Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02103 Баспа менеджменті және типографика в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Баспа жобаларын басқару, мәтіндік, графикалық және мультимедиалық материалды ресімдеу дағдыларын меңгерген баспа менеджменті мен типографиканың салааралық бейіндерінің тоғысында мамандар дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M036 Полиграфия
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Баспа ісіндегі құқықтық менеджмент
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: баспа ісінің құқықтық басқаруын түсіну қабілетін дамыту. Баспалардың белгілі бір заңдылық шеңберінде жұмыс істейтін әр түрлі меншік формасындағы ұйымдар ретінде зерттеліп, оны реттейтін және оның сыртқы сипатының бар құқықтық нормаларын (мысалы, келісімшарттық және авторлық құқық, қайта басып шығару құқығы) қарастыру көзделген. Баспа ісінің қызметтерінің өзара байланыстарының бірнеше бөліктерден тұратын ішкі және сыртқы ортаға бейімделген жүйе ретінде зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кітаптанудағы ғылыми танымның үрдістері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: қазіргі заманғы кітаптану кезеңдерін қалыптастыру проблемалары мен үрдістеріне объективті талдау жасау, ғылыми зерттеулер жүргізу қабілетін қалыптастыру. Кітаптанудың теориялық, әдіснамалық базистерімен байланысты проблемалар мен үрдістер зерделенетін болады. Кітап туралы ғылымның тұжырымдамалық жүйелерін енгізу, түзету жұмыстарын атқару, ғылыми міндеттерді қою модельдерін жетілдіру және оларды шешу қажеттілігі қарастырылды. Қазіргі жағдайда "кітап" феноменінің зерттелу деңгейін зерделеуде жаңа тәсілдерді әзірлеуге ерекше назар аударылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Баспа жүйесі мен графикалық бағдарламалар
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Баспа және графикалық бағдарламалар нарығын терең талдау, визуалды өнердің даму құралдарының бағдарламаларымен жұмыс істеуге дағдылану қабілетін қалыптастыру. Сандық баспагердің және сандық дизайнердің құзыреттілігі мен кәсіби дағдылары; Курс Quarkappstudio және DigitalPublishingSuite бағдарламалық кешендерімен AppleiPad және iPad2, Rim Playbook заманауи планшеттік құрылғылардың негіздері мен MotorolaXoom, SamsungGalaxyTab сияқты Android негізінде сандық газеттер мен журналдардың баспагерлерінің кәсіби қызметтері мен шығармашылық өнімдері талданады; Курс аясында компьютерлік модельдеу және кәсіби дизайнерлік арнайы бағдарламалар игеру, оқытылу қарастырылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
  Несиелер: 6

  Пән ғылыми зерттеулердің іргелі принциптерін, әдістерін, стратегиялары мен нысандарын оқып-меңгеруге, дереккөздермен және мәліметтермен жұмыс істеуді үйренуге бағытталған және белгілі бір саласында зерттеу жүргізу қабілетін қалыптастыруды мақсат етеді. Курс магистранттарға жаңа білімді өз бетімен алудың теориялық-әдіснамалық негіздерін, басты ғылыми категориялармен жұмыс істеуді және зерттеуді практикалық тұрғыдан жүзеге асыруды үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Пән шетел тілінде білім берудің халықаралық стандарттарына сәйкес өзінің кәсіби қызметінде шетел тілінде қарым-қатынас жасау үшін тілдік, коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, мәдениетаралық, ғылыми коммуникация контексінде кәсіби қарым-қатынас орнатуға, жаңа ақпараттық ресурстарды, технологияларды игеру негізінде ғылыми байланыстарды кеңейтуге және зерттеу қызметін дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – дамыту менеджмент психологиясының іргелі концепцияларын жүйелі түрде білу, кәсіби даму процесінде менеджмент саласының маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық қолдану үшін алғышарттар жасау.Басқару психологиясының негізгі принциптері, басқару әрекетіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи идеялар, топтық құбылыстарды басқару психологиясы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Редакторлық-безендіру өнері: канондар мен стандарттар
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: сандық және баспа мазмұнын өңдеу және жобалау дағдыларын дамыту. Магистранттар редакциялық стандарттардың табиғи өзгеруін, редактор кәсібіндегі басқарушылық функцияларды арттыра отырып, кәсіби құзыреттіліктерді игереді, баспа, дизайн, редакторлық шеберлікті меңгереді және жаңа медиа редакторлардың жұмысын саралап, талдау жұмыстарын жүргізеді (сандық-редактор, веб-мазмұн редакторы). Сонымен қатар автоматтандырылған мәтінді редакциялау мен түзету жүйелерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гуманитарлық таным контекстіндегі (мәнмәтініндегі) графикалық дизайн және типографика
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: магистранттардың визуалды мәдениетінің тарихи парадигмаларын жүйелі талдау мен кәсіби бағалау қабілеттерін қалыптастыру. Сонымен қатар графикалық дизайнның қалыптасуы мен дамуы туралы толық түсінік беру; Графикалық дизайн мен типографика тарихының қалыптасу жолында полифункционалды әлеуметтік-мәдени құбылыстардың көрінісін саралау, талдау; Олардың пайда болу себептері, қалыптасуының тарихи, табиғи кезеңдерінің ерекшеліктерін талдау; Өзіндік стильдік бағыттары мен дизайнның ғылыми гуманитарлық білімнің әртүрлі формаларымен тығыз байланысын қарастыру: эстетика, экономика, психология, әлеуметтану, мәдениеттану және т.б. аспектілерде негіздері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курс ғылым философиясы туралы түсініктерді, олардың рационалды-теориялық түсінудегі мәселелерін қамтитын ерекше типтегі білімдер жүйесі ретінде қалыптастыруға бағытталған. Ғылымның идеялық негізі, пайда болуы, қалыптасуы мәселелері қарастырылады. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырлардағы және Қайта өрлеу дәуіріндегі ғылым.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – жоғары оқу орындарының дидактикасы, білім беру теориясы, педагогикалық іс-әрекетті талдау және өзін-өзі бағалау бойынша білімдер негізінде жоғары оқу орындары мен колледждерде педагогикалық құзыреттілік пен педагогикалық қызмет қабілетін қалыптастыру. Заманауи жоғары білімді дамытудағы мега-тренд, Болон процесі түрлі стратегиялар, оқыту әдістерін қолдана отырып, лекторлық және кураторлық шеберлікті меңгеру мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ графикасы және баспа үдерістерінің этнодизайны
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: ұлттық өнер мен рухани, мәдени дәстүрлерге негізделген графикалық дизайн әдістерінің жүйесіне терең талдау жасау және оны тәжірибеге енгізу жұмыстарын тиімді ұйымдастыру жолдары; қазіргі заманғы жаңа өнердегі қазақ графикасының, оның тарихи, табиғи стильдік ерекшеліктері мен этнодизайнның даму кезеңдері мен аспектілері сараланып, талданады; жарнама дизайны, типография, ою-өрнек өнері, баспа жұмысының ісі, графикалық дизайндағы жобалау әдістері және олардың барлық саладағы қатынасы мен әсері болатын көрнекі дәстүрлі өнер мен рухани мәдениеттің негізгі факторлары зерделенетін болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кітап таратудың виртуалды арналары
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: баспа өнімдерін тарату кәсіпорындарында интернет жүйесін пайдалану деңгейлерін, сондай-ақ интерактивті сауданың ерекшеліктерін жүйелі ұйымдастыру жолдарына талдау жасалады. Курс заманауи кітап тарату технологиясының мақсаттарын, міндеттерін, нысандарын анықтауға мүмкіндік беріп, оның жүйелі байланыстарын қарастырып, арнайы тақырыптарды зерттеуге және игеруге бағытталады. Өзінің кәсіби қызметінде сандық технологиялар мен өнімдерді тиімді пайдаланатын кітап тарату кәсіпорындарына терең талдау жасалады: сұраныс бойынша басып шығару, интернет-дүкендер желілері, электрондық клиенттік мәліметтердің базасы және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі заманғы баспа-полиграфия үдерісін басқару
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: басылымды, жобаны құру, шығару, ақпараттық-коммуникациялық айналымға енгізу және тұтынушыны өзіне қажет баспа түрімен (баспа, аудио-, видео-, электронды) қамтамасыз ету қабілетін қарастыру, баспа-полиграфия үрдісінде баспагер-редактордың рөлі басылымдарды шығаруға және таратуға дайындыққа бағытталған өзара байланысты ұйымдастырушылық, басқарушылық және маркетингтік жұмыстар кешені ретінде зерттеледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Визуалды цифрлық семиотика және дизайн
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: Семиотиканың (соның ішінде визуалды семиотиканың) және дизайнның негізгі түсініктерін, теориясы мен даму тенденцияларын сипаттау мен бағалау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында білім алушылар визуалды цифрлық семиотика, семиотикалық әдістеме негіздері бойынша білім алады және дизайндық жобаларда визуалды коммуникация құралдарымен жұмыс жасап, оларды тиімді ұйымдастыру құралдары ретінде, дизайн түрлерін, дизайндағы стильдерді, визуалды коммуникациялардағы формалар мен мазмұндық элементтерін, түстің рөлін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Маркетинг және баспа ісіндегі бренд дизайны
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: магистранттардың баспа өнімдерін сатуға ынталандыру әдістері мен жолдарын сипаттау; оларды тиімді және жүйелі қолдану қабілеттерін қалыптастыру, баспа ісіндегі бренд дизайнын насихаттау, оның ерекшеліктері. Нақты баспаның бренд имиджін құру үшін дизайнды жобалау мен ұйымдастырып, жоспарлау әдістері, сериялар немесе кітаптың тақырыбы, авторлардың дайын жобалары талданып, зерттеледі; баспа логотипінің көрнекі көрінісін дамытудың жаңа мүмкіндіктерін ашу, ұйымдастыру жолдары. Баспа ісіндегі маркетингті зерттеу менеджментінің жалпы теориясына және маркетингтік қызмет жүйелерінің негіздерін игеру көзделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Баспа қызметі және полиграфия
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: қазіргі заманғы полиграфия технологиялары мен олардың құрылымы, қызметі, танымы мен орнын, басылым міндеттемелерін тереңдете меңгеру арқылы кәсіби іс-әрекетте өз оқу қызметтерінде макеттерді жүйелі қолдану дағдыларын меңгереді. Нәтижесінде студенттер баспа жұмыстарын, баспа өнімдерін сапалы дайындау әдістерін, технологияларын, полиграфиялық және баспа өнімдерін басып шығарудан кейінгі технологияларды, тиімді мультимедияларды жаңа бағдарламаларға сүйене отырып меңгереді. Пән, баспа, баспа технологияларының мәні туралы түсініктермен және ұғымдармен кеңейтіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Digital-edition: ерекшелігі мен функционалдық трендтері
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: магистранттар электрондық кітаптардың өндірістік және дистрибуциялық ерекшеліктерін, инфрақұрылымын, электронды басылымдарды дайындаудың әдістері мен құралдарын, оқуға арналған әртүрлі құрылғылар мен бағдарламалар арқылы электронды басылымдарды өңдеудің жолдарын, формалары мен әдіс-тәсілдерін құзыретті талдау жасай отырып, қабілетін қалыптастырады. Сандық орта кітап шығарудың жаңа кезеңінің негізгі шартты белгісі ретінде зерттеледі: интернеттің дамуы, мобильді құрылғылардың пайда болуы (ұялы телефондар, планшеттер, электронды кітаптар), баспа бизнесінің даму векторының кеңейіп дамуының аспектілерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кітап ісіндегі философия және мәдениет
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: жалпы мәдени функцияларды жүйелі талдау және өзіндік дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыру, ішкі философиялық, рухани құндылықтары бар салалар ретінде кітап және типография туралы ақпараттардан хабардар болу және кәсіби құзіреттілікті арттыра отырып, өзіндік қабілеттерін қалыптастыру. Кәсіби қызметті қалыптастыруға бағытталған мәдени-этикалық функциялар: зияткерлік және жалпы мәдени деңгейді жетілдіру, дамыту қабілеттерін зерттеудің жаңа әдістерін өз бетінше меңгерту; сондай-ақ баспа өніміндерінде қамтылған табиғи ерекшеліктер туралы негізгі білімнің философиялық аспектісін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON11

  Кітаптану ғылымы, полиграфия мен дизайн шығармашылығын дамытудағы келешегі бар бағыттарды жүйелеу.

 • Код ON10

  Электронды баспа жағдайында жаңа кәсіби ақпаратты контекстке келтіру.

 • Код ON3

  Типографиканы эстетика, экономика, психология, әлеуметтану, философия және т.б. әсерінен тарихи қалыптасқан дүниетанымдық және шығармашылық қызмет әдісі ретінде, ал баспа ісіндегі құқықтық менеджментті баспаның ұйымдастырушылық моделі ретінде талдау.

 • Код ON8

  Медиа мен аудиторияның өзара әрекеттесуінің негізгі тенденцияларын, редакциялық менеджмент пен типографиканың бағыттарын болжау.

 • Код ON9

  Баспа-полиграфиялық және дизайн жобаларының құқықтық базасын дамытудың ғылыми тұжырымдамасын модельдеу.

 • Код ON12

  Баспа менеджменті мен типографиканы мәтінді безендіру өнері ретінде оқытудың заманауи әдістерін, магистрлік диссертациядағы, ғылыми жарияланымдарды, педагогикалық қызметтегі синтездеу.

 • Код ON5

  Графикалық дизайн негізі ретінде баспа мен типографика үндесуінде ғылыми дизайнды әзірлеу; баспа парадигмасының өзгеруі жағдайында баспалардың ұйымдастырушылық мәдениетінің принциптері.

 • Код ON7

  ON7 Кәсіби деңгейде графикалық бағдарламаларды қолдана отырып, медиа мазмұнды өңдеу: CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign: кітап, газет-журнал, жарнамалық басылымдар, цифрлы құжаттар мазмұнын шығаруға дайындық.

 • Код ON1

  Тілдер мен мәтіндер туралы жаңа ғылыми теориялар мен тұжырымдамалар тұрғысынан баспа менеджменті мен типографика салаларының тоғысында кәсіби қызметті жүзеге асыру.

 • Код ON2

  Корпоративтік (логотиптер мен брендинг), редакциялық (кітаптар, газеттер, журналдар), навигациялық, веб-дизайн және т.б. салалардағы интегративті процестердің нәтижесі ретінде баспа қызметі тұрғысынан типографиканың бағыттарын әзірлеу.

 • Код ON4

  Отандық графикалық және электронды өнімдердің әр қилы түрлерін жасау кезінде ұлттық графика дәстүрлерін, түпнұсқа қаріптерді қолдану.

 • Код ON6

  Семиотиканың түрлі бағыттары контексінде мәтіндік және визуалды материалды контент-талдау әдіснамасын пайдалана отырып, баспа ісі және графикалық дизайн салаларында ғылыми зерттеулер жүргізу.

Top