаттар.Кванторлар. Математикалық индукция әдісі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметіне қажетті заманауи және психологиялық ғылымның негізгі принциптерін қарастырады. Фундаменталды психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми - теориялық дүниетанымды, жеке тұлғаны психологиялық зерттеу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады, эксперименталды-психологиялық зерттеудің негізгі әдістерімен және Психокоррекциялық жұмыстың дағдыларымен таныстырады, ұжымдағы жанжалдарды басқарады, стресс және оларды шешу әдістерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мектептегі ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтері
  Несиелер: 5

  Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдарын білу. Ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремасын қолдана білу. Сынақтарды қайталау. Дискреттікездейсоқ шамалардың түрлері мен типтерін ажырату. Математикалық күтімді, дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясын таба білу. Үлкен сандар заңын қолдану дағдылары. Үздіксіз кездейсоқ шаманың ықтималдығын үлестірудің интегралдық және дифференциалдық функциясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математиканы оқытудың әдістемелік жүйесі
  Несиелер: 5

  Құзыреттілік тәсілдің әдіснамалық негіздерін білу. Мектептегі және жоғары оқу орнындағы математика курсының құрылымы мен мазмұнының ғылыми және психологиялық-педагогикалық негіздерін, математиканы оқытудың принциптерін, әдістері мен құралдарынзерделеу. Оқу жұмысын жоспарлай білу, оқу материалына ғылыми-әдістемелік талдау жүргізу, материалдың ерекшеліктерін ескере отырып оқытуды ңәдістемелік тәсілдерін таңдау. Математиканы оқытуға құзыреттілік көзқарасты жүзеге асырудың әдістемелік зерттеулерін талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бақылаудың математикалық өңделуі
  Несиелер: 5

  Статикалық есептің қойылуы. Таңдалым. Вариациялық қатар. Үлестірудің эмпирикалық функциясы. Вариациялық қатардың сандық сипаттамалары. Колмогоровтың келісім критериі.Нүктелік бағалау. Аралық бағалау. Қалыпты үлестіру параметрлерін бағалау. Корреляциялық талдау. Компьютердегі статистикалық іріктеу әдістері. Марков тізбектері. Кездейсоқ процестердің негізгі ұғымдары. Стационарлық процестер. Пуассондық процестер. Марковтық процестер. Колмогоровтың дифференциалдық теңдеулері. Компьютерде кездейсоқ процестерді модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математиканы оқытудың заманауи методологиялық әдістемесі
  Несиелер: 5

  Математикалық білім беруді дамыту тұжырымдамасын түсіну. Математиканы оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздерін, математиканы оқытудың дидактикалық принциптері мен мақсатты ұстанымдарын білу. Математиканы оқыту әдістемесінің методологиясын, мектепте математиканы оқытудың негізгі мәселелерін, математиканы оқытудың жеке әдістемесін, математиканың инструменталды аппаратын оқыту әдістемесін білу. Математиканың пәнаралық және практикалық байланыстарын қолдану. Оқу-әдістемелік материалдарды қолдану. Оқу үдерісін ұйымдастыру және бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық зерттеу және эксперимент жүргізу әдістері
  Несиелер: 5

  Психологиялық-педагогикалық зерттеу әдістемесінің негіздерін білу. Психологиялық-педагогикалықзерттеуаппаратынтүсіну. Ғылымитанымәдістерін, теориялықзерттеуәдістерін, психологиялық-педагогикалықзерттеудіңэмпирикалықәдістерінқолдану. Психологиялық-педагогикалық эксперимент нәтижелерінжүргізужәнеталдау. Зерттеудіңлогикалыққұрылымынбағалау. Материалдыбиблиографиялықіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық дәлелдеулер
  Несиелер: 5

  Математикалық дәлелдемелердің әдістері мен түрлерін, дәлелдемелердің логикалық негіздерін, математикалық сөйлемдерді және оның түрлерін білу. Есептерді шешуде математикалық дәлелдемелерді қолдану. Есептерді шешу кезінде дәлелді пайымдаулар жүргізе білу. Курстың негізгі теоремаларын дәлелдеу.Математикалық дәлелдеудің негізгі әдістерін қолдану. Теорема дәлелдемелерін талдау. Алынған білімді математикалық теорияларда қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математиканы оқытудың инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Математика мұғалімдерінің біліктілігін арттыру тәсілдерін білу. Математика саласындағығылымиеңбектердізерттеу. Математиканың��илософиялықнегіздерінзерттеу. Мектептегі математика сабақтарында, 12 жылдықоқытужүйесінде, жаңа формат бойыншаоқыту, шағынжинақтымектептердеоқытуүшінжағдайжасайтыноқумәтіндерініңтеориясынәзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Элементар математиканың ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Математиканыңтеориялық-жиындықжәнелогикалықбазасынбілу. Математикалыққұрылымдардықұрудааксиоматикалықәдістіқолдану, олардымоделдеу. Арифметиканыңлогикалыққұрылымынқолданужәне оны оқыту, алгебралықтеңдеулер мен теңсіздіктер, алгебралықжәнетрансценденттіксандар, сандардыңтрансценденттілігі, ежәне π. Функциялардыңқасиеттері, олардыңжіктелуі, шегі, үздіксіздігі, дифференциялануы. Функцияныанықтаужәнеберілутәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Айырымдық шеттік есептердің теориясы
  Несиелер: 4

  Есептеу математикасының заманауи әдістері. Көп фазалы сығылмайтын сұйықтықты сүзу есептері үшін физикалық процестер бойынша ыдырату сұлбасы. Тасымалдау теңдеулері жүйесі үшін Т. Карлеманның модельдік есебі. Е-аппроксимация, шешімнің жалғыз болуы. Ыдырату сұлбалары. Баклей-Леверетт теңдеуі және тасымалдау теңдеуі үшін Кабараның айырымдық сұлбасы. Математикалық физика есептерін шешу алгоритмдерінің кешенін, әрине, әртүрлі әдістермен зерттеу. Лаплас теңдеуі үшін Дирихле есебін шешудегі әрекеттер санын төменнен бағалау. Сүзгілеу есебін оңтайландыру және олардың сандық шешімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лаплас түрлендіруі және оның қолданылуы
  Несиелер: 6

  Лаплас түрлендіруінің анықтамасы. Түпнұсқа және кескін. Кескіннің бар болу теоремасы. Шексіз кескіннің әрекеті. Лапластың кескінінің негізгі қасиеттері. Біртектілік. Аддитивтілік. Ұқсастық. Түпнұсқаны жылжыту. Кескіндегі жылжу теоремасы. Түпнұсқа мен бейнені дифференциалдау. Түпнұсқа мен бейнені интегралдау. Функциялардың ұюының анықтамасы мен қасиеттері. Горель теоремасы. Дюамель формулалары. Орама мен бейнелердің қасиеті. Бейне бойынша түпнұсқа табу. Сызықты дифференциалдық және интегралдық теңдеулерді шешуге операциялық есептеуді қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математиканы оқытудың теориясы мен практикасының мәселелері
  Несиелер: 6

  Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесін, жалпы білім беру жүйесіндегі мектептегі математика курсының міндеттерін білу. Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесінің іргелі кешенді мәселелерін ажырату. Математика бойынша бағдарламаларды, оқулықтарды және оқу түсініктерін талдау. Реформа нәтижелерінталдау. Математикалықбілімдігуманизациялаужәнегуманитаризациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сызықтық интегралдық теңдеулерді шешу әдістері
  Несиелер: 6

  Вольтерр сызықтық дифференциалдық және интегралдық теңдеулер арасындағы байланысты білу. Берілген дифференциалдық теңдеулер бойынша интегралды теңдеулер жасай білу. Интегралдық теңдеулерді шешу. Тізбектей жақындау әдісін қолдану. Интегралдық теңдеудің резольвенті.Лаплас түрлендіруі.Анықтамасы және негізгі қасиеттері.Лаплас түрлендіруін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейіндік мектептегі геометрияның таңдамалы тараулары
  Несиелер: 6

  Планиметриялық және стереометриялық есептерді шешу әдістерін және геометрия теоремаларын дәлелдеуді білу. Стереометр��я есептерін шешуде геометриялық түрлендірулерді қолдану. Геометриялық түрлендірудің теоремалары мен әдістерін ажырату. Фигуралардың өзара орналасуын ажыратып, талдай білу, геометриялық фигуралар мен денелерді өрнектеу, есеп шарты бойынша сызбаларды орындау. Фигураның кеңістіктегі бейнесі, фигураның қозғалысы, жазық геометриялық фигураларды және үш өлшемді объектілерді олардың сипаттамасымен, сызбаларымен сәйкестендіру дағдылары болуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экстремалды есептерді шешу әдістері
  Несиелер: 4

  Бір айнымалы сызықты емес теңдеулердің шешімін білу. Түбірлерді бөлу есебін қолдану. Дихотомия, хорд, Ньютон, хорд және жанама а��алас әдіс, қарапайым Итерация әдісі, сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің Гаусс әдісі, квадрат түбірлер әдісі, қарапайым Итерация әдісі, Зейдель әдісі. Функцияны интерполирлеу, сандық дифференциалдауесептерін шеше білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазақ, орыс және шетел тілін тұлғааралық қарым-қатынаста, кәсіби қызметте, ғылыми мақалаларда тиімді пайдалану; білім беру саласында жұмыс істеу үшін зерттеу және дамыту үшін заманауи ақпараттық және цифрлық технологияларды пайдалану.

 • Код ON2

  Математика, математиканы оқыту әдістемесі саласындағы кәсіби білімді, терең мамандандырылған білім алу; математиканың ағымдық әдістемелік мәселелерін ғылыми білімді дамытудағы ағымдық үрдістер туралы білу.

 • Код ON3

  Математиканы оқытудың негізгі әдістемелік мәселелерін талдау, математиканы оқыту әдістемесі саласында проблемаларды зерттеу, гипотеза жасау, тапсырманы қою, мәселені шешу, нәтижелер алу, сөйлемнің тиімділігін дәлелдеу және математикалық пәндерді оқыту әдістемесін жетілдіру және білім беруді басқару.

 • Код ON4

  Профильді мектептерде, колледждерде және университетте заманауи оқыту моделдерін (дәстүрлі, инновациялық және т.б.) және білім беру үдерісін жобалауға үйрету.

 • Код ON5

  Жоғары оқу орындарында математикалық қолданбалы мәселелерді шешуде, сабақтарды кәсіби түрде енгізуде дағдыларды көрсету.

 • Код ON6

  Әртүрлі пәндер бойынша алынған білімдерді біріктіріп, жаңа беймәлім жағдайларда аналитикалық және басқарушылық міндеттерді шешу үшін қолдана білу.

 • Код ON7

  Математиканы оқытудың негізгі идеялары мен әдістерін және оларды айналадағы болып жатқан құбылыстармен байланыстыру туралы идеяларды әзірлеу, магистерлік диссертация, мақала, есеп, аналитикалық жазба және т.б. түрінде эксперименталды-зерттеу және аналитикалық жұмыстың нәтижелерін қорытындылау

 • Код ON8

  PhD докторантурасында кәсіби қызметте және үздіксіз білім алу үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларына ие болу.

Top