Жаңа білім беру бағдарламасы

6B03103 Әлеуметтану және әлеуметтік-мәдени модернизация в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • ОН5 – гуманитарлық, әлеуметтік ғылымдардың жүйеленген теориялық және әдіснамалық білімдерін суреттейді, мамандарды жалпы ЖОО даярлауды біріктіретін инновациялық идеяларды бастамашылық етеді;
  • ОН3 – әлеуметтік-саяси үдерісті мемлекеттік басқару институттары қызметінің теориялық және қолданбалы аспектілерін талдайды, оқуды одан әрі өз бетінше жалғастыру үшін сараптамалық-талдау және практикалық қызметтің кешенді құралдарын пайдаланады;
  • ОН7 – этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды және әлеуметтік-мәдени құрылымның ерекшеліктерін ескере отырып, Көпмәдениетті және көпэтникалық ортада кәсіби қызметті ұйымдастырады;
  • ОН8 – өзгермелі еңбек нарығына жалпы және жалпы ғылыми әдістерді пайдалана отырып, мемлекеттің қазіргі заманғы идеологиясын талдайды, академиялық адалдық қағидаттарын сақтайды және мәдениетін қолдайды.
  • ОН6 – кәсіби салада осы процесте туындайтын қауіптер мен қауіптерді сезіне отырып, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын сақтай отырып, қазіргі заманғы ақпараттық базаларды пайдаланады;
  • ОН4 – мемлекеттік идеологияның талаптарына сәйкес жеке тұлғаның дамуына бағытталған ішкі факторлардың әсерін ескере отырып, әлеуметтік процестердің даму тенденцияларын әлеуметтанулық түсіндіруді қалыптастырады;
  • ОН1 – кәсіби этика қағидаттарын сақтайды, практикалық қызметте бақылау-өлшеу құралдарын, қоғамның әлеуметтік Ұйымы жүйесінің даму үрдістерін және Мемлекеттік әлеуметтік саясаттың нормативтік заңнамалық базасын біледі;
  • ОН2 – мемлекеттік және басқа да тілдерде табысты және жағымды іскерлік қарым-қатынас жасай алатындығын көрсетеді, зерттеу қызметі мен академиялық жазу әдістерін көрсетеді;
Top