Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02305 Филология (қ) в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Тіл біліміне кіріспе және қалыпты грамматика
  Несиелер: 6

  Сауатты жазу мен дұрыс сөйлеу заңдылықтарының негізінде тілдің дыбыстық жүйесіне, дауысты, дауыссыз дыбыстарды, қазақ тілінің дыбыстық құрамы мен ерекшеліктеріне, үндестік заңына, орфоэпия мен орфография, сонымен қатар қазақ тілінің фонетикалық даму заңдылықтарына қатысты теориялық және практикалық тұрғыдан жүйелі білім беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алаш әдебиеттануы
  Несиелер: 5

  Ұлттық руханият әлеміндегі ерекше құбылыс ояну дәуіріндегі Алаш ұранды сөз өнерінің ұлт мұрат тұтқан отаншылдық рухтағы тақырыптық-идеялық, көркемдік-эстетикалық даму үдерісінің ерекшелігі. Азаматтық мұрат-мақсаты отаншыл қасиеттерге негізделген Алаш қайраткерлерінің әдеби және қоғамдық істерінің тарихи маңызы. Қалам қайраткерлерінің түрлі жанрдағы шығармашылық ізденістерінің эстетикалық әлемі, жаңашылдық қырлары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ халық ауыз әдебиеті
  Несиелер: 5

  Фольклор және фольклористика ғылымының және қазақ халқының ауыз әдебиеті оның туу, қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдері Халық ауыз әдебиетінің эстетикасы мен поэтикасы. Фольклордың эстетикасы, тарихи-әлеуметтік сипаттары, оның дәстүрлік стильдері, халық шығармашылығының көркемдік әдістері, ауыз әдебиетінің шындыққа эстетикалық қарым-қатынасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Әдебиет өнер түрі және ғылым ретінде. Әдеби шығарма тұтас бірлік ретінде. Әдеби шығарманың құрамы. Шығарманың мазмұны мен формасы. Негізгі эстетикалық категориялар. Жұмыстың тақырыбы, идеясы, мәселесі және мотиві. Сюжет. Композиция. Тіл және сөйлеу. Өлеңтану. Әдебиет түрлері және жанры.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы және емлесі
  Несиелер: 3

  Қазақ тілінің негізгі салаларына қатысты мәселелерді, орфография мен пунктуацияны оқытудағы қиындық келтіріп жүрген жайларды саралау, емле мен тыныс белгілердің ғылыми негіздерін сөз ете отырып, тыныс белгілерін жазу практикасында қолдануды бір ізге түсірудің тиімді жолдарын қарастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 4

  Кәсіби педагогикалық қызметтің мәні туралы, педагогикалық мамандықтың әлеуметтік маңыздылығы, оның қоғамдағы орны мен қызметі туралы білімді; ресейлік және әлемдік білім беру жүйесінің бай мазмұны туралы ғылыми түсініктерді және оның тарихи дамуындағы педагогикалық ойдың, классикалық үлгілердің, көрнекті педагогтердің еңбектерінің, олардың педагогикалық ғылымның дамуына қосқан үлесін түсінудің қалыптасуын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лингвистикалық сараптама
  Несиелер: 5

  Аударматану ілімі, аударманың ғылыми-өзекті мәселелері. Аударма теориясы мен тәжірибесінің өзіндік табиғатынан туындайтын негіздері. Аударматану ілімі, аударманың ғылыми-өзекті мәселелері жан-жақты қарастырылады. Аударма теориясы мен тәжірибесінің өзіндік табиғатынан туындайтын негіздерін саралап, аударманың филология ғылымы мен мәдениеттер тоғысуындағы рухани құндылықтарды еселеудегі маңызы екшеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 4

  Мектептің тәрбиелік жүйесі: мәні, құрылымы, принциптері, негізгі компоненттері және өзара әрекеттесуі. Отбасы тәрбиесінің негізі. Сынып жетекшісінің қызмет жүйесі. Қазіргі оқу-тәрбие үрдісіндегі тәрбие теориясы мен әдістемесі қиын балалармен сынып жетекшісінің жұмыс теориясы мен әдістемесі. Сынып жетекшісінің дарынды балалармен жұмысының теориясы мен әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ әліпбиі, орфографиясы мен пунктуациясы
  Несиелер: 5

  Жаңа латын жазуы негізіндегі әліпбиді меңгере отырып,қазақ тілінің орфографиясы мен пунктуациясын оқытудағы қиындық келтіріп жүрген жайларды қарау, емле мен тыныс белгілерін ғылыми негіздерін сөз ете отырып, тыныс белгілерін жазу практикасында қолдануды бірізге түсірудің тиімді жолдарын нақты фактілер негізінде талдау мәселелерін қарастыру, қазақ жазуының тарихы, жаңа қазақ әліпбиінің лингвистикалық сипатын меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы
  Несиелер: 4

  Сөздік қор мен сөздік құрамның арақатысын, лексиканың кеңею және толығу жолдарын және сөз мағынасының түрлерін, фразеологизмдердің берілу жолдарын және түрлерін, сөз табына қатыстылығы меңгеріледі. Сөз, ұғым, мағына және оның түрлері, фразеология, лексикография жайында алған білімдерін, сөздік құрам туралы түсініктерін лингвистикалық талдауда қолданып, лексикология және лексикография мәселелері жан-жақты қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі және орта ғасырдағы казақ әдебиеті
  Несиелер: 4

  Тарихи бастауын Сақ, Ғұн дәуірінен алып, Түркі қағанаты арқылы әлемдік алып империя, соған лайық түркі өркениетін қалыптастырған әдеби мұраның тақырыптық-идеялық, көркемдік-эстетикалық даму үдерісінің қазақ хандығы дәуіріндегі жыраулар мұрасымен тарихи сабақтастығы.Ұлттық әдебиет тарихын дәуірге бөліп зерттеу, оның тарихи даму белестерін жүйелі саралау бағытындағы үрдістер

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетін оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 6

  Қазақ орта мектептерінде көркем әдебиеттің оқытылу мәселелерімен таныстыру, тарихи-әдеби, теориялық мәліметтер мен практикалық дағдылар туралы түсінік беру. Әдебиетті оқытудың жалпы маңызы мен оның негізгі принциптері, әдеби білім беруде оқу процесін ұйымдастыру түрлері, әдеби шығарманы оқып-үйренудің жолдары мен амалдары, көркем шығармаларды жанрлық сипатына қарай оқыту тәсілдері мәселелерін игерту ісі қолға алынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • XV-XIХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Тарихи бастауын Сақ, Ғұн дәуірінен алып, Түркі қағанаты арқылы әлемдік алып империя, соған лайық түркі өркениетін қалыптастырған әдеби мұраның тақырыптық-идеялық, көркемдік-эстетикалық даму үдерісінің қазақ хандығы дәуіріндегі жыраулар мұрасымен тарихи сабақтастығы.Ұлттық әдебиет тарихын дәуірге бөліп зерттеу, оның тарихи даму белестерін жүйелі саралау бағытындағы үрдістер

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ тілін жаңаша жаңғыртып оқыту
  Несиелер: 6

  Қазақ тілін жаңаша жаңғыртып оқыту оқыту мен оқудағы әдіс-тәсілдерді, ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану жолдарын және сын тұрғысынан ойлауды, оқу үшін бағалау мен оқуды бағалауды талдап, ғылыми тұжырымдарды талдау. Оқыту әдістемесінде қаралатын ізденімдік материалдарды талдап, алған білімдерін рефлексияда іске асыру және кері байланысқа түсу жолдарын нақтылайды. Жаңаша әдіс–тәсілдерді меңгеру жолындағы алған білімдерін сыни тұрғыдан ойлай отырып өзін-өзі жетілдіруде пайдалану мүмкіндігі қалыпт

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәніне алынған білімін практикалық іс-әрекетте қолдану; қазақ тілінен білім берудің жүйелері. Жан-жақты тарихи-әдеби, теориялық толық мәлімет пен практикалық дағдылар туралы түсініктерді игеру. Қазақ тілін педагогика және психологиямен байланыста оқыта отырып, оқытудың түрлі әдіс-тәсілдерін, формаларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы
  Несиелер: 6

  Қазақ тіліндегі сөздердің тұлғалық өзгеруін, сөз және оның формаларын, оның құрастырудың жолдары мен тәсілі, амалы туралы және сөз атаулының әлденеше рет өзгеріске ұшыраған түрі мен олардың топтарға бөлінуін, әр топқа енген сөздердің өзіне тән грамматикалық сыр-сипаты жөнінде студенттерге терең теориялық білім беруді қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетін интерактивті оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс студенттерді әдебиетті оқыту процесін ұйымдастырудың негізгі заңдылықтарымен қамтамасыз етуге, оқудың стратегиясы мен тактикасын ғылыми негізде таңдауға үйретуге, ағарту идеяларының негізінде педагогикалық қатынасты, оқытушы мен оқушы арасындағы өзара әрекетті ұйымдастыруға, қазақ әдебиеті пәні оқытушысын орта кәсіптік және кәсіби, орта білімнен кейінгі кәсіптік гуманитарлық бағыттағы оқу орындарында дайындауға қойылатын талаптарды және әдебиет пәні бойынша оқу процесін ұйымдастыруға негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Халқымыздың асыл қазынасы, бай мұрасы эстетикалық және поэтикалық тұрғыдан сараланып, кеңінен қарастырылады. Ауыз әдебиетімен қоса әдебиеттану ғылымының туу, қалыптасу, даму кезеңдерін және де әдебиетке, әдебиеттану ғылымына қатысты терминдер мен түсініктер жүйесі жан-жақты қарастырылып, терең талданып зерделенеді. Сонымен бірге теориялық ұғымдар эстетикалық және поэтикалық тұрғыдан сараланып, кеңінен қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Түркітануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Түркі тілдері мен халықтарының зерттелу тарихынан, түркі тілдерінің топтастастырылуы мен өзіндік ерекшеліктерінен, сондай-ақ, түркі жазуы мен тіл мәдениеті тарихының кезеңдерінен мағлұмат беру. Түркітанудың қалыптасу, даму тарихымен, түркі тілдерінің классификациясымен, жазу тарихымен, ертедегі және қазіргі түркі әдеби тілдерінің графикалық жүйелерімен, жазба мәтіндерін талдау әдістерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ әдеби тілінің тарихы
  Несиелер: 5

  Әдеби тіл туралы, әдеби тілдің пайда болу кезеңдері, алғашқы арналары, қандай негізде қалыптасқаны, даму сатылары жайында, оның қоғаммен байланысы, көркем әдебиет тіліне қатысы, нормалануы мен стильдік тармақтарын анықтайды. Әдеби тілдің қызмет ету аясы, қазақ әдеби тілінің функционалдық стильдері, олардың даму ерекшеліктері, әдеби тілдің теориясы мен тарихын түсінеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Абайтану
  Несиелер: 5

  Абай шығармашығындағы тақырыптардың сөз зергерінің мұрасын зерттеу контекстінде қарастырылу мәселелері. Ақын поэзиясын әдеби-тарихи, әдеби-теориялық талдаудың классикалық үлгісін ғылыми негіздеген Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ж.Аймауытұлы, М.Әуезұлы және кейінгі зерттеушілер мақала, еңбектерінің маңызы. Ұлттық әдебиеттанудағы абайтану ілімінің қалыптасу жолдарының ғылыми өзекті мәселелерін жан-жақты игереді, ақынның адамгершілік мұратын ұлттық және адамзаттық гуманизм өнегесі тұрғысынан білед

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  ХХ ғасырдың халық ақындарының өмірі мен шығармашылығына қатысты қажетті деректер. Олардың мұраларындағы айтылған мәселелердің тарихпен арақатынасы. Әдебиеттану салалары бойынша жүргізілген ғылыми ізденістер. ХХ ғасыр ұлттық әдебиет тарихы туралы, оның даму жолындағы кезеңдері мен дәуірлері, белгілі шығармашылық тұлғалардың әдеби мұралары туралы білімдер жиынтығы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түркі тілдерінің тарихи және салыстырмалы грамматикасы
  Несиелер: 5

  Қазақ және басқа түркі тілдері, олардың жалпы сипатын, жеке түркі тілдерінің өзіндік ерекшеліктерін жан-жақты қарастыру, түркі тілдерінің классификациясы туралы мәлімет бере отырып, қазіргі түркі тілдерінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық сипатын ұғындыру, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын саралау. Түркі тілдерінің фонетикасы мен сөздік құрамы, грамматикалық құрылысы жөнінде мағлұмат береді, олардың тектестігін дәлелдейтін ұқсастықпен қатар өзгешеліктерін де көрсетеді, тілдің дамуына байланысты ерекш

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әдеби мұраны игеру проблемасы
  Несиелер: 5

  Ұлттық ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің әдеби мұраны игеру үрдісіндегі туу, қалыптасу жолдарын саралай білетін маман кадр, әдебиеттанушы, сыншы қалыптастыру.Ұлттық әдебиеттану ғылымы тарихында әдеби мұраны зерттеу мен ғылыми зерделеудің тарихи жолы. Ғылыми зерттеушілік ой-пікірдің тууы мен қалыптасуының негізгі дәуірлері мен кезеңдері. Ұлттық әдебиеттанудың әдіснамалық мәселелері мен ізденістері және жетістіктерінің бастан өткерген жолының өзіндік ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ библиографиясының тарихы
  Несиелер: 5

  Әдебиеттанушылық және компаративистика, историография, библиография. Қазіргі компаративистика ғылымның қалыптасу жолдары мен негізгі бағыттары туралы филологиялық білімдер жүйесі. Қазіргі компаративистикадағы зерттеушілік көзқарастар туралы сыни және ғылыми еңбектерімен танысу, зерттеу жұмысын жасай білу, қазақ әдебиеттану ғылымындағы компаративистиканың соны ізденістері мен теориялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шығармашылық шеберхана
  Несиелер: 5

  Тарихи жырлардың шығу тегі, дамуы тұтастануы, тақырыптық бөлінісі және жанрлық ерекшелігі тұрғысынан талдау,және оқыту. Қазақ фольклорындағы тарихи жырлардың 15-20 ғасырдың басына дейінгі кезеңдегі қалыптасып дамуы, қаһармандардың тәуелсіздік жолындағы күресі жайындағы шежірені типологиялық және поэтикалық тұрғыдан түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
  Несиелер: 5

  Сөз формаларының синтаксистік қызметі, сөз тіркесінің түрлері, сөйлем мүшелері, жай сөйлемнің құрылымдық типтері, құрмалас сөйлемнің мағыналық топтары, олардың жасалу жолдары, бөгде сөз, тыныс белгілері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Контрастивтік лингвистика
  Несиелер: 5

  Қазақ және орыс (шетел) тілдеріндегі грамматикалық ерекшеліктерді анықтайды және салғастырады. Қазақ, орыс, шетел тілдері заңдылықтарын үйрену үшін қажетті мәтіндердің функционалды типтерінің вербалды құрылымындағы лексика-семантикалық құралдарды талдайды. Салғастырмалы грамматиканың теориясы мен практикасы, әр тілдің грамматикалық заңдылықтары туралы, қазақ, орыс және шетел тілдеріндегі грамматикалық ерекшеліктерді түсінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектептің оқу үдерісін ұйымдастырудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. Сыни ойлауға үйрету. Оқыту мен оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану. Дарынды және талантты оқушыларды оқыту. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту. Оқытудағы басқару және көшбасшылық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тіл мәдениеті
  Несиелер: 5

  Сөйлеу мәдениеті жалпы және кәсіби мәдениеттің элементі ретінде. Сөйлеу мәдениеті ерекше қолданбалы пән ретінде. Көпшілік алдында сөйлеу мәдениеті. Іскерлік адамның сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу мәдениеті түсінігі. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік және этикалық аспектісі. Норманың түсінігі. Әдеби тіл нормаларын қалыптастыру. Норманың белгілері. Нормалардың типологиясы. Әдеби тіл нормалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беру мониторинг негіздері
  Несиелер: 5

  Инновациялық педагогикалық технологиялар, жеті модуль контекстінде оқыту мен оқытудың жаңа тәсілдері. Білім берудегі мониторинг мәселерінің теориялық аспектілері. Мектептегі білім беру үрдісінің мониторингінің бағыттары мен нысандары, мақсаты, міндеттері. Мониторинг білім сапасын бақылау механизмі ретінде. Мониторинг түрлері мен әдістері. Білім беру процесінің мониторингіне қойылатын талаптар. Білім беру үрдісінің мониторингі тиімділігінің кезеңдері мен шарттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХХ ғасыр басындағы Алаш зиялыларының тілдік мұрасы
  Несиелер: 5

  Ұлттық руханият әлеміндегі ерекше құбылыс ояну дәуіріндегі Алаш ұранды сөз өнерінің ұлт мұрат тұтқан отаншылдық рухтағы тақырыптық-идеялық, көркемдік-эстетикалық даму үдерісінің ерекшелігі. Азаматтық мұрат-мақсаты отаншыл қасиеттерге негізделген Алаш қайраткерлерінің әдеби және қоғамдық істерінің тарихи маңызы. Қалам қайраткерлерінің түрлі жанрдағы шығармашылық ізденістерінің эстетикалық әлемі, жаңашылдық қырлары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем мәтінді лингвистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Мәтін, көркем мәтін, ондағы ақпарат түрлері, негізгі санаттар және тілдік құралдар. Көркем мәтінде қолданылған тілдік құралдардың мағынасы, мәні, эстетикалық қызметі. Көркем шығарманы талдаудың бағыттары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Этимология
  Несиелер: 5

  Этимология және сөздік қор мен сөздік құрамның арақатысын, лексиканың кеңею және толығу жолдарын және сөз мағынасының түрлерін, фразеологизмдердің берілу жолдарын және түрлерін, сөз табына қатыстылығы меңгеріледі. Сөздің шығу тарихын, жасалу жолын, қолданылу сипатын және берілу жолдары жайында алған білімдерін, сөздік құрам туралы түсініктерін этимологиялық талдауда қолданып, тарихи лексикология мәселелері жан-жақты қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Ұлттық руханият әлеміндегі ерекше құбылыс ояну дәуіріндегі Алаш ұранды сөз өнерінің ұлт мұрат тұтқан отаншылдық рухтағы тақырыптық-идеялық, көркемдік-эстетикалық даму үдерісінің ерекшелігі. Азаматтық мұрат-мақсаты отаншыл қасиеттерге негізделген Алаш қайраткерлерінің әдеби және қоғамдық істерінің тарихи маңызы. Қалам қайраткерлерінің түрлі жанрдағы шығармашылық ізденістерінің эстетикалық әлемі, жаңашылдық қырлары

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Cтилистика
  Несиелер: 5

  Стилистика дербес ғылым ретінде. Стилистика пәні мен міндеттері. Стилистикалық талдаудың принциптері мен әдістері. Тілдің стилистикалық құралдары. Стилистикалық тәсілдер. Лингвостилистика және әдеби стилистика. Тілдік бірліктердің стилистикалық бояуы және оның компоненттері. Лексика-фразеологиялық мәнерлі құралдар және стилистикалық фигуралар, олардың жіктелуі мен функциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлем әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Әдеби сынның жеке сала ретіндегі әдіснамалық мәселелері мен ізденістері және жетістіктерінің бастан өткерген жолының өзіндік ерекшеліктері. Маркстік-лениндік әдіснама және ұлттық әдеби сын. Ұлттық әдеби сынның туу, қалыптасу және даму жолдары туралы ғылыми білімдер жиыны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ прозасының типологиясы
  Несиелер: 5

  Тарихи жырлардың шығу тегі, дамуы тұтастануы, тақырыптық бөлінісі және жанрлық ерекшелігі тұрғысынан талдау,және оқыту. Қазақ фольклорындағы тарихи жырлардың 15-20 ғасырдың басына дейінгі кезеңдегі қалыптасып дамуы, қаһармандардың тәуелсіздік жолындағы күресі жайындағы шежірені типологиялық және поэтикалық тұрғыдан түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  Мәдениеттер мен ғаламдық өркениеттер тоғысындағы аударма саласының алар орыны, қоғамдық қызметі, аударма және аудармашы міндеттерінің өзекті сипаттары. Аударма түрлері, аударма үдерістерінің өзіндік болмысы. Әдеби аударма ғылымының теориясы мен тарихы, ғылыми-практикалық мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиетінде модернизм дамуының басты кезеңдері және берілген бағыттың тенденциялары. Модернист жазушылардың стилі мен шығармашылық әдістерінің ерекшеліктері. Қазақ әдебиетіндегі автордың ішкі бостандығына және әлемге өзіндік көзқараспен баға беруіне негізделген, құрамына әдеби тілдің жаңа суреттеу құралдары енген төлтума шығармаларды қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ әдеби сынының тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиеті сынының тарихының ғасырларға созылған қалыптасуының тарихи жолы. Халықтық эстетика. Сыншылдық-эстетикалық ой-пікірдің тууы мен қалыптасуының негізгі дәуірлері мен кезеңдері. Әдеби сынның жеке сала ретіндегі әдіснамалық мәселелері мен ізденістері және жетістіктерінің бастан өткерген жолының өзіндік ерекшеліктері. Маркстік-лениндік әдіснама және ұлттық әдеби сын. Ұлттық әдеби сынның туу, қалыптасу және даму жолдары туралы ғылыми білімдер жиыны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі әдеби дискурс
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиеті сынының тарихының ғасырларға созылған қалыптасуының тарихи жолы. Халықтық эстетика. Сыншылдық-эстетикалық ой-пікірдің тууы мен қалыптасуының негізгі дәуірлері мен кезеңдері. Әдеби сынның жеке сала ретіндегі әдіснамалық мәселелері мен ізденістері және жетістіктерінің бастан өткерген жолының өзіндік ерекшеліктері. Маркстік-лениндік әдіснама және ұлттық әдеби сын. Ұлттық әдеби сынның туу, қалыптасу және даму жолдары туралы ғылыми білімдер жиыны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түркі халықтары әдебиеті
  Несиелер: 5

  Ұлттық әдебиеттану ғылымы туу, қалыптасу дәуірлерінің тарихы. Олардағы салыстырмалы әдебиеттанудың бағыттары. Ұлттық ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің бастаулары мен негізгі кезеңдерін зерделеудің тарихи жолы. Салыстырмалы әдебиеттанудағы ғылыми зерттеушілік ой-пікірдің тууы мен қалыптасуының негізгі дәуірлері мен кезеңдері. Ұлттық әдебиеттанудағы салыстырмалы әдебиеттанудағы әдіснамалық мәселелері мен ізденістері және жетістіктерінің бастан өткерген жолының өзіндік ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасының типологиялық өрісі, көркемдік-идеялық дамуы. Қазіргі қазақ прозасындағы әдеби ағымдар, ұлттық характердің жасалу жолдары. Тарихи прозаның даму үрдістеріндегі дәстүр және жаңашылдық.Проза, поэзия, драматургия жанрларының теориялық мәселелері, әлем әдебиетіндегі көркемдік үрдістермен сабақтастығы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 5

  Студенттер жалпы лингвистикалық дайындығын тереңдетеді, тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін жинақтайды, тіл білімі ғылымының қалыптасу және дамуын, лингвистикалық мектептердің қалыптасуы жолдарын, лингвистикалық бағыттардың мәнін ұғынады, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгереді. Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын жалпы методологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді түсінеді

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының, философияның, қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді. Біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын графикасының негізгі ұғымдары туралы білімдерді қолданады. Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру үдерістеріндегі себептер мен салдарды ғылыми сипаттау және талдау тәсілдерін біледі.

 • Код ON2

  Әлеуметтік, саяси, мәдениеттанушылық, психологиялық саланың біртұтас жүйелі бірлігі қоғам туралы, әлеуметтік-саяси ғылымдарды талдау және зерттеу пәні ретінде адам және оның топтық мінез-құлқы туралы, қазіргі қоғамның әлеуметтік-саяси дамуының бағыттары туралы біледі. Қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану, психологияның базалық білімдер жүйесіндегі интеграциялық үдерістердің өнімі ретінде түсіндіреді.

 • Код ON3

  Кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін үш тілде вербалды және вербалды емес түрде еркін, қол жетімді және сенімді тілдік қатынас жасайалды. Мәдениаралық диалог тұрғысынан шынайы түсінік беру және сыни бағалау тәсілдерін меңгереді. Ақпаратты және құбылысты талдайды, жинақтайды және қайта өңдей алады. Оқытылатын тілдің әлеуметтік таңбаланған тіл бірліктерін дұрыс қолданады. Ақпараттық технологиялардың негізгі мүмкіншіліктерін біледі және Интернеттің ақпараттық ресурстарын пайдаланады. Ақыл-ой және дене қызметін қамтамасыз ету мақсатында ағзаның функционалдық мүмкіндіктерін жетілдіруді басқаруда дене шынықтыру және спорт құралдарын қолданалады.

 • Код ON4

  Тілдің қоғамдық қызметін саралайды, тілдің ішкі және сыртқы даму заңдылықтарын, тілдің шығу негіздерін айқындап, түсіндіріп бере алады, коммуникативтік жағдаят талаптарына сәйкес құрылымдарды таңдап қолдана алады. Қазіргі қазақ тілі дыбыстарының құрамы мен жүйесін, фонетикалық терминдерді; сөздер мен сөз тіркестерінің жазылу емлесін меңгереді. Сөздік қор мен сөздік құрамның ара қатысын, лексиканың кеңею және толығу жолдарын және сөзмағынасының түрлерін, фразеологизмдердің берілу жолдарын және түрлерін, сөз табына қатыстылығын топпен талқылайды.

 • Код ON5

  Фольклор үлгілері халық өлеңдері, эпостар мен лиро - эпостар, халық ертегілері мен аңыздардың өзіндік сипаттарын әдеби-теориялық тұрғыдан саралайды. Ежелгі және орта ғасырдағы қазақ әдебиетінің зерттелуі, оның басатау алған кезеңдері жөнінде тарихи мағлұматтар алып, әдеби-теориялық талдау жасайды. XV-XIХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихын, XV-XIХ ғасырдағы әдеби туындыларды, авторлардың көркем ойлау процестеріне баға беруді жүзеге асырады. ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиетіндегі әдеби шығармалардың негізгі тақырыптарын, идеялық бағытын, көркемдік ерекшеліктерін ғылыми тұрғыдан талдауды меңгереді. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдебиетінің даму бағытын саралайды. Көркем шығармадағы қаламгер позициясын, стилін бағамдайды. Әлем әдебиетінің классик жазушыларының шығармашылығы мен өмірбаяндарын, олардың әлем әдебиетіндегі ерекшеліктерін, маңызды рөлін меңгереді.Қазақ әдебиетіндегі шығыстық әдеби дәстүрлердің көрінісін меңгереді.

 • Код ON6

  Мәтіннің функционалдық типтерін салыстырып, олардың құрылымдық-семантикалық түзілу ерекшеліктерін нақтылайды. Сөз тарихы, сөздің жасалуы туралы, этимология түрлерін, сөз тарихының берілу жолдарын, этимологиялық талдау жасап, ғылыми тұжырымдарды саралайды. Түркі халықтарының тіліне тән ортақ сөздер мен сөз тіркестерін, тілдің тарихи дамуына байланысты мәліметтерді тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымда жүзеге асыру мүмкіндігін анықтайды. Түркітануға, генеалогиялық классификацияға тән ұғымдарды, қағидаларды қалыптастырады, түркі тілдеріне тарихи-салыстырмалы зерттеу жүргізуге байланысты өз ойын айтып, пікірін ұсынады.

 • Код ON7

  Оқушылардың тұтас педагогикалық үдерістегі танымдық іс-әрекетін қалыптастырады. Тәрбиелік іс-әрекетті ұйымдастыру мен жүзеге асыру технологиясын, тәрбие үдерісінің негіздерін танып білуде болашақ мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастырады. Оқу мен оқытудың түрлі әдіс-тәсілдерін, формаларын, жаңартылған білім мазмұнының тиімді тұстарын, инновациялық технологияларды жүйелеп талдайды. Білім берудің теориялық-әдіснамалық негіздері. Болжау мен бағалаудың, бақылаудың кешенді жүйесін меңгере отырып, қолдана біледі.

 • Код ON8

  Жалпы тілдік теориялардың шығу негізін танып біледі, негізгі зерттеушілердің еңбектерімен танысып, тілдік сараптау жасауды үйренеді. Қазақ әдеби тілінің тарихын, қалыптасу жолын, зеттелу жолын қарастырып, зерттейді.Қазіргі қазақ әдебиетіндегі жаңашыл тенденцияларды, көкейкесті тақырып пен идеяны, стилді бағамдайды. Әдебиеттану теориясының туу, қалыптасу, даму жолдарын зерттеп, әдебиет теориясына қатысты терминологиямен танысады. Әдебиеттану ғылымы өзекті арналарымен (әдебиет теориясы, поэтикасы, эстетикасы) сабақтас қазіргі жанр жүйесіне талдау жасайды. Абайдың ақындық мұрасының қазақ әдебиетінде қалыптастырған дәстүрлерін көркемдік сабақтастық тұрғыдан талдайды

Top