Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы в Yessenov University

 • Патенттеу
  Несиелер: 5

  Зияткерлік меншік туралы қазіргі заманғы кешенді ғылым ретінде патенттеудің тұжырымдамалық негіздерімен танысу. Пән өнеркәсіптік меншік және авторлық құқық саласындағы теориялық білімді қалыптастырады; патенттік, оқу, реферат, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеудің практикалық дағдылары; патенттік зерттеулер жүргізу дағдылары, қазіргі ақпараттық ағымда еркін шарлау қабілетін дамыту; дағдыларды игеру және зерттеу жұмысының мәдениетін дамыту, ғылыми этиканы қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Технологиялық қондырғылардың коррозиясымен күресу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарда технологиялық жабдықтың коррозиясымен күресу саласында теориялық түсініктерді қалыптастыру Курс магистранттарда коррозияның пайда болу себептерін анықтау және технологиялық жабдықтың коррозиялық көріністерімен күресу әдістерін негіздеу бойынша шешім қабылдауға мүмкіндік беретін білім жүйесін қалыптастыруға арналған.Курс тоттану себептерін, тоттану түрлерін, жабдықты тоттанудан қорғау әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: ғылым тарихын оқып-үйрену негізінде ғылыми ойлау стилін қалыптас-тыру. Курс пәннің теориялық негіздерін зерделеуге, түпнұсқа-лармен, шетелдік және отандық ғылым методологтарының классикалық еңбектерімен жұмыс жасауға, сыни ойлау мәдениетін, пікірлесу мен ойын ашық, еркін, дәл, терең қисынмен жеткізе білуге бағытталған. Ғылымның тарихи кезеңдері, қоғам, мәдениет, адам туралы ғылымдардың қалыптасу тарихын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеудің инновациялық әдістері және коммерцияландыру
  Несиелер: 5

  Ғылыми, тәжірибелік және конструкторлық жұмыстарды орындауда қолданылатын инновациялық әдістерді қарастыру. Курс ғылыми -зерттеу қызметін жүзеге асыруға қабілетті мамандарға ғылыми және кәсіби дайындықты қамтамасыз етуге арналған. Курс ғылыми ақпаратты іздеу негіздерін, зияткерлік қызмет нәтижелерін беру мен коммерцияландырудан туындайтын жаңа идеяларды, реттеуші және құқықтық қатынастарды құруға бағытталған зерттеу әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұнай және мұнай өнімдерін талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мұнай мен мұнай өнімдерін талдау мен зерттеудің заманауи аспаптық әдістерін, мұнай мен оны қайта өңдеу өнімдерінің сапасын анықтау тәртібін зерттеу. Оқу курсы белгілі бір мұнай өнімінің сапасын талдау және бағалау әдісін таңдау дағдыларын қалыптастырады. Пән мұнайдың, ашық және қараңғы мұнай өнімдерінің физика-химиялық, техникалық және пайдалану сипаттамаларының анықтау әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты кәсіби қызметті табысты жүргізу үшін қажетті негізгі коммуникативтік дағдылар мен дағдыларды дамыту және өңдеу болып табылады. Пән кәсіби ортада қарым-қатынас жасау терминологиясын, сондай-ақ мәтінді аудару кезінде грамматикалық құрылымдар мен лексикалық ережелерді меңгеруге бағытталған. Мамандыққа негізделген сөздер мен сөз тіркестерінің, негізгі терминдердің мағынасын және оладың эквиваленттерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқару іс-әрекеті және тұтас педагогикалық процесс бойынша болашақ мамандардың кәсіби-психологиялық құзыреттілігін қалыптастыру. Басқару психологиясының теориялық және әдіснамалық негіздерін, еңбек ұжымын басқару психологиясын және ұжымдағы әлеуметтік –психологиялық ахуалды, басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мәселелерін шешу әдістерін, жеке адамға психодиагностикалық және психологиялық кеңес беру мәселелерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химиялық өндірістің қалдықсыз технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты химиялық өндірістің қалдықсыз технологиясын ұйымдастырудың жалпы заңдылықтарын тану. Пәннің мақсаты: минералды және қайталама шикізатты өңдеудің автогенді процестерін қолдану арқылы принципті жаңа технологияларды оқу. Мыналар қарастырылады: қалдықтар санын азайтатын принципті жаңа технологиялық процестерді әзірлеу және енгізу; тауар өніміне қалдықтарды өңдеу үшін әдістер мен жабдықтарды әзірлеу және енгізу; Ағынсыз су айналым жүйелерін құру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Деректерді талдау және өңдеу(Bigdata)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарда деректерді зияткерлік талдау технологиялары (Data Mining), оларды қолдану және құралдары туралы жүйелі түсінікті қалыптастыру, деректерді қолданбалы талдаудың негізгі әдістерін зерделеу, әртүрлі ғылыми және техникалық (педагогикалық) міндеттерді шешу үшін Data Mining әдістерін практикалық қолдану дағдыларын дамыту болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Деректерді визуализациялау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттарда виртуалды шындықты қолдау жүйелерін-VR, AR, CAD/CAM, GIS және WEB технологияларды кең таралған бағдарламалық - алгоритмдік қамтамасыз ету туралы жүйелік түсінікті қалыптастыру, оларды қолдану мен құралдар, аппараттық қамтамасыз етуді және деректерді өңдеу мен визуалдаудың бағдарламалық құралдарын зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұнайхимиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - органикалық және мұнай -химиялық синтездің теориялық заңдылықтары мен қолданбалы аспектілерін зерттеу. Оқу курсы органикалық және мұнай -химиялық синтез өнімдерін өндіру технологиясын түсінудің теориялық және қолданбалы негізін құрайды. Пән: органикалық және мұнай -химиялық синтездің физикалық -химиялық негіздерін, негізгі органикалық және мұнай -химиялық синтез өнімдерін өндірудің заманауи әдістерін оқуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: болашақ мамандардың кәсіби- педагогикалық және психологиялық мәдениетінің негізін қалыптастыру. Қазіргі педагогика және психология ғылымдарының теориялық негіздерін игеруге және олардың кәсіби міндеттерің шешуге байланысты шығармашылық дайындағын қалыптастыруға бағытталаған. Жоғары мектеп педагогикасының теориялық және әдіснамалық негіздерін, білім берудің қазіргі парадигмасын, Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беру жүйесін, жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзіреттілігін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұнай мен газдан жанармай өндірудің арнайы технологиясы
  Несиелер: 6

  Мұнай мен газды терең өңдеудің перспективалы процестерін жетілдіру жолдарын бағалау дағдысын қалыптастыру. Оқыту курсы мұнай мен газды терең өңдеудің теориялық заңдылықтары мен физикалық -химиялық негіздерін түсінуге негіз болады. Пән мұнай қалдықтарын терең өңдеу процестерін зерттеуге бағытталған: термиялық, термо каталитикалық, гидрогенизация.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты стратегиялық менеджменттің іргелі негіздерін қалыптастыру, күрделі энергетикалық жобаларды басқару дағдыларын дамыту, ішкі және сыртқы байланыстардың кешенді құрылымы бар энергетиканы жүйелік талдау, сондай-ақ энергетика саласындағы мемлекеттік басқару және реттеу органдарының тәжірибесімен және энергетикалық компаниялар мен кәсіпорындардың практикасымен танысу. Пән бизнес пен стратегиялық менеджменттегі, энергетикалық компанияны стратегиялық басқарудағы (электр және жылу энергетикасы)зерттеу әдістерін зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: менеджменттің әртүрлі деңгейлеріндегі қазіргі заманғы ұйымда жобаларды басқару үшін білім, білік, практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру, ұйымның даму мақсаттарына қол жеткізу үшін жобалық қызметті барабар, тиімді пайдалану қабілетін, дайындығын дамыту. Пәнді оқу магистранттарға өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жобаларды іске асыру кезінде менеджердің негізгі міндеттерін шешуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мұнай өңдеудің инновациялық технологиялары
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты-магистранттарда мұнай өңдеу мен мұнай химиясындағы инновациялық технологиялар саласындағы теориялық түсініктерді, инновациялық шешімдерді пайдалана отырып, технологияларды жетілдіру бойынша құзыреттерді қалыптастыру. Курс мұнай өңдеу тереңдігін арттыруға, алынатын мұнай өнімдерінің сапасын жақсартуға әкелетін технологиялық процестерді зерделеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ПБЗ мұнай-химия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - мұнай -химияда қолданылатын беттік активті заттардың (БАЗ) және олардың судағы ерітінділерінің негізгі қасиеттерін зерттеу. Пәннің мақсаты - БАЗ химиясының теориялық негіздерін зерделеу, БАЗ қолданылуын бақылау және зерттеулерді жоғары деңгейде жүргізу. «Мұнай химиясындағы беттік-белсенді заттар» курсы студенттердің олардың жіктелу принциптері, шешімдердегі өзін-өзі ұйымдастыру ерекшеліктері мен беттік-белсенді заттардың әр түрлі практикалық қолданылуының теориялық негіздері туралы білімдерін меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON7

  Жобалық қызметті басқарады, мәселелерді шешеді және басқарушылық шешімдер қабылдайды, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды

 • Код ON3

  Органикалық заттарды талдау және зерттеу үшін, оның ішінде мұнай, мұнай өнімдері, ПБЗ сапасын анықтау үшін заманауи аспаптық әдістерді қолданады

 • Код ON4

  Органикалық заттарды өндіру және қайта өңдеу бойынша нақты теориялық және қолданбалы міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы ақпараттық және цифрлық технологияларды қолданады

 • Код ON2

  Қолда бар зерттеулерді сыни тұрғыдан талдайды, сондай-ақ зерттеу нәтижелерін мұнай өңдеу компанияларының практикалық қызметіне одан әрі енгізе отырып, өзінің ғылыми зерттеулерін ұйымдастырады және жүргізеді

 • Код ON5

  Органикалық заттарды өндіру мен қайта өңдеудің қалдықсыз және экологиялық қауіпсіз технологияларын жасайды

 • Код ON6

  Органикалық заттарды өндіру мен өңдеудің технологиялық схемаларын, жабдықтарды коррозиядан қорғау әдістерін жетілдіреді және әзірлейді

 • Код ON8

  Өзінің зерттеу және педагогикалық қызметінің рефлексиясын және өзін-өзі бағалауын жүзеге асырады, одан әрі кәсіби даму бағыттарын анықтайды

 • Код ON1

  Еңбек қызметі процесінде жоғары мектеп педагогикасы білімін, оқытудың жаңа әдістемелерін, ғылымның тарихы мен философиясын, психологиялық ғылымның негізгі жетістіктерін, тілді еркін меңгеру деңгейінде шет тілін, басқару қағидаттарын, деректерді талдауды және бейіндік пәндерді терең білуді пайдалана отырып, өндірістік, педагогикалық, зерттеу міндеттерін шешеді

7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M097 Химиялық инженерия және процесстер

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M097 Химиялық инженерия және процесстер

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M097 Химиялық инженерия және процесстер

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M097 Химиялық инженерия және процесстер

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M097 Химиялық инженерия және процесстер

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top