Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01719 Шетел тілі: екі шетел тілі (негізгі ағылшын тілі) в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс тілдің құрылымы мен жұмыс істеуінің негізгі ұғымдарын зерттеуге бағытталған. Пәнді зерттеу тілдің мәні, оның формалары мен функциялары, қоғаммен қарым-қатынасы, динамикалық дамып келе жатқан және үнемі жаңартылған ғылым ретінде лингвистика туралы идеяларды қалыптастыруды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 5

  Курс тілдің табиғаты мен мәнін, оның құрылымын, тілдерді жіктеуін, басқа ғылымдармен пәнаралық қарым-қатынастарын зерттеуге бағытталған. Студенттер заманауи лингвистикалық зерттеулермен танысады. Пәндерді зерттеу тілдік бірліктерді әртүрлі лингвистикалық деңгейлерде талдау дағдыларын қалыптастыруды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс шет тілін оқытуды, ағылшын тілін оқытудың заманауи әдістері мен әдістерін, шет тілін оқытудың негізгі мәселелері мен шет тілі мұғалімінің оқу іс-әрекетін түсінуге бағытталған. Курс шет тілдер аудиториясында оқытудың аспектісінде ағылшын тілін білу жүйесін қалыптастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  «Педагогика» пәнін оқу барысында педагогика ғылымының іргелі және қолданбалы негіздері теориялары және технологиялары жаңа білім беру тұғырлар негізінде меңгертіледі. Педагогиканың теориялық негіздері үдері-сінде инновациялық әдістер және педагогикалық іс-әрекеттің практикамен интеграциясы жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (А1-1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Екінші шет тілін үйренудегі мақсат студенттердің мәдениет аралық қарым – қатынас құзырларын жүйелеуден, мәденит аралық қатынас қабілетін дамытудан тұрады, яғни оқып отырған тілде сөйлейтіндер білім мен қабілетті сол тілдің фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстары мен заңдылықтарын сөйлеуде қолдану, социумның ұлттық – мәдени құрылымын ескере отырып шет тілдік қарым – қатынас құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған бағдарламалық мазмұнды бейімдеу
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалармен жұмыс істеу, бағдарлама мазмұнын бейімдеу және олардың психофизикалық дамуының ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескеру негізінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға жеке бағдарланған психологиялық, медициналық және педагогикалық көмек көрсете білу дағдыларын дамытуға мүмкіндік туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жазбаша қарым-қатынас формаларын дамыту
  Несиелер: 7

  «Жазбаша қарым-қатынас формаларын дамыту» курсы жазбаша сөйлеу мәдениетінің аспектісінде коммуникацияның жаңа формалары туралы идеяларды қалыптастыруға бағытталған. Бұл оқыту әдістері белгілі бір жағдайлар мен жағдаяттарда айқын және түсінікті мазмұнды құруға қабілетті студенттерді дамытуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды оқытудың әдістемесі, ерекше қажеттіліктері шектеулі балаларға түзету-педагогикалық ықпал етудің мүмкіндігін ұйымдастыру түрлері, мазмұны мен бағыттары туралы білімдерді қалыптастыруға мүмкіндік туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (А1-2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Екінші шет тілін үйренудегі мақсат студенттердің мәдениет аралық қарым – қатынас құзырларын жүйелеуден, мәдениет аралық қатынас қабілетін дамытудан тұрады, яғни оқып отырған тілде сөйлейтіндер білім мен қабілетті сол тілдің фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстары мен заңдылықтарын сөйлеуде қолдану, социумның ұлттық – мәдени құрылымын ескере отырып, шет тілдік қарым – қатынас құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Диалогтық және монологтық сөйлеуді дамыту
  Несиелер: 7

  «Диалогтық және монологтық сөйлеуді дамыту» курсы студенттердің шетел тілін және мәдени құзыреттілігін жақсартуға бағытталған. Курстың құрылымы және әр тақырыптың материалдары шет тілдік коммуникативтік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған жаттығулар жиынтығында әзірленген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беруде АКТ
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында білім берілуіне қажеттілігі әртүрлі балаларға бірлескен білім беруде академиялық құзыреттіліктерді меңгеруге бағытталған инклюзивті білім беру негіздері мен технологиясы, дифференциальды оқыту технологиясы, инклюзивті тұғырдағы жетістікті бағалау технологиясы, жеке дара білім беру үдерісі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі теориясының негіздері – 1
  Несиелер: 5

  Курс тарихи оқиғалармен, диахроникалық және синхроникалық аспектілерде тілдің құрылымдық және функционалдық ерекшеліктерін ескере отырып, ағылшын тілін дамытудың кезеңдерін зерттеуге бағытталған. Курстың мазмұны лексикологиялық ғылымның негізгі ұғымдарын, лексикологиялық талдаудың заманауи әдістері мен әдістерін қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауызша қарым-қатынас формаларын дамыту
  Несиелер: 7

  Курс ағылшын тілінде ауызша сөйлеу саласында студенттердің құзыреттілігін қалыптастыруға және дамытуға, ауызша сөйлеудің негізгі тұжырымдамаларын білуге және жеке тұлғааралық және мәдениетаралық өзара әрекеттесу мәселелерін шешу үшін ауызша сөйлеу формаларының дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінде тындау дағдысын дамыту
  Несиелер: 5

  Бұл курс шетел тілін оқыту әдісі ретінде тыңдауды қарастырады. Жоғары мектепте ағылшын тілін оқытуда тыңдаудың маңыздылығы атап өтіледі. Ол осы қызмет түрінің қиындықтарын және оларды жеңу тетіктерін, сондай-ақ шетел тілінде тыңдау дағдыларын дамытуға бағытталған жаттығулар жүйесін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі теориясының негіздері – 2
  Несиелер: 5

  «Ағылшын тілі теориясы негіздері» курсы «Шетел тілі: екі шетел тілі» бағдарламасында оқитын студенттерге арналған. Ол тарих, лексикология, лексикография, стилистика, ағылшын тілі теориялық грамматикасы туралы негізгі ақпаратты қамтиды. Курста семинарлардың жоспарлары мен практикалық жаттығулар бар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны болашақ мамандардың нақты педагогикалық жағдайды сауатты талдауына және негізгі ғылыми ұғымдар жайлы теориялық түсініктерге сәйкес ара қатынасын белгілеуіне мүмкіндік беретін психологиялық білімдер жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінде оқу дағдысын дамыту
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқудың мақсаты - ағылшын тіліндегі фантастикалық мәтіндердің шынайы мәтіндерін оқу дағдыларын дамыту және оларды аудиторияда талқылау. Жылдам оқуға арналған дағдыларды дамыту, жоспарлау, жоспарлау және сұрақ-жауап жұмысын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (А2-1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Курс студенттер арасында шетелдік құзыреттілікті қалыптастыруды көздейді - екінші шет тіліндегі А2-1 деңгейінде тиімді қарым-қатынас, білімділік, дағдылар және дағдылар жүйесі, табысты араласу, мәдениетаралық, күнделікті қарым-қатынас және кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінде презентация жасау дағдысын дамыту
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып үйрену студенттерге арналған ауызша презентация дағдыларын дамытуға бағытталған. Студенттер презентация жасаудың негізгі компоненттерін үйренеді, ауызша презентация және презентация дағдыларын дамытады, өз көзқарастарын және пікірталастарын бекітеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 7

  Іскерлік ағылшын тілі іскерлік бизнесте ғана сөйлеу, жазу, оқу және тыңдау дағдыларын одан әрі дамытуға бағытталған. Студенттер бизнес жүргізу талаптарын, іскерлік хат алмасуды, келіссөздерді, ағылшын тіліндегі белсенді сөздік қорларын толықтырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс бағдарламасы болашақ мұғалімдердің оқушылармен тәрбие жұмыстарын өткізуге және ұйымдастыруға теориялық-әдістемелік даярлығын ескереді. Білім беру мен тәрбиенің гуманистік парадигмаларын жүзеге асыруға бағытталған тәрбиелік іс-әрекеттің теориялық және практикалық негіздерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-саяси ағылшын тілі
  Несиелер: 7

  Әлеуметтік-саяси ағылшын тілі курсы жоғары мамандандырылған саладағы студенттердің жазбаша және ауызша сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Әлеуметтік-саяси тақырыптарға (баяндамалар, баяндамалар, сөйлеген сөздер, саяси қайраткерлер дәрістері) сөйлеу және жазу дағдылары мен қабілетін дамыту, қоғамдық-саяси мәтіндерді (газет және журнал мақалаларын) тыңдау және оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (А2-2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Екінші шет тілін үйренудегі мақсат студенттердің мәдениет аралық қарым – қатынас құзырларын жүйелеуден, мәденит аралық қатынас қабілетін дамытудан тұрады, яғни оқып отырған тілде сөйлейтіндер білім мен қабілетті сол тілдің фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстары мен заңдылықтарын сөйлеуде қолдану, социумның ұлттық – мәдени құрылымын ескере отырып шет тілдік қарым – қатынас құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері
  Несиелер: 6

  Бұл курс студенттің ғылыми жұмыстарды (ғылыми мақала, диссертация) жазу, ғылыми-педагогикалық тәжірибені жоспарлау және жүргізу, педагогикалық және лингвистикалық зерттеу әдістерін қолдана отырып, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық қарым-қатынасқа кіріспе
  Несиелер: 6

  Курс басқа мәдениеттердің тасымалдаушыларымен тікелей байланыстардан туындайтын адамдар арасындағы мәдениетаралық қарым-қатынас фактілерін іс жүзінде қолдануға негізделген мәдениетаралық білім беруді оқытуды қамтиды. Оқу үдерісі мәдениетаралық коммуникацияның нақты мысалдарын талдау процесі ретінде қалыптасады, нәтижесінде студенттердің мәдениетаралық құзыреттілігі кеңейіп, басқа мәдениеттен келген адамдармен күнделікті қарым-қатынаста қиындықтар басады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Медиа мәтіндерді аналитикалық оқу
  Несиелер: 7

  Курс студенттердің медиа-мәтіндермен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға бағытталған: газет және журналдық мақалалар, аудио-бейнежазба және баяндамалар. Пәндерді оқып-үйрену мақсаты - студенттерді медиа-мәтіндерді аналитикалық оқу және қабылдау және оларды одан әрі талдау талаптарымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Елтану
  Несиелер: 6

  Курс мәдениеттану білімін қалыптастыруға бағытталған; басқа тілдің спикерлерінің менталитетін түсіну қабілетін қалыптастыру; мәдениетаралық коммуникация әрекеттеріндегі коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруды қамтамасыз ету, бірінші кезекте, әңгімелесушінің сөзін дұрыс қабылдау және түпнұсқа мәтіндерді түсіну арқылы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқылатын тілі елінің әдебиеті
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің (Ұлыбритания және АҚШ) әдебиетінің курсы студенттерді шетел әдебиетін дамытудың негізгі кезеңдерімен, антикалықтан қазіргі заманға дейін таныстыруға, сондай-ақ әлемдік әдебиет мұрасын білдіретін көрнекті жазушылардың жарқын әдеби шығармаларын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (B1 бастапқы деңгейі)
  Несиелер: 7

  Екінші шет тілін үйренудегі мақсат студенттердің мәдениет аралық қарым – қатынас құзырларын жүйелеуден, мәденит аралық қатынас қабілетін дамытудан тұрады, яғни оқып отырған тілде сөйлейтіндер білім мен қабілетті сол тілдің фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстары мен заңдылықтарын сөйлеуде қолдану, социумның ұлттық – мәдени құрылымын ескере отырып шет тілдік қарым – қатынас құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық мақсаттар үшін ағылшын тілі
  Несиелер: 8

  Бұл пәнді оқып үйрену әр түрлі академиялық қарым-қатынастарды (эссе, жоба, мақала және т.б.) басқарудағы студенттердің дағдыларын дамытуды, академиялық жазбаша және ауызша сөйлеуді жобалаудағы талаптармен танысуды, академиялық тақырыптар бойынша сөйлеу дағдыларын дамытуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шеттілдік білім берудің әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты - студенттердің шет тілін оқыту әдістемесі туралы заманауи білімді кәсіби қызметте тиімді пайдалану және білім беру қызметінің негізгі білімін қалыптастыру, сондай-ақ шет тілінің мұғалімінің мамандығын жетілдіру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі (В2 деңгейі)
  Несиелер: 8

  Бұл пәнді оқыту арнайы кәсіби салада (саясат, экономика, бизнес және кәсіпкерлік, әлеуметтік мәселелер және т.б.) сөйлеу және жазу дағдыларын одан әрі жетілдіруге бағытталған. Шетел тілдерінің кәсіби қызметінің барлық төрт түрі: оқу, сөйлеу, жазу және тыңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектептегі оқуға және бағалауға жаңа тәсілдері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқудың мақсаты - оқушылардың шет тілдерін меңгерудегі нәтижелерін бағалаудағы дағдыларын дамыту. Оқушылардың оқу жетістіктерін табысты аяқтауына студенттердің жетістіктерін анықтауға арналған рубрика, бағалау критерилері, тәсілдері мен формалары көмектеседі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сөз сөйлеу шеберлігі
  Несиелер: 8

  Курс жария сөз сөйлеудің нормалары мен ережелерін қалыптастыру мен жетілдіруге, болашақ мамандардың коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған - кәсіби саланың нақты сөйлеу жағдайларында лингвистикалық құралдарды нақты коммуникациялық проблемаларды шешу қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыни ойлау
  Несиелер: 7

  Курс оқушылардың академиялық мәтіндерді жазуға және ағылшын және ана тілдерінде академиялық мәтінді жазу дағдыларын қалыптастыруға арналған. Оқушылар академиялық жазуды және ресми тіл жазудың негізгі принциптерімен танысады. Пәндерді зерттеу типологиялық талдау дағдыларын қалыптастыруды және студенттердің идеологиялық, жалпы білім беру және кәсіби деңгейін арттырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стилистика
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты стилистика саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады: студенттерге жүйеде тілдің стилистикалық құралдары туралы теориялық білімдерін ұсыну, стилистикалық талдаудың принциптері мен әдістері, қарым-қатынас мақсаттарына жету үшін әртүрлі сөйлеу құралдарын барабар пайдалану дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел тілін оқытудағы веб-технологиялар
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы интернет-платформалар мен шет тілдерін оқыту әдістемесіндегі басқа көздерде қолжетімді озық педагогикалық, оның ішінде компьютерлік инновациялық технологияларды (аудио және бейне ресурстары) студенттердің тиімді және шығармашылық пайдалануға қабілеттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі ағылшын тілінің фразеологиясы
  Несиелер: 5

  Фразеологияны студенттердің білімін дамушы, үнемі өзгеретін тілдің ішкі жүйесі ретінде қалыптастыру; фразеологияның негізгі ұғымдарын ғылым ретінде, оның бағытын, фразеологиялық сөздіктерін зерттеу; студенттер болашақ кәсіптік қызметінде кездесетін фразеологиялық мәселелерді сипаттайды және оларды шешудің қолданыстағы тәсілдерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (B1 жалғастыру деңгейі)
  Несиелер: 7

  Екінші шет тілін үйренудегі мақсат студенттердің мәдениет аралық қарым – қатынас құзырларын жүйелеуден, мәденит аралық қатынас қабілетін дамытудан тұрады, яғни оқып отырған тілде сөйлейтіндер білім мен қабілетті сол тілдің фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстары мен заңдылықтарын сөйлеуде қолдану, социумның ұлттық – мәдени құрылымын ескере отырып шет тілдік қарым – қатынас құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел тілдерін оқытудың арнайы бағытталған әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пәнде шетел тілінің қызметі мен тіл аспектілерін оқыту, орта мектептің әртүрлі деңгейлерінде шет тілін оқыту ерекшеліктері, қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар, IJA оқытуды жоспарлау және басқару мәселелері қарастырылады; Қазақстан Республикасының шет тілін оқыту тұжырымдамасының талаптарына сай студенттерді оқыту деңгейіне дейін жеткізеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп құжаттарын жүргізу
  Несиелер: 6

  Бұл курстың мақсаты: студенттерді мектеп құжаттамасының негізгі түрлері және тізімдемесімен таныстыру; білім алушыларда педагог-мұғалімнің кәсіби қызметінің саласын реттейтін нормативтік және электрондық мектеп құжаттамасының жүйесінде бағдарлануын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық емтиханға дайындық курсы (IELTS, TOEFL)
  Несиелер: 7

  Пәндерді оқып-үйрену мақсаты - студенттерді IELTS, TOEFL International Exams төрт түрлі байланыс түрлеріне дайындау: тыңдау, оқу, жазу және сөйлеу; академиялық оқу және жазу дағдыларын дамыту, сөйлеу дағдыларын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 7

  Курс оқушыларға академиялық мақсаттар үшін ағылшын тілін үйренуге бағытталған. Курстың негізі - студенттердің академиялық сөздік қорын құру, сөйлеу жылдамдығын зерттеу, қазіргі заманғы академиялық дискурстың тән ерекшелігі, академиялық жазуды жазу және сақтау дағдылары мен дағдыларын дамыту, сондай-ақ ағылшын тіліндегі әртүрлі академиялық жанрлардың жазбаша мәтіндерін жазу дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі ағылшын әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы ағылшын әдебиетінің негізгі көркемдік және әдеби-теориялық мәтіндерімен танысуға және шетел әдебиетінің негізгі түрлері мен формалары туралы идеяны қалыптастыруға және өнер туындысын (Ұлыбритания және АҚШ) талдауды жүзеге асыруда студенттердің дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  A1-B2 халықаралық деңгейде күнделікті және жалпы кәсіби салада екінші шет тілінде сөйлеу және жазу дағдыларын игеру; екінші шет тілінің грамматикалық, лексикалық және стилистикалық құрылымына сәйкес ауызша (диалогтық және монологтық) және жазбаша (ресми және жеке құжаттар) хабарлар жасау; бастауыш және жалғасып жатқан деңгейде орта білім беруде екінші шет тілін оқыту әдістемесін меңгеру.

 • Код ON6

  қазіргі қазақстандық білім беруді дамытудың негізгі педагогикалық категориялары мен динамикалық ерекшеліктерін білу; шет тілдерін оқытудың шетелдік және отандық әдістерін пайдалану; тұлғаның дамуы мен мінез-құлығының психологиялық-педагогикалық негіздерін меңгеру; шетел тілдерін оқыту жағдайында нақты оқу курсының міндеттерін шешу; оқытудың қазіргі белсенді және интерактивті әдістерін қолдану; табысты оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық механизмдері мен педагогикалық жағдайларында бағдар жасау; оқу жетістіктерін бағалаудың қолданыстағы критерийлерін қолдану және әзірлеу; ҚР Білім беру саласының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес кәсіби қызметке дайын болу; сабақтар мен сыныптан тыс іс-шараларды өткізу үшін оқу-әдістемелік материалдарды дайындау; кәсіби этика қағидаларын сақтау; компьютерлік oқу материалдары мен білім беру ресурстарын пайдалану; мультимедиялық, ақпараттық және интернет технологияларын жасау және пайдалану.

 • Код ON7

  арнайы (түзету) педагогикасын білу, инклюзивті білім берудің мазмұны мен әдістерін, сондай-ақ ҚР және шетелдерде арнайы білім беруді реттейтін негізгі нормативтік құжаттарды білу; инклюзивті педагогикалық процестің, тәрбие мен оқытудың ерекшеліктерін білу; инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды тәрбиелеу мен дамытудың міндеттерін білу; ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқыту түрлерін ажырату; ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың жеке ерекшеліктерін ескеру; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқытудың жеке білім беру траекториясын құруға қатысу; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеу кезінде дидактикалық тәсілдер мен материалдарды пайдалану; ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға шетел тілдерін оқытуда заманауи әдістеме мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.

 • Код ON8

  В1-В2 деңгейінде ағылшын тілін меңгеру; ауызша және жазбаша коммуникацияны анық, дәлелді және қисынды дұрыс құру; ағылшын тілінің нормалары мен қолданылуын сақтау; ақпаратты жинақтау, талдау және синтездеу; күнделікті және кәсіби қарым-қатынас аясында ауызша сөйлеуді құру үшін лексикалық және грамматикалық құралдарды дұрыс қолдану; ауызша және жазбаша сөйлеуді көзбен және есту арқылы қабылдау және тану; ауызша және жазбаша сөйлеуді ресімдеу стандарттары мен талаптарын қолдану; ағылшын тілінің нормативтік айтылуын меңгеру; ағылшын тілінде әртүрлі коммуникативтік мақсаттарды білдіру және анықтау; ағылшын тілінде қарым-қатынастың әртүрлі тіркелімдерін меңгеру; мәтінмен жұмыс істеу кезеңдерін білу және әр түрлі оқу түрлерін жүзеге асыру дағдыларын меңгеру (таныстыру, қарау, іздеу); презентацияның түрлерін білу; презентацияны ұйымдастыру, талдау және аудиторияны бақылау технологияларын меңгеру.

 • Код ON9

  кәсіби сөйлеу мәдениеті мен көпшілік алдында сөйлеу негіздерін меңгеру; іскерлік қарым-қатынас негіздерін меңгеру; ауызша және жазбаша мамандандырылған сөйлеуді сауатты және стилистикалық барабар ресімдеу; хабарламалар, баяндамалар жасау, пікірталастар жүргізу; тұлғааралық және топтық коммуникацияларды жүзеге асыру; ағылшын тілді көздерден кәсіби қызмет саласындағы ақпаратты алу және сыни тұрғыдан бағалау; іскерлік хат алмасуды жүргізу; әр түрлі жанрларда ауызша және жазбаша академиялық мәтін құру дағдыларын көрсету; академиялық және кәсіби ортадағы қарым-қатынас жағдайында коммуникативтік есептерді дұрыс шешу; ағылшын тілінің грамматикасын, лексикасын және жазуын жоғары деңгейде меңгеру; кәсіби қарым-қатынас аясында іскерлік және мамандандырылған терминологияны пайдалану; ағылшын тілінен халықаралық емтихан тапсыруға дайын болу; ағылшын сөздіктер мен ақпарат көздерін кәсіби пайдалану және оларды өздігінен білім алу мен өзін-өзі оқытуда пайдалану.

 • Код ON10

  ағылшын тілінің даму үрдістері туралы білімдерді меңгеру; фонетикалық, грамматикалық, лексикалық және стилистикалық деңгейлерде ағылшын тілінің құрылымы туралы білімдерді меңгеру; тілдік материалмен жұмыс істеу кезінде зерттеудің тілдік әдістерін қолдану; ауызша және жазбаша сөйлеуді бақылау және талдау; ҚР және ағылшын тілінде сөйлейтін елдердегі тіл саясатының ерекшеліктерін білу; педагог мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну; кәсіби сөйлеу мәдениетін меңгеру; білім беру саласы, білім беру үрдістері мен педагогикалық; зерттеудің ғылыми-педагогикалық әдістерін қолдану; түрлі функционалдық стильдерді тану; тілдік бірліктердің қызмет ету ерекшеліктерін білу; көркем мәтінге стилистикалық талдау жүргізу; мәтіндердегі фразеологиялық бірліктерді тану және жіктеу; ауызша және жазбаша сөйлеуде қазіргі фразеологиялық қорды қолдану; кәсіби педагогикалық мәселелерді шешуде теориялық және практикалық білімді қолдану.

 • Код ON11

  ағылшын әдебиеті дамуының негізгі кезеңдерін және қазіргі әдеби үдерістердің заңдылықтарын білу; іргелі және қазіргі ағылшын тілді шығармалардың тақырыбын және көркемдік ерекшелігін тану; көркем шығармалардың тәрбиелік бағытын анықтау; ағылшын тілді өкілдерімен қарым-қатынастың қандай да бір қарым-қатынас жағдайында мәдениетаралық коммуникацияның негіздерін білу; өзге мәдениет өкілдерімен қарым-қатынаста тілдік және мәдени кедергілерді жеңу; кәсіби қызметте елтанудың негізгі ережелерін қолдану; елтану ақпарат көздерін пайдалану; тіларалық және мәдениетаралық айырмашылықтарға бағдар жасау; ғылым дамуының негізгі кезеңдерін білу; жалпы ғылыми және арнайы зерттеу әдістерін қолдану; ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу және олардың нәтижелерін педагогикалық қызметке енгізу; ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу және арнайы терминологияны пайдалану.

Top