Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07270 Фармацевтік өндіріс технологиясы в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Жаратылыстану және техникалық ғылымдар тарихы мен философиясын, мәдениет пен өркениеттегі жаңа еуропалық ғылымды, ғылыми таным құрылымын, нақты ғылымның философиялық мәселелерін, ХХІ ғасырдың коммуникативтік технологияларын және олардың қазіргі ғылымдағы рөлін қарастырады. Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың қазіргі өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелерін шешу жолдарын анықтайды, сыни ойлау мен логиканы дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік биотехнология және биоинженерия/
  Несиелер: 6

  Түрлі биотехнологиялық өнімдерді алудың барлық сатыларында технологиялық процесті басқару мен бақылауды және биофармацевтикалық препараттардың жаңа түрлерін алу технологиясын әзірлеуді қарастырады. Магистрлердің кәсіби қызметінің объектілері: микробтық және жануарлар жасушаларының популяциялары, биореакторларда олардың даму және қызмет ету заңдылықтары, өсіру процесінде биообъектілердің тіршілік әрекетін қамтамасыз етудің инженерлік аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары білім берудің заманауи парадигмалары,Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасын,жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігін қарастырады. Оқытудың кредиттік жүйесін, болашақ мамандарды даярлауда оқытудың жаңа әдістері мен нысандарын, көшбасшылық қасиеттеріне ие маманның тұлғасын тәрбиелеу мен қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Шет тілінде ауызша қарым-қатынас дағдыларын, мәдениетаралық құзыреттіліктерді, бизнес-хат-хабармен алмасу дағдысын дамытуға, шет тіліндегі ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми баяндама, презентация, дискуссиялар, тезистер және мақалалар, ғылыми мәтінді аннотациялау, түйіндеме жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрілік заттарды талдау және зерттеу әдістері/
  Несиелер: 4

  Фармацевтикалық препараттарды, дәрілік шикізатты талдау әдістерін: рентгенофазды, спектрофотометриялық, атомдық-абсорбциялық, оптикалық инфрақызыл микроскопияны, сондай-ақ аспаптардың құрылысы мен жұмыс істеу принципін қарастырады. Талдау әдістерін меңгеру зерттелетін заттардың құрамын анықтауға, құрылымын және морфологиясын, материалдарды зерттеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметіне қажетті заманауи психологиялық ғылымның негізгі принциптерін қарастырады. Фундаменталды психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми-теориялық дүниетанымды, жеке тұлғаны психологиялық зерттеудің дағдылары мен іскерлігін қалыптастырады, эксперименталды – психологиялық зерттеудің негізгі әдістерімен және Психокоррекциялық жұмыстың бағыттарымен, ұжымдағы жанжалдарды басқарумен, стресстермен және оларды шешу әдістерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микробиологиялық синтез өнімдері мен ферменттердің химиясы мен технологиясы/
  Несиелер: 6

  Серпінді технологияларды әзірлеу үшін бөліп алу және тазартудың инновациялық әдістерін қолдану мақсатында әртүрлі биотехнологиялық белсенді фармацевтикалық субстанциялардың құрылымы мен физика-химиялық қасиеттерін зерттеу. Объектілер белсенді фармацевтикалық субстанциялар болып табылады. АВС талдау, бөлу және тазартудың қазіргі заманғы әдістерімен, технологиялық процестің жабдықтары мен аппаратуралық ресімделуімен, сондай-ақ өнім сапасын қамтамасыз ету бойынша қазіргі заманғы талаптарға сәйкес биотехнологиялық өндірісті ұйымдастыру ережелерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрілік шикізаттарды фитохимиялық талдау
  Несиелер: 4

  Хроматографиялық әдістердің көмегімен негізгі физиологиялық белсенді заттардың мөлшерін қарастырады: газ сұйықтықты (ГЖХ) және жоғары тиімді сұйық хроматография (ВЭЖХ). Фотометрияның оптикалық әдістері, спектрофотометрия, флуориметрия, денситометрия, люминесцентті талдау, талдаудың электрохимиялық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Фармацевтік бейіндегі пәндерді оқыту мысалында инженерлік білім беруде қазіргі заманғы тәсілдің даму үрдісін қарастырады. Проблемалық жағдайларды шешу, оқу үдерісін және ғылыми жұмысты ұйымдастыру дағдысын оқыту арқылы бейіндік пәндерді оқытады. Қашықтықтан білім беру технологияларын (ҚОТ) пайдалана отырып, ақпараттық технологияларды қолдану, кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру (hard skills) және икемді дағдыларды дамыту (soft skills).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық өндірістің жобалау/
  Несиелер: 4

  Негізгі және қосалқы жабдықтарды; персонал мен материалдарға арналған үй-жайларды; негізгі және қосалқы жабдықтарға арналған үй-жайларды; дәрілік заттарды өндіру жөніндегі принципті технологиялық схемаларды; тазартылған су мен инъекцияға арналған суды тұтынуды; шикізат пен дайын өнімнің цехтық қоймаларын орналастыруды; микробиологиялық және химиялық талдау зертханалары үй-жайларының жоспарларын әзірлеуді зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР өнеркәсіптік санитария және фармацевтикалық өнеркәсібіндегі қауіпсіздік ережелері/
  Несиелер: 5

  Технологиялық процесті қауіпсіз жүргізуге қойылатын жалпы талаптарды қарайды. Еңбек қауіпсіздігі жүйесінің стандарттары, фармацевтика өнеркәсібіне арналған қауіпсіздік ережелері технологиялық процестерді ұйымдастырудың санитарлық ережелері және өндірістік жабдықтарға қойылатын гигиеналық талаптар. Өндірістік үй-жайлардың микроклиматының санитарлық нормалары. Тізбесі бойынша нұсқаулықтар, еңбек қорғау және жұмыс нұсқаулықтарына сәйкес өндіру үшін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Субстанцияларды алудың және өңдеудің заманауи технологияны алу/
  Несиелер: 5

  Химиялық технология саласында фармацевтикалық субстанциялардың өнеркәсіптік өндірісін әзірлеу. Субстанцияларды синтездеу, бөлу және тазалау әдістері, зертханадан өнеркәсіптік синтездеу әдістеріне көшу кезінде масштабтау, дәрілік субстанциялардың өнеркәсіптік өндірістерін жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаңа дәрілік заттарды клиникаға дейін сынау/
  Несиелер: 7

  Дәрілік заттардың дені сау және науқас адам ағзасымен өзара әрекеттесуін және оларды тиімді, қауіпсіз және тиімді пайдалану мәселелерімен, клиникалық практика жағдайында дәрілік заттардың тиімділігі мен қауіпсіздігін, әртүрлі физиологиялық және патологиялық жағдайларда фармакотерапияны оңтайландыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шөптік препараттардыі технологиясын терең зерттеу/
  Несиелер: 6

  Белгілі бір БАД көзі болып табылатын дәрілік өсімдік шикізатынан жаңа фитопрепарат жасауды, өсімдік шикізатын өңдеу технологиясын әзірлеуді, бастапқы өсімдік композициясының рецептурасын әзірлеуді қарастырады. Халық және дәстүрлі медицина арсеналынан Рецептураны жаңғырту және дайын дәрілік түр алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Субстанция дәрілік препартаттың негізі ретінде/
  Несиелер: 5

  Субстанция ұғымы дәрілік препараттардың негізі ретінде. Субстанцияларды Талдаудың химиялық және физика-химиялық әдістері. Дәрілік препараттарды өндіру үшін субстанцияларды синтездеу, бөлу және тазалау әдістері. Дәрілік препараттардың түрлі нысандарын алу үшін субстанцияларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәрілік заттарды өндірудің перспективті технологиясы/
  Несиелер: 6

  Халықаралық талаптар жүйесіне, сондай-ақ GLP, GCP, GMP, GPP ұлттық талаптары мен стандарттарына сәйкес ез әзірлеуді, зерттеуді және өндіруді және осы стандарттардың негізгі принциптерін қарастырады. Экстремалды жағдайларда дәрілік формаларды дайындау технологиясы. Фармацевтикалық технологияның негізгі процестері мен аппараттарын іске асырудың қазіргі заманғы аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фармвцевтикалық өндірістерді нормалау/
  Несиелер: 4

  Дайын дәрілік заттар өндірісін мемлекеттік нормалауды, олардың сапасына, қосалқы заттар мен материалдардың сапасына, технологиялық процеске қойылатын талаптар кешенін қарастырады. "Өндірістің тиісті (жақсы) ережелері" - үй-жайларға, жабдықтарға және персоналға қойылатын жалпы талаптарды қоса алғанда, шикізатты қайта өңдеу басталғаннан бастап дайын өнімдерді өндіруге дейін дәрілік заттарды өндіруді ұйымдастыру және сапасын бақылау жөніндегі талаптардың бірыңғай жүйесі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәрілік заттарды фармацевтикалық әзірлеу/
  Несиелер: 7

  Дәрілік заттарды лицензиялауды (дәрілік заттарды тіркеу) ДЗ нарығын мемлекеттік реттеудің орталық буыны барлық параметрлері бойынша қарастырады: номенклатурасы, тиімділігі, қауіпсіздігі, сапасы, дәрігерлер мен тұтынушыларға арналған ақпарат бойынша. Стандарттарды сақтау арқылы оны өндірудің барлық кезеңдерінде фармацевтикалық өнімнің сапасын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Полимерлі дәрілік формаларды жасаудағы заманауи нанотехнология/
  Несиелер: 7

  Нанотехнологияның негізгі міндеттерін қарастырады, оларды дәрі-дәрмек өндірісінде қолдану мақсатында химиялық, механикалық, физикалық заңдылықтарды анықтайды. Әдістерін жетілдіру; аралас ғылымдарды ескере отырып, препараттар өндірудің жаңа әдістемелерін жасау. Жаңа көмекші заттарды іздеу, оларды жанама әсерлерін минимуммен, дәрілердің тұрақтылығын зерделеумен және олардың жарамдылық мерзімін белгілеумен неғұрлым тиімді ету; осындай құралдарды өндірудің технологиялық процестерінің тиімділігін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Синтетикалық витаминдер мен коферменттердің химиялық технологиясы/
  Несиелер: 7

  Синтетикалық витаминдер мен коферменттердің химиялық технологиясы саласында өнеркәсіптік өндірісті қарастырады. Витаминдер мен коферменттерді бөліп алу және тазалау синтезі әдістері, Зертханалық синтезден өнеркәсіптік әдістерге көшу кезінде масштабтау. Витаминдер мен коферменттер өндірісінің процестерін талдай білу және оларды талдау дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дәрілік заттарды өндірудің заманауи технологиялары
  Несиелер: 6

  Дәрілік заттар немесе терапиялық жүйелер түрінде емдік, профилактикалық, диагностикалық және оңалту препараттарын алу тәсілдерін әзірлеумен айналысатын фармацевтикалық технологияны қарайды. Дәрілік заттарды өндіруде қолдану мақсатында, жанама әсерлерін минимуммен химиялық, механикалық, физикалық заңдылықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Дәрілердің тұрақтылығын және олардың жарамдылық мерзімін белгілеуді; өндірістің технологиялық процестерінің тиімділігін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фитопрепараттар алудың жаңа технологиясы
  Несиелер: 6

  Өсімдік шикізатын еріту, тазалау, ұсақтау, экстрагирлеу, майсыздандыру, кристалдау, полимерлеу кезінде ультрадыбысты пайдалану. Экстрактивтік заттардың шығуын арттыру және олардың қасиеттерін түрлендіру, зиянды заттарды жою. СО2 СК көмегімен аса сыни сұйық экстракция. Жаңа экстрагенттерді іздеу және қолдану. Құйынды экстракция және реэкстракция әдістері. Электрплазмолиз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи фармация мен медицинадағы полимерлер/
  Несиелер: 7

  Фармацияда заманауи полимерлік заттарды пайдалану, олардың физикалық-химиялық қасиеттері және әр түрлі дәрілік түрлерде қолдану: қатты дәрілік түрлерде жағымсыз дәмдерді жою үшін жабын ретінде, дезодорация, ылғалдың, ауа оттегінің әсерінен сақтау, дәрінің әсер ету ұзақтығын сұйық дәрілік түрлердің өндірісіндегі дисперсиялық орта ретінде реттеу. Қоюландырғыштардың, тұрақтандырғыштардың, эмульгаторлардың, диспергаторлардың, солюбилизаторлардың рөлін атқаратын суда еритін полимерлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON7

  тиісті өндірістік практикамен (GMP) өнеркәсіптік өндіріс жағдайында ДЗ дайындауды ұйымдастыру және жүзеге асыру. Фитопрепараттар мен субстанцияларды алудың қазіргі заманғы технологияларын қолдану, сондай-ақ полимерлерді қазіргі фармация мен медицинада қолдану.

 • Код ON8

  биотехнологиялық өнімдерді алудың жаңа әдістерін пайдалану және биофармацевтикалық препараттардың жаңа түрлерін әзірлеу, клиникаға дейінгі сынақтар жүргізу. Фармацевтикалық ұйымдарда санитариялық режимді және қауіпсіздік техникасын сақтау.

 • Код ON4

  Педагог еңбегінің ғылыми ұйымына қызмет принциптерін енгізу (мақсаты, еңбек формалары, әдістері мен тәсілдерін таңдау), басқарудың әлеуметтік-психологиялық технологияларын оңтайландыру – перспективалылық, ынталандыру, кешенділік және ғылымилық, Химиялық инженерия саласында оқытудың тиімді әдістемелерін енгізу.

 • Код ON12

  Пәнаралық мәндес Білім саласындағы проблемаларды талдау үшін білім мен біліктерді қолдану; алған білім мен біліктерді докторантурада оқуға мүмкіндік беретін деңгейге дейін дамыту, өмір бойы біліктілігін арттыру.

 • Код ON5

  Команданы тиімді басқару, кәсіби қызметте стандартты емес жағдайларда жедел басқару және техникалық шешімдер қабылдау кезінде көшбасшылық қасиеттерді, шығармашылық көзқарасты және логикалық ойлауды көрсету.

 • Код ON6

  ақпаратты кәсіби қызмет саласында IT-технологиялар негізінде пайдалану, химияның заманауи салаларындағы жетістіктер мәселелерінде құзыретті болу.

 • Код ON11

  Ғылыми зерттеулерді дербес жоспарлау және орындау, Отандық және халықаралық ғылыми ортада мамандармен және неғұрлым кең аудиториямен талқылау кезінде зерттеу нәтижелерін негіздеу және дәлелдеу.

 • Код ON9

  жаңа аспаптар мен аппараттарды пайдалана отырып, қазіргі заманғы талдау әдістерімен технологиялық процестің барлық сатыларында ДЗ сапасын қамтамасыз ету және бақылауды ұйымдастыру.

 • Код ON10

  Фармацевтикалық кәсіпорындарды өндіру кезінде жаңа жобаларды пайдалану, дайын дәрілік заттарды нормалаудың талаптарына, дәрілік заттарды өндірудің және сапасын бақылаудың бірыңғай жүйесінің көмегімен операция жасау.

 • Код ON3

  Ғылым философиясының ережелерін негізге ала отырып, дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді, соның ішінде пәнаралық сипаттағы мәселелерді талдау; кәсіби қызметте ғылыми зерттеулер әдіснамасы білімін қолдану.

 • Код ON2

  Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды меңгеру және оларға өзінің кәсіби қызметінде бағдарлану; Қазақстан халықтарының мәдениетін білу және олардың дәстүрлерін сақтау;

 • Код ON1

  Ақпараттық ресурстарды тарта отырып, сондай-ақ шет тілін білуді қолдана отырып, талдау жұмысын жүргізу және кәсіби ортада еркін коммунициялау; ғылыми мақалаларда, есептерде және диссертацияларда зерттеу нәтижелерін жалпылау.

Top