Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06102 Ақпараттық жүйелер в Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Кәсіпорын және технологиялық үрдістерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері
  Несиелер: 4

  Пән қала кәсіпорындарының технологиялық процестерін басқаруды автоматтандыру теориясын, технологиялық процестерді басқарудың автоматты жүйелері туралы түсініктерді, интеграцияланған және таратылған жүйелерді, күрделі технологиялық объектілерді автоматты реттеу сұлбаларын, күрделі жүйелердің құрылымдық-топологиялық талдауын оқып үйренуді қарастырады, жүйенің негізгі бөліктерінің өзара әрекеттесу сұлбалары, өнеркәсіптің түрлі салаларындағы жүйелердің мысалдарын оқытуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Кәсіпорындардың технологиялық үрдістерін компьютерлік үлгілеу және автоматтандыру
  Несиелер: 4

  Пән АТ саласындағы кәсіпкерлік үрдістерді, басқару және өндірістік ақпараттық жүйелердің кластарын аймақтың негізгі кәсіпорындарына қосымша және оларды құру концепциясы контексінде оқып үйренуін; ақпараттық ресурстардың кешенді қорғалуын қамтамасыз ету және қалыптастыруды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Бағдарламалық қамтаманы өңдеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылармен бағдарламалық қамтамасыз етуді құрастырудың технологияларын; бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалаудың құрылымдық, объектілі-орентацияланған тәсілдерін, бағдарламалық жүйелердің логикалық моделін, CASE-құралдарын, біріздендірілген тілді UML моделдеуін; объектілі-бағытталған бағдарламалық жүйелердің метрикалық ерекшеліктерін; байланыс шараларының эволюциясын; әдістер бойынша деректер бойынша байланыс метрикасын; топтар арасындағы өзгерістің тәуелділігін; Чидамбер және Кемеререр метрикаларының жиынтығы; Лоренц және Кидд метрикаларын оқытуды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
 • Академиялық жазу тәжірибесі және ғылыми зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 4

  Пән ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың әдіснамасы мен әдістемесін зерделеуге, зерттелетін процестің жағдайларын тұжырымдау ерекшеліктері туралы білімді тереңдетуге, зерттелетін мәселенің құрылымдық-мазмұндық теориялық моделін жасауға бағытталған. Пәнді зерделеу нәтижесінде білім алушыларда ғылыми, кәсіби, зерттеу мәтіндерін жазу, әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу, практикалық міндеттерді шешуде зерттеу әдістерін қолдану, ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағдарламаларын өз бетінше жасау құзыреттері дамиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән кәсіпорындар мен мекемелерді басқару принциптерін, басқару ойының эволюциясын, экономикалық қызметті басқару тұжырымдамалары мен басқару әдістерін, ұйымдар мен басқару жүйелерінің сипаттамаларын, ұйымның ішкі және сыртқы ортасын басқару принциптерін, этика мен әлеуметтік жауапкершілікті, ұйымдастырушылық коммуникацияларды, көшбасшылық стилін зерттеуге, басқару шешімдерін қабылдау алгоритмдерін дамытуға басқару функцияларын жоспарлау және ұйымдастыру, басқару жүйесінің жағдайын объективті бағалау, қақтығыстар мен стрессті басқару дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Криптология
  Несиелер: 4

  Пән білім алушылардың компьютерлік жүйелердегі ақпаратты қорғау мәселелерін, шифрлау стандарттарын, қиын есептерді (NP мәселе), ашық кілтті криптографияны, Diffi-Hellman, RSA, El-Gamal алгоритмдерін, аутентификация мәселелерін, электрондық цифрлық қолтаңбаның түпнұсқалығын тексеру принциптерін, шифрлеудің симметриялық жүйелерін, PGP бағдарламаларын, асимметриялық крипто жүйелерін, Diffie-Hellman, RSA алгоритмдерін; электрондық цифрлық қолтаңбаны қалыптастыру әдістерін оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Мәліметтерді талдау және болжау
  Несиелер: 4

  Пән сандық және сандық емес экономикалық ақпаратты сандық талдау әдістерін, сипаттамалық статистика әдістерін, корреляциялық, дисперсиялық, факторлық, кластерлік, дискриминанттық талдау әдістерін игеруге, ресурстарды пайдаланудың жай-күйін бағалау және тиімділігін арттыру мақсатында ұйымдардың экономикалық көрсеткіштерін болжаудың негізгі тәсілдерін түсінуге қол жеткізуге, ұйымдардың тиімділігін арттыру резервтерін іздеуге және жұмылдыруға, деректерді талдау және болжау әдістерін қолдану білігін, қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып, экономикалық-математикалық модельдеуді дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Шет тілі (кәсіптік)
  Несиелер: 2

  Пән шет тілін практикалық меңгеруді қамтамасыз етуге, (В2-С1) деңгейінде магистранттардың шет тіліндегі коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.Пән меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу дағдыларын жүйелеуге; кәсіби ауызша және жазбаша қарым-қатынас үшін қажетті дағдыларды, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып жетілдіруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән психологиялық жағдаяттарды талдау, басқару ерекшеліктерін зерттеу, психологиялық жай-күйді диагностикалау және болжау, жеке басқару қағидаты бойынша бағдарламаларын құрастыру, диагностикалық құралдарды құру, менеджерлерді үйретудің белсенді әдістерін құрастыру арқылы заманауи басқарушылық іс-әрекеттің психологиялық тетіктері мен ұйымдарда адамдардың әрекетін басқару жүйесі бойынша білімдерін қалыптастыруға, басқару объектісінің психологиялық заңдылықтарын зерттеу және оның тиімді жұмыс істеуінің оңтайлы жағдайларын анықтауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Машиналық оқытудың практикалық аспектілері
  Несиелер: 4

  Пән дискриминантты, кластерлі және регрессионды талдауды қоса алғанда, машиналарды Оқыту теориясының негіздерін зерделеуді қарастырады, оның мазмұнына тану алгоритмі, эмпирикалық тәуекел, классификацияның метрикалық алгоритмдері, жақын көршінің әдісі, парзендік терезе әдісі; дискриминантты талдау, танылатын параметрді модельдеу процесі, бақыланатын шаманы модельдеу, регрессия процесі, ең кіші квадраттар әдісі, Байесов сызықтық регрессия, кесілген сызықтық регрессия кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 4

  Пән криптографиялық жүйелердің жіктелуін, шифрлеудің симметриялық жүйелері, PGP бағдарламасы, асимметриялық криптожүйелер, Diffie-Hellman, RSA алгоритмдері, электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) қалыптастыру әдістері, ақпаратты қорғау объектілерінің ерекшеліктері, олардың жіктелуі, ақпараттың ақпараттық процестерін іске асыру кезінде ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары, кодтау және шифрлау есептерін бағдарламалау, АЖ қауіпсіздік деңгейін бағалау, ақпаратты қорғау құралдарын қолдану бойынша ұсыныстарды әзірлеуді қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Бұлтты есептеу үлгілері
  Несиелер: 4

  Пәндер бұлттық технологиялар туралы ұғымдарды есептеуіш ресурстарға барлық жерде және ыңғайлы желілік қатынауды ұсынудың заманауи құралы ретінде ашады, бұлттық есептеулердің мүмкіндіктері мен артықшылықтарын, бұлтты өрістету процесін, SaaS, PaaS технологияларын дамыту бағыттарын; Google Apps, Google App Engine және Windows Azure платформаларымен жұмыс істеу процесін, бұлттық провайдерлер ұсынатын әзірлеудің аспаптық құралдарын зерттеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Код ON1

  Деректер қорын ауызша және жазбаша түрде (ғылыми мақалалар жазу кезінде) үш тілде орнату үшін бағдарламаларды әзірлеу бойынша мәтіндердің материалдарын пайдалану

 • Код ON2

  Қызмет көрсету, бизнес және білім беру, ұйымдар мен мекемелердің технологиялық процестерін басқару саласындағы өндірістік қызметтің мақсаттарын анықтау, әлеуметтік, мәдени және тұлғалық айырмашылықтарды толерантты қабылдау

 • Код ON3

  Талданған ақпарат негізінде кәсіпорынды басқару үшін үлкен деректер технологиясын қолдану бойынша білім мен дағдыларды көрсету

 • Код ON4

  Әр түрлі факторлар арасындағы өзара байланысты және корреляцияны анықтайтын, машиналық оқытуды пайдалана отырып, мамандандырылған зияткерлік қосымшаларда жұмыс істеу

 • Код ON5

  Заманауи құралдар мен бағдарламалау технологияларын қолдана отырып, бағдарламалық кешендер мен мәліметтер базасының компоненттерін әзірлеу

 • Код ON6

  Автоматтандыру объектілерін басқару және жобалау мәселелерін шешу алгоритмдерін әзірлеу

 • Код ON7

  Бұлтты ортада қолданылатын қосымшаларды әзірлеу және сүйемелдеу кезінде тиімді жүйелік әкімшілендіруді жүзеге асыру

 • Код ON8

  Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану кезінде деректер базасының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің бағдарламалық әдістерін қолдану

7M06102 Ақпараттық жүйелер 1-1,5 ж
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06102 Ақпараттық жүйелер HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер (бейіндік)
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M061021 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top