Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01401 Кәсіптік білім беру Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Академиялық мақсатқа арналған шет тілі
  Несиелер: 2

  Курс кәсіби, ғылыми қызметті орындау мақсатында шет тілін қолдануға байланысты функцияларды орындау үшін қажетті академиялық тіл дағдыларын дамытуға арналған.

  Селективті тәртіп
 • Академиялық мақсатқа арналған шет тілі
  Несиелер: 2

  Курс кәсіби, ғылыми қызметті орындау мақсатында шет тілін қолдануға байланысты функцияларды орындау үшін қажетті академиялық тіл дағдыларын дамытуға арналған.

  Селективті тәртіп
 • Академиялық мақсатқа арналған шет тілі
  Несиелер: 2

  Курс кәсіби, ғылыми қызметті орындау мақсатында шет тілін қолдануға байланысты функцияларды орындау үшін қажетті академиялық тіл дағдыларын дамытуға арналған.

  Селективті тәртіп
 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Педагогикалық мамандықтың жалпы сипаттамасы. Педагогикалық мамандықтың пайда болуы және дамуы. Қазіргі қоғамдағы педагогикалық қызметтің әлеуметтік маңызы. Педагогтың әлеуметтік және кәсіби негізделген функциялары. Педагогикалық іс-әрекет мамандық ретінде. Педагогтың жалпы және кәсіби мәдениеті. Педагог тұлғасының кәсіби-педагогикалық бағыты, педагогтың танымдық және коммуникативтік белсенділігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаратылыстану ғылымдары пәндерінің негіздері
  Несиелер: 5

  Жаратылыстану ғылымдарының негіздері қазіргі заманғы барлық техника мен технологияның негізі. Физиканы оқу теориялық дайындықтың негізін және білім беру бағдарламасының іргелі компонентін құрайды. Физиканың іргелі және негізгі заңдары өтіп жатқан табиғи құбылыстарды түсінуге, оларды сипаттап беретін әдістер мен тәсілдерді білуге, ғылыми зерттеу және бақылау нәтижелерін өңдеуді білуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық теория және зерттеу әдістері. Әлеуметтік өндірістің негіздері және әлеуметтік экономика нысаны. Нарықтық жүйенің механизмі. Өндіріс, шығындар және компанияның табысы. Ұлттық экономика. Экономикалық өсу және нарықтық тұрақсыздық. Инфляция және жұмыссыздық - экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі. Ұлттық экономикадағы және экономикалық қауіпсіздіктегі қаржы-валюталық жүйе.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Кәсіптік психология
  Несиелер: 4

  Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері. Кәсіби іс-әрекет процесінде адамды кешенді зерттеу. Кәсіби психология әдістері. Тұлғаның жас ерекшеліктері. Еңбек іс-әрекетінің құрылымдық психологиялық талдау. Еңбек іс-әрекетін ұйымдастырудың психологиялық ерекшеліктері. Кәсіби іс-әрекетке дайындықты жоспарлаудың психологиялық-педагогикалық жүйесі. Еңбек іс-әрекетін әлеуметтік басқарудың педагогикалық негіздері. Білім алушыларды еңбекке тәрбиелеудің психологиялық ерекшеліктері. Білім алушылардың жеке-психологиялық ерекшеліктері. Кәсіби оқыту оқытушыларын мақсатты дайындау ерекшеліктері. Педагогикалық этиканың психологиялық негіздері. Кәсіби іс-әрекеттегі эмоционалдық стресс және эмоционалдық жағдайларды реттеу. Оқытушының оқу-тәрбие іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктері. Оқытушы тұлғасына қойылатын психологиялық талаптар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 5

  Басқа ғылымдар жүйесіндегі жалпы психология орны. Оның тарихи қалыптасуындағы психология пәні. Психологиялық ғылымдағы негізгі бағыттар. Психофизиологиялық мәселе. Психика және ми. Іс-әрекеттің психологиялық теориясы. Сана және іс-әрекет. Әс-әрекет және оқыту. Эмоциялар мен сезім. Ерік және еркіндік. Зейін. Психологиядағы тұлға мәселесі. Тұлға құрылымы. Қабылдау, ойлау және қиялдағы бейне. Сезім және қабылдау. Ойлау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны: Сызықтық алгебраның элементтері, аналитикалық геометрия және векторлық талдау. Бір айнымалы функцияның шекті, туынды және интеграл.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сызба геометриясы және инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Суреттер, эскиздер және сызбалар кескіндерімен байланысты механизмдерді, машиналарды жобалау, дайындау және пайдалану. Олар жалпы әдістемелерді білуі керек: сызбаларды құрастыру және оқу; әр түрлі техникалық және басқа нысандарды жобалау, құрастыру, дайындау және пайдалану процесінде туындайтын түрлі инженерлік және геометриялық мәселелерді шешу. Машиналар, құрылғылар мен кешендерді құрастыру үшін қажетті заманауи дәлдік, тиімділік, сенімділік талаптарына жауап беретін сызба геометрия және инженерлік графика әдістерін білуге құзыретті

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дискреттік математика
  Несиелер: 5

  5.1 Пәннің мақсаты: - білім беру және негізгі заңдылықтарды, түсініктерді, теоремалар мен формулаларды меңгерту; - нақтылы есептерді шешу тәсілдері мен әдістерін меңгерту; - табиғи процесстердің математикалық модельдерін түзу және түзілген модельді нақтау тәсілдерін таңдай білу; - ғылыми және ақпаратты әдебиеттерді пайдалана білу; 5.2 Пәннің міндеті: - математикалық интуицияны дамыту; - математикалық мәдениеттілікті тәрбиелеу; - ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін калыптастыру. Пәннің қысқаша мазмұны: Дискреттік математика курсы студенттердің абстрактылы ойлау мәдениетін қалыптастыратын методикалық тұрғыдан өзара байланысты тұтас курсты құрайды. Курстың құрамына қазіргі дискреттік математиканың негізгі бөлімдері: графтар териясы, комбинаторика, құпия теориясының негіздері т.б. кіреді. Бұл курс «Логикалық бағдарламалау», «Жасанды ой», «Информатиканың теориялық негіздері» және т.б. курстарын оқытудың базалық негіздері болып табылады. Жұмыс бағдарламасындағы сағат көлемінде «Дискреттік математика» курсын білуі тиіс (Дескриптор А)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инженерлік математика
  Несиелер: 5

  - білім беру және негізгі заңдылықтарды, түсініктерді, теоремалар мен формулаларды меңгерту; - нақтылы есептерді шешу тәсілдері мен әдістерін меңгерту; - табиғи процесстердің математикалық модельдерін түзу және түзілген модельді нақтау тәсілдерін таңдай білу; - ғылыми және ақпаратты әдебиеттерді пайдалана білу; - математикалық интуицияны дамыту; - математикалық мәдениеттілікті тәрбиелеу; - ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін калыптастыру. Пәннің қысқаша мазмұны: «Инженерлік математика» пәнінің негізгі құрамын инженер-техникалық зерттеул��рде маңызды орын алатын анықталған интеграл, меншіксіз интегралдар, көп айнымалылы функция, еселі интегралдар, дифференциалдық теңдеулер, сан қатары, ықтималдықтар теориясының негіздері құрайды аналитикалық геометрия, математикалық талдау құрайды. Оқыту қорытындысы: математикалық әдістерді меңгеру нәтижесі техникалық, энергетикалық, экономикалық және ауыл-шаруашылық пәндерді оқытуда қолдануға мүмкіндік беруі тиіс. Математиканы оқу теоретикалық механика, материалдар кедергісі, электротехниканың теориялық негіздері және т.б. пәндерді терең меңге��уге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Білім әлеуметтік мәдени феномен ретінде. Адам туралы ғылым жүйесіндегі педагогика. Педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдістері. Жеке тұлға оқыту мен тәрбиелеудің объектісі және субъектісі ретінде. Тұлғаның дамуы мен қалыптасуына әсер ететін факторлар. Тұтас педагогикалық процесс. Оқыту процесінің мәні. Оқытудың заңдылықтары мен принциптері. Білім беру мазмұны. Оқыту құралдары мен әдістері, олардың жіктелуі. Оқыту түрлері. Педагогикалық диагностика және бақылау . Заманауи білім беру технологиялары. Тәрбиенің мәні, заңдылықтары және принциптері. Тәрбие құралдары, әдістері мен формалары. Отбасындағы, ұжымдағы, социумдағы тұлғаны тәрбиелеу. Менеджмент педагогикалық қызметтің негізі ретінде

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Теориялық және қолданбалы механика
  Несиелер: 5

  "Теориялық және қолданбалы механика" пәні статиканың, кинематиканың, қатты дене динамикасының және материалдық нүктенің негізгі ережелерін, сондай-ақ Аналитикалық механика элементтерін қамтитын техникалық мамандықтағы студенттер үшін базалық инженерлік пән болып табылады. Пәнді оқу барысында зертханалық және есептік-графикалық жұмыстар орындалады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіптік педагогика
  Несиелер: 5

  Кәсіптік педагогиканың қалыптасуы мен дамуы. Кәсіптік білім беру мазмұны. Кәсіби білім беру бағдарламалары. Кәсіптік педагогиканың негізгі формалары мен әдістері. Оқу үрдісіндегі оқыту құралдары. Кәсіптік білім беру принциптері. Кәсіптік білім беру жүйесі. Кәсіптік білім беру процесі. Кәсіби білім берудегі инновациялар. Кәсіптік білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмысы. Маманның кәсіби құзыреттілігінің мәні мен құрылымы. Кәсіптік білім беру ұйымдарын басқару. Кәсіптік оқыту педагогының әдістемелік және арнайы дайындығына қойылатын талаптар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Механизмдер және машиналар теориясы
  Несиелер: 5

  "Механизмдер мен машиналар теориясы" пәні базалық пәндер жүйесіне жатады және инженер-техникалық ілімнің негізін құрайды. " Механизмдер мен машиналар теориясы" курсы ғылыми тұрғыда машиналар мен механизмдер және құрылғылардың құрылу тәртібін, және де олардың теориялық және эксперименталдық зерттеу әдістерінің негіздерін талқылайды

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Психикалық денсаулықтың алдын алу және суицидті болдырмау
  Несиелер: 5

  Денсаулық психологиясына кіріспе. Днсаулықтың психологиялық аспектілері. Тұлғаның психологиялық тұрақтылығы. Денсаулық және өмір салты. Жеке тұлғаның және психикалық денсаулықтың жеке-типологиялық ерекшеліктері. Әлеуметтік денсаулық. Гендер және денсаулық. Кәсіби денсаулық психологиясы. Қартаю және ұзақ өмір сүру психологиясы. Суицид дағдарыстың көрінісі ретінде. Суицид мәселесі: теориялық аспектілер. Суицидті зерттеудің негізгі психологиялық тәсілдері. Суицидтік мінез-құлық факторлары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрастыру негіздері және машина бөлшектері
  Несиелер: 5

  Машина бөлшектерінің жұмысқа жарамдылығының негізгі критерийлері туралы түсінік және олардың істен шығу түрлері. Машиналардың бөлшектері мен тораптардың типтік конструкциялары, теориясы мен есептеу негіздері. Машиналардың бөлшектері мен тораптары,олардың қасиеттері мен пайдалану аймағы. Бөлікшектер мен тораптардың есептеу мен конструкциясын автоматтандыру негіздері, жобалаудың және конструкциялаудың жалпы принциптерді оқуту,жұмысқа қабілеттілігінің басты критерийлерін еске алып машинажасаудың типті бөлшектердің есептеу алгоритмін және моделін құрастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Конструкциялық материалдар технологиясы
  Несиелер: 5

  Заманауи машиналарды, машиналарды және жабдықтарды жобалау, пайдалану, эксперименталды, зерттеу және жобалау мәселелерін шешу үшін материалдарды өңдеу технологияларын және әдістерін түсіну үшін түрлі материалдардың (металдар мен металл емес материалдардың) құрамы мен қасиеттерінің құрылымын білу қабілеті.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сызбаларды орындауды автоматтандыру.
  Несиелер: 5

  Графикалық компьютерлік бағдарламалар, компьютерлік бағдарламалардың функционалдылығы және қосымшалары үшін механизмдердің негізгі түрлері; жұмыс қағидаттары, компьютерлік бағдарламалардың техникалық сипаттамаларын пайдалану, типтік механизмдердің жобалау ерекшеліктері; қозғалыс механизмдерінің кинематикалық және динамикалық параметрлерін талдау әдістері; әртүрлі мақсаттарда арнайы машиналарды жасау үшін компьютерлік жобалаудың және зерттеу механизмдерінің жалпы әдістерін қолданады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жөндеу, қызмет көрсету және автокөлік жабдықтарына техникалық диагностика.
  Несиелер: 5

  Өндіру және жөндеу кезінде көлік техникасының жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз етудің технологиялық процестерінің жалпы сипаттамасы. Көлік техникасын жобалау, өндіру, пайдалану және жөндеудің өзара байланысы. Жөндеу жүргізу және өндіру кезінде агрегаттарға, көлік техникасы жүйелеріне технологиялық әсер етуді әзірлеу және ресімдеу. Көлік техникасын өндіру және жөндеу кезіндегі жұмыстардың сипаттамасы мен ұйымдастыру-технологиялық ерекшеліктері. Жуу, бөлшектеу-құрастыру, бақылау-диагностикалық және реттеу жұмыстары. Слесарлық-механикалық, шанақ жұмыстары, қабылдау-тапсыру жұмыстары. Қозғалтқышты және көлік техникасы жүйелерін өңдеу және жөндеу технологиясы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Технологиялық машиналар сенімділігі
  Несиелер: 5

  Тозу бөліктерінің негізі, түйіндерде, машиналарда ақаулардың себептерін болжау, оларды жөндеудің прогрессивті жолдары және түйіндерді, техника бірліктерін жөндеу технологиясын қалпына келтіру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автомобильдер құрылысы және іштен жану қозғалтқыштардың теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Автомобильдердің жалпы құрылғысы. Қозғалтқыштардың мақсаты, жіктелуі. Механизмдердің және қозғалтқыш жүйелерінің құрыснының ерекшеліктері. трансмиссия, Трансмиссия, жүріс бөлігі, басқару құралдарының ерекшеліктері. Қозғалтқыш жүйелері; Сору, сығу, кеңейту және газ шығару процесстерін талдау; ІЖҚ жану үдерісін талдау және ұшқын тұтану және сығу арқылы тұтануы; ІЖҚ жұмысын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер; қозғалтқыштың жұмысы; кинематика, динамика және қозғалтқышты теңдестіру; қозғалтқышты жетілдіру жолдарын талдау. Көлік құралдары қозғалтқыштарының теориясы ме�� есептеуін зерттеу. Көлік техникасының ІЖҚ пайдалану және экономикалық көрсеткіштерін анықтау. ІЖҚ қазіргі жағдайы мен даму перспективалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электротехника және электроника негіздері
  Несиелер: 5

  Электр және магнит тізбектерінің негізгі ұғымдары мен анықтамалары, электр тізбектерін есептеудің негізгі заңдары мен әдістері, электромагнетизм және негізгі ұғымдар, үшфазалы айнымалы тоқтың электр тізбектері, негізгі ұғымдар, векторлық және толқындық диаграммаларды құру, өнеркәсіптік электрониканың негізгі ұғымдары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 5

  "Этнопедагогика"пәні мен міндеттері. Халық педагогикасындағы балалар ортасының педагогикалық рөлі. Еңбекке оқыту және тәрбиелеу дәстүрлері. Халық педагогикасындағы адамгершілік тәрбие. Ақыл-ой тәрбиесінің халық жүйесі. Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі. Мақал - мәтелдер-халықтың педагогикалық миниатюрасы. Тәрбие өлең поэзиясы. Ұлттық тәрбие жүйесіндегі ертегілер. Халық ойындары. Халық педагогикасындағы отбасылық тәрбие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Өзара алмасушылық, стандарттау және техникалық өлшеу
  Несиелер: 5

  Әртүрлі механизмдер мен құрылымдарды жобалау кезінде рұқсат беру мен отырғызуды оңтайлы таңдау бойынша есептеу әдістерін нақты және бір мәнді іске асыра білу; жүйелер мен бұйымдардың әр түрлі технологияларын әзірлеу кезінде Математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдану; өзара алмастыру және техникалық өлшеу саласында жаңа жетістіктерді пайдалану қабілеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Кәсіптік білім беру жүйесіндегі педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Кәсіптік білім беру жүйесіндегі заманауи менеджмент. Педагогикалық менеджменттің ғылым ретінде қалыптасуы. Кәсіптік білім беру мекемелеріндегі басқарудың жүйелік тәсілдері. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі педагогикалық және басқарушылық қызметті ғылыми ұйымдастыру принциптері. Білім беру мекемелерін басқару стратегиясы. ҚР ТжКБ жүйесінде дуалды оқытуды ұйымдастыру және басқару.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіптік оқыту әдістемесі
  Несиелер: 10

  Кәсіптік оқыту дамудың тарихи шолу.Кәсіптік оқытудың міндеттері, мазмұны және процесі. Кәсіптік оқытудың дидактикалық принциптері. Кәсіптік оқыту жүйелері. Кәсіптік оқыту әдістері. Инновациялық әдістер және оқыту түрі. Кәсіптік оқытуда ұйымдастыру формалары. Зертханалық-практикалық сабақтар білім, білік және дағдыны қалыптастырудың негізгі түрі ретінде. Оқу ақпаратын бекіту әдістері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тәрбие процесі тұтас педагогикалық процестің құрамдас бөлігі ретінде. ТжКБ мекемелерінің тәрбие жүйесі. "Тәрбие жүйесі"түсінігі. Кәсіптік білім берудің тәрбие жүйесі тұтас әлеуметтік-педагогикалық құрылым және білім алушылардың әлеуметтенуі мен дамуының мақсатты факторы ретінде. Педагогикалық технология тәрбие жұмысындағы кәсіби шеберліктің элементі ретінде.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Акмеология және педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Акмеология адам тану жүйесінің ғылымы ретінде. Акмеологияның қалыптасу кезеңдері. Кемел тұлғаның дамуын зерттеудегі акмеологиялық тәсіл. Акмеологиялық әдістер, модельдер, технологиялар. Педагогикалық акмеология. Кәсіби құзыреттілікті және оның арнайы түрлерін дамыту. Педагогикалық шеберлік мәні және оның құрылымы. Сөйлеу мұғалімнің негізгі құралы ретінде, оның кәсіптік өзара іс-әрекеті. Педагогикалық қарым-қатынас неберлігі. Педагогикалық такт және мұғалімнің шеберлігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіптік білім беру жүйесіндегі заманауи оқыту технологиялары
  Несиелер: 5

  Білім беру технологияларының мәні және интегралдық сипаттамалары. Оқушыларды кәсіптік оқытуда дараландыру және саралау технологиясы. Тұлғалық-бағдарлы оқыту технологиялары. Оқу ынтымақтастығы технологиясы. Дамыта оқыту технологиясы. Проблемалық оқыту. Модульдік оқыту технологиясы. Оқытудың ақпараттық технологиялары. Қашықтықтан білім беру. Жобалық оқыту технологиялары. Оқытудың кредиттік технологиясы. Оқытудың интегративті технологиясы. Бағалаудың заманауи технологиялары. Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаны қорғау немесе табиғатты қорғау, табиғатты қорғау - адам қызметінің қоршаған ортаға теріс әсерін шектеуге бағытталған шаралар кешені. Ғылыми және технологиялық прогрестің қоршаған биосфераға әсері. Біздің болашақ ұрпақтарымыздың гүлденуі үшін қоршаған ортаны қорғау және жақсарту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіптік педагогикада ғылыми-зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіптік білім берудегі ғылыми зерттеулердің негіздері. Ғылыми мәселе және зерттеу тақырыбы. Ғылыми зерттеудің құрылымы мен кезеңдері. Ғылыми логика негіздері. Ғылыми зерттеудің теориялық негіздері. Ғылыми зерттеудің ұғымдық-терминологиялық аппараты. Ғылыми зерттеудің эмпирикалық әдістері. Ғылыми зерттеу деректерін сандық талдау әдістері. Математикалық статистика әдістері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Өндірістік ортадағы қауіпті факторларды, еңбек процесін ескере отырып, жұмыс орнында, өндірісте, кәсіпорындарда еңбек қорғау; өндірісте, жұмыс орындарындағы, технологиялық өндірістік процестер туралы білімдерін пайдалана отырып, кәсіпорынның еңбек заңнамасының талаптарын, еңбек нормаларын және еңбек қорғау стандарттарын; Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі және еңбек туралы заңнаманың нормаларын қамтитын басқа да нормативтік құқықтық актілері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Педагогикалық қарым-қатынас дағдыларын және индивид пен топты басқару тәсілдерін меңгеру. Колледж оқушыларының жан-жақты тұлға ретінде дамыту. Білім берудің әртүрлі деңгейлерінде білім алушылардың психикалық даму барысын бақылауды жүзеге асыру; Психологиялық-педагогикалық диагностика әдістерін қолдану

 • Код ON2

  Өндірістік проблемаларды анықтау және кәсіби міндеттерді шешу үшін жаратылыстану ғылыми білім негіздері мен әдіснамаларды пайдалану.

 • Код ON3

  Конструкторлық құжаттардың түрлерін оқу және ККБЖ (ЕСКД) стандарттарының талаптарына сәйкес сызбаларды орындау, сызбаларды құрастыру үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдану; Еңбек заңнамасы негізінде және еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрттен қорғау ережелері мен нормаларына сәйкес жұмыстарды орындау.

 • Код ON4

  Статистика, кинематика және динамика заңдары негізінде беріктікке, қаттылыққа, орнықтылыққа конструкция элементтерді есептеу жүргізу. Бөлшектерді, механизімдерді құрастыру

 • Код ON5

  Электр техникалық, электр машиналары мен аппараттарды, электрондық техниканы пайдалана білу және диагностика жүргізу; Агрегаттар мен машиналардың бөлшектері мен тораптарының сапасын бақылау және басқару үшін құралдар түрлерін таңдау.

 • Код ON6

  Қосымша кәсіби білім алу және тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру үшін ағылшын тілін қолдану

 • Код ON7

  Заманауи машиналар мен жабдықтарды, автомобиль көлік құралдарын пайдалану, техникалық сервис кәсіпорындарын жобалау. Сала технологиясы мен ондағы жеке мамандық ерекшеліктерін анықтау; Жұмыс мамандықтары бойынша кәсіби қызметті орындау;

 • Код ON8

  Колледждердің оқу-тәрбие үрдісін басқару; Оқу-бағдарламалық құжаттаманы әзірлеу және оларды білім беру мазмұнын қалыптастыру үшін пайдалану; Колледждердің білім алушыларымен тәрбие жұмысын жүргізу; Колледж оқушыларының зерттеу іс-әрекетінің дағдыларын қалыптастыру.

 • Код ON9

  Колледж оқушыларын даярлау саласына сәйкес теориялық және өндірістік оқыту сабақтарын өткізу; Заманауи оқыту технологияларын қолдана отырып, теориялық және өндірістік оқыту сабақтарын өткізу; Білім алушыларда кәсіби білім мен дағдыларды қалыптастыру; Кәсіби дайындықтың әртүрлі кезеңдерінде оқытуды бақылауды жүзеге асыру;

 • Код ON10

  Экономикалық-құқықтық құбылыстар мен процестердің пайда болуының мәні мен формалары туралы білімді жүйелендіре білу экономикалық және құқықтық құбылыстар мен заңдылықтарды ғылыми тану әдістерін практикада қолдана білу

Top