Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01608 Тарих: Дүниежүзі тарихы в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Академиялық жазба (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ғылыми академиялық жазу дағдыларын дамыту. Мазмұны: академиялық мәтіндердің заңдылықтары, принциптері мен негізгі модельдері; ойларды дәлелдеу және академиялық мәтін құрылымын сауатты құру, арнайы терминологияны пайдалану және безендіру; аннотациялардың, рецензиялардың мазмұны мен құрылымы. Ғылыми мақалаларды, диссертациялық жұмыстарды жазу және рәсімдеу, эмпирикалық зерттеу деректерін ұсыну дағдыларын қалыптастыру Құзыреттілігі: академиялық жазудың әр түрін дайындаудың дағдыларын меңгерген .

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еуропалық отарлық империялардың тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – дүниежүзілік-тарихи процесс шеңберінде еуропалық отаршылдық империялардың тарихи дамуының негізгі тенденциялары мен ерекшеліктерін түсіндіруге мүмкіндік беретін білімді контекстке келтіру; докторанттардың отаршылдық жүйенің пайда болған сәтінен ыдырауына дейінгі генезисі мен эволюциясын, еуропалық мемлекеттердің отарлау саясатының мәнін, формалары мен әдістерін өзгертуін талдау қабілетін дамыту; Еуропа империяларының тарихын талдаңыз..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - докторанттардың заманауи ғылыми әдістемелер мен теориялық тұжырымдамалардың мәні туралы теориялық білімдерін қалыптастыру; олардың ғылыми-практикалық зерттеулерді ұйымдастыруда тәжірибе жинақтау, ізденушілік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде ғылыми таным әдістерін қолдануға құзіреттілік көзқарасын дамыту

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарихнаманың теориялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – тарихнаманың теориялық мәселелерін талдау қабілетін қалыптастыру; шет елдердегі тарих ғылымының даму кезеңдерін және ұлттық тарихнамалардың ерекше белгілерін түсіндіру; тарих ғылымының рационалистік, гегельдік-маркстік, позитивистік, неокантиандық, өркениеттік, модернистік және постмодернистік парадигмаларының логикалық құрылымын талдау; тарихи ойдың эволюциясын, шетелдік тарихнама ғылымында пайда болған жаңа бағыттарды талдай білу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарихи процестің негізгі тұжырымдамалық модельдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – дамудың негізі болып табылатын тарихи процесті түсіндірудің негізгі ұғымдары бойынша докторанттарда терең ғылыми білімдерді қалыптастыру; тарихи процестің динамикасын зерттей отырып, докторанттар тарихтың концептуалды модельдерінің әртүрлі нұсқаларын (сызықтық, циклдік, толқындық модельдер) талдайды; тарихтың әдістемелік тәсілдерін зерттей отырып, докторанттар тарихтың формациялық және өркениеттік үлгілерін талдайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  қазіргі заманғы ғылыми жетістіктерді сыни тұрғыдан талдау және бағалау, дүниежүзілік тарихи үдеріс шеңберінде шет елдердің тарихи дамуының негізгі тенденциялары мен ерекшеліктерін түсіндіруге мүмкіндік беретін білімді контекстке келтіру; ұлттық, аймақаралық және жаһандық контексте аймақтық оқиғаларды, құбылыстар мен концепцияларды ғылыми түсіндіруде пәнаралық білімді біріктіру

 • Код ON2

  зерттеудің заманауи әдістері мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, тиісті кәсіби салада ғылыми-зерттеу қызметін дербес жүзеге асыру

 • Код ON3

  қазіргі заманғы тарихи білімнің негізгі теориялары мен концепцияларын зерттеу жұмысында қолдану; әртүрлі тарихнамалық тәсілдермен байланысты белгілі бір мәселені немесе мәселені шешу мақсатында зерттеу жүргізу қабілетін көрсету.

 • Код ON4

  жоғары оқу орындарының негізгі білім беру бағдарламалары бойынша оқытушылық қызметті жүзеге асыруға; заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқу-әдістемелік кешендерді, жаттығуларды, тесттерді және басқа да тапсырмаларды әзірлеу; оқу мақсаттарын қою, оларға қол жеткізу үшін сабақтың түрін (түрін), оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыру нысандарын таңдау, оқу қызметінің тиімділігін бақылау және бағалау

 • Код ON5

  Батыс және Шығыс елдерінің тарихына қатысты ғылыми-зерттеу жұмысында шетелдік тарихнамалық дереккөздерді талдау және пайдалану

 • Код ON6

  диссертацияға материалдар дайындау, ғылыми метрикалық деректер базасында индекстелетін шетелдік журналдарда жариялау үшін ағылшын тілінде мақалалар жазу

 • Код ON7

  тиімді жазу үшін теориялық білімді қолданыңыз, SMART мақсаттарын қойыңыз және жазбаша жобаларыңызды жоспарлаңыз, басқа мақалаларды қарап шығыңыз және кері байланыс беріңіз, идеяларды дамыту үшін жазуды пайдаланыңыз, мақалаларды тиімді жазу үшін технологияларды қолданыңыз

 • Код ON8

  Тарихнамалық ғылыми бағыттар мен мектептердің тарихы мен эволюциясын талдайды, әртүрлі әдістемелік мектептердегі тарихи оқиғаларға баға беру әдістеріне ғылыми талдау жасайды, тарихи және псевдотарихи білімнің шекарасын анықтау мәселесін талдай алады, біртұтас көзқарасы бар. білім жинақтау процесі, адамзат қоғамының дамуы

 • Код ON9

  дүниежүзілік және отандық ғылымдағы отаршылдық тарихын зерттеудің әртүрлі әдіснамалық тәсілдерін, «метрополис – колония» және «орталық – шеткі» биномдық эволюция контекстінде империялардың отарлармен қарым-қатынасы мәселелерін сыни тұрғыдан талдай алады. "; еуропалық отаршылдық империялардың тарихын және олардың отарлармен қарым-қатынасының ерекшеліктерін түсіндіруде негізгі әдістемелік тәсілдерді зерттеу нәтижелерін пайдалану

 • Код ON10

  адамзат тарихындағы құбылыстар мен оқиғалардың ішкі логикасының негізгі іргетасын құрайтын теориялық мәселелер бойынша терең ғылыми білімін көрсетеді, тарихтың идеалистік, материалистік және діни үлгілерін талдай алады.

Top