Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01404 Дене шынықтыру және спорт в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Кәсіби салада инновациялық - басқарушылық, педагогикалық, әдістемелік тәжірибені жүйелеудің, жинақтаудың және таратудың әртүрлі нысандарын қолдану қабілетін көрсетеді
 • Дене шынықтыру және спорттағы инновациялық үдерістерде тәжірибелік-эксперименттік жұмыс жүргізу технологияларын меңгерген
 • Жоғары мектеп педагогикасын, тарихты, философияны, шет тілі грамматикасының теориялық негіздерін жобалаудың, спортшыларды психологиялық-педагогикалық даярлаудың және адами ресурстарын басқарудың интегралдық білімін қолданады
 • Дене шынықтыру мен спорттағы инновациялық үдерістер бойынша тәжірибелік-эксперименттік жұмыс жоспарын әзірлеу және оны іске асыру
 • Ағзаның физиологиялық мүмкіндіктеріне жүктемелердің тиімділігі мен барабарлығын бағалау кезінде ғылыми зерттеу әдіснамасының іргелі мәселелерінде құзыретті.
 • Дене шынықтыруда кәсіби-қолданбалы дайындығы мәселелерімен өзін-өзі бақылау әдіснамасының іргелі ғылыми проблемаларын үйлестіреді
 • Таңдалған зерттеу тақырыбының бағыты бойынша тәжірибелік-эксперименттік жұмыс бағдарламасын әзірлеу қабілетін көрсетеді
 • Білім беру және кәсіби міндеттерді шешуде ғылым мен білім берудің қазіргі заманғы мәселелерін зерттеуге негізделген білім мен дағдыларды қолдану.
 • Функционалдық спорттық жаттығуды бақылау мен жоспарлаудың физиологиялық әдістерін іске асыру негізінде жоғары мектепте іргелі ғылыми негіздерін іске асыру бойынша жүйелі тәсілді қолданады
 • Дене шынықтыру және спорттағы инновациялық қызметті жоспарлайды
 • Дене шынықтыру білімі бойынша іргелі ғылыми зерттеулерді мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде жоспарлауды ұйымдастыру мәселелері бойынша өз пікірін ұсынады және дәлелдейді
 • Спорттық технологиянының тәжірибесінде зерттеу міндеттерін шешу үшін кәсіби-қолданбалы шеберліктің біліктілігін арттыру бойынша әдіснамалық және ситуациялық талдау, болжау және жоспарлау әдістерін қолданады
Top