Жаңа білім беру бағдарламасы

6B06101 Қолданбалы информатика в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 4

  Сызықтық алгебраға кіріспе. Анықтаушылар. Кері матрица. Сызықтық теңдеулер жүйесі. Жазықтықта және кеңістікте түзу. Вектор ұғымы. Векторлардағы сызықтық операциялар. Бір айнымалы функцияның дифференциалдық есебі. Туынды. Бір айнымалы функцияның интегралдық есебі. Дифференциалдық теңдеулер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгоритмдер және деректер құрылымы
  Несиелер: 5

  Есептеу үрдістерін алгоритмдеу негіздері; деректердің маңызды және сілтемелік типтері түсінігі, олардың құрылымы және компьютер жадында ұйымдастыру; платформаның консольдік қосымшасында C# тілінде бағдарламалау негіздері; тармақталған және циклдық процестерді пайдалана отырып бағдарламалау; массивтерді өңдеу алгоритмдері мен бағдарламалары; стек типті құрылымдарды пайдалана отырып бағдарламалау, кезек; графтарды өңдеу алгоритмдері мен бағдарламалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еңбек нарығының экономикасы
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді еңбек нарығы саласындағы ғылыми зерттеулердің заманауи тақырыптарымен және әдістерімен таныстырады. Студенттер жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныстың қазіргі заманғы теорияларын, еңбек нарығының сипаттамасын, ұжымдық шарт жасасу туралы кәсіпкерлер арасындағы келіссөз процестерін, еңбек нарығының әртүрлі базарлардың түрлерімен байланысын, Қазақстандағы еңбек нарығының жағдайын,еңбек нарығын реттеу механизмін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән кәсіпкерлік қызмет саласындағы білімді, ҚР кәсіпкерлік саласындағы нормативтік құжаттарды, нарықтық экономиканы реттеудің негізгі тетіктерін, кәсіпкерлік фирма қызметінің экономикалық көрсеткіштерін, ҚР бизнесті ұйымдастыру нысандарын, нарық инфрақұрылымының негізгі элементтерін, оның ішінде қаржылық, бизнес-жоспарлауды, инвестициялардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістерін, кәсіпкерлікке салық салуды қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 3

  қазіргі жаһандану жағдайында кәсіпорындардың жұмыс істеуі мен дамуының жалпы принциптері және әлемдік нарықтағы бәсекелестікті күшейту туралы тұтас көзқарасты қалыптастыру. Курсты оқу барысында студенттердің қабілеттерін қалыптастыру: кәсіпорынның негізгі ресурстарының түрлерін білу, фирма жұмысының негізгі көрсеткіштерін есептеу; нарықта баға белгілеу және инвестициялау стратегиясын қолдану; өнім өндірісінің сметасы мен өнім бағдарламасын жасау; кәсіпорынның кәсіпкерлік тәуекелдері мен қаржылық тұрақтылығын бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • 3D графика және анимация
  Несиелер: 5

  3D графикаға кіріспе. 3D StudioMax қолданушы интерфейсі. Проекция терезелері. Негізгі объектілерімен жұмыс. Объектілерді түрлендіру. Модификаторлар. Қарапайым және күрделі пішіндерді модельдеу. Анимация. Визуализация.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Пән әлеуметтік-экономикалық статистиканың көрсеткіштері мен жіктеуіштерінің негіздері мен жүйесін, халық саны мен құрамы, еңбек ресурстары көрсеткіштерінің статистикасын, ұлттық байлықтардың, шығындар мен аралық тұтынудың, тауар және ақша айналымының статистикасын, бағалар статистикасын зерделейді, макроэкономикалық көрсеткіштер жүйесі және әлеуметтік-экономикалық статистиканың жіктеуіштері, өндіріс тиімділігінің статистикасы, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың динамикасын Статистикалық зерттеу және кәсіпорынның қаржылық қызметінің статистикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті математика
  Несиелер: 4

  дискретті математиканың негізгі ұғымдары мен тәсілдері; логикалық операциялар, логика формулалары, логика алгебрасының заңдары; функциялардың негізгі кластары, көптеген функциялардың толықтығы; жиындар теориясының негізгі ұғымдары, теориялық-көпше операциялар және олардың логикалық операциялармен байланысы; предикаттардың логикасы, екілік қатынастар және олардың түрлері; бейнелеу теориясының элементтері және орналасу алгебра элементтері; математикалық индукция әдісі; негізгі комбинаторлық объектілерді алгоритмдік аудару; графтар теориясының негізгі ұғымдары, графтардың сипаттамалары мен түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • IT тиімділігі
  Несиелер: 6

  Ақпараттық технологиялар және бизнес мүдделері. Кәсіпорын өміріндегі ақпараттық технологиялардың рөлі. Ақпараттық технологиялар кәсіпорын стратегиясының элементі ретінде. Бизнес тұрғысынан ат тиімділігі. АТ-ның кәсіпорынның жүйелік функцияларына әсері. Ақпараттық жүйелерді жіктеу принциптері. Жобалау-конструкторлық жұмыстарды автоматтандыру (CAD/CAM/CAE). Өнімнің өмірлік циклін басқару (PLM/PDM). Кәсіпорын ресурстарын басқару (ERP). Клиенттермен және серіктестермен қарым-қатынасты басқару (CRM/PRM). Жеткізу тізбегін басқару (SCM). Білімді басқару жүйесі (KNOWLEDGE MANAGEMENT). Салалық жүйелер. FSA әдісінің мәні. FSA мен дәстүрлі әдістердің айырмашылығы. Функционалдық-құндық басқару. Меншіктің жиынтық құнын есептеу әдістемесі. Меншіктің жалпы құнына әсер ететін факторлар. ITSM моделі процестеріндегі қызмет түрлері бойынша шығындарды есепке алу (IT Service Management, IT-Қызметтерді басқару).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Пән Статистикалық зерттеу процесі мен кезеңдері статистикасының негізгі ұғымдары мен санаттарын, динамика қатарларын, индекстерді, іріктеп бақылауды, сонымен қатар ағымдағы Әлеуметтік және экономикалық жағдайды талдау үшін қолданылатын статистикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді зерттейді. Пәнді оқығаннан кейін студент білуі керек: жеке көрсеткіштерді есептеу негіздері мен әдістері, кестелер мен графиктерді құру, әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердегі өзгерістерді сипаттайтын макроэкономикалық көрсеткіштер жүйесін қолда бар деректер бойынша қорытындылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи және тиімді IT технологиялар
  Несиелер: 6

  Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық. Педагогикалық қызметте заманауи интерактивті технологияларды қолдану. Интернет ғаламдық ақпараттық жүйе ретінде. Сабақта компьютерлік презентацияны қолдану. Кәсіби қызметте құжат камерасын пайдалану. Видеоредакторы. Құру роликтер. Кәсіби қызметтегі Smart Board интерактивті тақтасы. Заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып тақырыптық ойындар құру. Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, өз шығармашылық жобасын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Интеллектуалды ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Жасанды интеллект ғылыми бағыт ретінде. Білімді ұсыну. Білім базасының ерекшеліктері. Іздеу стратегиялары. Эвристикалық процедуралар. Білімнің белгісіздігі және оларды өңдеу әдістері. Өнім жүйелері және жасанды интеллект. Жасанды интеллект саласындағы предикаттарды есептеу. Резолюция негізінде теріске шығару жүйелері. Ережелер негізінде шегеру жүйелері. Сараптамалық жүйелер: жіктелуі және құрылымы. Нейрокомпьютер және нейроинформатика негіздері. Нейрондық желілердің модельдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 4

  Кіріспе. Ықтималдықтар теориясының негізгі түсініктері. Ықтималдықтар теориясының қарапайым теоремалары. Кездейсоқ шамалар. Кездейсоқ шамалар жүйесі. Кездейсоқ шамалардың таралу түрлері. Ықтималдық теориясының шекті теоремалары. Іріктеу әдісі. Тарату параметрлерін статистикалық бағалау. Корреляция теориясының элементтері. Статистикалық гипотезаларды тексеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Пән кәсіби тілді адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет ететін тәртіптік құбылыс ретінде зерттейді (мамандықтың ерекшелігін ескере отырып). Шет тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының шет тіліндегі сипаттамасы. Кәсіби құзіреттілік: шет тіліндегі мәтіндерде бағдарлау, кәсіби мазмұнды монологиялық айту, ресми, кәсіби сипаттағы хат жазу кезінде ойларды, пайымдауларды, ақпаратты ұсыну.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер, орта және қабықшалар
  Несиелер: 5

  Операциялық жүйелер, орта мен қабықшалардың тарихы. ОЖ негізгі функциялары. Процестер мен ағындар. Жадты басқару. Файлдық жүйелер. Басқармасы енгізумен шығарумен.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Интернет желісінде бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Мобильді құрылғыларды бағдарламалау. БҚ әзірлеу технологиялары. Қазіргі бағдарламалау тілдері. Операциялық жүйелер. Бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелері. Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық менеджмент
  Несиелер: 5

  Нақты пәндік салада Ақпараттық жүйелерді тиімді құру және пайдаланудың теориялық негіздері мен практикалық аспектілері. Ақпараттық жүйелерді стратегиялық, орта және ұзақ мерзімді жоспарлаудың негізгі ұғымдары, әдістері, тәсілдері, ақпаратты өңдеу ерекшеліктері, жобаларды басқару, кадрлық әлеуетті пайдалану тиімділігі, ақпараттық ресурстарды құқықтық қорғауды қамтамасыз ету

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Web-бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Есептеу желілеріндегі басқару принциптері. CGI интерфейсі. PHP негізгі элементтері. PHP негізгі конструкциялары. Функциялар және ауқым. Стандартты PHP функциялары. PHP-де суреттермен жұмыс. PHP-де объектіге бағытталған бағдарламалау. PHP бағдарламалау принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Ақпарат. Ақпараттық технологиялар. Қолдану аумағы бойынша ақпараттық технологияларды қолдану. Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі қауіп түрлері. Ақпаратты қорғау құралдары. Желі қолданушыларын тіркеу және жекешелендіру (идентификация).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Пән әлеуметтік қызметкерлердің жалпы мәдениетті қалыптастырумен байланысты лингвистикалық, кәсіптік, педагогикалық, мәдениеттанушылық құзыреттіліктерін, халықтың әлеуметтік қызмет органдары қызметкерлерінің этикалық, гуманитарлық және әлеуметтік міндеттерін, жеке тұлғаны әлеуметтендіру міндеттерін ескере отырып қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелер және технологиялар
  Несиелер: 5

  Ақпараттық технологиялардың негізгі түсініктері. Ақпараттық жүйелердің қасиеттері мен жіктелуі. Ақпараттық жүйелерді жобалау. Ақпараттық технологиялардың қасиеттері мен жіктелуі. Кәсіби қызметтегі ақпараттық жүйелер. Корпоративтік ақпараттық жүйелердің технологиялары. Ақпараттық жүйелер шешімдерді интеллектуалды қолдау технологиялары. OLAP технологиясы туралы түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнестегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Ақпарат, Ақпараттық жүйелер, ақпараттық және коммуникациялық технологиялар. Ат-ның бизнеске әсері. Компанияның қызметіндегі ат бөлімшесінің міндеттері мен орны. Кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымы туралы түсінік. Корпоративтік ақпараттық жүйелер. Корпоративтік ақпараттық жүйелердің түрлері. ERP жүйелері. Клиенттермен қарым-қатынасты басқару жүйесі. CRM жүйелеріне шолу. Деректерді аналитикалық өңдеу. BI жүйелеріне шолу. Білімді басқару жүйесінің негіздері. Шешімдерді қолдау жүйелері. Сараптамалық жүйелер. АТ қызметтерін басқару. АТ-аутсорсинг. Деректер орталықтары. Әлеуметтік медиа және әлеуметтік медиа. WEB-аналитика. Электрондық бизнес, маркетинг және электрондық коммерция. Мобильді технологиялар. Телепрессант және Виртуалды шындық. Телеработа. Интернет заттары. It үлкен деректер. Бұлтты технологиялар. Ақпараттық қауіпсіздік. Ат қауіпсіздігін басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бұлтты есептеу қызметтері
  Несиелер: 5

  Пән бұлтты технологияға енгізуді зерттейді. Жалпы мәліметтер. Бұлтты қызметтердің желілік модельдері. Бұлтты сәулет дизайнының ерекшеліктері мен негізгі аспектілері. Даналарды басқару. Деректерді сақтау. Орналастыру модельдері. Сәулет және жалпы сипаттамалары. Деректер модельдері. Бұлтты шешімдерді жобалау ерекшеліктері. "Бұлтты" шешімнің құны. Мультитенантты архитектураға көшу кезеңдері. Арнайы сәулет. Реттелетін сәулет. Мультитенантты сәулет. Мультитенантты деректер қоймасын ұйымдастырудың модельдері Жеке мәліметтер базасы. Бұлтты орналастыру стратегиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық салу теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Бюджет және бюджет жүйесі. Салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні және салық салу негіздері. Салықтар мен алымдар туралы заңдар. Салық жүйесі және мемлекеттің салық саясаты. Салық салу субъектілері. Әлемдік экономикадағы қазіргі салық саясатының ерекшеліктері. Негізгі салықтар, олардың түрлері және есептеу әдістемесі. Қосылған құн салығы (ҚҚС). Аймақтық салықтар және оларды есептеу әдістемесі. Жергілікті салықтар мен алымдар, олардың жергілікті өзін-өзі басқарудағы рөлі. Арнайы салық режимдері. Салық және бюджет заңнамасының сақталуын бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желілерге кіріспе. Негізгі желілік терминдер. Желі топологиясы. Желілік құрылғылар. Желілік модельдер. OSI моделі. TCP/IP моделі. Инкапсуляция және деинкапсуляция. Ethernet Физикасы. IP адрестеу ұғымы, ішкі желі маскалары және оларды есептеу. Multicast, Unicast, Broadcast.. IP адрестеу ұғымы, ішкі желі маскалары және оларды есептеу. Multicast, Unicast, Broadcast. Жоғарғы және төменгі деңгейлердің хаттамалары (көлік, желі және арна). Жоғарғы және төменгі деңгейлердің хаттамалары (көлік, желі және арна). Статикалық бағыттау. Әдепкі бағыттау. Динамикалық бағыттау. RIP. Динамикалық бағыттау. OSPF.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Python тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Python тілінде бағдарламалауға кіріспе. Басқару құрылымдары және жол әдістері. Негізгі деректер құрылымы. Файлдармен және функциялармен жұмыс. Python тіліндегі тұрақты тіркестер. Os, time модульдерімен жұмыс. SSH арқылы қашықтағы серверге қосылу, орыс сөз формасын морфологиялық талдау. Интернеттегі мәліметтермен жұмыс. VK API, Wikipedia dump. Деректер базасымен жұмыс. Python-да деректерді визуализациялау, виртуалды орта. Объектіге бағытталған бағдарламалау. Numpy, pandas пакеттерінің мүмкіндіктері. Python-да word2vec алгоритмін енгізу. Желі пакеті. Тесттер, пакеттерді PiPy-ге жариялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнестегі ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Интерфейс және модульдердің құрамы. Нормативтік-анықтамалық ақпарат. Өндірісті жоспарлау. Сатуды жоспарлау. Сату Модулі. Қажеттіліктерді қамтамасыз ету. Қойма Модулі. Сатып Алу Модулі. Қазынашылық Модулі. Өндіріс Модулі. NSI өндірісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәліметтер(деректер) қорын басқару
  Несиелер: 5

  Орнату, баптау, мониторинг.ДБ басқару жүйесінің жұмыс істеуі, АҚ қамтамасыз ету, басқарукәсіпорын ДБ резервтік көшірумен, қызмет саласын дамыту ДҚ серверінің(лерінің) бас тарту тұрақтылығын қамтамасыз ету бөлігіндегі кәсіпорындар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару міндеттеріндегі жасанды интеллект
  Несиелер: 5

  Жасанды интеллекттің құрылу тарихы. Дәстүрлі және дәстүрлі емес басқару нысандарын рәсімдеудің негізгі тәсілдеріне шолу. "Ерік бостандығы"бар объектілердің қасиеттері. Басқару жүйелерінің эволюциясы. Адаптивті нейрондық желіні қолдана отырып, сызықты емес элементтің еркін статикалық сипаттамасын жақындату үшін анық емес реттегіштерді орнату. Технологиялық процесті басқаруға анық емес тәсілді енгізуді талдау. Интеллектуалды тәсілдерге негізделген өндірістік жүйелерді құрудың жалпы принциптері. Өндірістік интеллектуалды басқару жүйелерінің құрылымы. Жалпыланған тәсіл. Роботталған жүйелер. негізгі айырмашылықтар. Қолдану ерекшеліктері. Негізгі кемшіліктер. Бағынышты реттеу жүйесіндегі анық емес реттегішті синтездеу және күйге келтіру тиристорлық түрлендіргіш – қозғалтқыш. Басқару объектісінің математикалық сипаттамасы. Анық емес жиындар теориясына негізделген басқару жүйелерін талдау және синтездеу. Анық емес реттегіштер әртүрлі құрылымдық шешімдер. Анық емес логикалық қорытынды алгоритмін таңдау. Бұлыңғыр жуықтау. Анық емес басқару жүйелерінің тиімділігі. Анық емес тұжырымдар механизмдері. Сызықты емес элементтің еркін статикалық сипаттамасын жақындату. Зияткерлік жүйені модельдеу. Нейро-анық емес жүйелерді енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Python бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 5

  Бүтін сандар, енгізу шығысы, жолдармен қарапайым операциялар. Шартты оператор және цикл. Нақты сандар. Функциялар және рекурсия. Түйіндер, цикл, тізімдер. Сұрыптау. Жиындар мен сөздіктер. Функционалдық бағдарламалау. Объектіге бағытталған бағдарламалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Пән салық және салық салу саласындағы білімді қалыптастырады, жеке тұлғалар мен ұйымдар төлейтін салықтар мен алымдарды есептеу, бюджетке салықтар мен алымдарды аудару үшін төлем құжаттарын ресімдеу; мемлекет бюджетіне алынатын салықтар мен алымдарды есептеу бойынша дағдыларды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • BigData негіздері
  Несиелер: 5

  Үлкен деректерді анықтау. Үлкен деректерді сақтау технологиялары. Үлкен деректерді талдау процесі. Үлкен деректерді талдау технологиялары. Үлкен деректер саласындағы ғылыми мәселелер. Әлеуметтік-саяси және медиа процестердегі болжау және болжау. Болжау әдістері. Ақпаратты статистикалық өңдеу бағдарламалары. Әлеуметтік-саяси процестерді талдау мақсатында SPSS Statistics пакетінің мүмкіндіктерін ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикадағы статистикалық әдістер
  Несиелер: 4

  Кіріспе. Статистикалық байқау материалдарын жинақтау және топтастыру. Негізгі статистикалық байқаудың көрсеткіштері. Іріктемелі байқау. Динамика қатарлары. Индекстер. Әлеуметтік-экономикалық қатынастардың өзара байланысын зерттеудің статистикалық әдістері құбылыстар. Экономикалық жағдайды зерттеудің статистикалық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағдарламалық жасақтама құрылымына жүйелік талдау
  Несиелер: 5

  "Жүйе" ұғымы және оның семантикалық өрісі. Жүйенің белгілері. Жүйенің сипаттамасы. Жүйелер кластары. Жүйенің сипаттамалық және конструктивті анықтамалары. Жүйелік принциптер мен парадигмалар. Жүйелердің заңдары мен заңдылықтары. Жүйелерді модельдеу модельдері мен әдістерін жүйелеу. Формальды модельдер және жүйелерді модельдеу әдістері. Ішінара формальды модельдер және жүйелерді модельдеу әдістері. Жүйелік талдаудың әдіснамалық реттеулері, схемалары мен кезеңдері. Жүйелік талдаудың жалпы әдістері. Ұйымдастыру-техникалық кешенді жүйелі талдау әдістемесі. Ұйымдастыру-техникалық кешенінің автоматтандырылған жүйелік талдау технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорын қызметін жоспарлау
  Несиелер: 4

  Кәсіпорын қызметін жоспарлау негіздері бойынша теориялық білім беру, кәсіпорында өндірісті ұйымдастыруды зерттеу, кәсіпорын қызметін жоспарлау ерекшеліктерін қарастыру, кәсіпорын жоспарларының жүйесін талдау және оларды іске асыру тәртібі. Кәсіпорынның және компанияның ағымдағы жағдайын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • UX / UI дизайны
  Несиелер: 5

  Интернет-ресурстарды дамыту және қолдау кезеңдері. UX және UI дизайнының мақсаты. Пайдаланушының қажеттіліктері мен ыңғайлылығын талдау . Пайдаланушы тәжірибесін жобалау және ақпараттық архитектураны құру . Веб-беттерді жобалау және прототиптеу негіздері . Figma және Adobe Photoshop бағдарламаларында прототип пен веб-бет интерфейсін жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік модельдеу негіздері
  Несиелер: 4

  Компьютерлік модельдеудің негізгі түсініктері. Аналитикалық және имитациялық модельдер. Үздіксіз кездейсоқ шамаларды модельдеу әдістері. Дискретті кездейсоқ шамаларды модельдеу әдістері. Жүйелі модельдеу әдісі. Қарапайым ағынды модельдеу. Эрланг ағындарын модельдеу. Үлгінің сандық сипаттамаларын анықтау. Бір арналы жаппай қызмет көрсету жүйелерін модельдеу. Сенімсіз элементтері бар қызмет көрсету жүйелерін модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүйелік талдау
  Несиелер: 5

  Жүйелер теориясы мен жүйелік талдаудың негізгі түсініктері. Логистикалық жүйелер. Белгісіздік жағдайында шешім таңдаудың классикалық критерийлері. Белгісіздік жағдайында шешімдерді таңдаудың туынды критерийлері. Логистикалық жүйелерді талдаудағы көп өлшемді оңтайландыру мәселелерінің ерекшеліктері. Негізгі шешу әдістері многокритериальных міндеттерді оңтайландыру. Аналитикалық иерархия әдісінің жалпы схемасы. Логистикалық жүйелерді талдаудағы әдіс процедураларының ерекшеліктері. Екілік қатынастар және олардың қасиеттері. "Үздік элемент"ұғымын формализациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорында еңбекті ұйымдастыру және төлеу
  Несиелер: 4

  Курс іскерлік ортаны дамытудың өзекті тенденцияларын ескере отырып, қазіргі заманғы компаниядағы еңбекті ұйымдастыру, нормалау және төлеу, ғылыми ұйымдастырудың тұжырымдамалық және практикалық мәселелеріне арналған. Мақсаты студенттердің кәсіпорынның еңбек ресурстарын басқарудың прогрессивті жүйесін құрудағы заманауи тәсілдер туралы, еңбекті ұйымдастыру, еңбек әлеуетін тиімді пайдалану мақсатында жалақыны ұйымдастыру туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректерді талдау және экономиканы болжау
  Несиелер: 4

  Экономикалық деректердің түрлері. Басқару шешімдерін қабылдаудағы ақпарат пен деректердің рөлі. Деректерді алдын-ала талдау. Деректерді ұсыну әдістері. Деректерді ұсынудың графикалық формалары. Сандық деректердің өлшемі. Деректердің сандық сипаттамалары. Корреляциялық-регрессиялық деректерді талдау. Уақыт қатарының түсінігі. Уақыт қатарларының компоненттері: тренд, циклдік, кездейсоқ. Уақыт қатарларының модельдерін құру арқылы болжау. Көп өлшемді шкалирование. Факторлық талдау және компоненттік талдау. Кластерлік талдау. Дискриминантты талдау. Ақпаратты алудың сараптамалық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 4

  Пән бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялардың түсініктері мен маңыздылығын, заманауи ақпараттық технологияларды игеру әдістерін, компьютерлік есепке алу жүйелерін жобалау және енгізу ерекшеліктерін, автоматтандырылған бухгалтерлік жүйелердің функционалды пакеттерін, кәсіпорындарда компьютерлік технологияларды қолдану, практикалық жұмыста жаңа жетістіктерді іздеу және енгізу үшін олардың әлеуетін дамытуға мүмкіндік береді.шағын кәсіпорындағы бухгалтерлік есептерді компьютерлік өңдеу технологиясын анықтау ерекшеліктері, заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды енгізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Пайдаланушы интерфейстерін дамыту
  Несиелер: 5

  Пайдаланушы интерфейсі ұғымы. Пайдаланушы интерфейсінің танымал стильдері. Тиімді интерфейстің критерийлері. UI модельдері. Пайдаланушы психологиясы. Адамның қабылдауы мен назары. Адамның ақпараттық процестері. Графикалық интерфейстің ерекшеліктері. Интерфейсті жобалауға Объектілік тәсіл. Графикалық интерфейс компоненттері. Пайдаланушының қосымшамен өзара әрекеттесуі. Объектілермен өзара әрекеттесудің жалпы ережелері. Пайдаланушы интерфейсін жобалау принциптері. Дамытуға ұжымдық көзқарас. Оқытуға бағытталған Даму. Дамудың төрт кезеңі. Пайдаланушы интерфейсін әзірлеу кезеңдеріндегі жұмыс нәтижелерінің мысалдары. Ақпаратты визуалды түрде беру. Интерфейсте түс, дыбыс, анимацияны қолдану. Интерфейсті дамытудың басқару элементтері. Бағдарламалық өнімді қолданудың ыңғайлылығы туралы түсінік. Бағдарламалық жасақтаманы қолданудың ыңғайлылығын тестілеудің маңыздылығы. Тестілеудің мақсаты мен міндеттері. Бағдарламалық өнімдердің сәттілік шарты. Тесттің есептік нәтижелері. Веб-қосымшалардың пайдаланушы интерфейсі. Веб-беттер мен сайттар. Нақты уақыт жүйесінің пайдаланушы интерфейсі. WEB-құжаттарды әзірлеу құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есепті автоматтандыру
  Несиелер: 4

  Пән "Қазақстан үшін Бухгалтерия" конфигурациясының негізгі функционалдық мүмкіндіктері туралы практикалық білімді, банктік және кассалық операцияларды есепке алу, кәсіпорынның тауарлық-материалдық қорлары мен ұзақ мерзімді активтерін есепке алу, қызметкерлердің кадрлық есебі мен жалақысын есепке алу, өндірісті есепке алу, ұйымның салық міндеттемелерін есепке алу, халықаралық және ұлттық стандарттарға, бухгалтерлік есеп қағидаттары мен нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес стандартты және регламенттелген есептерді толтыру дағдыларын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық-математикалық модельдеу
  Несиелер: 4

  Модель және модельдеу процесі туралы түсінік. Математикалық модельдің айнымалылары мен параметрлері. Математикалық бағдарламалаудың жалпы міндеті. Сызықтық бағдарламалау міндеттері. Математикалық модельдерді құру. ZLP шешудің графикалық әдісі. Негізгі ЗЛП. Өндірісті жоспарлау міндеті, көлік міндеті, бүтін санды сызықтық бағдарламалау міндеттері. Сандық және аналитикалық шешу әдістері. Модельдерді құру және әртүрлі типтегі есептер үшін оңтайлы шешімді табу. Оңтайландырудың сандық әдістері. Желілік тапсырмалар. Өндірісті жоспарлаудың желілік міндеттерін шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мультимедиялық технологиялар мен жүйелер
  Несиелер: 3

  Мультимедияның негізгі түсініктері. мультимедиялық технологиялар дегеніміз не. мультимедияның даму тарихына қысқаша экскурсия. Мультимедиялық ресурстарды құруға және өңдеуге арналған бағдарламалық құралдар. Білім беру мультимедиялық ресурсын әзірлеу. Білім беруде мультимедияны қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Параллельді есептеулер
  Несиелер: 3

  Кіріспе. Параллель компьютерлерге сұраныс. Параллельді бағдарламалаудың даму хронологиясы. Параллелизм. Бағдарламалаудың екі моделі: сериялық және параллель. Деректер параллелизмі және тапсырмалар параллелизмі. Параллель бағдарламалау модельдері. Параллель компьютерлер. Өнімділікті арттыру үшін техникалық қамтамасыз ету. Параллель компьютерлердің түрлері. Параллельді бағдарламалаудың тиімділігін бағалау жұмыс уақыты, егжей-тегжейлі дәреже, үдеу коэффициенті, құны, тиімділігі. Процестер мен синхрондау. Аппараттық деңгейде синхрондау. Бағдарламалау тілін синхрондау. Хабар беруді синхрондау. Параллель Алгоритмдер. Параллель алгоритмді әзірлеу: ыдырау, коммуникацияларды жобалау, үлкейту. Есептеулерді жоспарлау. Параллель бағдарламалау ағындары және деректерді өңдеу. "Параллельді есептеу"пәнінің қазіргі тенденциялары мен даму перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 4

  Эконометрика негіздері. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистикадан мәліметтер. Регрессиялық-корреляциялық талдаудың математикалық негіздері. Сызықтық емес эконометрикалық модельдер. Бірнеше регрессия және корреляция динамикалық қатар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқару міндеттеріндегі жасанды интеллект
  Несиелер: 5

  Жасанды интеллекттің құрылу тарихы. Дәстүрлі және дәстүрлі емес басқару нысандарын рәсімдеудің негізгі тәсілдеріне шолу. "Ерік бостандығы"бар объектілердің қасиеттері. Басқару жүйелерінің эволюциясы. Адаптивті нейрондық желіні қолдана отырып, сызықты емес элементтің еркін статикалық сипаттамасын жақындату үшін анық емес реттегіштерді орнату. Технологиялық процесті басқаруға анық емес тәсілді енгізуді талдау. Интеллектуалды тәсілдерге негізделген өндірістік жүйелерді құрудың жалпы принциптері. Өндірістік интеллектуалды басқару жүйелерінің құрылымы. Жалпыланған тәсіл. Роботталған жүйелер. негізгі айырмашылықтар. Қолдану ерекшеліктері. Бағынышты реттеу жүйесіндегі анық емес реттегішті синтездеу және күйге келтіру тиристорлық түрлендіргіш – қозғалтқыш. Басқару объектісінің математикалық сипаттамасы. Анық емес жиындар теориясына негізделген басқару жүйелерін талдау және синтездеу. Анық емес реттегіштер әртүрлі құрылымдық шешімдер. Анық емес логикалық қорытынды алгоритмін таңдау. Бұлыңғыр жуықтау. Анық емес басқару жүйелерінің тиімділігі. Анық емес тұжырымдар механизмдері. Сызықты емес элементтің еркін статикалық сипаттамасын жақындату. Зияткерлік жүйені модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криптография негіздері
  Несиелер: 5

  Қауіпсіз компьютерлік жүйелерді пайдалану. Криптография әдістері. Қорғалған жүйелерді құрудың негізгі технологиялары. Елдің ұлттық қауіпсіздігіндегі экономикалық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігінің орны. Есептеу жүйесінің ақпараттық қауіпсіздігінің бұзылуының таксономиясы және олардың пайда болу себептері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Ақпаратты қорғау құралдары мен әдістері, ЭЕМ ресурстарына рұқсатсыз қол жеткізумен күресу жергілікті желідегі Ақпараттық қауіпсіздік. Ғаламдық желідегі ақпараттық қауіпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрондық коммерция
  Несиелер: 5

  Қазіргі әлемдегі электрондық коммерцияның рөлі мен орны. Әлемдік электрондық коммерция нарығының динамикасы. Электрондық коммерция дамуының экономикаға әсері. Қазақстанда электрондық коммерцияның дамуына әсер ететін факторлар. Телекоммуникациялық жүйелерді дамыту электрондық коммерция жүйелерін табысты енгізудің міндетті шарты ретінде. Электрондық коммерциямен байланысты республикалық және аймақтық бағдарламалар. Ірі жобаларға шолу. Электрондық коммерция жүйелерін дамыту стратегиялары. Қазақстанның ДСҰ-ға кіруіне байланысты электрондық коммерция проблемаларын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық талдау
  Несиелер: 5

  оқытудың мақсаты ұйымдарды басқарудың маңызды функциясы ретінде экономикалық қызметті талдау туралы тұтас түсінік алу, Экономикалық талдаудың негізгі әдістерін түсіну және түсіну және оларды басқарушылық шешімдерді әзірлеу мен қабылдау процесінің әртүрлі кезеңдерінде қолдану, өндірістік-шаруашылық, қаржылық және инвестициялық қызметтің әртүрлі бағыттарын талдау және бағалау бойынша практикалық дағдыларды алу болып табылады. Курсты оқу барысында студент: Экономикалық талдаудың негізгі бағыттарын білуі керек; меңгеруі керек: ұйымда және оның негізгі құрылымдық бөлімшелерінде экономикалық талдау жүргізу; ұйымның өндірістік әлеуетін және оны пайдалануды бағалау; жұмыстың өсу немесе төмендеу себептері мен факторларын, өндірістік резервтерді жұмылдыруды анықтау және негіздеу; ұйымның қаржылық жағдайын және оның даму тенденциясын анықтау; экономикалық талдау жүргізу дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сандық бизнес және электрондық коммерцияны басқару
  Несиелер: 5

  Жаһандық желілер саласындағы экономикалық құрылымдарды ұйымдастыру. Әр түрлі мақсаттағы әлемдік ақпараттық ресурстарды пайдаланудың заманауи құралдарын құру және олардың жұмысын ұйымдастырудың теориялық негіздері мен принциптері және оларды бизнесті ұйымдастыруда тиімді қолдану әдістері. Қазіргі әлемдегі электрондық коммерцияның рөлі мен орны. Әлемдік электрондық коммерция нарығының динамикасы. Электрондық коммерция дамуының экономикаға әсері. Қазақстанда электрондық коммерцияның дамуына әсер ететін факторлар. Ірі жобаларға шолу. Электрондық коммерция жүйелерін дамыту стратегиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикадағы математикалық әдістер
  Несиелер: 4

  Өсіру және дисконттау: уақыт пен белгісіздік әсер етуші факторлар ретінде. Балама пайыздық мөлшерлемелер. Тиімді мөлшерлеме. Инфляцияны есепке алу. Міндеттемелердің қаржылық баламалылығы. Кредиттік есеп айырысулар: тең пайыздық төлемдер; тең сомалармен борышты өтеу; тең мерзімді төлемдер; қорды қалыптастыру. Инвестициялық процестерді бағалау: таза келтірілген кіріс; рентабельділік; өтелу мерзімі; кірістіліктің ішкі нормасы; келтірілген шығындардың көрсеткіші. Тәуекелдер және олардың өлшеуіштері. Табыстың пайдалылық функциясы. Тәуекелді азайту. Тәуекел портфелін оңтайландыру мәселесінің моделі. Тәуекелсіз компоненті бар тиімді портфельдің міндеті; екі Қорға инвестициялау теоремасы. Нарықтық портфель. Актуарий. Негізгі актуарлық міндеттерді кешенді шешу. Пайдалылық теориясының элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мультимедиялық бағдарламалық камтамасыз ету
  Несиелер: 3

  Мультимедиа технологияларының негізгі ұғымдары. Аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз ету және мультимедиа өндірісінің технологиясы. Мультимедианың аппараттық бөлігіне шолу. Мультимедиялық қосымшалардың негізгі құраушылары және оларды жасау және өңдеу үшін бағдарламалық қамтамасыз ету. Мультимедиялық қосымшаны өндіру технологиясы. Мультимедиа авторлық жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық-шаруашылық қызметті талдау
  Несиелер: 5

  Пән қаржылық санаттар мен коэффициенттер (өтімділік, қаржылық тұрақтылық, рентабельділік, айналымдылық, тәуекел мен кірістілік, меншікті және қарыз капиталының қосылған құны (экономикалық, нарықтық, акционерлік), леверидж, инвестициялық жобаны және капитал мен компанияның құнын бағалау, алға қойылған міндетке сәйкес жиналған экономикалық деректерді өңдеу және талдау үшін аспаптық құралдарды таңдау нәтижелері негізінде деректерді талдау білімі мен дағдыларын қалыптастырады, есеп айырысу нәтижелерін талдайды және алынған қорытындыларды негіздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Параллельді бағдарламалау жүйелері
  Несиелер: 3

  Жоғары өнімді есептеулерге кіріспе. Таратылған (параллель) есептеу әдістерін қолдану қажеттілігін негіздейтін есептеу жүйелерінің даму тенденциялары. Ғылымның әртүрлі салаларынан есептеу сыйымды есептердің мысалдары. Параллель жүйелердің жіктелуі (SIMD, MISD..., SMP, MPP)қазіргі заманғы жоғары өнімді жүйелер: SSE кеңейтімдерінен бастап, көп ядролы кластер түйіндеріне үдеу, тиімділік ұғымдары (Амдал Заңы) көп ағынды немесе IPC. Ағындарды құру / аяқтау ағынды іске қосу механизмі. Ағындардың дұрыс аяқталуы: ажырату нүктелері, қосылысқан ерекшелік, glibc-тегі код мысалдары. Әр түрлі ағындарды салыстыру (POSIX, boost, java). Ағындар арасындағы ерекшеліктер. Мутекс түрлері: рекурсивті/рекурсивті емес, read / write, spin, futex. Примитивтерді дұрыс ұстау / босату. CAS-операциялар және атомдар. Шартты айнымалылар: wait/notify, Spurious wakeups қолдану. Синхрондау алгоритмдері өрескел. Жіңішке. Оптимистік. Жалқау. Бұғатталмаған (ORM-ге параллель). Атомдық регистрлердің суреттері алгоритмдердің жіктелуі: lock-free, wait-free. SWMR регистрлері. Lock-free snapshot. Wait-free snapshot.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Блокчейн технологиясына кіріспе
  Несиелер: 5

  Негізгі блокчейндер. Блокчейннің криптографиялық негіздері. Ақылды келісімшарттар. Жеке бассейндер. Блокчейн технологиясының қазіргі жағдайы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Роботтандырылған жүйелер мен кешендер
  Несиелер: 5

  Роботтардың атқарушы құрылғылары. Роботтарды басқару жүйелеріндегі есептеу құрылғылары және икемді өндірістік Модульдер. Өнеркәсіптік роботтарды бағдарламалық басқару жүйелері. Роботтарды адаптивті басқару жүйелері. Роботтарды сезіну жүйелері. Қашықтан басқарылатын роботтар мен манипуляторлар. Робототехникалық жүйелерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Клиент-серверлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнге кіріспе. Клиент-серверлік БҚ түсінігі. Сервер бағдарламалық жасақтамасының клиентін әзірлеу құралы. БҚ клиент-серверлік әзірлеу шеңберінде OOP технологияларын қолдану. Сервер бағдарламалық жасақтамасының клиентін әзірлеу кезінде бағдарламалық визуализация мәселелерін шешу. Клиент-серверлік БҚ серверлік компонентін әзірлеу технологиялары. Клиент-серверлік БҚ сапасын қамтамасыз ету және бақылау әдістемелері. Клиент-серверлік бағдарламалық өнімдердің мәтіндік мазмұнын шығару. Клиент-сервер бағдарламалық жасақтамасын сервердің конфигурациялау механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Робототехника және жасанды интеллект негіздері
  Несиелер: 5

  Робототехника негіздері. Робототехниканың теориялық негіздері. Робототехниканың физикалық негіздері. Модельдеудегі ақпарат, ақпараттық процестер. Құрастыру негіздері. Мобильді жұмыстар. Қарапайымнан күрделіге дейін. Алгоритмдеу. Мобильді роботтарды бағдарламалау. Қолданбалы есептерді шешу. Білім беру робототехника.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  математикалық және физикалық білім негіздерін меңгеру, ақпаратты жинау, талдау және интерпретациялауды жүргізу, басқару және оңтайландыру есептерін шешуде математикалық әдістерді қолдану

 • Код ON2

  қолданбалы есептерге қатысты деректердің негізгі құрылымын және оларды өңдеу технологиясын дұрыс таңдай білу, базалық құрылымдар мен алгоритмдерді біріктіру арқылы жаңа деректер мен алгоритмдердің құрылымын жобалау, бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу ортасында деректерді өңдеу құрылымдары мен алгоритмдерін жүзеге асыра білу.

 • Код ON3

  кәсіби мәселелерді шешуде экономикалық және гуманитарлық ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерінің кең спектрін білу және түсіну, өндіріс пен экономикалық процестердің маңызды мәселелерін талдау, өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды қолдана білу, экономикалық деректерді талдау және түсіндіру, басқару және оңтайландыру мәселелерін шешуде математикалық әдістерді қолдану.

 • Код ON4

  деректерді сақтаудың, берудің және өңдеудің негізгі заманауи ақпараттық технологияларын; нейрондық желі модельдерінің құрылымын, желілерді оқыту рәсімдерін білу; сараптамалық сауалнама жүргізу және алынған білімді рәсімдеуді жүргізу; белгілі бір міндеттер класын шешу үшін нейрондық желі топологиясын таңдау; таратылған компьютерлік жүйелерді, білімнің ақпараттық модельдерін әзірлеу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON5

  операциялық жүйелер теориясында пайдаланылатын негізгі ұғымдарды білу: (процесс, ағын, ядро, виртуалды жад және т. б.), операциялық жүйенің процестері мен ресурстарын басқарудың негізгі модельдерін, әдістері мен алгоритмдерін сипаттау; windows тобының заманауи жүйелік бағдарламалық құралдарын және операциялық жүйелерін қолдану; ақпараттық жүйелердің желілік инфрақұрылымын құру, орнату, конфигурациялау және басқару

 • Код ON6

  ақпараттық технологиялардың негізгі ұғымдарын меңгеру. Ақпараттық жүйелерді қолдану шешім қабылдау үшін зияткерлік қолдау технологиялары.

 • Код ON7

  Компьютерлік желілер мен жүйелердің архитектурасы мен аппараттық компоненттерін талдау; бухгалтерлік есепті автоматтандыруды және оны ұйымдастыру тәсілдерін білу. Еңбек есебі және персоналмен есеп айырысу бойынша ақпаратты автоматтандырылған өңдеуді меңгеру.

 • Код ON8

  3D графикасының негізгі принциптерін және оны қолдану салаларын, 3dmir компоненттерін білу. Macromedia Flash пайдаланушы интерфейсін іс жүзінде қолданыңыз. PHP бағдарламалау тілінің негізгі элементтері мен конструкцияларын білу, практикада қолдана білу.

 • Код ON9

  бизнесті ұйымдастырудың жаңа форматтары мен әдістерін білу (блокчейн-шешімдер, бағдарламалық өнімдер, корпоративтік және Мемлекеттік басқарудың бизнес-процестерін модельдеу, қаржы айналымы және т. б.)

 • Код ON10

  статистиканың негізгі ұғымдары мен санаттарын меңгеру, қатарлар мен индекстерді қолдана отырып, статистикалық зерттеулер жүргізе білу, ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін бағалау.

 • Код ON11

  Өнімді өндіру мен сатудың тиімді жоспарын әзірлеу мақсатында ұйымды (кәсіпорынды) экономиканың негізгі буыны ретінде сипаттау. Еңбек нарығындағы жағдайды сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді бағалау. Салық төлемдерін және басқа міндеттемелерді есептеу.

 • Код ON12

  Заманауи бағдарламалау ортасын қолдану; сапа сипаттамаларын талдау және құралдарды пайдалану тиімділігін бағалау.

 • Код ON13

  жаһандық желілердің жұмыс істеуі жағдайында ақпараттық қауіпсіздік саясатын әзірлеу.

Top