Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07109 Электр энергетикасы в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Мемлекеттік, жергілікті, өңірлік, шетелдік мекемелер үшін персоналды басқарумен, электр энергетикасы бойынша жаңа техника мен технологияларды жобалаумен және енгізумен байланысты жобалау-конструкторлық және ұйымдастыру-басқару қызметіне жоғары білікті түлектерді даярлау, сондай-ақ жоғары оқу орындары мен колледждер үшін ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M099 Энергетика және электр техникасы
 • Электр энергетиканың ғылыми-техникалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән электр энергиясын алу, беру, бөлу және тұтыну процесінің қазіргі жағдайы мен перспективаларын зерттейді, сонымен қатар энергетика құрылымы мен жұмыс істеуін және аймақтардың энергиямен қамтамасыз етілуін қарастырады. Жаңартылатын энергия ресурстарын пайдалану, экологиялық және экономикалық тиімсіз энергия көздерін алмастыру және энергия үнемдеуді орталықсыздандыру мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр желілері мен жүйелерін пайдаланудың негізгі мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс энергетикалық басқарудың барлық иерархиялық деңгейлеріндегі электр желілері мен жүйелерін пайдалануға, есептеу принциптеріне, жобалауға және олардың электр жабдықтарын пайдалануға байланысты мәселелермен танысу, сонымен қатар энергетикалық объектілерді диспетчерлік басқару дағдыларын және апаттық жағдайлардағы диспетчерлердің іс-қимылдарын меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЭЕМ-де электр энергетикалық жүйелердің элементтерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Курс заманауи бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, әртүрлі электр техникалық жүйелерді моделдеу саласындағы дағдылар мен білімді меңгеруге, CAD-жүйелермен жұмыс істеу негіздері бойынша білімді жетілдіруге және энергетикалық жүйелер элементтерінің математикалық модельдерін әзірлеуге, электр техникалық құрылғылар компоненттерінің схемаларын реадкирлеуге, ғылыми зерттеулердегі ұқсастықтар мен моделдеуді зерделеуге, эксперименттік зерттеулер нәтижелерін графикалық өңдеу әдістеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергияны үнемдеу, энергия менеджменті және энергия аудиті
  Несиелер: 5

  Энергетикалық аудит энергияны үнемдеу резервтерін анықтау, энергия үнемдеу бағдарламасын әзірлеу және энергия үнемдеу шараларына инвестициялардың мөлшерін анықтау мақсатында белгілі бір өндірістің энергия тұтынуын кешенді зерттеу болып табылады. Пәнді оқытудың мақсаты-энергияның әртүрлі түрлерін беру және тұтыну кезінде ұтымды пайдалану әдістері мен құралдарын зерттеу; өнеркәсіптік кәсіпорынның энергетикалық жабдықтарын, конструкцияларын және энергиямен жабдықтау схемаларын пайдалану тиімділігін арттыру, энергетикалық зерттеулер жүргізудің теориясы мен практикасын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр энергетикасындағы сенімділікті талдау және бағалау әдістері
  Несиелер: 5

  Курс электр энергиясын ұтымды пайдалану және өнеркәсіптік кәсіпорынды электрмен жабдықтау жүйесіндегі энергия шығынын азайту, сондай-ақ тұтынушыларды нормаланған сапада, сенімділікте және үнемділікте электр энергиясымен қамтамасыз ету әдістері мен техникалық шешімдерінің негізгі ұғымдарын зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергетикалық құрылғылар мен жүйелердегі үрдістерді математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Курс электр энергетикалық есептерді шешуде қолданылатын негізгі математикалық әдістерді зерттеуге бағытталған. Электр жүйелерінің тұрақты және өтпелі режимдерін есептеу үшін алгоритмдер мен математикалық модельдер сипатталған. Компьютерлердегі есептерді шешудің мысалдары қарастырылған, сонымен қатар жұмыс режимдері мен параметрлерін оңтайландыру үшін электродты су жылытқыштар мен бу генераторларын математикалық модельдеуді қолдану қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Білім алушылардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады. Сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Ғылымға және ғалымдарға қажеттілік күшейіп отырған қазіргі заманда бұл пәнді зерттеу қоғам үшін де, жас ізденуші үшін де аса маңызды. Арнайы философиялық талдау пәні болып табылатын ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылықтары және ғылымның білімнің құрылымы, ғылымның мамандық және әлеуметтік институт ретіндегі ерекшеліктері, ғылыми ізденіс жүргізу әдістері, ғылымның қоғам дамуындағы рөлі туралы білім қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Педагогикалық ғылымды және оның адам ғылымы жүйесіндегі орны, білім берудің қазіргі заманғы парадигмасы, Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесі, білім беру және маманның жеке басын қалыптастыру және білім берудегі басшылықты қарастырады. Педагогикалық ғылымның әдістемесі, білім беру әдістері мен формалары туралы мәлімет беріледі. Оқытушының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігін ашуға ықпалы. Пән оқыту теориясы, білім мазмұны, оқу үдерісін ұйымдастыру, СӨЖ ұйымдастыру білімдерді қалыптастырады. Жаңа білім беру технологиялары, оқыту материалдарын құрастыру технологиясы туралы ұғымдарды қалыптастырады. Ғылыми жұмыс теориясы, СҒЗЖ туралы білімдерін дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - болашақ магистрдың кәсіби қызметінде ағылшын тілін белсенді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдете білу. Магистранттың дағдыларын дамытудағы негізгі принциптер: - ғылыми ақпарат алу және беру үшін мамандық бойынша ағылшын тіліндегі әдебиеттерді оқу; - Аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі алынған ақпаратты тіркеу; - магистрлік мамандығына және ғылыми жұмысына байланысты тақырыптар бойынша ағылшын тілінде әңгіме жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді. Курс заманауи іскерлік адамның қызметінде этикет туралы, менеджердің коммуникативті құзыреттілігі, басқарушылық қызметтегі эмоционалды және ерікті күйлері туралы және қызметті басқара білу туралы қабылеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Энергияны үнемдейтін асинхронды электрлік жетек
  Несиелер: 6

  Асинхронды қозғалтқыштардың математикалық сипаттамалары мен модельдері. Қоректендіру кернеуінің айнымалы жиілігі кезіндегі асинхронды қозғалтқыштың орын басу сұлбалары. Реттелетін асинхронды электр жетектерін энергияны көп қажет ететін технологиялық үрдістерде қолдану. Жетектің және жетек жүйесінің өзара әрекеттесу сипаттамалары. Электр жетектердің энергетикалық көрсеткіштері. Энергияны тұтынуды азайту жолдары. Жиілікті түрлендіргіш – асинхронды қозғалтқыш (ЖТ-АҚ) режимдерін оңтайлау. Қосынды шығындарды минимум бойынша оңтайлау. Асинхронды электр жетектердің орнатылған режимдегі реактивті қуат. Асинхронды электр жетектердің өтелі жұмыс режимі. Технологиялық талаптарды қамтамасыз ету. ЖТ-АҚ ақырын қосу. «Энергияны үнемдейтін асинхронды электржетек» оқу пәнінің мазмұны күштік түрлендіргішті электронды қондырғы базасындағы заманауи микропроцессорлы басқару жүйесі бар электр машиналары мен электр жетектері аумағындағы кәсіби білімдерін жүйелі баланыстыруды қамтиды. Электр жетегінің энергетикалық көрсеткіштерін есептеу әдістері мен энергияны үнемдейтін асинхронды электр жетегін тұрғызуға көп көңіл бөлінген. Өзіндік жұмыстарға арналған мысалдар мен есептер келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жел энергетикасы дамуының заманауи мәселелері
  Несиелер: 6

  Жел энергетикалық ресурс ретінде. Жел энергиясының климаттық сипаттамалары. Желдің энергетикалық сипаттамалары. Қазақстанның региондары бойынша жел энергиясы ресурстарының таралуы. Желэнерге-тикалық қондырғыларын жіктеу. Желэнергетикалық қондырғылардың теориясы. Желқондырғысы өндіретін қуат пен энергия. Желқондырғылары қиыстырмасының элементтері. ЖЭҚ электр жалғауларының басты сұлбалары. Тораптық ЖЭҚ сұлбалары. ЖЭС электр жалғауларының сұлбалары. Желдизельдік жүйелер. Кіші желқондырғылары және оларды пайдалану. Желэнергетикасының экономикасы. Адам тіршілігі ортасына ЖЭС әсерінің қолайсыз нышандары және оларды бағалау. Желэнергетикасының экологиялық артықшылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр энергетикасындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді энергетика саласындағы ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық жұмыстарға дайындауға бағытталған және келесі мәселелерді қарастырады: ғылыми зерттеудің негізгі кезеңдері, зерттеу қызметінің психологиялық ерекшеліктері, өнертапқыштық мәселелерді шешу алгоритмдері, электр энергетикасындағы модельдеу, критериалды талдау, статистикалық талдау, ғылыми зерттеулердегі болжау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 7

  Жобаларды басқару әдістерінің даму тарихымен таныстырады; жобаның тұжырымдамасын әзірлеу, оны құрылымдау және бағалау бойынша шешімдер қабылдаудың әдістемелік тәсілдерін зерттейді; жобаның өмірлік циклінің түрлі сатыларында жоба менеджерінің рөлін және функцияларын меңгеру; жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық нысандары және оларды әзірлеу, оңтайландыру әдістерімен таныстырады. Нарық жағдайында агро өнеркәсіптік кешеннің сферасы жүйесінде білім алушыларды даярлау. Экономикалық ойлау, кәсіпкерлік қабілетті, нарықта өзінің орнын табу, өз ісін ашу, жеке кәсіпорын ұйымдастыру және тиімді басқару іскерлігін қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Конфликтология
  Несиелер: 4

  Қайшылықтарды басқарудың негізгі категорияларын, қайшылықтар типологиясын, қайшылықтарды басқару технологияларын қарастырады. Қайшылықтар кезіндегі тұлғаның мінез-құлқы теориясы, қайшйлйқтар кезіндегі тиімді қарым-қатынас және ұтымды мінез-құлық технологиялары. Қайшылықтарды шешу үшін келіссөздер психологиясы, қайшылықтарды реттеу технологиясы ретінде медиация туралы түсінік қалыптастырады. Қоғамдағы қайшылықтар, ұйымдардағы қайшылықтар, қайшылықтар мен стресс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз етудің заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән энергетика саласында және онымен байланысты салаларда кең ой-пікір мен білімді қалыптастыруға, оның даму кезеңдеріне, қоғам үшін, жер планетасының әрбір тұрғыны үшін оның дамуының оң және теріс салдарын түсінуге бағытталған, бұл энергия ресурстарын әзірлеу, тасымалдау және тұтыну кезінде неғұрлым тиімді іс-шараларды таңдауға мүмкіндік береді, магистранттарда Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету саласында жұмыс істеу кезінде теориялық және нормативтік-техникалық базаны қалыптастыруға

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жарықтандырудың энергияны үнемдеу жүйелері
  Несиелер: 6

  Жарықтандыру жүйелеріндегі энергия үнемдеудің негізгі бағыттары. Энерготиімділікті жарық көздері және олардың жүргізу-реттеу аппараттары, энергия үнемдейтін жаңа жарықтандыру аспаптары. Жарықтандырудың тиімді жүйесін және жарықтандыруды басқару жүйелерін таңдау. Энергия үнемдейтін жарықтандыру қондырғыларын пайдалану. Ұсынылып отырған пән жарықтандыру жүйелерінің энерго-тиімділігін арттыруын жүйелі түрде шешуді көздейді. Қазіргі заманғы жарықтандырудың энергия үнемдеу қондырғылардың техникалық мінездемелері, пайдаланудың тиімділігі, пайдалану ауқымдылығы (масштаб) және жобалау әдістері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалдарды электрлік-физикалық және электрлік-химиялық өңдеу тәсілдері
  Несиелер: 6

  Электрлік технология – электр энергиясын тікелей немесе алдын ала энергияның басқа түріне айналдырумен пайдаланатын өндірістік үрдістерді орындау амалдарын, тәсілдерін және құралдарын оқып игеретін ғылым мен техниканың саласы. Электрлік технологияның арнайы түрлерінде өндірістік үрдістерде әртүрлі электрлік және магниттік құбылыстар пайдаланылады. Модульде қарастырылатын мәселелер: материалдарды электр тогымен өңдеу: электр тогының технологиялық қасиеттері мен байқалулары, олардың ерекшеліктері мен пайдалану облыстары; электр-импульстік, электрондыионды және ультрадыбыстық технологиялар: ерекшеліктері, қондырғылары, олардың құрылысы, жұмыс істеу принципі, техникалық мүмкіншіліктері мен даму болашақтары, тиімді пайдалану облыстары мен амалдары; материалдарды магниттік өңдеу, магниттік өрістің сипаттамалары мен технолгогиялық қасиеттері, магниттік өңдеу қондырғылары, олардың құрылысы, әрекет ету принципі, тиімді пайдалану облыстары мен амалдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Технологиялық жабдықтарды басқарудың заманауи жүйелері
  Несиелер: 5

  Технологиялық үрдістерді басқару кезінде технологиялық жабдық немесе материалдық өнімді өндіру үрдісі басқару объектілері болып табылады. Берілген техникалық және техникалық-экономикалық өлшемдер бойынша технологиялық жабдықты мақсатты басқару технологиялық процесті басқару жүйесімен қамтамасыз етіледі. Пәннің мақсаты магистрантты электр энергетикасында жабдықтарды басқарудың заманауи жүйелерін есептеу және қолдану негіздерімен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес шешімдерді модельдеу
  Несиелер: 4

  Компьютерде математикалық үлгіні құру және шешу арқылы бастапқы мәселені ресімдеуден бастап, басқару шешімін қалыптастыру мен талдау процесімен танысу. Математикалық модельдер құру және шешу дағдыларын қалыптастыру және осы шешімдерді компьютерде талдау. Басқару шешімдерін таңдаудағы өндірістік, көліктік және қаржылық үлгілерді қарастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электрлік энергетикадағы сенімділік
  Несиелер: 6

  "Электр энергетикасындағы сенімділік" пәнін меңгерудің мақсаты: техникада қазіргі заманғы сенімділік теориясы және оның әдістерін электр энергетикалық жүйелерде қолдану туралы білім алу болып табылады Электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділігін, оның элементтерінің сенімділігі көрсеткіштері бойынша есептеу әдістері және электрмен жабдықтауды бұзудан болатын қосымша залалды анықтау әдістері ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Cәулелендіруге және қосымша жарықтандыруға арналған электр қондырғылары
  Несиелер: 6

  Курс ауылшаруашылық өнімдерінің өнімділігін арттыру үшін оптикалық сәулеленуді қолданудың физикалық негізін терең зерттеуге бағытталған. Оптикалық сәулеленудің әртүрлі көздері, сәулелендіру және жарықтандыру құрылғылары және олардың өсімдіктерге, жануарлар мен құстарға әсері қарастырылады. Оптикалық сәулеленудің заманауи технологиялық және энергиялық тиімді көздері, сәулелендіру қондырғылары және қосымша жарықтандыруға арналған қондырғылар, сондай-ақ осы қондырғыларды басқару тәсілдері, құралдары келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON8

  Бизнес-процестерді модельдеу және практикалық қызметте бизнес-процестерді қайта құру әдістерін қолдану

 • Код ON7

  Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу кезінде көшбасшылық қасиеттерді дамыту, бизнес шешімдерді модельдеу кезінде іскерлік қасиеттерді көрсете білу, кәсіпкерлік қызметті тиімді басқара білу

 • Код ON13

  Озық технологияларды тиімді үйлестіру және көп нұсқалы есептеулерді орындау негізінде компьютерлік жобалаудың бағдарламалық жүйелерін қолдана отырып, технологиялық жабдықтың компоненттерін жобалау

 • Код ON4

  Энергетика саласындағы апаттық жағдайларды модельдеу үшін бағдарламалық құралдар саласында қазіргі заманғы ғылыми-зерттеу әдістері мен білімдерін қолдану

 • Код ON12

  Сәулелендіру және қосымша жарықтандыруға арналған электр қондырғыларын жетілдіру саласында күрделі инженерлік-техникалық әзірлемелерді жобалау, ғылыми зерттеулер негізінде заманауи энергиялық тиімді техникалық шешімдерді таңдау білігі

 • Код ON5

  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, энергетикалық қондырғылар мен оларды басқару жүйелерінің экологиялылығы мен тиімділігін арттыру үшін электр энергетикалық жүйелердің жай-күйі туралы ақпаратты жинауды және түсінік беруді жүзеге асыру

 • Код ON11

  Энергетикалық шығындардың тиімділігін арттыру және төмендету жөніндегі ұсынымдарды келтіре отырып, материалдарды өңдеуге арналған электрофизикалық және электрохимиялық әдістер мен жабдықтарға сараптама жүргізу

 • Код ON14

  Пайдалану, энергия үнемдеу және жарықтандыру жүйелері саласында одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын дамыту

 • Код ON2

  Халықаралық ортадағы ғылыми-техникалық және педагогикалық аспектілерді ағылшын тілінде баяндау

 • Код ON9

  Зерттеу міндеттерін жоспарлау, эксперименттік жұмыс әдістерін таңдау, электр энергетикасы және электр техникасы саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін түсіндіру және ұсыну

 • Код ON3

  Энергетикалық мәселелерді шешу үшін компьютерлік модельдеу әдістерін қолдана отырып, энергетикалық жүйелерді автоматтандыру мен басқарудың инновациялық құралдары саласындағы дамып келе жатқан білімдері мен түсініктерін көрсете білу.

 • Код ON1

  Электротехникалық пәндерді оқыту әдістемесін анықтау, еңбекті қорғау және түрлі психологиялық жағдайларда мәселелерді шешудің оңтайлы нұсқаларын таңдауда ғылым философиясы, психология және педагогика саласында өз білімі, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде қолдану.

 • Код ON6

  Ғылыми және инженерлік-техникалық қызметкерлердің шағын ұжымының жұмысын жоспарлау, көшбасшылыққа және қалыпты психологиялық климатты қамтамасыз етуге дайындық

 • Код ON10

  Технологиялық жабдықты басқарудың заманауи автоматтандырылған жүйелерін пайдалана отырып, электр жетегінде энергия үнемдеу жүйелерін әзірлеу

 • Код ON15

  Жел энергетикалық қондырғылардың жаңартылатын энергия көздерін кеңінен енгізу негізінде ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету проблемаларын шешу үшін электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыру бойынша іс-шаралар әзірлеу

Top