Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06104 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Математика 1
  Несиелер: 8

  Математика 1 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерінен тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  «Физика» пәні жалпы теориялық дайындықтың негізін құрайды және инженерлік-техникалық қызметтің іргелі базасын дайындауда маңызды рөл атқарады. Физиканы оқытудың негізгі мақсаты: әлемнің қазіргі физикалық бейнесі мен ғылыми дүниетанымы туралы көзқарасты, іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың теорияларын, кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде физикалық зерттеу әдістерін қолдану білімі мен дағдысын қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу және программалау
  Несиелер: 5

  Пән алгоритмдеудің теориялық және практикалық негіздерін; қолданбалы есептерді шешуде пайдаланылатын алгоритмдерді құру және талдау әдістері оқуға арналған. Алгоритмдердің сызықтық, тармақталған, циклдық құрылымдары қарастырылады. Бір өлшемді және екі өлшемді массивтерді өңдеу есептерге; жолдық деректерді өңдеу бойынша есептерге; процедуралар мен функциялар қолданылатын есептерге басты назар аударылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  Математика 2 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс көп айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерін және қатарлар теориясын қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Курс комбинаториканың негізгі ұғымдарына қатысты мәселелермен айналысады, ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика негіздерін зерттейді. Граф теорияның негізгі ұғымдарын тәжірибеде қолдану мен зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті математика
  Несиелер: 5

  Курс санау жүйесі туралы негізгі түсініктерді, жиындар мен комбинаторика теориясының негізгі ұғымдары мен әдістерін; графтар теориясы туралы негізгі түсініктер мен әдістер; кодтау теориясы элементтерін қарастырады. Оқу нәтижесінде студенттер білуі керек: сандарды бір жүйеден екінші жүйеге аудара алу, сөйлемдерді пікірлер логикасының формальды тіліне аудара алу; негізгі комбинаторлық есептерді шығара алу; графтармен қарапайым әрекеттерді орындай алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискреттік құрылымдар
  Несиелер: 5

  Дискреттік құрылымдар курсы жиындармен қатынастар мен операцияларды оқытуды, жиындар арасындағы қатынастарды, топтар, сақиналар, өрістер және т.б. сияқты құрылымдарды оқытуды ұсынады, басқа пәндерді (функционалдық жүйелер теориясы, желілер теориясы, комбинаторика, кодтау теориясы, бүтін санды программалау, ойын теориялары, қақтығыс жағдайлар, компьютерлік дискретті математика) игеруге негіз болаты құралдарды ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Программалау тілдері 1: C, C ++
  Несиелер: 5

  Курста программаларды құру және өңдеу сұрақтары қарастырылады. Си тілінің синтаксисі мен программалау технологиясы, Си тілінің операторлары, жадыны динамикалық үлестіру, файлдық оқу-жазу және массивтер мен мәтіндерді өңдеу алгоритмдері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Программалау тілдері 1: GO
  Несиелер: 5

  Пән заманауи бағдарламалау тілі – Go тілін меңгеруге арналған. Бағдарламалау тілінің стандартты элементтері, сонымен қатар ортақ айнымалылары бар параллелизм меңгеріледі. Go тілінің әртүрлі салалардағы қолданысы қарастырылады: графика, мобильді қосымшалар, машиналық оқыту, көп ағымдылық, веб-беттер парсингі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің ұйымдастырылуы және құрылысы
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі заманғы ЭЕМ және компьютерлік жүйелердің архитектуралық ерекшеліктерін меңгеруге арналған. ЭЕМ-ң функционалдық түйіндері мен құрылғыларын жобалаудың негізіне аса назар аударылған. Сонымен қатар есептеу кешендері мен желілерін ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Желілік технологиялар
  Несиелер: 5

  Курс телекоммуникациялық есептеу желілерін жобалау және басқару негіздерін меңігеруге арналған.Байланыс каналдары мен сызықтарының негізгі сипаттамалары қарастырылады. Деректерді жіберудің цифрлық жүйелерін құру ерекшеліктері игеріледі. Желілік өзара әрекеттесу моделдерін меңгеруге аса назар аударылған:OSI TCP/IP

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандық электроника
  Несиелер: 5

  Пән негізгі логикалық схемалар, комбинациялық және тізбекті типті құрылғыларды оқиды. Асинхронды, потенциал және синхронды автоматтар теориясының негіздеріне, сондай-ақ басты логикалық сұлбаларға сүйене отырып сандық түйіндердің синтезі жүзеге асырылады. Сандық құрылғыларды жобалау үшін интегралды схемаларды пайдалануқарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Cандық сұлбатехникасы
  Несиелер: 5

  Курс схемотехниканың элементтер базасы туралы (резисторлар, конденсаторлар, диодтар, транзисторлар, микросхемалар, оптоэлектроника элементтері) жалпы ақпаратты қарастырады. Микросхемалар базисіндегі логикалық элементтер мен логикалық жобалау оқытылады. Функционалдық түйіндерді, сонымен қатар цифрлы-аналогтық және аналогты-цифрлы түрлендіргіштерті игеруге ерекше назар аударылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Программалау тілдері 2: Java
  Несиелер: 5

  Пән Java технологиясының замануи бағдарламалық қамтамасы негіздерін, локальді қосымшаларды жобалау және әзірлеуді тәжірибе жүзінде игеруге арналған. Объектілі-бағытталған прогаммалау принциптері, файлдармен жұмыс оқытылады. Программалық жобаларды құру бойынша негізгі дағдыларды тәжірибе жүзінде меңгеруге ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Алгоритмдер және деректер құрылымы
  Несиелер: 5

  Пәнде деректердің абстрактілі типтері мен оларды жүзеге асыру әдістері оқытылады. Күрделілігі әр-түрлі деңгейдегі деректер, оның ішінде массивтер, тізімдер, хэш-кестелер, ағаштар, графтар, ағымдар, кезектер және олармен жұмыс істеу алгоритмдері, құрылымы қолданылады. Алгоритмдер күрделілігін бағалау мәселелері қозғалады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қоршаған ортамен қауіпсіз өзара әрекеттесу, адамның қоршаған ортасының қауіпсіздігі, қоршаған орта факторлары және қоршаған орта сапасының жаһандық өзгеруі және олардың салдары туралы білім беру. Сұрақтар: су ресурстарының экологиялық қауіпсіздігі, әуе бассейні, жер ресурстарының сарқылуы, экологиялық тәуекелдер, азық-түлік қауіпсіздігі, адамның қызметімен байланысты табиғи және техногендік апаттар және олардан қорғану жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курс аясында заманауи операциялық жүйелер архитектурасы оқытылады. Қазіргі заманғы операциялық жүйелердегі қызметтер және осы қызметтерді жүзеге асыру жолдары туралы түсініктер беріледі. Практикалық сабақтарда UNIX/Linux және Microsoft компаниясының ОЖ жүйелік интерфейстері игеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелерін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  ККурс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әртүрлі жағдайындасөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Программалау тілдері 2: Динамикалық программалау тілдері
  Несиелер: 5

  Пән программаны орындау кезіндегі «қолма-қол» компиляция мен синтаксистік талдау жүргізуге және деректер типін анықтауға мүмкіндік беретін динамикалық программалау тілдерін қарастырады. Динамикалық тілдер қосымшаны жылдам әзірлеуге қолайлы. Динамикалық программалау тілдеріне: Perl, Tcl, Python, PHP, Ruby, Smalltalk, JavaScript жатады. Динамикалық тілдер әзірлеушілерге жылдам нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректер базаларының теориясы
  Несиелер: 7

  Курс тұжырымдамалық, логикалық және физикалық деректер модельдерін ресімдеудің теориясы, әдістері мен технологияларын қамтиды. Деректерді өңдеудің әмбебап тілдеріне, сондай-ақ деректер базасын басқару жүйелерін құруға және ДҚБЖ көмегімен деректерге оңтайлы қол жеткізуге ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Виртуалдау технологиялары
  Несиелер: 6

  Курс виртуалдандырудың архитектурасы мен әдістерін қарастырады. Виртуалды орталарда, виртуалды ортадағы желілерде, виртуалды ортада сақтаудағы жадты басқару мәселелері жан-жақты қарастырылады. Виртуалды машиналарды жоспарлау зерттеледі. Виртуалды ортадағы миграция және снапшоттарға, виртуалды қабаттарды басқаруға, сондай-ақ сандық криминалистикаға ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректерді басқару (SQL, XQuery)
  Несиелер: 7

  Курста орталықтандырылған деректерді басқару артықшылықтары; деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ) оқытылады. SQL тілде сұраныстарды ұйымдастыруға; деректерді байланыстыру түрлеріне, сақталатын процедуралар мен функцияларға, деректерді басқаруды әкімшілендіру құралдарына ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машинаға бағытталған программалау (Assembler тілі)
  Несиелер: 6

  Курста процессор командаларын қолдану әдңстері мен Ассемблер тілі оқытылады. Компьюетржадсын жіберу, адрестеу командалары, жалауларды регистрі, басқаруды шартсыз және шартты жіберу, салыстыру командалары қарастырылады. Процедура мен макрокомандаларды құруға, математикалық қосымша процессор командаларына ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Программаларды әзірлеудің құрал-саймандары
  Несиелер: 5

  Курста бағдарламалық жүйелерді жобалау әдістерін меңгеру және бағдарламалардың өмірлік циклін қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады. Бизнес-процестерді моделдеу негіздерін меңгеру және жобалаудың заманауи технологияларын қолданудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Программалау тілдері 3: R
  Несиелер: 6

  Курста маңызды скрипттік программалау тілі – R тілі оқытылады. R тілі мәтіндерді өңдеуде қажет өрнектерді қамтиды. Векторлар, матрицалар, тізімдер, статистикалық модельдерге диагностика жүргізу және деректерді визуализациялау әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Веб-программалау тілдері және веб-дизайн
  Несиелер: 6

  Пән HTML - гипермәтінді белгілеу тілі негізіндегі веб-программалауды, CSS - каскадты стиль кестелерін, JavaScript - көп парадигмалық программалау тілін игеруге арналған. Сайттар мен веб-қосымшаларға арналған қолданушы веб-интерфейстерін жобалауға, сонымен қатар веб-беттер құрылымын құру принциптеріне ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Программалау тілдері 3: озық тілдер
  Несиелер: 6

  Пән программалаудың заманауи озық тілдерін қарастырады: синтаксисі, алогритмдері және олардың ерекшеліктері. Олардың негізгі және өзіне тән ерекшеліктері сипатталынады және ерекшеленеді. Бәсекеге қабілетті заманауи қосымшаларды әзірлеу үшін алдынғы қатарлы прогаммалау тілдерін парктикада қолдану қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүйелік программалау
  Несиелер: 6

  Курста жүйелік программалаудың негізгі концепциялары оқытылады. Мұнда негізгі ұғымдарға түсініктер беріледі: ядро объектілері, процесс, ағын, приоритеттер, қауіпсіздік атрибуттары, үймелер, мьютекстер, семафорлер, оқиғалар. Қазіргі заманғы ОЖ жүйелік функцияларына сипаттамалар беріледі. Нақты программалау жағдайларына аса қажет функциялардың негізгі қасиеттері қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер: жобалау және басқару
  Несиелер: 5

  Курста желілік құрылғыларды, желілік хаттамаларды, желілік опеарциялық жүйелерді, каталогтар қызметтерін, желілік қызметтерді жобалау және басқару, жүйенің файлдық ресурстарын басқару оқытылады. Ресурстарға, баспаға шығару құрылғыларына қол жетімділікті басқаруға ерекше назар аударылған. Резервті көшірме жасау және ақпаратты қалыпқа келтіру, желілік құрылғылар мен қызметтеріне бақылау жүргізу жолдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік желілер
  Несиелер: 5

  Курста өндірістік есептеу желілерін құрудың теориялық және практикалық аспектілері қарастырылады. Пассивті және белсенді желілік жабдықтарға ерекше көңіл бөлінеді: оның мақсаты, пайдалану қағидалары және конфигурациясы. Сондай-ақ, өндірістік объектілерді пайдаланудың әртүрлі шарттарында қолданылатын модельдер, технологиялар, хаттамалар, интерфейстер және нақты уақыттағы операциялық жүйелер талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Киберқауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән киберқауіпсіздіктің іргелі концепцияларын игеруге арналған. Киберқылмыскерлер сипаттамалары мен олардың тарапынан қолданылатын тактикалар қарастырылады.Сонымен қатар курс киберқауіпсіздік сарапшыларының киберқылмыспен күресу үшін қолданатын технологияларын, құралдары мен процедураларын қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Machine learning
  Несиелер: 8

  Курс қолданбалы есептердің негізгі түрлерін, машиналық оқыту объектілерін меңгеруге арналған. Машиналық оқыту алгоритмдері мен стратегияларына аса назар аударылған. Классификациялаудың метрикалық және логикалық әдістері қолданылады. Ашық алгоритмдерді қолдану игеріледі. Сызықтық классификация мәселелері, регрессивті талдау әдістері, классификациялаудың Байесов әдістері талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IT инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  Курста қазіргі заманғы есептеу ортасының аппараттық компоненттері және олардың жеке функциялары оқытылады. Деректерді сақтау құрылғылары, жүйелік архитектуралар қарастырылады. Альтернативті орталарға (SCADA, нақты уақыттағы жүйелер, сындарлы инфрақұрылымдар), желілерге, желілік қауіпсіздік компоненттеріне және рұқсатсыз енуді анықтау және алдын-алу жүйесі, оқиғаға әрекет етуге ерекше назар аударылған. Заттар арасындағы интернет (IOT) оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді құрылғыларды программалау
  Несиелер: 8

  Курста мобильді құрылғылар және олардың сипаттамалары оқытылады. Google Android платформасын игеруге ерекше назар аударылған. Google Android платформасымен басқарылатын мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды әзірлеу құралдарына шолу жүргізіледі. Қосымшаға, сонымен қатар қолданушы интерфейсін және деректер моделін құруға қойылатын функционалдық талаптарды анықтау бойынша деректерге талдау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микроконтроллерді программалау
  Несиелер: 7

  Курста микропроцессорлық техниканың программалық – техникалық архитектурасының құрамдас бөліктері, микроконтроллерлік тақталарды программалау технологиялары қарастырылады. Микроконтроллерлік тақталарды программалаудағы таңдалған тіл синтаксисіне және оның әртүрлі құрылғылар мен хабаршыларды басқаруда қолданылуына ерекше назар аударылған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғи-техникалық процестер үшін сандық алгоритмдері
  Несиелер: 6

  Курс күрделі процестерді шешу мәселелерін, алгоритмдерді, есептеу әдістерін, қателіктер теориясын, процестерді моделдеуді, есептеу экспериментін, сызықтық емес теңдеулерді шешу, СТЖ сандық шешімдерін, интерполяциялауды, сандық интегралдауды, дифференциалдық теңдеулердің жуықтап шешуді, дербес туындылардағы дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептердің және интегралдық теңдеулердің сандық шешімдерін, алгоритмдерді заманауи программалау орталарында жүзеге асыруды, көп процессорлық есептеуіш жүйелерін, конвейерленген процессорлар мен оларды программалауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Параллельді программалау
  Несиелер: 5

  Курста, процессорлық уақытты бөлу режимінде жұмыс жасайтын, заманауи көп міндетті операциялық жүйелердегі параллельді есептеу процестерін ұйымдастырудың негізгі технологиялары, есептеу жүйелерінің ресурстарымен жұмыс жасау негіздері қарастырылады. Курста көп процессорлы есептеу жүйелерінің архитектуралық ерекшеліктерінің негізгі түсініктері, көп процессорлы есептеу жүйелеріндегі программалау құралдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолданбалы есептерді шешу үшін Fortran программалау тілі
  Несиелер: 6

  Курс Fortran тілінде программалау негіздеріне арналған. Стандартты деректер түрлері, операторлары, массивтермен жұмыс істеу, файлдарды өңдеу, функцияларды және ішкі программалар арқылы программалау қарастырады. Intel Visual Fortran бөлігі болып табылатын стандартты және графикалық кітапханалармен жұмыс істеу, есептерді орындау және қолданбалы есептерді шешу үшін программаларды әзірлеу және сандық деректерді математикалық өңдеу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • R-і пайдаланатын деректерді талдау
  Несиелер: 5

  Курста жеке пакеттерге жинақталған деректерді өңдеу функцияларының үлкен жиынтығын құрайтын, деректерді стаитистикалық талдау және визуализациялаудың R жүйесі оқытылады. Есептеулер жүргізу құралдары: сызықты және жалпыланған сызықты модельдер, сызықты емес регрессивті модельдер, эксперименттерді жоспарлау, уақыттық қатарларды талдау, параметрлік және параметрлік емес классикалық тесттер, байесов статистикасы, кластерлік талдау және деңгейлестіру әдістері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттар мен кодтау теориясы
  Несиелер: 5

  Курста ақпараттар теориясының негізгі түсініктері және хабарламаларды кодтау және декодтау теориясы мен практикасы бойынша ақпараттар теорясының бөліктері қарастырылады. Байланыс жүйесін талдау және жинақтада құндылықтық-ақпараттық тәсілдер қолданылады. Ақпаратты кодтау әдістері, кодтаушы құрылғыларды құру принциптері оқытылады. Кедергіден қорғалуын ескере отырып, ақпаратты тасымалдау және байланыс жүйелерін қолдану тиімділігін талдау және бағалау әдістемесіне аса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрамдас жүйелер
  Несиелер: 5

  Курста ҚЕЖ басқарудың көпкомпонентті басқару жүйесінің логикалық деңгейі, оның құрылымы және аппараттық құрамы оқытылады. Кіріктірілген жүйелердің аппараттық құралдары мен деректерді өңдеу тораптарына ерекше көңіл бөлінеді. Басты енгізу - шығару құрылғылары, қіріктірілген микрожүйелердің тізбекті интерфейстері қарастырылған. енгізу - шығару құрылғыларының программалық моделі, UART тізбекті асинхронды интерфейсі талданады. VHDL ортасында құрамдас жүйелерінің аппараттық құралдарын әзірлеу жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Internet журналистика үшін веб-программалау
  Несиелер: 6

  Курста веб-қосымшаларды JavaScript программалау тілінде құру қарастырылған. Қосымшаларды JS фреймворктар көмегімен құруға, веб-контенттерге арналған жобалау шаблондарын құруға ерекше назар аударылған. Сандық медиа-контентке арналған JS-құралдарын игеруге назар аударылады. Интернет желісіндегі редакциялық контентті жариялауға арналған концептуалды веб-құралдар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үлкен деректер
  Несиелер: 5

  Курста құрылымдық және құрылымдық емес үлкен көлемдегі деректерді өңдеудің тәсілдерінің, құрал-саймандарының және әдістерінің жиынтықтары және алынатын нәтижелердің сан алуандығына, деректер қорын басқарудың дәстүрлі жүйелерінің баламаларына қол жеткізу оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IT жобалардыбасқару
  Несиелер: 5

  Курста, процессорлық уақытты бөлу режимінде жұмыс жасайтын, заманауи көп міндетті операциялық жүйелердегі параллельді есептеу процестерін ұйымдастырудың негізгі технологиялары қарастырылады. Курста көп процессорлы есептеу жүйелерінің архитектуралық ерекшеліктерінің негізгі түсініктері, көп процессорлы есептеу жүйелеріндегі программалау құралдары сипатталады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үлестірілген есептеулер
  Несиелер: 5

  Курста үлестірілген есептеу жүйелерінің негізгі ұғымдары мен тұжырымдамалары мазмұндалған, асинхронды үлестірілген жүйелер моделі үшін маңыздылығы басым есептерді шешудің әдістері және алгоритмдері келтірілген. Үлестірілген жүйелер үшін алгоритмдерді құруды едәуір жеңілдететін технологияларға ерекше көңіл бөлінеді. Өзара ерекше жағдайлардың үлестірілген негізгі алгоритмдері жан-жақты қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 3D графика
  Несиелер: 5

  Курста үшөлшемді модельдеудің негізгі түсініктері, объектілерді модельдеу әдістері, визуализациялау және анимация тәсілдері оқытылады. Объектілермен жүргізілетін операцияларды (бұрылыстар, орын ауыстырулар, масштабтау, топтастыру және т.б.) меңгеру және қолдануға, сонымен қатар анимацияға аса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криптология
  Несиелер: 5

  Курс қолданбалы криптографияның өзекті мәселелерін, криптографилық алгоритмдер тұрақтығын ескере отырып, оны құру принциптері мен қолданылу аясын зерттеуге арналған. Криптографиялық примитивтерді қолдану және криптографиялық примитивтерге шабуыл аясындағы қауіпсіздік қатерін бағалауға басты назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Робототехникалық жүйелердің алгоритмдері және құрылысы
  Несиелер: 5

  Робототехника негіздері,робототехникалық жүйелердің, координаттар жүйесінің классификациясы, робототехникалық жүйелердің жұмыс істеу режимдері және архитектура, робототехникалық жүйелерді құру принциптері, робототехникалық жүйелердің жұмыс істеуі және басқарудың негізгі принциптері; робототехникалық жүйелерді аппараттық жүзеге асырылуының техникалық құралдары, автоматика элементтері, робототехникалық жүйелерді жобалау негіздері, робототехникалық жүйелерді жобалаудыңалгоритмдері, әдістері мен құралдары; мобильді роботтарды басқару алгоритмдері, робототехникалық жүйелерді модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аралас, толықтырылған және виртуалды шынайылық
  Несиелер: 5

  Курста виртуалды ортада қолданылатын жүйелердің құрылымы, сипаттамалары және түрлері қарастырылады. Аралас, толықтырылған, виртуалды шынайылықты құру кезеңдері, шынайылыққа жақындаған және қолданушы талаптарына сай объект образдарын құруға, ойын қозғалтқыштарында объектілерді визуализациялаудың тиімді құралдарын таңдауға аса назар аударылған. Ажырамас байланыс орнату арқылы виртуалды шынайылық нысандарымен өзара іс-әрекеттер жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Кәсіби есептерді шешуде негізгі электрондық құрылғылар жұмысының математикалық аппараты мен физикалық принциптерін қолдана білу

 • Код ON7

  Көп процессорлық және көп машиналық есептеу жүйелерінің архитектурасын, ұйымдастырылу принциптерін, жүйелік программалаудың негізгі концепцияларын сипаттай алу, заманауи компьютерлердің, жүйелер мен желілердің архитектурасын негіздей алу, API-функцияларын қолдана отырып программалар әзірлей алу, ұйымның қауіпсіздік жүйесін қамтамасыз етудің ОЖ кірістірілген механизмдерін қолдана білу, жүйелік басқаруды жүзеге асыра алу

 • Код ON8

  Деректер құрылымының оңтайлы таңдауын жүзеге асыруға қабілетті болу, алгоритмдерді жасай білу және оларды программалау тілінде (ПТ) жүзеге асыра білу, БҚ бастапқы кодын ретке келтіру және талдау жүргізу және есептік құжаттаманы дайындау

 • Код ON9

  Программаланатын логикалық контроллерлерді және микропроцессорлық жүйелерді баптауды және конфигурациялауды жүзеге асыру, техникалық тапсырмаға сәйкес робототехникалық жүйелер үшін басқарушы программаларды

 • Код ON10

  Замануаи интерактивті қосымшаларды әзірлеудің болашағы бар технологиялар облысындағы теориялық білімдерді, тәжірибелік дағдыларды және креативті көзқарастарды қолдана білу, стереоскопиялық бейнені синтездеуді жүзеге асыра алу, қадағалау технологияларын және ойын қозғалтқыштарын пайдалана алу. Ақпараттық жүйенің көпағындық (көп міндетті) орындалуын жүзеге асыру үшін программалау тілдерінің құралдарын пайдалану

 • Код ON11

  Телекоммуникация жүйелеріндегі деректерді беру және өңдеудегі қателерді түзетуде программалық-аппараттық құралдарды әзірлеу және қолдана білу және криптографиялық примитивтерді қолдануға және криптографиялық примитивтерге қарсы шабуылдарға байланысты қауіпсіздік қатерлерін бағалау

Top