Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06110 Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Математика
  Несиелер: 4

  Пәннің теориялық курсы жоғары математиканың негізгі ұғымдарын және олардың осы пән шеңберіндегі қосымшаларын зерттеуге арналған. Курс техникалық ЖОО-да классикалық математиканың іргелі ұғымдарын,заңдарын және теорияларын зерттеуге бағытталған. Математикалық интуицияның, математикалық мәдениетті тәрбиелеудің дамуына, нақты міндеттерді шешу үшін зерделенген әдістер мен әдістерді қолдана білуіне, сайып келгенде - ғылыми дүниетанымды қалыптастыру және логикалық ойлау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • "Мәңгілік Ел" құндылықтары мен Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  болашақ мамандардың ұлттық білім беру үрдісінің мәнін «Мағлылық Әл» және «Рухани Загыру» ұлттық идеясының контекстінде анықтау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Қазіргі физика ғылым ретінде жалпы адамзаттық мәдениеттің маңызды жетістігі болып табылады. Оқу кезінде модельдермен операция жасау физика дерексіз ойлау, бөлу қабілетін қалыптастырады математикалық аппаратты кеңінен қолдану қатаң ғылыми әдіске үйретеді. Кез келген бейіндегі заманауи маман практикада әр түрлі механизмдер, аспаптар мен зерттеу әдістері көп кездеседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электроника
  Несиелер: 5

  Электроника-Электротехниканың бөлімі, электр немесе электронды ағындарды басқару негізінде жұмыс істейтін басқа заряженных_частиц мұндай құрылғылар ретінде электронные_лампы немесе жартылай өткізгіш аспаптар. Жалпы жағдайда электроникадағы жүйелер қабылданды цифрлық және аналогты болып бөлу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмизация және бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Пәнді оқытудың негізгі мақсаты студенттерді есептерді шешуде заманауи компьютерлік техниканы тиімді пайдалануға дайындау болып табылады. Python, С, Java және т. б. сияқты жоғары деңгейдегі тілді оқыту арқылы, студенттердің әдістер мен құралдарды, сондай-ақ бағдарламалау негіздерін игеруі және оларды таңдаған мамандығына белсенді қолдануға дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Oперациялық жүйелер
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – студенттердің заманауи операциялық жүйелердің теориялық біліміне ие болуы, олардың мақсаты, қызметі, құрылымы және жұмыс принциптері. Негізгі назар Windows және UNIX (LINUX) ОЖ-ны зерттеуге бөлінеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Технологиялық бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-программалау технологиясының жалпы принциптері мен қазіргі заманғы әдістерін меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пән мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, құқық жүйесі мен көздері, азаматтық, еңбек және қылмыстық құқық институттары туралы білім береді. Білім жүйесін қалыптастыру және осы негізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет ұғымын қалыптастыру, осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды дайындау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі І
  Несиелер: 4

  Білім берудің алдыңғы сатыларында қол жеткізілген шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін арттыру және студенттердің шетелдік әріптестермен қарым-қатынас жасау кезінде жалпы-тұрмыстық және кәсіби қызметтің түрлі салаларындағы әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешу үшін коммуникативтік құзыреттіліктің қажетті және жеткілікті деңгейін меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы мақсаттарға арналған тіл
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты студенттердің коммуникативтік-интермәдениетті әрі қарай жетілдіру және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады. Арнайы мақсаттар үшін шет тілін оқыту болашақ кәсіптің ерекшеліктерімен ұштасатын оқытылатын тілде оқитын оқушылардың қажеттіліктерін есепке алуды; тіл мен сөйлеудің грамматикалық жүйесі туралы, нормативтік және функционалдық грамматика туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруды, жалпы кәсіптік салада коммуникативтік құзыреттілікті меңгеруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Корпоративтік және кәсіпкерлік құқы
  Несиелер: 5

  Студенттердің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде туындайтын қатынастарды реттейтін құқық саласы ретінде кәсіпкерлік құқық саласындағы негізгі теориялық түсініктері мен бірқатар практикалық дағдыларын қалыптастыру; жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың құқықтарының пайда болу, жүзеге асыру және қорғау, сондай-ақ Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерін мемлекеттік реттеу ерекшеліктері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік ағылшын тілі ІІ
  Несиелер: 5

  "Мамандандырылған" оқу курсы студенттерге өз профилінің кәсіби терминологиясын оқып, дұрыс қолдануға, оқу дағдыларын жетілдіруге, ғылыми және арнайы лексиканы жинақтауға, кәсіби мәтіндерде қолданылған грамматикалық құрылымдарды меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • MathLAB ортасында визуалды модельдеу
  Несиелер: 5

  To teach students the principles and methodology of constructing mathematical models of complex systems, the implementation of these models using the modern computing environment MatLAB.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік модельдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Технологиялық кәсіпкерлік және cтартаптар
  Несиелер: 5

  Білім алушылар топтарға жиналады және командалар жобаларды жасайды. Курс студенттерге өздерінің ат-құзыреттілігін, командалық жұмысын және Бизнес-дағдыларын дамытуға көмектесу үшін арналған. Оқыту бағдарламасы идеядан бастап, өнімнің нарыққа шығуына дейін стартап құру процесін қамтиды

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандық экономика
  Несиелер: 5

  Заманауи коммуникациялық технологиялар кәсіпорынның және әртүрлі қызмет түрлерінің ұйымдық-бизнес процестерінің кең көлемін, өлшемдері мен заңды нысандарын іске асыруға көмектеседі. Кәсіпорынның басқа шаруашылық субъектілерімен өзара әрекеттесуін және олардың микро деңгейде жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелер ажырамас болып келеді, сондықтан цифрлық технологиялар саласындағы экономист кадрлар даярлау деңгейіне қойылатын талаптар тұрақты түрде артып келеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілінде іс жүргізу
  Несиелер: 4

  Іс жүргізуді ұйымдастыру принциптерін зерделеумен, жұмыс уақытын жоспарлаумен және құжат ағынын басқарумен, сондай-ақ ағылшын тілінде іскерлік хат-хабарлармен жұмыс істеу түрлері, нормалары мен ережелеріне байланысты мәселелер шеңберін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Реляциялық деректер қоры
  Несиелер: 4

  Деректер базасын жобалау, әзірлеу және басқаруда студенттерге білім мен дағдыларды үйрену

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • JavaScript Web-бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Веб-дизайн және веб-әзірлеу тәжірибелерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы бағдарламалау тілдері
  Несиелер: 5

  Қазіргізаманғыпрограммалықтехнологиялардыпайдаланаотырып, сенімді, жоғарысапалыбағдарламалыққамтамасызетудіәзірлеудетеориялықжәнепрактикалы��дағдылардықалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • IOS мобильді қосымшасы
  Несиелер: 4

  Objective-C бағдарламасында бағдарламалау негіздерін үйрену және практикалық мәселелерді шешу үшін MacOS үшін ақпараттық технологияларды дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мобильді құрылғыларға арналған қосымша
  Несиелер: 4

  Мобильді операциялық жүйелер үшін бағдарламалық өнімдерді кәсіби дамытуға студенттерді дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі ІІІ
  Несиелер: 4

  Курс академиялық жазу нормаларын меңгеруді, сыни талдау дағдыларын дамытуды, ғылыми шолуларды, аннотацияларды дайындауды, жүргізілетін зерттеулер тақырыбы бойынша рефераттар мен библиографияларды құрастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • АТ өңдеу стандартизациясы
  Несиелер: 4

  Сапалы бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және стандарттау туралы негізгі түсінік беру ақпараттық технологияларды дамытудың маңызды компоненті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • РНР тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқыту мақсаты - студенттерге PHP бағдарламалаудың практикалық дағдылары мен принциптерін үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес - информатика
  Несиелер: 5

  Қаржы-экономикалық саладағы қазіргі ақпараттық жүйелердің құрылымымен және оларды экономикалық және қаржылық міндеттерді шешу үшін қолдану тәсілдерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Программалық құралдарды өңдеу және стандарттау
  Несиелер: 4

  Сапалы бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және стандарттау туралы негізгі түсінік беру ақпараттық технологияларды дамытудың маңызды компоненті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер қорын басқару жүйесі
  Несиелер: 4

  Пәндерді меңгеру мақсаты - студенттердің мәліметтер базаларын жобалау, әзірлеу және басқару саласындағы білімдері мен дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Java тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Java-да объектілі-бағытталған бағдарламалау саласында теориялық идеяларды және тәжірибелік дағдыларды дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік ақпараттық ресурстар және желілер
  Несиелер: 5

  Студенттерді негізгі ақпараттық құрылымдар мен операциялық жүйелердің анықтамалары, жіктемесі мен сипаттамаларын таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Масштабтау желілері (Cisco)
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желілердің жұмыс істеуі, компьютерлік желілерді пайдалану тиімділігінің көздерін түсіну, компьютерлік желілерді тиімді пайдалану әдістері мен құрастыру құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математический анализ
  Несиелер: 5

  Қарапайым дифференциалдық теңдеулер және практикалық дағдылар саласында қазіргі заманғы теориялық білімдерді қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық логика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты алгебра, есептерді есептеу, негізделген логика және предикат есептеу, логикалық ойлауды қалыптастыру, дерексіз ойлауды дамыту, математикалық логиканың аппаратты меңгеруіне азаяды. Математикалық логиканы оқып үйрену, шын мәнінде, қазіргі заманғы математикалық тілмен танысады, яғни кез-келген ғылымның тілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дифференциал есептеулер
  Несиелер: 5

  Кәдімгі дифференциалдық теңдеулер саласындағы қазіргі теориялық білімдерді қалыптастыру және қарапайым дифференциалдық теңдеулердің негізгі түрлерін шешудегі практикалық дағдыларды қалыптастыру, студенттерді математикалық модельдеу дағдыларымен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік ағылшын тілі ІV
  Несиелер: 5

  Кәсіби қарым-қатынас үшін ағылшын тілін қолданудың практикалық дағдыларын дамыту; грамматиканы меңгеру және сөйлесу дағдыларын белсендіру, Арнайы бизнес терминологиясын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Маршруттау негіздері және коммутация
  Несиелер: 5

  Құрылыстың теориялық негіздерін зерттеу және ақпараттық-коммуникациялық жүйелер мен желілердің жұмыс істеуін ұйымдастыру, сондай-ақ ақпараттық проблемаларды шешу үшін оларды тиімді пайдалану жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаһандық және халықаралық коммуникация
  Несиелер: 5

  Студенттерді мәдениетаралық коммуникацияның нормаларымен, ережелерімен және стилдерімен таныстыру; болашақ мамандардың коммуникативтік құзыреттілігінің негіздерін қалыптастыру; оларды мәдениетаралық интеграция жағдайында кәсіби іс-әрекетке (ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-басқару, өндірістік және әлеуметтік-технологиялық) дайындау; мәдениетаралық коммуникация процесі, әлемнің мәдени қабылдауының алуан түрлілігі туралы түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Желілер және таратылған есептеу
  Несиелер: 5

  Бөлінген есептегіш жүйелерде есептеуді ұйымдастыру және осындай жүйелерді құру үшін білім мен дағдыларды игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кодтау теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл салаға жүйелі түрде кіріспе практикалық қосымшалар болған немесе қолданған маңызды салаларды терең таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ДҚ жобалау
  Несиелер: 5

  Деректер базасын құрудың теориялық негіздері, деректер бойынша негізгі операциялар, деректерді іздеу және өңдеуді ұйымдастыру әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректер базасы және клиент-сервер қосымшалары
  Несиелер: 4

  Клиент-серверлік сәулет жүйелерінде корпоративтік деректерді сақтау және талдау технологиясын меңгеру. Бағдарламалық жасақтама жасау және көпмақсатты дерекқорларды басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелер мен желілер
  Несиелер: 4

  Болашақ мамандарды компьютерлік желілердің жұмыс істеу мүмкіндіктері мен қағидаттары туралы білімі мен идеясын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздіктің негіздері
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандарды компьютерлік желілердің жұмыс істеу мүмкіндіктері мен қағидаттары туралы білімі мен идеясын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IT-жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Іске асыру тұрғысынан кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруды қамтамасыз ету Қолданбалы процестерді автоматтандыру және ақпараттандыру бойынша жобалау жұмыстары және ақпараттық технологияларды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стандартты қолдану IT-менеджменті
  Несиелер: 5

  Студенттердің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде, бағдарламалық өнімдерді өндіретін кәсіпорындарда, оларды іске асыратын кәсіпорындарда, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді тұтынатын кәсіпорындарда экономикалық ақпараттық жүйелерді басқаруды ұйымдастыру туралы теориялық білімдерін алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ASP.NET негізіндегі қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 4

  Модельдеу және дамыту дағдыларын дамыту aspx технологиясын қолданатын сайттарды, дерекқорларды басқаруды, файл серверлерін, WEB негізіндегі клиенттік-серверлік ақпараттық жүйелерді әзірлеуге арналған құралдарды сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Алгебра және геометрия
  Несиелер: 5

  Бір және бірнеше айнымалы функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептеулер негіздерін, дифференциалдық теңдеулер теориясы мен сериясын, математикалық модельдерді құрастыру және зерттеу әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік желі
  Несиелер: 4

  Болашақ мамандарды компьютерлік желілердің жұмыс істеу мүмкіндіктері мен қағидаттары туралы білімі мен идеясын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Желілік ДҚ
  Несиелер: 4

  Қазіргі заманғы жоғары деңгейлі программалау тілдерінің негізіндегі түсініктерді студенттердің түсінуін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Microft .NET Framework - қосымшаларды өңдеу қоры
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы жоғары деңгейлі программалау тілдерінің негізіндегі түсініктерді студенттердің түсінуін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздіктің әдістері мен құралдары
  Несиелер: 4

  «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» пәнінің мақсаты Студенттердің мағынасы, мақсаттары мен міндеттері туралы білімі мен идеяларын қалыптастыру ақпаратты қорғау, қорғалатын ақпараттың тән қасиеттері, негізгі ақпараттық қауіп-қатерлерді, қорғаудың қолданыстағы (бар) бағыттарын және модельдерді, стратегиялар, әдістер мен ақпаратты қорғау ережелерін құру мүмкіндіктерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ДҚ әкімшіліктендіру
  Несиелер: 4

  Дерекқорды әзірлеу және басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АТ-да қорғау технологиялары
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздікті бұзу себептерін зерттеу Қауіпсіздік саясатының тұжырымдамасы. Қауіпсіздік саясатын іске асыру және қамтамасыз ету. АТ қауіпсіздік техникасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғаудың инженерлік-техникалық жүйелер
  Несиелер: 4

  Осы пән шеңберінде студенттер қорғалған ақпарат түрлері, көздері және тасымалдаушылары, техникалық ақпараттардың түрлері, ақпаратты қорғау тиімділігінің мониторингі түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  ОН1 - Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті;

 • Код ON2

  ОН2 - Таным, оқыту және рефлексия әдістері мен құралдарын интеллектуалдық даму, мәдени деңгейін арттыру, кәсіби құзыреттілік, адамгершілік және физикалық өзін-өзі жетілдіру үшін қолдана білу;

 • Код ON3

  ОН7 - Программалау тілдерінде есептерді шешудің математикалық әдістері мен алгоритмдерін таңдай білу, Физикалық процестерді және Электрондық схемалар жұмыстарын орындау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON4

  ОН8 – Процедуралық және объектілі-бағытталған бағдарламалау тілдерін, бағдарламаларды өңдеу және жөндеу дағдыларын, сондай-ақ заманауи операциялық жүйелердің негіздерін меңгеру.

 • Код ON5

  OH9 -Құқық саласындағы теориялық білім мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты дамытудың негізгі процестері, оның ұлттық, өңірлік және жаһандық деңгейлердегі нақты көріністері

 • Код ON6

  ОН10 - Электрондық кестедегі деректерді талдау құралдарын пайдалана отырып, бизнестегі сандық технологияларды білу және түсіну

 • Код ON7

  ОН11 -кәсіби қызметте шетел тілінің нормаларын және шет тілінде грамматикалық, ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеру

 • Код ON8

  ОН12- Бағдарламалау және модельдеу саласында алгоритмдік және бағдарламалық шешімдерді әзірлеу дағдыларын қалыптастыру

 • Код ON9

  ОН13- Статистикалық талдау және болжау әдістерінің дамуы мен қолданылуына талдау жасау.

 • Код ON10

  ОН14- Деректер қорының түсінігін, SQL құрылымдық сұраныстарының тілін, Framework Class Library(FCL) ASP есімдерінің кеңістігін және кластарын, WEB-пен жұмыс істеу кластарын талдау және ықтималдық теориясы мен математикалық статистика туралы түсінікке ие болу.

 • Код ON11

  ОН15- Мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды әзірлеу саласында бағдарламалық әзірлеу стандарттарын қолдану және қазіргі заманғы ДҚБЖ-да деректер базасының объектілерін құру

 • Код ON12

  ОН16- Компьютерлік желілердегі сұраныстар ағынын зерттеу модельдері мен әдістерін, есептеу желілері мен телекоммуникациялардың құрылымын қалыптастыру

 • Код ON13

  ОН17- Ат-жобаны басқаруды жобалау әдістемелерімен, заманауи компьютерлік желілердің технологияларымен және ақпаратты криптографиялық түрлендіру құралдарымен танысу

Top