Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02305 Қазақ филологиясы в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, дербес ғылыми-зерттеу, ғылыми-педагогикалық, ұйымдастыру-басқару қызметінің дағдыларын меңгерген, іргелі теориялық-әдіснамалық базасы бар, филология ғылымы саласында жан-жақты білімді, халықаралық нарықта сұранысқа ие құзыретті мамандар дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M060 Филология
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Әдебиеттанудың теориялық аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әдебиеттанудың теориялық негіздері туралы зерттеулерді меңгерту. Әдебиеттанудың негізгі салалары бойынша теориялық түсініктерді таныту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Когнитивтік лингвистика
  Несиелер: 5

  Когнитивтік лингвистика тіл білімінің танымдық бағыттары мен аспектілерін әр түрлі қырынан ғылыми негіздейді және адамның таным процесіне қатысты білімін тереңдетіп, тәжірибесін молайтады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық грамматика
  Несиелер: 5

  Тіл деңгейлеріне қатысты мазмұн межесінің академиялық грамматикаларда қамтылған теориялық қағидаттармен үндесуі, қазіргі қазақ тілінің нормативтік деңгейдегі тұрпаты мен мазмұнының құрылымдық-қолданымдық бағыттармен байланысы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттану және эстетикалық ойлау тарихы
  Несиелер: 5

  Адамзат дамуының бастау тарихынан бастап өнер мен ғылымның біртұтас болғандығы, өнер мен әдебиеттанудың алғашқы концепцияларының антикалық ойшылдар еңбектерінде негізделгені, одан кейін де әдебиеттану дербес ғылым саласы бола отырып, өзінің көркемдік-эстетикалық болмысын тереңдетіп, тұтас эстетикалық ойлау концепциясын орнықтырғаны талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл бірліктерінің прагматикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты тілдік таңба және ол арқылы берілетін ақпараттардың, мағынаның денотативті, сигнификативті, прагматикалық құрылымдарын, берілу жолдарын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Функционалды грамматика
  Несиелер: 5

  Тіл бірліктері қызметінің сөйлемдегі ерекшеліктерінің қолданысы туралы ұстанымдар мен қағидаттардың жиынтық үдерісін оқып-үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіл білімінің жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  «Тіл білімінің жаңа бағыттары» пәні қазіргі тіл білімінің негізгі ұстанымдары мен зерттеу қағидаттарын анықтау арқылы ғасырлар тоғысындағы жаңа бағыттардың маңызын ашады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салыстырмалы-салғастырмалы әдебиеттану негіздері
  Несиелер: 5

  Магистранттар дүниетанымдық қабылдауға қажетті бағыттарды игере отырып, өзге ел әдебиетінің даму бағыттарын, генезис, типология, интеграция, салыстырмалы-әдеби аспект, ұлттың әдеби-мәдени дамуындағы басты бағдар, өзара ықпалдасу, сюжеттік-тақырыптық үндестік мәселелерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ лингвофольклористика сы
  Несиелер: 5

  Қазақ фольклор шығармалары тілінің ішкі болмысын лингвистикалық тұрғыдан саралап, әдеби тіл тарихымен байланысын, әдеби негіздерін айғақтайтын ерекшеліктерін айқындауға мән беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жазушы шеберлігі
  Несиелер: 5

  Көркем әдебиеттің басты сипаттары, шығарманың мазмұны, түрі туралы диалектикалық ұғым, өлең тілі мен сөз тілінің табиғаты, жазушы дүниетанымы мен творчестволық еңбек процесі, қаламгерлердің өмір құбылысын бейнелеу принциптері пайымдалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шешендік өнердің лингвистикалық аспектісі
  Несиелер: 5

  Пәнді өту барысында үлкенді-кішілі басқосуларда ойды дәл жеткізе білу, тыңдарман мен сөйлесуші тарапты сендіре айту, сондай-ақ ғылыми, мәдени, саяси қатысымда көпшілікті дәлелмен, дерекпен өзіне тарта сөйлеудің негізгі ұстанымдары мен қағидаттары талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Қоғамның қазіргі кездегі дамуы жағдайында басқару процесінің психологиялық мазмұнының рөлі арта түсуде. Курсты оқу барысында студенттер басқару қызметінің көп қырлы психологиялық мазмұны туралы қазіргі заманғы көзқарастармен танысады, сондай-ақ ұйымдардағы адамдардың мінез-құлықтарын басқаруға көмектесетін тәжірибелік дағдыларды игереді, оларды болашақ кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фольклор теориясының негіздері
  Несиелер: 6

  Фольклордың көп салалы функциясын, эстетикалық мәні мен танымдық қызметін таныту, жанр, мазмұн, идея төңірегінде талдаулар жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдеби зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Әдеби зерттеу әдістері және олардың негізгі мақсат-міндеттерін теориялық бағытта саралау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми дискурстың тілдік құрылымы
  Несиелер: 6

  Ғылыми дискурстың тілдік құрылымын экстралингвистикалық факторларды қамтитын күрделі коммуникативтік құбылыс ретінде таныту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лингвистикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 6

  Лингвистикалық зерттеу кезеңдері бойынша зерттеу мақсатының айқындылығы, міндеттерінің нақтылығы, нысан мен зерттеу тақырыбы туралы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Интермәтінділік теориясы
  Несиелер: 5

  Пән интермәтінділік терминінің шығу тарихы, әдеби сұхбаттастық және мәтіндер байланысы, интермәтінділіктің амал-тәсілдері, реминисценция және аллюзия туралы түсініктерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығармашылық зертхана
  Несиелер: 6

  Пән шығармашылық үдерістегі автор позициясы, қаламгердің тақырыпты таңдауы және шығарма архитеконикасы, кейіпкер табиғатын танытудың әдіс-тәсілдері, қаламгердің шығармашылық портреті, мәтін құрылымдары және мәтіннің шығармаға айналуы туралы мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Қазіргі әдебиеттанудың негізгі ұстанымдары мен зерттеу қағидаттарын анықтау арқылы ғасырлар тоғысындағы жаңа бағыттардың маңызын ашады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдау және кәсіби қызметте пайдалану

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игере білу

 • Код ON3

  ақпараттарды өз бетімен табуға, талдауға, іріктеуге, қайта құруға, сақтауға, түрлендіруге және тасымалдауға, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға, логикалық операцияларды қолдана отырып, ақпараттарды өңдеуге қабілетті болу

 • Код ON4

  қазақ тіл білімі мен әдебиеттануда қалыптасып жатқан жаңа ғылым салаларының теориялық негіздерін саралау

 • Код ON5

  кәсіби коммуникацияның түрлі саласындағы шешендік, ғылыми, іскери тілдік дағдылар мен нормаларды меңгеріп, кәсіби міндеттерді шешуде, ғылыми полемикада тиімді пайдалана алу

 • Код ON6

  қазақ және әлем әдебиеті контексінде қазіргі Қазақстандағы әдеби үрдістің даму заңдылықтарын, жанрлық және стильдік, эстетикалық ерекшеліктерін, фольклор мен әдебиеттанудың ғылыми негіздерін саралай білу

 • Код ON7

  жазушының көркем шығармалардағы шеберлігін және әдеби тұлғаларды талдаудағы негізгі заманауи ұстанымдарды, әртүрлі тәсілдер мен әдістерді пайдалана отырып, шығармалардың пішіндік, мазмұндық ерекшеліктерін аша алады, әдеби-сыни жұмыстарды талдау

 • Код ON8

  Тіл мен әдебиетті зерттеудің жаңа технологияларын меңгеріп, зерттеу жұмыстарында қолдана білу

Top