Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01709 Ағылшын тілін меңгерген шығыс тілі мұғалімі в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Пәнді оқытуда АКТ және сандық білім беру ресурстарын қолданады;
 • Пәннің және пәнаралық сфераның негізгі заңдарының тұжырымдамалық және теориялық негіздерін түсінеді және интеграциялайды;
 • Білім алушылардың сыни ойлауын, шығармашылыққа ұмтылысын, бірлескен мәселелерді шешуді дамыту мақсатында ғылымдар жүйесіндегі пәннің қазіргі жағдайын, орны мен құндылықтарын талдайды;
 • Таңдалған пәндік мақсаттарға сәйкес білім жетістіктерін критериалды бағалауды және диагностиканы қолданады;
 • Ұжымдық іс-әрекетте, тұлғааралық қарым-қатынаста, тиімді жұмыста коммуникативті құзыреттілікті көрсетеді;
 • Академиялық адалдық мәдениетін сақтай және түсіне отырып, меңгерілген ақпаратқа сүйеніп, білімді іс жүзінде қолданады;
 • Ғылым мен әдіснаманың соңғы жетістіктеріне сүйене отырып, лингвистикалық заңдылықтарды дамытудың теориялық мәселелерін тұжырымдайды,академиялық жазу әдістерін біледі және оларды танымдық әрекеттерді белсенді меңгеруде, өзін-өзі дамытуда, білімін жетілдіруге орынды қолданады;
 • Оқушының жеке дамуына ықпал ету, өмір бойы оқуға бағытталған білімді дамыту модельдерін көрсетеді;
 • Көркем шығармаларда бейнелік және көркем экспрессивтілік тудыру үшін қолданылатын тілдік құралдарды анықтайды, шығарманың идеялары мен пафосын ұлттық мүдделер тұрғысынан талдайды;
 • Оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттеріне, оқушылардың күтілетін нәтижелері мен физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес инновациялық технологияларды қолданады;
 • Белгілі бір мәселелерді талқылау үшін әлеуметтік, академиялық және кәсіби ортада байланысқа түседі;әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру дағдыларын меңгерген.
 • Өзінің идеялары мен іс-әрекеттеріне және басқалардың пікірлеріне қызығушылыққа негізделген сыни және жүйелі ойлауды дамытады;
Top