Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01406 Құқық және экономика негіздері в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • жүйелі тәсіл негізінде проблемалық жағдайларға сыни талдауды жүзеге асырады, іс-қимыл стратегиясын әзірлейді
  • арнайы ғылыми білім мен зерттеу нәтижелері негізінде кәсіби қызметті жобалайды
  • педагогикалық шеберлікті дамытуда тиімді ақпараттық технологияларды жүзеге асырады
  • білім беру ұйымын дамытудың мақсаттары мен міндеттерін айқындайды, мемлекеттік билік, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, ұйымдармен, жұртшылықпен, ата-аналармен, азаматтармен тиімді өзара іс-қимыл мен ынтымақтастықты қамтамасыз етеді
  • білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және кәсіби әдеп нормаларына сәйкес кәсіби қызметті оңтайландырады
  • академиялық және кәсіби қарым-қатынас жасау үшін заманауи коммуникативтік технологияларды, оның ішінде шет тілдерінде қолданады
  • кәсіпкерлік және құқық саласындағы кәсіби құзыреттерді пайдалана отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады
  • Академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсінеді
Top