Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01408 Кәсіптік оқыту (1,5ж. бейіндік) в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Конфликтология
  Несиелер: 3

  Пәнде конфликтологияның негізгі категориялары, қақтығыстық технологияларды жанжалды басқару типологиясы қарастырылады. Курста қақтығыс жағдайында адамның мінез-құлқы туралы теориялар, тиімді қарым-қатынас технологиялары және қақтығыстың ұтымды мінез-құлқы зерттеледі. Жанжалдарды шешудегі келіссөздер процесінің психологиясын, жанжалдарды шешу технологиясы ретінде медиация қолданады. Қоғамдағы қақтығыстар, ұйымдардағы қақтығыстар, жанжалдар мен стресстер қарастырылады.

 • Кәсіпкерлік қызметті басқару
  Несиелер: 5

  Нарықтық жағдайда АӨК саласында білім алушыларды дайындау. Ол экономикалық ой-өрісін, кәсіпкерлік қабілетін, өз ісін ашып, жеке кәсіпорынды тиімді басқаруды қалыптастырады. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі ең алдымен өмірлік ұстанымға, талантқа, дүниетанымға, теориялық білімге және практикалық дағдыларға, кәсіпкерлердің экономикалық белсенділігіне байланысты..

 • Электронды білім беру ресурстары
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық білім беру және білім беруді ақпараттандыру саласындағы инновациялық және ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі ережелерін зерттейді. Ғылыми зерттеу саласы ретінде компьютерлік ғылымның пайда болу тарихы, оның қазіргі заманғы құрылымы мен даму бағыттары, ақпараттық қоғам белгілері туралы білім және оны қалыптастыру міндеттері туралы идеяларды қалыптастыру. Теориялық негіздер және білім беруді ақпараттандыру және білім беруді жаңғыртудың өзекті мәселелері, білім беруді ақпараттандыру және ақпараттық технологиялар саласында проблемалық мәселелерде өзін-өзі анықтауға дайындықты қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Басқару әдістерін дамыту; жоба тұжырымдамасын әзірлеу, құрылымдау және бағалау бойынша шешімдер қабылдаудың әдістемелік тәсілдері; жобалық менеджердің функцияларын игеру; жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық нысандарымен және оларды әзірлеу және оңтайландыру әдістерімен таныстырады. Жоспарлау және орындауды бақылау құралдары; бағдарламаларды қолдана отырып, зерттеу жұмысының, жобаларды экономикалық модельдеудің дағдыларын игеру және дамыту

 • Экологиялық өндірістегі ауылшаруашылық техника
  Несиелер: 5

  Пән «Стандарттау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, оның рөлі мен маңызын зерттейді. Нормативтік-техникалық құжаттар мен стандарттар туралы ұғым береді. Мал шаруашылығымен, ет және сүтті өндіру технологиясын, мал шаруашылықтары мен кешендерінің өндірістік және технологиялық сипаттамаларын зерттейді. Өсімдік шаруашылығын ауыл шаруашылығы өндірісі, алғашқы өңдеуге арналған машиналар, егін егу және отырғызу машиналары, суару машиналары, астық жинау машиналарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Инженерлік білім берудің ақпараттық ортасын қалыптастыру және қолдау
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтiк салада ақпараттық технологияларды қолдану әдiстемесi мен әдiстерiн меңгеруге бағытталған, заманауи ақпараттық ортаға тиiмдi жұмыс жасау үшiн қажеттi маманның кәсiби дағдыларын қалыптастыруға мүмкiндiк бередi.

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің негізгі мақсаты - болашақ магистрдың кәсіби қызметінде ағылшын тілін белсенді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдете білу.

 • Іскерлік қарым-қатынас психология және этикасы
  Несиелер: 5

  «Психология және іскерлік қарым-қатынас этикасы» пәні іскерлік қарым-қатынас психологиясын, іскерлік қарым-қатынастың психологиялық сипаттамаларын, іскерлік қарым-қатынас принциптерін және этикалық нормаларын зерттейді. Іскерлік қарым-қатынас этикасын, заманауи іскерлік адамның қызметінде этикеттің, психологиялық ерекшеліктерді әңгімелесу мен келіссөздер жүргізуді зерттейді. Пән психологиялық қорғау әдістерін, іскерлік коммуникацияларды, заманауи іскерлік коммуникациялардың түрлері мен формаларын түсіндіреді. Сөз сөйлеу және кездесулер өткізу әдісін ашады. Ол бұқаралық ақпарат құралдарының адамның әлеуметтік мәртебесіне, қазіргі өркениеттің құрамдас бөлігі ретінде имиджге, имидждің түріне әсерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Ғылым мен білімдегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны перспективалық инновациялық педагогикалық технологияларды, инновациялық әдістерді, оқыту әдістемелері мен құралдарын, сонымен қатар болашақ мұғалімнің әдіснамасы мен инновациялық қызметін ұйымдастыру мәселелеріне байланысты бірқатар мәселелерді қамтиды. Магистранттарға білім беру қызметі саласындағы қазіргі заманғы инновацияларды, оқу үрдісінің технологияларын студенттердің көзқарасына негіздейтін кешенді көзқарас қалыптастыру; инновациялардың әртүрлі типтері мен түрлерінің кең ақпараттық алаңына бейімделу

  Селективті тәртіп
 • Педагогикалық этика
  Несиелер: 4

  Курс оқытушының кәсіби этика тұжырымдамасын, «оқытушы-студент», «оқытушы-оқытушы» жүйелеріндегі қарым-қатынас этикасын қарастырады. Ол сондай-ақ университетдегі педагогикалық этиканың ерекшеліктерін, оқытушының азаматтық білімінің этикасын, қарым-қатынас мәдениетін және оқытушы этикетін талқылайды.

  Селективті тәртіп
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді. Курс заманауи іскерлік адамның қызметінде этикет туралы, менеджердің коммуникативті құзыреттілігі, басқарушылық қызметтегі эмоционалды және ерікті күйлері туралы және қызметті басқара білу туралы қабылеттерін қалыптастырады.

 • Бизнес шешімдерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Шешім қабылдау процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау жүргізуге көп көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді компьютерде шешу алгоритмдерді шығару қабілеттілігі қалыптастырылады

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Бәсекеге қабілетті ортаның жағдайында жұмыс істейтін ұйымдарда процестер мен құбылыстарды түсіну мақсатында менеджменттің даму серпінін оның мектептері тұрғысынан, тұжырымдамалары мен тәсілдерін, даму беталыстарын ескере отырып, кең ғылыми басқарушылық көзқарасты, дүниетанымды, кәсіби құзыреттілікті, қалыптастыруға бағытталған.

 • Жоғары кәсіптік білім берудің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән жоғары кәсіптік білімнің теориялық аспектілерін, жоғары кәсіби білім беру мәселелерін көрсетеді. Ол сондай-ақ жоғары мектептің дидактикасын, мәдениет контексіндегі оқу процесін, жоғары білім берудегі жалпы дидактикалық қағидаларын және жоғары кәсіби білімнің практикалық аспектілерін қарастырады. Жоғары оқу орнына арналған оқулық жалпы дидактикалық тәсіл және проблемалық мәлімдеме ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Агроинженериядағы ғылым мен өндірістегі заманауи мәселелер
  Несиелер: 5

  Сынақтың ауылшаруашылық техникасын жасаудағы, өндірістік игеру және қолдану барысындағы маңызы; ауылшаруашылық техникасын сынау кезіндегі бағалау түрлері және мақсаты; техникалық сараптау көрсеткіштері және оларды анықтау әдістемелері; ауылшаруашылық машиналары мен жабдықтардың функционалдық көрсеткіштерін анықтау әдістемелері: ауылшарушылық техникасын энергетикалық бағалау көрсеткіштерін анықтау әдістемесі; ауылшаруашылық техникасы конструкцияларының қауіпсіздігі мен эргономикалық көрсеткіштері және оларды анықтау әдістемелері; ауылшаруашылық машиналарын сынауды экономикалық бағалаудың негізгі көрсеткіштері және оларды анықтау әдістемелері. ҚР “стандарттау туралы” заңыны, оның ролі мен маңызы. Нормативті-техникалық құжаттар мен стандарттар туралы түсінік. Мал шаруашылығы. Сүт және ет өнімдерін өндіру технологиясы. Мал фермалары мен кешендерінің өндірістік–технологиялық сипаттамасы. Өсімдік шаруашылығы–ауылшаруашылығы өндірісінің саласы. Топырақ өңдеуге арналған машиналар. Ауылшаруашылық дақылдарын егуге, себуге арналған машиналар. Жаңбырлатқыш машиналар. Астық жинайтын машиналар.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби білім берудегі ғылыми зерттеу әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәнде ғылым және зерттеу туралы жалпы ақпарат беріледі. Кәсіптік білім берудегі ғылыми зерттеулерді, ғылымның әдіснамасын, ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдістері, кезеңдерін және құрылымын зерттейді. Пәнде эксперименталды зерттеу, зерттеу нәтижелерін өңдеу идеясы берілген. Сонымен қатар, зерттеу жұмыстарын жобалау және шолу бойынша білім береді.

 • Кәсіптік педагогикалық білім берудің әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби педагогикалық қызметті оқытудың әдіснамалық негіздерін қарастырады. Оқытушаның технологиялық құзыреттілігі туралы білім береді. Проблемалық оқытуды оқытушыларды оқытуға, оқыту іс-әрекетінің шығармашылық жобалауына арналған заманауи технологиялар ретінде қарастырады. Педагогикалық қызметті оқыту үшін кәсіби міндеттер жүйесін модельдеу туралы білім қалыптастырады. Шығармашылық оқытуды оқыту технологиясын жүзеге асыруға жүйелі түрде зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Инновациялық оқытудың әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәнде педагогикалық әдіснамалық көзқарас білім берудегі инновациялардың негізі ретінде қарастырылады. Педагогикалық инновацияларды және инновациялық оқытуды, оқытуға арналған инновациялық тәсілдердің заңдары мен қағидаларын, оқытушының инновациялық мәдениеті туралы мәлімет береді.

  Селективті тәртіп
 • Жоғары мектепте оқыту үдерісін ұйымдастырудың ғы-лыми негіздері
  Несиелер: 4

  Бұл пән ғылыми ұйымдастыру мен білім беру ұдерісін басқарудың негізгі мәселелерін, студенттердің танымдық ұдерістерін білім беру қызметінде басқаруды қарастырады. Оқу үрдісінің кибернетикалық бағдарлануын зерттеу, ақпарат теориясын және оны оқу үрдісінде қолдануды көрсетеді.

  Селективті тәртіп
 • Білім ортасын жобалау
  Несиелер: 5

  Білім беруді дамытудағы қазіргі заманғы үрдістерді зерттеу, айнымалы білім беру идеяларын анықтау; білім беру ортасының үлгісін қарастырады, сондай-ақ OН технологиясын қарастырады. Білім беру саласындағы кәсіби жобалау қызметіне дайындықты дамыту үшін негіз болып табылатын білім беру жүйелерін жобалаудың әдістемелік мәдениетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Конфликтология туралы теориялық және практикалық білімді жүйелеу; педагогикалық қызметтің әлеуметтік-психологиялық табиғатын, қазіргі заманғы жоғары білім мен педагогикалық ғылымның өзекті мәселелерін жүйелеу.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте жаратылыстану ғылымдарының негізгі заңдылықтарын қолдану арқылы типтік проблемаларды шешу. Ақпаратты, компьютерлік және желілік технологияларды қолдана отырып, әртүрлі дереккөздерден және дерекқордан ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және талдау.

 • Код ON3

  Ғылыми зерттеу аппаратын құрастыру, зерттеу нәтижелері бойынша эксперименттерді жүзеге асыру; деректерді өңдеу нәтижелерін түсіндіру; педагогикалық жүйеде басқарудың негізгі әдістерін қолдану.

 • Код ON4

  Оқытушылар мен білім алушылардың арасындағы тиімді өзара іс-қимыл жасау мақсатында педагогикалық үдерісті диагностикалау және болжау; ғылыми ақпаратты жалпылау, талдау жүргізу; ғылыми зерттеулердің технологиясын таңдау.

 • Код ON5

  Жүйелі тәсіл негізінде жобалық қызметті зерттеу; ғылыми ізденісті өз бетінше жүргізу, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру кезінде ғылыми жобаларды іске асыру.

 • Код ON6

  Кәсіби қызметте кәсіби дайындық технологиясын бағалау; оқытушылар мен білім алушылардың арасындағы тиімді өзара іс-қимыл жасау мақсатында педагогикалық процесті болжау және диагностикалау; кәсіби педагогикалық қызметті оқытудың әдіснамалық негіздерін талдау.

 • Код ON7

  Кәсіптік білім берудің нормативтік құжаттарын талдау; болашақ жұмысшылардың (мамандардың) кәсіптік даярлығы мен білімінің мәнін анықтау.

 • Код ON8

  Кәсіби білім беру ұйымдарының және қосымша кәсіби білім беру ұйымдарының жалпы құндылықтарын, студенттердің мәдениетін қалыптастыру.

 • Код ON9

  Әр түрлі іс-әрекеттерге кәсіптік мамандықты алу үшін жастарды кәсіптік бағдарлау процесін ұйымдастыру және басқару.

 • Код ON10

  Кәсіптік білім беру ұйымдары мен аймақтағы қосымша кәсіби білім беру ұйымдарын стратегиялық дамыту.

 • Код ON11

  Кәсіптік білім беру ұйымдарында және қосымша кәсіби білім беру ұйымдарында қызметкерлерді, мамандарды дайындау үшін сапаны қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу.

 • Код ON12

  Әртүрлі санаттағы студенттерге арналған білім беру бағдарламаларын жобалау; белгілі бір қызмет түрінің заманауи талаптарына сәйкес білім беру ортасын құру.

Top