Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03115 Психология в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Даму психологиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны мен құрылымы адамның психикалық дамуының шетелдік және отандық теорияларын, даму психологиясы мен даму психологиясы саласындағы ғылым мен практика шешетін әртүрлі нақты материалдар мен мәселелерді қамтиды. Адамның өмір бойы психикалық дамуының қозғаушы күштері, көздері мен тетіктері туралы түсінік береді. Әр түрлі теориялармен ұсынылған психикалық даму ерекшеліктерін салыстырмалы талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Міндетті оқу курсы болып табылады, онда психологтың қызметі туралы, адам өмірінің әртүрлі салаларындағы осы мамандық өкілдерінің негізгі міндеттері,мақсаттары, әдіснамасы мен әдістері, қызмет принциптері туралы мәліметтер болады; психолог кәсібінің ерекшелігін және оның қалыптасу ерекшеліктерін ашады; психолог қызметінің негізгі кәсіби және этикалық принциптері; қызмет пәні мен құралдарына байланысты психологтың мамандану ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдары мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дифференциалды психология
  Несиелер: 4

  Дифференциалды психология жеке адамдар мен адамдар топтары арасындағы психологиялық айырмашылықтарды, осы айырмашылықтардың себептері мен салдарын зерттейді. Психикалық процестердің ағымының жеке айырмашылықтары мен ерекшеліктері, психикалық күйлердің пайда болуы мен динамикасы, эмоционалды процестер туралы түсінік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән кәсіпкерлік қызмет саласындағы білімді, ҚР кәсіпкерлік саласындағы нормативтік құжаттарды, нарықтық экономиканы реттеудің негізгі тетіктерін, кәсіпкерлік фирма қызметінің экономикалық көрсеткіштерін, ҚР бизнесті ұйымдастыру нысандарын, нарық инфрақұрылымының негізгі элементтерін, оның ішінде қаржылық, бизнес-жоспарлауды, инвестициялардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістерін, кәсіпкерлікке салық салуды қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік психология
  Несиелер: 6

  Ол жас психологиясы саласындағы зерттеулердің әдіснамалық негіздерін зерттеуге бағытталған. Ол адамның даму процесін үш жүйеде қарастырады: физикалық, танымдық, психоәлеуметтік, сонымен қатар алынған білімді практикада қолдану жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психогенетика
  Несиелер: 5

  Психогенетика пәнінің мазмұны мен әдістері, тұқым қуалайтын аурулар мен психикалық дизонтогенез проблемаларының пайда болуындағы генотип пен қоршаған орта факторларының арақатынасы ашылады. Жалпы генетиканың қарапайым негіздері. Қарапайым сапалық белгілердің генетикалық негізі. Психогенетиканың эксперименттік әдістері. Психогенетика тарихы және оның психологиялық білім құрылымындағы орны. Психогенетика әдістері. Онтогенетика. Психогенетиканың даму болашағы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік психологияға кіріспе
  Несиелер: 3

  Жеке тұлғаны әлеуметтендірудегі психологиялық факторлар мен тетіктерді,әлеуметтік ортаның ерекшелігін ескере отырып, оның дамуы мен қалыптасуының ерекшеліктерін зерттеуге жібереді; үлкен және кіші әлеуметтік топтардың қалыптасуы мен жұмыс істеуі; әлеуметтік топтарға ену факторымен байланысты адамдардың қарым-қатынасы мен өзара әрекеттесу заңдылықтарын анықтайды; әлеуметтік психологияның маңызды ерекшеліктері туралы түсінік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Коммуникативті дағдылар тренингі
  Несиелер: 5

  Проблемалық сипаттағы ситуациялық есептерді шешуде коммуникативтік дағдыларды дамытуға және психологиялық байқауды дамытуға бағытталған. Тиімді қарым-қатынастың психологиялық аспектілері мен принциптерін; тренингтің даму тарихын; топтық әдістердің көмегімен коммуникативтік дағдылар мен қарым-қатынас тәсілдерін дамытудағы тренингтің рөлін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұлға психологиясына кіріспе
  Несиелер: 3

  Тұлғаның мәні, құрылымы, дамуы мен қызмет етуінің негізгі мәселелерін білуін ашады; тұлға психологиясының пәні, даму тарихы және қазіргі жағдайы туралы түсінік береді; психологиядағы жеке тұлға теориясына мектептердің әртүрлі тәсілдерін салыстырады және талдайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психодиагностика
  Несиелер: 6

  Математикалық-статистикалық әдістермен, әсіресе факторлық және корреляциялық талдаумен танысады. Психометрияның мүмкіндіктерін және ондағы психодиагностиканың практикалық нәтижесіне ерекше әсерін қарастырады. Ол психодиагностиканың маңызды бағыттарының бірі-теория мен практиканы, сонымен қатар жеке тұлғаның академиялық тұжырымдамаларын, зерттеу жұмысындағы үзілісті жеңуді ашады. Психодиагностика негіздерін білу кәсіби психологқа психологияның математикалық аппаратын дұрыс қолдануға, зерттеу міндеттері мен мақсаттарының әдістерін дұрыс таңдауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұлғалық өсу тренингі
  Несиелер: 5

  Осы курс аясында студенттердің жалпы психологиялық тренингтерді ұйымдастырудың негізгі принциптері мен теориялық ережелерін түсінуін дамытуға, сондай-ақ олардың бағытына байланысты оқу-жаттығу топтарының жұмыс ерекшеліктеріне баса назар аударылады. Психологиялық тренингтің даму кезеңдері, тренингтің әдістері мен әдістері, тренингтік топтар, жаттықтырушының стильдері зерттеледі. Тренингтік бағдарламалар және оларды әзірлеу ерекшеліктері ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиялық кеңес беру негіздері
  Несиелер: 5

  Психологиялық кеңес берудің принциптерімен, формаларымен және мазмұнымен; кеңес беру процесінің негізгі кезеңдерімен, динамикасымен және ұйымдастырылуымен таныстырады, сондай-ақ психологиялық кеңес берудің ерекшелігін айқындайды, нақты жағдайларға қатысты оның міндеттерін өз бетінше тұжырымдауды үйретеді; психологиялық кеңес беру саласындағы негізгі бағыттармен; психотехникалық ойлау негіздерімен және консультант психологының кәсіби этикасымен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Денсаулық психологиясы
  Несиелер: 5

  Физиологиялық, психикалық және әлеуметтік денсаулықтың алдын алу туралы білім жүйесін қалыптастыруға; табысты кәсіби қызмет үшін психологиялық білім мен дағдыларды алуға; адамның салауатты өмір салтына қажеттілігін қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби денсаулықтың төмендеу факторлары; жеке тұлғаның кәсіби деформациясы және эмоционалды күйзеліс белгілері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балалар нейропсихологиясы
  Несиелер: 5

  Мидың жұмыс механизмдерін, балалардағы психикалық процестердің дамуындағы нейропсихологиялық факторлардың рөлін зерттеудің теориялық тәсілдері қарастырылады. Балаларды нейропсихологиялық зерттеу схемалары ұсынылған және девиантты дамудың нейропсихологиялық синдромдарына сипаттама берілген, оқу қиындықтары бар балаларға көмек көрсетудің нейропсихологиялық тәсілдері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологиядағы проективті әдістер
  Несиелер: 6

  Психологиядағы проективтік әдістердің теориялық-әдіснамалық негіздері қарастырылады: проективтік психодиагностиканың мақсаттары, міндеттері мен функциялары, проективтік Әдістеменің жұмыс қағидаттары, проективтік психодиагностиканың ерекшелігі; проективтік әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктері; проективтік әдістерді қолдануда қолдану ерекшелігі мен шектеулері; проективтік диагностиканың тарихы. Бұл жағдайда проективтік әдіс әртүрлі тұжырымдамалар контекстінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қарым-қатынас мәдениеті және іскерлік этикасы
  Несиелер: 5

  Клиенттермен, әріптестермен, басшылықпен қарым-қатынас жасау барысында туындайтын психологиялық міндеттерді шешу кезінде студенттердің іскерлік қарым-қатынастың психологиялық жағы туралы түсініктерін қалыптастырады; студенттердің кәсіби қызметінің қажетті шарты ретінде барабар психологиялық және адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға ықпал етеді; студенттерге жеке тұлғаның психологиялық және адамгершілік мәдениеті іскерлік қарым-қатынаста табысқа қалай ықпал ететіні туралы түсінік береді; іскерлік қарым-қатынас технологиялары туралы білімді жүйелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологии бойынша практикум
  Несиелер: 6

  Практикалық психодиагностика, түзету, кеңес берудегі психологтың кәсіби қызметінің практикалық білім, білік және дағдылар жүйесіне бағытталған. Бұл курс студенттерде психологиялық диагностика, Психологиялық кеңес беру, жеке және топтық психокоррекциялық жұмыс саласындағы кәсіби білімдермен, дағдылармен және дағдылармен қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологтың кәсіби шеберлігі және этикасы
  Несиелер: 5

  Практикалық психологтың кәсіби этикасы мен кәсіби шеберлігі туралы; кәсіби этиканың ерекшеліктері; психолог жұмысының негізгі принциптері; кәсіби шеберліктің компоненттері мен психологтың өзін-өзі жүзеге асыру жолдары туралы тұтас түсінік қалыптастырады. Психологтың практикалық қызметінің заманауи технологиялары; психологтың кәсіби қызметке дайындығының компоненттері; кәсіби қызметтегі маманның жетістіктерін анықтайтын жеке тұлғаның қасиеттері, білімі, дағдылары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этнопсихология
  Несиелер: 3

  Ол этнопсихологиялық құбылыстармен, қалыптасу мен даму ерекшеліктерімен, әртүрлі қауымдастық өкілдерінің қоғамның әлеуметтік процестеріне әсер ету ерекшелігімен таныстырады. Этнопсихология этникалық топтар, этникалық процестер, этникалық құбылыстар туралы ғылым ретінде ұсынылған, оның көптеген әлеуметтік - тарихи ғылымдармен байланысы: философия, мәдениеттану, әлеуметтану, саясаттану және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Интеллект және ойлау психологиясы
  Несиелер: 3

  Берілген пәннің мазмұны студенттердің ойлау психологиясы мен интеллекті пәні туралы білімдерін қалыптастыруға, оны оқытудың негізгі бағыттары, ойлау мен сөйлеу арасындағы өзара байланыс пен қарым-қатынас, мәліметтерді практикалық қолдану мүмкіндіктері мен қорытындыларды қалыптастыруға бағытталған, ойлау және интеллект зерттеулерінде алынған білімдерді; шығармашылық ойлауды дамыту ерекшеліктерін; ойлау және интеллект диагностикасының әдістерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Когнитивті психология
  Несиелер: 5

  Психологиялық және психологиялық танымдық іс-әрекеттің психофизиологиялық механизмдері, яғни адамның ақпаратты қабылдауы, талдауы, есте сақтауы, беруі және қолдануы. Адам-компьютерлік өзара әрекеттесу кезінде ақпаратты игеру мәселесін қарастырады; когнитивтік психология мәселелері сала мамандарының алдында тұрған міндеттер контекстінде қарастырылады. Адамның сенсорлық жүйелерінің жұмысы талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Конфликтология негіздері
  Несиелер: 5

  Конфликтологияның маңызды ұғымдары мен терминдері, қақтығыстардың пайда болуы мен дамуының ерекшелігі, қақтығыстарды шешу жолдары; жанжалдың негізгі белгілерін дербес анықтау мүмкіндіктері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл, оның ерекшеліктері. Стилистиканың жалпы мәселелері. Сөйлеу, сөйлеудің стильдері. Іс қағаздар стилі мен ресми стиль. Мәтін. Мәтіннің түрлері мен қызметі. Кәсіби тілдік құзыреттіліктерін қалыптастырудың жолдары. Кәсіби тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыру. Кәсіби сипаттағы монолог, диалог құра білу. Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанда психология ғылымдарының дамуы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасында психология мен психотерапияның қазіргі заманғы бағыттары мен технологияларын дамыту туралы теориялық білімді қалыптастырады; практикалық психологтың практикалық психологияның негізгі, іргелі ережелері саласындағы құзыреттілігі; қондырғыларды кәсіби және тұлғалық өсуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отбасылық қарым-қатынас этикасы мен психологиясы
  Несиелер: 4

  Ұлдар мен қыздардың отбасын құру қажеттілігін, некеге тұруға дайындығын, отбасылық қатынастарды дұрыс құра білуін және болашақ балаларды тәрбиелеуді қалыптастыруға ықпал етеді. Әлеуметтік институт ретінде отбасы туралы теориялық білімді қалыптастырады; отбасы заңнамасын білу саласындағы заңды құзыреттілікті арттырады; жоғары адамгершілік тұлғааралық қатынастарды тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психология тарихы
  Несиелер: 5

  Әлемдік және қазақстандық тарихта психологиялық білімнің пайда болуы және даму динамикасы туралы ғылыми түсініктерді қалыптастырады. Жан туралы ілім аясында психологиялық білімді дамытады. Сана туралы философиялық ілімдерде психологияның дамуын, ашық дағдарыс психологиясының негізгі бағыттарын қарастырады. Ол ежелгі Грециядағы психологиялық идеялардың пайда болуынан бастап қазіргі заманғы бағыттарды шолуға дейінгі әлемдік, орыс және орыс психологиялық ғылымының дамуының негізгі кезеңдері мен кезеңдерін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Неке және отбасы психологиясы
  Несиелер: 4

  Қазіргі кезеңдегі отбасы мен неке психологиясының пәні мен міндеттері, оның негізгі бағыттары, практикалық қолдану мүмкіндіктері туралы барабар идеяларды қалыптастырады. Жеке тұлғаны қалыптастырудағы отбасының рөлі, Отбасы және отбасылық қатынастар теориясының жалпы мәселелері, отбасылық интеракциялар, отбасылық проблемалар, отбасының әлеуметтік және институционалдық контекстіндегі балаларды тәрбиелеу мәселелері; отбасылық жүйенің жұмыс істеуі, отбасылық қатынастарды ұйымдастыру және динамикасын ашуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік аймақтағы конфликтология
  Несиелер: 5

  Қоғамдық және жеке өмірдің қазіргі жағдайында қақтығыстың мәні мен көрінісі туралы білім қалыптасады; әлеуметтік жұмыстағы қақтығыстардың заңдылықтары, пайда болу және даму ерекшеліктері, объективті және субъективті көздер және әлеуметтік жұмыстағы қақтығыстардың себептері туралы білім; жанжалдардың көрінісі мен жіктелуінің формалары; жанжалдардың табиғаты мен функциялары; жанжалдың құрылымы және оның негізгі компоненттері сипатталады. Әлеуметтік жұмыстағы жанжалдардың жағдайлары мен себептері талданады; жанжалдарды салыстырмалы талдау жүзеге асырылады; Әлеуметтік жұмыстағы жанжалдарды шешудің тәсілдері мен жолдары айқындалады; Әлеуметтік жұмыстағы жанжалдардың ерекшеліктері айқындалады және оларды тиімді шешу жолдары айқындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Медициналық психология
  Несиелер: 5

  Заманауи нейропсихология, Патопсихология негіздерін, соматикалық аурулар клиникасының психологиялық білімін, даму аномалияларын, сондай-ақ оларды диагностикалау, түзету және алдын алу негіздерін ашады. Балалар мен ересектердегі бұзылған даму түрлері мен психикалық аурулар, мидың нейропсихологиялық стуктурасы және жетекші нейро және патопсихологиялық синдромдар, психосоматикалық бұзылулар және оларды психологиялық түзету мүмкіндіктері туралы түсінік беріледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өзін-өзі реттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Психикалық жағдайларды реттеуге ықпал ететін арт-терапия әдістерінің негіздерімен танысады; алынған теориялық білімді практикалық іс-әрекетте қолдану дағдылары мен дағдылары қалыптасады; психологиялық күйлермен жұмыс істеу принциптері, субъектілердің шығармашылық материалын диагностикалау және түсіндіру принциптері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экзистенциалды психология
  Несиелер: 5

  Экзистенциализм философиясына сәйкес пайда болған экзистенциалды психология туралы идеяларды қалыптастырады, ол жалпы схемаларға сәйкес келмейтін, адамның нақты өмірінің бірегейлігінен туындайды. Психологиядағы гуманистік бағыт ретінде ол Серен Керкегор, Мартин Хайдеггер мен Жан Пол Сартр экзистенциализм философиясының психологиясында және Эдмунд Гуссерлдің феноменологиялық психологиясында осы бағыттың пайда болуына әсер ету ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психотерапия негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс психотерапия негіздерін психолог пен психотерапевтің кәсіби іс-әрекетінің нақты формасы ретінде зерттеуге бағытталған; психотерапияның принциптері мен заңдылықтары, оның оқыту, тәрбиелеу, кеңес беру, оқыту және басқа да кәсіптердегі айырмашылықтар, жеке өсуге, дамуға, түзетуге бағытталған.өмірлік жағдайдағы тұлғаның өзгеруі. Кәсіби қызметтің құрылымы мен шарттары және психотерапиялық процестің қатысушылары арасындағы қатынастардың ерекшелігі ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психодиагностика бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Әмбебап жеке психодиагностикалық әдістерді жүргізу және түсіндіру бойынша нақты дағдыларды игеру бар. Психодиагностикалық әдістер және оларды қолдану салалары қарастырылады. Психодиагностика медицина саласындағы психологтың практикалық қызметі ретінде. Психодиагностика білім беру саласындағы психологтың практикалық қызметі ретінде.Психодиагностикалық құралдардың сипаттамасы, психодиагностикалық әдістер мен әдістердің әртүрлілігі және оларды әртүрлі кәсіби жағдайларда қолдану мүмкіндігі берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет ететін тәртіптік құбылыс ретінде (мамандықтың ерекшеліктерін ескере отырып). Шет тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағдарланған материал және оны кәсіби жағдайларда қолдану. Мамандық бойынша шет тіліндегі пәндік аймақ мазмұнының сипаттамалары. Кәсіби құзыреттілік: шет тіліндегі мәтіндердегі бағдар, кәсіби мазмұндағы монолог және т.б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коррекциялық психология
  Несиелер: 5

  Психологиялық түзетуді практикалық психологтың қызмет саласы ретінде қарастырады; психокоррекциялық бағдарламаларды құру ерекшеліктері, ойын терапиясы, жеке психокоррекция, өзін-өзі реттеу әдістерін қолдану, терапия, психогимнастика. Ол қалыпты психикалық дамудан ауытқулары бар адамдарды, психотерапия әдіснамасын зерттейтін түзету психологиясының жалпы заңдылықтарын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Суициалды және девиантты мінез-құлық психологиясы
  Несиелер: 6

  Оқу орындарындағы девиантты мінез-құлықтың алдын-алу және түзету шаралары, сондай-ақ тиісті бағдарламалар мен тұжырымдамаларды әзірлеу сипатталған. Девиантты және девиантты негізгі факторлар мен көріністер туралы теориялық білім қалыптасады. Балалар мен жасөспірімдердегі суицидтік мінез-құлық, профилактикалық және диагностикалық-түзету жұмыстарын жүргізу дағдылары мен біліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психологтардың эмоционалдық икемділігі
  Несиелер: 6

  Бұл курс арқылы болашақ психологтардың эмоционалды икемділігі қалыптасады. Психологтың жағымды эмоционалды және психикалық жағдайына ықпал ететін эмоционалды экспрессия мен эмоционалды тұрақтылықтың негізгі ұғымдары қарастырылады. Пациенттердің тәжірибесін дұрыс түсіну, шын жүректен қабылдау (эмпатия сезімі) мақсатында әртүрлі тренингтер мен психологиялық жаттығулар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эмоциялық қажу психологиясы
  Несиелер: 6

  Эмоционалды күйзеліс жағдайында қызметкерлерді, әскери қызметшілерді және басқа адамдарды психологиялық қолдау және оңалту әдістері бойынша зерттеулер қарастырлады. Қызметкерлерді, әскери қызметшілерді және өзге де адамдарды эмоционалдық күйзеліс жағдайында, қызметтік іс-әрекет міндеттерін орындау және психикалық жарақат алған адамдарды психологиялық оңалту барысында психологиялық қолдау әдістерін қолдану, сондай-ақ қызметкерлерді, әскери қызметшілерді және экстремалдық іс-әрекетке қатысқан өзге де адамдарды әлеуметтік-психологиялық қайта бейімдеу бойынша шаралар кешенін жүзеге асыру біліктері қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Практикалық психология
  Несиелер: 5

  Негізгі ұғымдар, проблемалар мен заңдылықтар ашылады, студенттердің білімін әртүрлі ғылыми бағыттар бойынша жүйелейді, психологиялық құбылыстарды жүйелі талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастырады; практикалық психологтың кәсіби қызметінің негізгі бағыттарын, практикалық психологтың жұмысының этикалық принциптері мен ережелерін анықтайды, мектеп психологының қызметін, практикалық кеңес беру процедурасын, психотерапияның негізгі теорияларын психопрофилакти және психологиялық білім туралы біліммен қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Агрессия психологиясы
  Несиелер: 6

  Агрессивтілік психологиясы туралы түсінік қалыптасады; иеліктен шығарудың себептері, алаңдаушылықтың жоғарылауы, адамдардың агрессивті әрекеттері қарастырылады; психологиялық кеңес беруде агрессивті мінез-құлықты түзету әдістерін қолдану ерекшеліктері; агрессияны психодиагностикалық зерттеу бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Отбасы психотерапиясының теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Отбасылық кеңес беру теориясы мен тәжірибесінің іргелі негіздерін ашады. Әлемдік консультативтік практикада қалыптасқан отбасымен жұмыс істеудің негізгі тәсілдері туралы; осы тәсілдердің ең танымал өкілдері туралы, отбасындағы жанжалдардың өзара іс-қимылын талдауға қатысты практикалық психологияда қалыптасқан көзқарастар туралы; баланың проблемалық мінез-құлқы, әртүрлі буын өкілдері арасындағы қарым-қатынастардағы шиеленіс туралы түсінік қалыптастырады; бұл отбасылық проблемалар бойынша кеңес беру көмегін қажет ететін жағдайды ғылыми тұрғыдан талдауға, отбасына қатысты қазіргі психологиялық білімдегі негізгі принциптер мен алгоритмдерге сүйене отырып, кеңес берумен байланысты практикалық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психологияның ғылыми-зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Ғылыми-психологиялық зерттеу, оның әдіснамалық принциптері, психологиялық зерттеудің логикалық құрылымы, оның ғылыми аппараты туралы түсінік беріледі. Психологиялық зерттеудің негізгі кезеңдерінің мазмұны ашылады: дайындық, зерттеу, қорытынды. Психологиялық зерттеу әдістеріне сипаттама беріледі, зерттеу тақырыбы бойынша объективті ақпаратты жинаудағы әдістер кешенінің рөлі көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім беру кеңістігі қауіпсіздігінің психологиясы
  Несиелер: 5

  Психологиялық сараптама туралы идеялар қалыптасады. Сараптамалық қызметтің ерекшелігі мен мәні, негізгі міндеттері мен мазмұны анықталады. Білім беру ортасының психологиялық қауіпсіздігі туралы идеялар жүйесін игеру, оны талдау критерийлерін айқындау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психоанализ негіздері
  Несиелер: 5

  Психоанализ негіздері туралы түсінік қалыптастырады терең психологиялық кеңес беру саласындағы практикалық және ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу үшін психологиялық - аналитикалық-бағытталған кеңес беру үшін теориялық білімді жүйелейді; психоанализдің тұжырымдамалық негіздерін зерделеу кезінде, сондай - ақ психоаналитикалық-бағытталған кеңес беру процесінде туындайтын жағдайларды талдау кезінде сыни, аналитикалық және синтетикалық ойлауды дамытады; психоаналитикалық - бағытталған кеңес беру және психологиялық көмек көрсету саласындағы практикалық міндеттерді дұрыс қою және шешу дағдылары мен дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саясаттану психологиясы
  Несиелер: 5

  Қоғамның саяси саласындағы психологиялық құбылыстар мен заңдылықтар, болашақ мамандарды саясат саласындағы практикалық қызметке даярлау туралы идеялардың тұтас жүйесі қалыптасуда. Саяси психологияның пәні, әдістері мен салалары; саяси және ғылыми-құқықтық психологиялық білімнің негізгі айырмашылықтары мен салыстырмалы талдаулары; саяси психологияның ғылым жүйесіндегі маңызы мен орны зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әр түрлі мекемелерде психологиялық қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Әр түрлі мекемелердегі психологиялық қызметтің ерекшеліктері, әлеуметтік саладағы әртүрлі мекемелердегі психологтың жұмысының ерекшелігі; мектептегі психологиялық қызметтің принциптері туралы түсінік береді; әр түрлі мекемелердегі практикалық психологтың қызметінде қолданылатын нормативтік-құқықтық құжаттармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экстремалды жағдайлар психологиясы
  Несиелер: 5

  Экстремалды жағдай психологиясы туралы теориялық және практикалық білім қалыптасады; қысыл таяң жағдайларда психологиялық араласудың негізгі принциптерін білу және күйзеліспен байланысты бұзылулары бар адамдарға психологиялық көмек көрсету туралы түсініктің болуы; қысылтаяң жағдайларда адамның бейімделуінің психологиялық механизмдері, психологиялық тұрақтылық факторлары зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеке және топтық психотерапияның негіздері
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандарды жеке және топтық психотерапия саласындағы біліммен қаруландырады; жеке және топтық терапия жүргізу техникасын игеруге бағыттайды. Ол әртүрлі психотерапиялық бағыттармен, олардың қалыптасу және даму тарихымен, психотерапиялық әдістерді практикалық іс-әрекетте қолдану ерекшеліктерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік аймақтағы психологиялық кызмет
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік саладағы психологиялық қызметтің ұйымдастырушылық - әдістемелік негіздерін, әлеуметтік саладағы практикалық психолог қызметінің негізгі бағыттарын, әлеуметтік-психологиялық қызметтер қызметінің ерекшелігін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гештальт-психологиясы
  Несиелер: 5

  Гештальт терапиясы тұрғысынан психологиялық кеңес беру процесінің технологиясымен таныстырады, оның кезеңдерін, сондай-ақ психологиялық көмек мәселелерін шешуде әртүрлі жағдайларға арналған гестальт терапиясының әдістері мен әдістерін қарастырады. Психологиялық ғылым мен практиканың осы бағытында қолданылатын негізгі ұғымдар мен терминдерді ашады, психологиялық консультацияны өз бетінше жүргізудің практикалық дағдыларын пысықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арт-терапия техникалары
  Несиелер: 5

  Психолог қызметінің әртүрлі бағыттары мен түрлерінде қолданылатын классикалық және заманауи арт-техникалармен, шығармашылықтың психодиагностикалық және психотерапиялық мүмкіндіктерімен, арт-терапия бағыттарының теориясы мен тарихымен таныстырады; арт-терапияның әдістері мен әдістерін игеруге ықпал етеді: музыкалық терапия, дыбыстық терапия, ертегі терапиясы, фольклоротерапия, библиотерапия, құм терапиясы, кино терапиясы, театр психотерапиясы, хореотерапия және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заң психологиясы
  Несиелер: 5

  Құқықтық психологияның мазмұны мен міндеттері, құқықтық сананың психологиялық негіздері, криминалдық психология мен заңгердің кәсіби қызметінің мазмұны, сот қызметінің психологиясы, сотталғандарды жазалау мен түзеудің психологиялық аспектілері, құқық қорғау органдары жүйесіндегі психолог қызметінің мазмұны ашылады.Сондай-ақ , құқықтық психологияның пәні, әдістері мен салалары,салыстырмалы таңдау және күнделікті және ғылыми-құқықтық білімнің негізгі айырмашылықтары сияқты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиядағы математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Жалпы математикалық ұғымдар, теориялық білім, практикалық дағдылар және психологиялық зерттеу деректерін өңдеуде математикалық әдістерді қолдану дағдылары туралы идеяларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әскери психология
  Несиелер: 4

  Психолог-практика біліктілігінің негізін құрайтын білім, білік, дағды және құзыреттілік жүйесін қалыптастырады, оның қызметінің мәні Әскери психология саласындағы және әскери бөлімшелерде жүргізілетін психологиялық жұмыс саласындағы білім болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіби стресс психологиясы
  Несиелер: 4

  Кәсіби стресстің психологиясы, оның себептері, көріністері және кәсіби қызметте стресс диагностикасын жүргізу білігін дамытады; жұмыс қабілеттілігінің төмендеуі; стрессті басқару мен психикалық өзін-өзі реттеудің практикалық құралдары мен әдістерін игеруге мүмкіндік береді; стресске төзімділікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Менеджмент психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқару қызметінің отандық және шетелдік психологиясының, жеке тұлға мен шағын топтардың әлеуметтік психологиясының, қарым-қатынас психологиясының, танымдық іс-әрекеттің және тәрбие жұмысының заманауи жетістіктерімен таныстырады. Басқару психологиясы туралы ғылыми пән, пән және психологияның негізгі міндеттері, басқарудың психологиялық теорияларын дамыту, басқару психологиясындағы дәстүрлі және инновациялық тұжырымдамалар туралы түсінік береді. Қызметкерлердің психологиялық әлеуетін дамыту және тиімді пайдалану мүмкіндіктерін, әртүрлі деңгейдегі және мақсаттағы басқару жүйелерін құруға ұйымдастырушылық-қызметтік көзқарасты қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қарым-қатынас және келісөздер психологиясы
  Несиелер: 4

  Қарым - қатынас идеясын әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде қалыптастырады. Қарым-қатынас және келіссөздер психологиясының негізгі категориялары мен ұғымдарын; қарым-қатынас психологиясы саласындағы негізгі отандық және шетелдік тәсілдер мен тұжырымдамаларды; іскерлік салада келіссөздер жүргізу және келіссөздер процесін ұйымдастыру ерекшеліктерін қарастыра отырып.Қарым-қатынас пен қарым-қатынасты зерттеу әдістерін; процестің ықтимал қатысушыларының жасына, жынысына және білім деңгейіне сәйкес қарым-қатынас факторлары мен келіссөздер шараларын анықтайды; жеке және іскерлік қарым-қатынастың, келіссөздер процесінің табыстылығына әсер ететін факторлар; топпен жұмыс жасауда әртүрлі психодиагностикалық, профилактикалық және түзету-дамытушылық техникалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON5

  Психологтың әлеуметтік аймақтағы қарым-қатынасының ең тиімді әдістерін қолданады, сонымен қатар кәсіби қызметтегі конфликтілі жағдайларды танып біледі.

 • Код ON12

  Психологияның әртүрлі әлеуметтік салаларында фактілерді, құбылыстарды білу мен түсінуді қолдану, сондай-ақ оларды тәжірибелік қызметте пайдалану.

 • Код ON1

  Психолог мамандығының ерекшелігін және оның қалыптасуының негізгі кезеңдерін білу, сонымен қатар қазіргі психология ғылымының негізгі категорияларын, ережелерін және оның психология тарихындағы дамуын білу және түсіну.

 • Код ON13

  Психологиялық зерттеу үшін ақпаратты жинау және интерпретациялау, сонымен қатар зерттеу деректерін өңдеуде математикалық әдістерді қолдану.

 • Код ON11

  Басқарудың негізгі психологиялық теорияларын және іскерлік саласындағы келіссөздердің ерекшеліктерін білу.

 • Код ON4

  Психолог қызметінің әртүрлі бағыттары мен түрлерінде психологияның практикалық және басқа бағыттарының заманауи әдістерін, проективтік техника мен диагностикалық әдістемелерді қолдану және түсіндіру, топта тренингтік жұмыстардың дағдыларын көрсету.

 • Код ON2

  Тұлға дамуының жас ерекшеліктеріне, жоғары психикалық қызмет әрекеттерінің ерекшеліктеріне, психика даму деңгейлерімен, формаларына сипаттама беру, сондай-ақ түрлі қызметтерге қатысатын тұлғаның психикалық үрдістерін түсіндіру.

 • Код ON6

  Қарым-қатынас мәдениеті мен этикасы дағдыларын, оның ішінде мәдениетаралық қарым-қатынасты кәсіби қызметте қолдану, сондай-ақ психикалық процестердің жеке айырмашылықтары мен ерекшеліктері туралы негізгі білімді меңгеру.

 • Код ON9

  Этнопсихологиялық құбылыстардың маңыздылығын түсіну, этникалық процестерді ажырату, сонымен қатар психология дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі психологиялық білімді жалпылау.

 • Код ON7

  Неке мәселелерін шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану, некеге дайын болу туралы кеңес беру.

 • Код ON3

  Психофизиологиялық, психогенетикалық және медициналық әсердің заманауи әдістері туралы білімді қолдану, сонымен қатар эмоционалды күйзеліс синдромы бар тұлғалармен психологиялық түзету және психотерапия бойынша іс-шаралар ұйымдастыра білу.

 • Код ON8

  Экстремалды және төтенше жағдайға тап болған адамдарға психологиялық көмек көрсетудің негізгі принциптері туралы білімдерін көрсету, сондай-ақ білім беру ортасының қауіпсіздік критерийлерін тани білу.

 • Код ON10

  Балалар мен жасөспірімдердегі агрессивті, девиантты және суицидтік мінез-құлықтың негізгі көріністерін тану және профилактикалық және диагностикалық-түзету жұмыстарын жүргізу дағдыларын көрсету.

 • Код ON14

  Ойлау мен сөйлеудің өзара байланысы туралы фактілерді білу және когнитивті әрекеттің психофизиологиялық және психологиялық механизмдері туралы түсінуді талдауда білімді қолдану.

 • Код ON15

  Академиялық адалдық мәдениеті қағидаттарының мәнін түсіну; кәсіби қызметте қолдану үшін экономикалық, құқықтық ақпаратты жүйелеу және қорыту, сондай-ақ нарықтық экономика және кәсіпкерлік мәселелерінде бағдарлау; құқықтық, экономикалық тәртіп құбылыстарын талдау және кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандарын білу.

Top