Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04111 Экономика (бейіндік) в Гуманитарлы-техникалық академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты "Экономика" білім беру бағдарламасының мақсаты экономикалық бейіндегі, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, қазіргі заманғы кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдармен сұранысқа ие, серпінді өзгермелі әлеуметтік және кәсіби қызмет жағдайларына тиімді бейімделуге қабілетті, негізгі кәсіби функцияларды іске асыруға жоғары дайындық деңгейіне ие, өз қызметінің кәсіби салаларын дамыту сипаты мен бағытына конструктивті ықпал ете алатын, ұйымдастырушылық жұмыс пен басқару қызметінің дағдыларын меңгерген мамандарды даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Аймақтық экономика
  Несиелер: 4

  Аймақтық экономика әр түрлі елдердегі экономикалық жүйенің ерекшелігін, өндірісті ұйымдастыру мен орналастыруды дамытудағы ерекшеліктердің болуын, сондай-ақ аймақтың этнографиялық және климаттық ерекшеліктерін зерттейді. Өңірлік деңгейде елдің экономикалық кешенінің жұмыс істеуінің экономикалық тетігін қалыптастыру жолдарын және оны басқаруды зерттейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Транзакциялық шығындарды басқару
  Несиелер: 4

  Пән транзакциялық шығындар ұғымын, олардың мақсатын, транзакциялардың типологиясын зерттейді, құнды құру процесіне байланысты емес транзакциялық шығындардың болу себептерін, тауарлар мен қызметтерді алмасудан транзакциялардың айырмашылығын, қызмет саласына байланысты түрлерін анықтайды, транзакциялық шығындарды басқару әдістерін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіптік)
  Несиелер: 2

  Әзірленген курс магистранттарға өз бейінінің кәсіби терминологиясын оқып, дұрыс қолдануға, арнайы лексиканы жинақтауға, бейінді мәтіндерде қолданылған грамматикалық құрылымдарды меңгеруге мүмкіндік береді. Жағдаяттық-шартталған қарым-қатынастың әр түрлі түрлеріне қатысу дағдыларын меңгеру, мамандық б��йынша мәтіндерді, көркем әдебиетті оқу және аудару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР экономикасының мәселелері
  Несиелер: 4

  Курс еліміздің ұлттық экономикасының дамуына байланысты заманауи пән болып табылады. Онда Қазақстан экономикасының дамуының өзекті мәселелері қысқаша баяндалды. Курстың мазмұны экономикалық жүйенің өзгеруі мен дамуының теориялық негіздері мен заңдылықтарын, егемендік алғаннан бастап Қазақстан экономикасы мен оның жеке салаларының даму мәселелерін зерттеу қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: экономикалық қауіпсіздік ұғымын анықтау және оның функционалдық құрамдастарын бөліп көрсету, қауіпсіздік жүйесін құру процесін қарастыру, Кадрлық қауіпсіздікті сипаттау, экономикалық қауіпсіздік қызметін қалыптастыру процесін зерттеу, фирманың қауіпсіздік деңгейін арттырудың экономикалық тәсілдерін талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық өсу теориясы
  Несиелер: 4

  Бұл курста экономикадағы тепе-теңдік пен экономикалық өсудің негізгі модельдерін зерттеу қарастырылған. Оларға Макроэкономикалық тепе-теңдік модельдері және алмасу моделі, Эрроу-Дебре, Вальд сияқты микроэкономикалық тепе-теңдіктің негізгі модельдері жатады. Сондай-ақ жетілдірілмеген бәсекелестік модельдері қарастырылады. Нарық жағдайындағы мінез-құлықтың динамикалық үлгілері, Леонтьев пен фон Нейманның экономикалық өсу үлгілері ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курстың мақсаты-теориялық негіздер мен менеджментті зерттеу, сондай-ақ фирмалар мен компаниялар қызметінде менеджмент элементтері мен қағидаттарын қолдану бойынша практикалық дағдыларды игеру. Кәсіпорынды ұйымдастыру және басқару дағдылары, нарық қажеттіліктерін зерттеу және анықтау және коммерциялық табысқа қол жеткізу қабілеті бар мамандарды кәсіби даярлау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән адамның ұйымдағы мінез-құлқының психологиялық ерекшеліктері туралы, Басқару жүйелерінің қызмет ету заңдылықтары туралы түсініктерді қалыптастырады. Негізгі мақсаты: әлеуметтік психология саласы ретінде басқару психологиясының негізгі әдіснамалық және теориялық аспектілері туралы білім жүйесін қалыптастыру. Оқыту барысында бұл пән адам тұлғасының мәнін және оның психологиялық ерекшеліктерін басқару қызметінің басты буыны ретінде көрсету керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі экономикалық ой
  Несиелер: 4

  Пән қазіргі экономика қызметінің негізгі заңдылықтарын және Жетекші мектептер мен экономикалық теорияның бағыттарын қарастырады. Экономикалық ойдың қалыптасу кезеңдері және қазіргі экономикалық ойдың басты бағыттарының негізгі идеялары. Қазіргі экономикалық білімнің сипаты мен алуан түрлілігі, оның экономикалық саясатпен байланысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы логистикалық басқару
  Несиелер: 4

  Пән кәсіпорынның, аймақтың елдің бір немесе бірнеше субъектілердің коммерциялық қызметінің әртүрлі функционалдық салаларын интеграциялау арқылы тура материалдық ағындарды жоспарлау және оған ілеспелі экономикалық ағындарды оқыту негізінде оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
  Несиелер: 4

  Пән қазіргі әлемдік экономикадағы елдердің бәсекеге қабілеттілігінің теориялық негіздерін қарастырады. Пәнді оқу барысында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің бәсекелестік артықшылықтары талданады. Сыртқы сауданың өзара байланысы және ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 4

  "Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау" пәні бизнес-үрдістерді басқарудың көп сатылы құралы болып табылады; кәсіпорындардың инновациялық қызметі саласындағы стратегиялық, тактикалық және жедел жоспарларға қол жеткізу құралы болып табылады; нарық қажеттіліктеріне сәйкес кәсіпорындардың инновациялық жобаларының тиімділігіне баға береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Әлеуметтік ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және жеке тұлғаның қазақстандық қоғамды жаңғыртуда жауапкершілігін арттыруға, үштілділікті дамытуға ықпал ететін тарихи, әлеуметтік-саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін білуін көрсету, ұйымдағы қақтығыстарды шешу әдістерін меңгеру, қызметкердің психологиялық портретін сипаттау.

 • Код ON2

  Кәсіби қарым-қатынастың мамандандырылған терминологиясы шеңберінде қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру, халықаралық кәсіби және ғылыми-педагогикалық ынтымақтастыққа дайын болу, үштілділікті дамыту.

 • Код ON3

  басқару әдістерін, түрлерін, функцияларын білу, ұйымның ішкі және сыртқы ортасын, басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын талдау, ұйым ішіндегі белгілі бір топтардың жұмысын ұйымдастыру

 • Код ON4

  қазіргі әлемдік экономикадағы елдердің бәсекеге қабілеттілігінің негіздерін, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын критерийлерді, әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында ұлттық экономикалардың және олардың интеграциялық бірлестіктерінің бәсекеге қабілеттілігі мәселелерін білу

 • Код ON5

  Экономикалық теориялармен ұсынылған қазіргі заманғы экономикалық ойдың негізгі бағыттарын білу, неоклассикалық, неолибералды, нео-кейнстік бағыттардың әртүрлі өзекті ұстанымдары, көзқарастары, тұжырымдамалары, әлеуметтік дамудың консервативті және жағымды тенденцияларын бағалау, негізгі мектептер және экономикалық ой бағыттары құрылымында қазіргі теориялық және саяси пікірталастарда бағыт алу, берілген тұжырымдамалардың орнын анықта

 • Код ON6

  жіктеуді білу және коммерциялық ұйымның қауіптері мен қауіптерін бағалауды жүргізе білу, кәсіпкерлік тәуекелдердің мазмұны және оларды басқару мүмкіндіктері, Экономикалық даму заңдылықтарын және экономикалық өсудің жаһандық проблемаларын, сондай-ақ Қазақстан экономикасының күшті және әлсіз жақтарын білу. Экономиканы басқарудың негізгі ұғымдары, принциптері, әдістері, микро және макро экономикалық модельдер, фирмалардың экономикалық қауіпсіздігін бағалау, нақты экономикалық жағдайдағы мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON7

  өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерін білу, жалпы өңірлік өнімді, ерекше экономикалық режимдері бар аумақтарды есептеу арқылы ұлттық экономикадағы өңірлердің үлесін бағалау, өңірлерде болып жатқан табиғи-ресурстық әлеуетті және әлеуметтік-экономикалық процестерді талдай және бағалай білу.

 • Код ON8

  Логистика қызметінің түрлерін білу. логистикалық процестерді, транзакциялық шығындарды басқару міндеттерінің принциптері. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету логистикасын, өндірістік логистиканы, өткізу логистикасын, қорларды білу. Логистикалық шығындарды қалыптастыру әдістерін және олардың пайда болу орындарын білу. Транзакциялық шығындардың жіктелуін, пайда болу себептерін білу, оларды азайту тәсілдерін анықтау.

 • Код ON9

  кәсіпорындардың инновациялық қызметіндегі инновациялық жобаларды жоспарлаудың рөлі мен функцияларын бағалай білу, кәсіпорынның инновациялық қызметінің әртүрлі бағыттары бойынша бизнес-жоспарлау әдістерін бөліп көрсету, бизнес-жоспарларды есептеу әдістемесін білу, инновациялық жобалардың жобалық, техникалық, эксперименттік құжаттамасын және техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау.

Top