Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07402 Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар (1 жыл) в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Гидротехникалық құрылымдардың реконструкциясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – СШҚжҚ-ға қойылатын эксплуатациялық талаптарды; СШҚ құрылымдары мен жабдықтардың конструктивті элеметтерінің техникалық сипаттамаларының өзгеруінің негізігі себебін, су шаруашылық объектілерін техникалық күту мен жөндеуді; жүйелер, құрылымдар мен олардың элементтерінің тиімді пайдалану, гидротехникалық құрылымдарды қайта жөндеу (реконструкция) әдістерін үйрету. Су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының технологиясы мен құрылысының негізгі тәсілдері; түрлі құрастырмалы гидротораптарды қайта жаңарту және пайдалану технологиясының ерекшеліктері; құрылыс-монтаждау жұмыстарын бақылаудың негізгі тәсілдері; Су шаруашылығы объектілерінің өндірістік және қосалқы-қосалқы базасын пайдалана отырып құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің әдістемелері мен ерекшеліктері, техникалық схемаларды, калькуляция карталарын жасау кезіндегі нормативтік-техникалық материалдар және т. б. зерделенетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су шаруашылық жүйелері мен құрылымдарын жобалау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты магистранттардың Су шаруашылығы жүйелерін жобалау негіздерін зерделеуі, ондағы әртүрлі гидротехникалық құрылыстардың құрамын тағайындау болып табылады. Су шаруашылығы жүйелерінің әртүрлі түрлерінің құрылымы мен функцияларының негіздері, су шаруашылығы жүйелеріндегі гидротехникалық құрылыстардың құрамы, су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының құрылыстарын жобалаудың міндеттері мен шарттары, Су шаруашылығы жүйелерінің негізгі құрылыстарының параметрлерін негіздеу, Су шаруашылығы жүйелері құрылыстарының гидравликалық есептеулерінің ерекшеліктері және су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарын жобалау әдістері зерделенетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кешендік бас торабының гидротехникалық құрылымдары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-магистранттарға гидротехникалық және мелиорациялық құрылыстың негізгі бағыттары туралы, Су шаруашылығы құрылысындағы нақты міндеттерді шешу үшін алған білімдерін іс жүзінде қолдану туралы түсінік беру. Гидротехникалық құрылыстарды жобалаудың негізгі ережелері мен нормалары, өзен су тораптарын жобалау, салу және пайдалану үшін инженерлік ізденістер мен зерттеулер негіздері, гидротехникалық құрылыстар конструкцияларын жобалау әдістері, гидротехникалық құрылыстардың қоршаған ортаға әсері, су ресурстарын кешенді пайдалануды ескере отырып, өзен гидротехникалық тораптары мен жекелеген құрылыстарды жобалаудың негізгі қағидаттары зерделенетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты күрделі өзгермелі ортада, белгісіз, өзгермелі жағдайда әрекет ететін заманауи ұйымды тиімді басқару тәсілдері мен қағидалары, әдістемесін түсіндіру болып табылады. Пән оқыту барысында менеджменттің теориялық және әдістемелік негіздері, заманауи менеджент дамуында үрдістерді болжалдау мен жалпылау, талдау әдістері; адам ресурсын ынталандыру, потенциалын жақсыарту мен жоғарылату жолдары; басқару мен бақылау қызметі саласында ииновациялық жүйелерді ендіру; компания дамуының тиімділік көздерін анықтау мен талдау;компанияны тиімді басқару негізінде бәсекегеқабілеттілігін қамтамасыз ету сияқты мәселелер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: кәсіби салада магистранттардың шеттілдік коммуникатвтік құзыреттіліктерін дамыту. Лингвистикалық білімдері мен біліктіліктері кеңейтіледі,кәсіби және ғылыми қызметінде қолдану үшін іскерлік ағылшын тілі мен академиялық хаттың лексикасы оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гидротехникалық құрылысты ұйымдастыру және технологиясы
  Несиелер: 4

  Құрылыс өндірісінің технологиялық процестерін жетілдіру және игеру технологиясын, әдістерін; әртүрлі гидротехникалық құрылыстарды салу кезіндегі жұмыстар өндірісінің ерекшеліктерін; тұрғызу технологиясын; материалдық және еңбек ресурстарын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететін гидротехникалық құрылысты ұйымдастыру және технология негіздерін меңгеру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылымдар гидравликасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-сұйықтықтардың тепе-теңдік және қозғалыс заңдары туралы және гидротехникалық құрылыс саласындағы практикалық мәселелерді шешуде осы заңдарды қолдану әдістері туралы білім алу. Ашық ағындардағы негізгі гидротехникалық құрылыстардың мөлшерлерін гидравликалық негіздеу тәсілдері, су шаруашылығының негізгі гидравликалық гидротехникалық құрылыстарының негіздері және құрылыстар негіздерін сүзгілік есептеу негіздері, гидротехникалық құрылыстардың инженерлік гидравликалық есептеулерін орындаудың базалық дағдылары, сондай-ақ гидравликалық құбылыстарды модельдеу әдістері зерделенетін болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су көлік құрылымдарын жобалау
  Несиелер: 5

  Мелиорациялық каналдарды жобалау негіздерін және су тасымалдау жүйелерінің су құбырларын жобалау әдістерін білу. Жер арналарында мелиорациялық арналарды жобалау негіздері, үлкен арналардың, жер арналары мен өзендердің динамикалық тұрақты қималарының гидроморфологиялық сипаттамалары, су жүргізу құрылыстарын есептеу, жер арналарында мелиорациялық арналарды жобалаудың базалық дағдылары; жер арналарында үлкен арналарды жобалау ерекшеліктері мен есептеу әдістері зерделенетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Мақсаты: басқару психологиясының теориялық-әдіснамалық және қолданбалы негіздерін талдау. Міндеттері: әр түрлі ресурстарды басқарудың психологиялық аспектілерін түсіндіру дағдыларын игеру; басқару әдістерін қолдану; кәсіби өсу мен мансаптың практикалық ұсыныстарын әзірлеу. Пән cалыстырмалы-тарихи талдау дағдыларын және басқару психологиясындағы зерттеу перспективаларын қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: басқару қызметінің құрылымы мен негізгі бөлімдері, басқару субъектілері мен объектілері, топтық динамика және басқару, басқару қызметіндегі танымдық процестер, басқару құрылымдарындағы басшылық және көшбасшылық. Оқыту әдістері: кейс-стади, миға шабуыл, өзіндік жұмыс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гидротехникалық құрылысты ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Су шаруашылығы құрылысын ұйымдастыру және салу; қызмет көрсететін шаруашылықтарды өндірістік қамтамасыз ету және жинақтау; ұйымдастыру, жоспарлау және құрылыс жұмыстары бойынша жұмыстар саласында кәсіби дағдыларды алу; жұмыстардың орындалу сапасын қамтамасыз ету. Су шаруашылығы обьектілерінің құрылысын ұйымдастыру мен жоспарлаудың негізгі тәсілдері, әр түрлі компандау гидротораптарының құрылысын қайта құру мен пайдалануды ұйымдастырудың ерекшеліктері, құрылыстың қосалқы-қосалқы базасын жарақтандыру, құрылыс-монтаждау жұмыстарын бақылаудың негізгі тәсілдері, техникалық схемаларды, калькуляция карталарын жасауға арналған нормативтік-техникалық материалдар және т. б. зерделенетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гидротехникалық құрылыстарды ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 4

  Гидротехникалық құрылыстарды жобалау бойынша нормативтік құжаттаманың құрамы мен мазмұнын, Қазақстан Республикасының Су кодексін, жобаланатын объектілерге қойылатын техникалық және технологиялық талаптарды білу; гидротехникалық желі каналдарындағы құрылыстарды жобалаудың негізгі сатылары мен қағидаттарын басқару, су шаруашылығы жүйелерінің құрылыстарын есептеу әдістерін (өткізу қабілетін, бьефтердің түйіндесуін және т. б.) білу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өзендік су тораптарын жобалау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты магистранттардың Су шаруашылығы жүйелерін жобалау негіздерін, олардың жіктелуін және ондағы әртүрлі гидротехникалық құрылыстардың құрамын белгілеуін зерделеу болып табылады. Су тораптары мен бөгеттердің негіздері, гидротехникалық құрылыстардың тораптары, бөгеттер, олардың мақсаты мен сыныптамасы, жер бөгеттері, жер бөгетінің негізгі элементтерін құрастыру, жер бөгеттері еңістерінің орнықтылығы, жер және тас бөгеттеріндегі Су ағызу және су өткізу құрылыстары, су тарту құрылыстары мен тұндырғыштар, реттеуші құрылыстар, реттегіштердің мақсаттары мен түрлері, су құбыры және жапсарлас құрылыстар зерделенетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON3

  Гидротехникалық құрылыстарды жобалау, салу және пайдалануда, сонымен қатар су шаруашылығы жүйелерін кешенді іске асыру кезінде гидравликаның негізгі заңдарын қолдану.

 • Код ON1

  Басқару қызметінің мазмұны мен нысандарының әлеуметтік-психологиялық талдауы және диагностикалаудың заманауи әдістерін қолдану

 • Код ON2

  Геологиялық, гидрогеологиялық және гидрологиялық зерттеулер негізінде гидротехникалық құрылысты ұйымдастыру мен технологиясын жоспарлау

Top