Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07211 Тау-кен ісі в Рудный индустриальдық институты

 • Маркшейдерлік-геодезиялық өлшеулерді өңдеу теориясы
  Несиелер: 5

  Тау-кен қазбаларының жағдайы мен жай-күйін, әзірленетін пайдалы қазбаның тау-кен-геологиялық ерекшеліктерін, тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде массивте пайда болатын процестерді анықтауға байланысты маркшейдерлік-геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін қазіргі заманғы өңдеу және тал-дау туралы түсінік беріледі. Компьютерлік техниканың көмегімен нәтижелерді өңдеу жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
 • Физика 1
  Несиелер: 3

  Әлемнің қазіргі физикалық бейнесі және ғылыми дүниетаным туралы түсініктерді қалыптастыру. Механика. Молекулалық физика және термодинамика. Электр және магнетизм. Оптика. Кванттық физика. Атом ядросының физика элементтері. Іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физика теорияларын, физикалық зерттеу әдістерін кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде пайдалану.

 • Тау жыныстарының механикасы
  Несиелер: 5

  Математикалық талдау көмегімен тау жыныстарының орнықтылығын бағалау бойынша негізгі есептік схемалар, тау жыныстарының қалыңдығындағы кернеуді әртүрлі жүктеменің әсерінен және тау жыныстарының меншікті салмағынан, тау-кен жұмыстары барысында гидродинамикалық жағдайлардың өзгеруін есепке ала отырып, есептеудің теориялық ережелері, құрылыстардың шөгуін есептеу әдістері зерделенеді.

  Селективті тәртіп
 • Карьердегі маркшейдерлік жұмыстар
  Несиелер: 5

  Карьерде тірек және түсіру желілерін құру әдістері қарастырылады; далалық жұмыстарды өндіру және деректерді камералдық өңдеу әдістері мен құралдарын зерттеу; тау-кен графикалық құжаттарын құрастыру және сақтау ережелерін зерттеу; түсіру жұмыстарын жүргізуде практикалық дағдыларды меңгеру және ашық тау-кен жұмыстарында маркшейдерлік есептерді нақты шығару.

  Селективті тәртіп
 • Маркшейдерлік жұмыстарды жобалау 2
  Несиелер: 3

  Тау-кен кәсіпорнының маркшейдерлік қызметінің құрылымы, негізгі және ағымдағы маркшейдерлік жұмыстардың құрамы, маркшейдерлік жұмыстардың өндірісі шығындары және оларды ұйымдастыру әдістері зерттеледі. Аспаптарды, құрал-саймандарды және ұйымдастыру техникасын таңдау әдістемесі негізделеді; маркшейдерлік бөлімнің жұмыстарын тиімді ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру. Пайдалы қазбалардың қорларын, ысыраптарын және құнарлылығын жоспарлау әдістері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен инженерлік графикасы
  Несиелер: 5

  Тау-кен сызбаларын, ондағы сызықтардың түрлерін және олардың мақсатын, горизонттардың белгілерін, қазбаның еңістерін белгілеу ережелерін зерделеу. Әр түрлі тау жыныстарымен бүктелген кемерлер мен қабаттардың, әр түрлі тау-кен жабдықтарының кенжарларының бейнесі қарастырылады. Ашылатын тау-кен қазбаларын, жарылыс ұңғымаларын жоспарларда және разрездерде, автомобиль және темір жолдарды бейнелеу дағдылары, тау-кен машиналарының шартты белгіленуі қалыптасады.

  Селективті тәртіп
 • Масссив жағдайын басқару
  Несиелер: 5

  Тау-кен жыныстары массивінің тұрақтылығы және кен орындарын игеру кезінде оны арттыру әдістері қарастырылады Массивтің кернеулі жағдайы ұғымы қалыптасады. Массивтегі кернеуді есептеу әдістері қарастырылады. Массивтердің бұзылу себептері және ұстап тұратын және ығысатын күштерді есептеу әдістері талданады. Массивтің тұрақтылығына әсер ететін факторлар және оның тұрақтылығын арттыратын техникалық құралдар зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Массивтердің тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша маркшейдерлік жұмыстар
  Несиелер: 3

  Тау-кен жыныстарының массиві; оның тұрақтылығының жай-күйін бұзуға әкелетін факторлар; массивтерді шектейтін жыныстардың физикалық-механикалық қасиеттері; тау-кен қазбаларының деформация түрлері және қазбалардың деформациясы мен тау-кен жыныстары массивінің жылжуын маркшейдерлік бақылау туралы түсінік беріледі. Сканерлер мен дрондар көмегімен бақылаудың перспективалық тәсілдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • SURPAC бағдарламалық кешенін қолданумен АЖЖ
  Несиелер: 5

  Surpac геоақпараттық жүйесін пайдаланушы ретінде базалық инженерлік дайындық жүргізу. Компьютерде бағдарламалық мо-дульмен жұмыс істеуді үйрену; қарапайым Сызбадан күрделі сызбаларға дейін объектілердің суретін сызу, тау-кен қазбаларын құру модулімен жұмыс істеу және оларды оңтайландыру.

  Селективті тәртіп
 • Карьерлер аэрологиясы және шахталарды желдету
  Несиелер: 5

  Кеніш атмосферасының қасиеттері және тау-кен кәсіпорындарында қалыпты санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайларын құру мақсатында онда болып жатқан процестер қарастырылады. Жасанды желдету тәсілдері, технология және оған арналған жабдықтар оқытылады. Тау - кен өндірісінің процестері кезінде шаң және газтәріздесуге көңіл бөлінеді. Ауа ағынының қозғалыс динамикасының негіздері қарастырылады және желдетуді жобалау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен жұмыстарындағы ресурс үнемдеуші және қалдығы аз технологиялар
  Несиелер: 5

  Тау-кен кәсіпорындарының жұмысы кезінде пайдаланылатын ресурстар түрлері, ресурс үнемдейтін және аз қалдықты технологияларға көшу мәселелері, пайдалы қазбаның шығыны мен құнарлылығын төмендету және оның сапасын тұрақтандыру, пайдалы қазбаны қайта өңдеу толықтығын ұлғайту кен орындарын қайта өңдеу, техногендік кен орындарын игеру, кәсіпорындардың ішкі мұқтаждары үшін қалдықтарды пайдалану, уақытша пайдала-нылмайтын минералдық шикізатты қоймалау зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Тау жыныстарын жарылыспен бұзу
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік жарылғыш заттардың сипаттамасын, жару құралдары мен тәсілдерін, жарылыс теориясының негіздерін, жару ұңғымалары мен шпурларды бұрғылау тәсілдерін, жару заттарының зарядтарын бастау тәсілдерін, жару жұмыстарын жүргізу сапасын реттеу әдістерін зерттеу қарастырылады, карьерлер мен шахталарда бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлерін есептеу әдістерін жобалау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен кәсіпорындарын жобалау
  Несиелер: 2

  Карьерлерді жобалау принциптері, карьер мен шахтаның жұмыс аймағын қалыптастыру заңдылықтары, тау-кен жұмыстарының күнтізбелік жоспарының мазмұны мен негізгі параметрлері, тау-кен жұмыстарының даму қарқындылығы параметрлерінің өзара байланысы, тау-кен-геометриялық талдау әдістері, тау-кен кәсіпорнының өндірістік қуаттылығына әсер ететін және шектейтін факторлар және тау-кен жұмыстарын кешенді механикаландырудың технологиялық схемалары мен құрылымдарын қалыптастыру принциптері оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Азаматтық ұстанымды, мүдделерді, мінез-құлық уәждерін қалыптастыру бойынша танымдық және креативті қабілеттерге ие. Ғылыми-зерттеу қызметі құқық және экономика саласында зерттеулер жүргізу болып табылады. Заң және экономикалық мәселелерді шешуде кеңес бере алады. Ұйымдарда ұйымдастырушылық-басқару және үйлестіру қызметін, ұжымдағы корпоративтік, әртүрлі бөлімшелердің үйлесімді жұмысын қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
 • Технологиялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Технологиялық кәсіпкерліктің концепциясы және тектік белгілері Қазақстандағы технологиялық кәсіпкерлік жүйесі. Кәсіпкерлік идеяларды генерациялау әдістері және бағалау Құралдары. Технологиялық бизнес-модель. Кәсіпкерлік жобаның зияткерлік меншігін құру және қорғау технологиясы. Технологиялық кәсіпкерлік жобаларды іске асыру кезіндегі басқару қызметі. Технологиялық жобаны қаржыландыру үшін инвесторды іздеу тәсілдері. Технологиялық кәсіпкерлік жобаның құнын бағалау.

 • Жер қойнауы геометриясы
  Несиелер: 5

  Пайдалы қазбаның қасиеттері және шоғырлану түрі туралы ақпаратты жинауды маркшейдерлік қамтамасыз етудің қазіргі заманғы әдістері оқытылады. Жер қойнауы көрсеткіштерін орналастыруды математикалық түсіндіру және моделдеу жүргізіледі. Топографиялық тәртіптің функциялары және олардың графикалық бейнелері бар математикалық әрекеттер зерттеледі. Кен орындарының көрсеткіштерін орналастыру болжануда.

  Селективті тәртіп
 • Инженерлік геодезия
  Несиелер: 5

  Жоспарлы негіздеудің инженерлік-геодезиялық желілері, биіктік геодезиялық тірек желілері зерттеледі. Жер асты коммуникацияларын салу және пайдалану кезінде геодезиялық жұмыстар мен бөлу тәсілдері қарастырылады. Алаңдар мен трассалардың топографиялық-геодезиялық ізденістерінің, құрылыстарды жобалауды геодезиялық қамтамасыз етудің, геодезиялық бөлу жұмыстарын орындаудың қазіргі заманғы әдістері талданады.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік әмбебап қызмет түрі ретінде. Кәсіпкерліктің әлеуеті, жоспарлау, тәуекелдері және инновациялары. Бизнесті құрудың тиімді жүйесін құру, ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару. Кәсіпкерлердің шаруашылық серіктестермен шарттық қатынастары. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін қаржыландыру, талдау және бағалау.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен жұмыстарындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
  Несиелер: 5

  Тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы негізгі заңнамалар оқытылады. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібіне және жарақаттанумен күрес тәсілдеріне көңіл бөлінеді. Ашық тау-кен жұмыстарының әр түрлі процестерін жүргізуде техника қауіпсіздігі мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Физика 2
  Несиелер: 5

  Физикалық процестердің негізгі заңдары мен құбылыстарын қалыптастырады. Шешілетін міндеттерді талдайды. Міндеттерді шешеді. Теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін қолданады. Жаратылыстану жаңалықтарын және оларды пайдалану перспективаларын бағалайды. Тәжірибелік зерттеулер және олардың нәтижелерін өңдеу жүргізеді. Эксперименталды және теориялық алынған нәтижелерді салыстырады. Саланың қолданбалы міндеттерінде нақты физикалық мазмұнды бөледі.

 • Жер асты тау-кен жұмыстарының процестері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен кәсіпорындарының құрылысы
  Несиелер: 5

  Тау-кен кәсіпорындары құрылысының жалпы мәселелері қарастырылады. Құрылысты ұйымдастыру жобасы, тау-кен кәсіпорындарының құрылыс кезеңдері сипатталады. Құрылыстың күнтізбелік кестесін қалыптастыру. Инвестиция және құрылыстың бизнес-жоспары қарастырылады. Карьер шекарасын анықтаудың принциптері мен әдістері зерттеледі. Карьердің өндірістік қуатын жобалау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен кәсіпорындарын құрғату технологиясы
  Несиелер: 3

  Турбомашиналар теориясы, Ашық тау-кен жұмыстары мен жерасты тау-кен жұмыстарында құрғату тәсілдері қарастырылады. құрғату кезіндегі тампонаж арражды перделер мен құбырлы дренаж конструкциясы зерттеледі,. Сорғылар мен ағынды аппараттардың құрылымы бойынша білім қалыптасады. Құрғатудың ашық және жерасты тәсілдерін жобалау. Су жинағыштар есептеледі және оларды тазарту тәсілдері зерделенеді.

 • Тау квалиметриясы және кен сапасын тұрақтандыру
  Несиелер: 3

  Өндірілетін минералды шикізаттың сапалық сипаттамасының көрсеткіштері зерттеледі, пайдалы қазбаның сапасына қойылатын талаптар, тау-кен өндіру кәсіпорындарының өнім сапасын тұрақтандыру әдістері, пайдалы қазбаның тау-кен жұмыстары технологиясымен өзара байланысы қарастырылады. Тау квалиметриясының негіздері, принципі және әдістерін білу қалыптасады.

  Селективті тәртіп
 • Жер асты тау-кен жұмыстарының технологиясы
  Несиелер: 5

  Пайдалы қазбалар кен орындарын жерасты игеру технологиясы зерттеледі. Жер асты кеніштерін дамытудың ұтымды тәртібі қарастырылады. Тау-кен жұмыстарының режимі мен кезеңдері ұғымдары енгізіледі. Кенішті және оның жұмыс қабаттарын ашу теориясы қарастырылады. Жер асты жұмыстарын үңгілеу технологиясы. Жер асты тау-кен жұмыстарын игеру жүйесінің жіктелуі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Геодезия
  Несиелер: 5

  Объектілерді салу және пайдалану кезінде орындалатын геодезиялық жұмыстар кешені.Тікелей және кері геодезиялық есептерді шешу әдістемесі. Геодезиялы�� аспаптармен жұмыс істеу. Топографиялық карталар мен жоспарлар бойынша инженерлік-геодезиялық міндеттерді шешу. Геодезиялық есептеу жұмыстарының деректерін графикалық ресімдеу және ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану.

 • Жоғары геодезия
  Несиелер: 5

  Жер фигурасы және оның гравитациялық өрісі туралы түсінік беріледі. Тірек геодезиялық желілерді құру әдістері қарастырылады. пункттерді астрономиялық анықтау жүргізіледі. Триангуляция және трилатерация, полигонометрия және GPS (ГЛОНАС) пункттерді жайғастыру зерттеледі. Мемлекеттік геодезиялық желілерді құру кезеңдері талданады.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен жұмыстарын жобалау кезінде Автокадалар мен Компас қолдану
  Несиелер: 5

  Автокад және Компас бағдарламаларының мүмкіндіктері зерттеледі. Осы бағдарламалардың көмегімен сызықтарды, беттерді, фигураларды салу жүргізіледі. Пайдалы қазбалардың алынған қорларының көлемі анықталады. Карьерлер мен шахталар жоспарларын құру үшін Автокад пен компастың қосымша мүмкіндіктерін зерттеу жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби саладағы шет тілі
  Несиелер: 5

  Арнайы терминдерді қоса алғанда, лексикалық материалды пайдалану, техникалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері, ғылыми сипаттағы мәтінге аннотация жасау, кәсіби сипаттағы іскерлік қағаздарды жасау және ресімдеу, қарым-қатынастың Кәсіби-бағытталған сөйлеу жағдайларында, кәсіби өзге тілді ортада тілдік мінез-құлықтың тиісті тілдік үлгілері мен тактикасын қолдану қажеттілігін ұғына отырып, шет тілін пайдалану.

 • Тау жыныстарының физикасы
  Несиелер: 5

  Тау-кен жыныстарының физикалық қасиеттері: тығыздық қасиеттері, механикалық қасиеттері, жылу қасиеттері, жыныстардың беріктігі, акустикалық қасиеттері, электромагниттік қасиеттері, гидрогазодинамикалық қасиеттері, радиациялық қасиеттері бойынша жүйелі теориялық және зертханалық зерттеулер жүргізіледы. Өндіру және байыту кезінде физикалық қасиеттерді қолдану қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Қолданбалы софт
  Несиелер: 5

  Курс жоғары деңгейдегі тілде бағдарламалық өнімдерді құрудың негізгі алгоритмдерін, әдістері мен принципте��ін; тілдің негізгі құрылымдарын, есептеу операцияларын жүзеге асыруды; объектілі-бағытталған технологияларды пайдалана отырып, компьютерлік моделдеудің ерекшеліктерін зерделеуді қамтиды. Қолданбалы бағдарламаларды практикалық іске асыруға, объектілі-бағытталған технологияларды пайдалана отырып, оларды ретке келтіруге және тестілеуге ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
 • Геологиялық пәндер
  Несиелер: 5

  Геологиялық зерттеулердің негізгі әдістері, жер қыртысының заттық құрамы - минералдар мен тау жыныстары, органикалық әлем, планетаның геологиялық тарихындағы тектоникалық процестер қарастырылады.. Пайдалы қазбалармен, олардың жіктелуімен, анықтау тәсілдерімен танысу жүргізіледі және олар жатқан басты кен орындары қарастырылады..

 • Маркшейдерлік-геодезиялық құралдар
  Несиелер: 5

  Геометриялық оптика заңдары, есептік құрылғылардың түрлері, бұрыштық аспаптар – әр түрлі дәлдіктегі теодолиттер оқытылады. Маркшейдерлік-геодезиялық аспаптардың оптикалық бөліктерінің тағайындалуы мен жіктелуі қарастырылады. Қазіргі заманғы нивелирлер, қашықтықты өлшеуге арналған аспаптар, тахеометрлер және кипрегельдер туралы түсінік беріледі. Қазіргі заманғы геодезиялық және маркшейдерлік аспаптардың құрылысы, олармен жұмыс істеу әдістері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Сызба геометрия және техникалық сызу элементтері оқытылады. Нүктелердің, түзулердің, жазықтықтардың және сызықтар мен беттердің жекелеген түрлерінің бейнелерін (аксонометриялық проекцияларды қоса алғанда) құрудың теориялық негіздерімен, геометриялық фигуралардың өзара тиістілігі мен өзара қиылысуына арналған есептердің шешімдерімен танысады. Заттардың суреттерін құру тәсілдерін және оларға қатысты ЕСКД стандарттарының шарттылығын қарастырады.

 • Шахталардағы маркшейдерлік жұмыстар
  Несиелер: 5

  Жер астындағы тау-кен кәсіпорнының маркшейдерлік қызметі орындайтын жұмыстардың құрамы, жұмыстардың әр түрінің мақсаты, жер асты тау-кен қазбаларының қысылған жағдайларында өлшеулердің дәлдігі мен ерекшеліктеріне қойылатын талаптар туралы ұсыныс беріледі.

  Селективті тәртіп
 • Экология және ТҚ
  Несиелер: 5

  Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты дамудың стратегиясы, мақсаттары, принциптері және экономикалық аспектілері. Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты. Табиғи және өндірістік қауіптер. Техногендік апаттар кезінде өндірістік ғимараттарға және технологиялық жабдыққа ықтимал залалды бағалау әдістемесі. Төтенше жағдайлар кезінде құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізудің тұрақтылығы, ұйымдастырушылық негіздері. Қоршаған ортаға технологиялық процестердің әсері. Инженерлік қызметтің экологиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
 • Парасаттылық
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізгі ұғымдары. Парасаттылық принциптері. Заңды есептердің түрлері және оларды шешу әдістері. Құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама. Әр түрлі елдердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін салыстыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті дамытудың жаңа тетіктері. Қазіргі әлемдегі сыбайлас жемқорлықтың себептері мен жағдайларын талдау.

  Селективті тәртіп
 • Ашық кен жұмыстарының технологиясы
  Несиелер: 5

  Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық игеру технологиясы және факторлар зерттеледі, технологиялық шешімдерге әсер ететін: кен орындарының түрлері, карьерлік алаңдардың өлшемдері, кен шоғырларының параметрлері. Ашық тау-кен жұмыстарының кезеңдері және карьерлерді дамытудың тиімді тәртібі қарастырылады. Тау-кен жұмыстарының режимі мен кезеңдері ұғымдары енгізіледі. Карьердің жұмыс қабаттарын ашу теориясы қарастырылады. Ашық тау-кен жұмыстарын әзірлеу жүйесінің жіктелуі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Қазіргі қоғамдағы көшбасшы қызметін анықтайды. Көшбасшылық пен басшылықты ажыратады. Көшбасшылықты зерттеу тәсілдерін сипаттайды: ұлы адамдар теориясы, мінез-құлық, жағдайлық. Көшбасшылық және басшылық стилін қалыптастырады. Көшбасшылық пен билікті анықтайды. Суреттейді билік балансы.

  Селективті тәртіп
 • Ойлау дизайны
  Несиелер: 5

  Дизайн-ойлаудың мақсаты мен әдістемесі. Мультидисциплинарлық тәсіл, шығармашылық сипат және принциптердің әмбебаптығы. Зияткерлік белсенділікті ынталандыру. Креативтілікті дамыту. Командалық өзара іс-қимылдың тиімділігі. Дизайн-ойлау технологиясының кезеңдері: мәселе тұжырымдамасы, идеяларды генерациялау, үздік шешімді таңдау, прототиптеу, нәтижелерді бағалау. Инженерлік міндеттерді инновациялық шешу үшін мақсаттылықты, мүмкіндіктерді және тиімділікті интеграциялау.

  Селективті тәртіп
 • Высшая математика 1
  Несиелер: 5

  Негізгі ұғымдар мен анықтамаларды құрастырады, формулаларды жазады, есептерді шешу әдістерін біледі. Математикалық есептерді қояды және шешеді. Есептерді шешудің әртүрлі әдістерін салыстырады және таңдайды. Сапалы математикалық зерттеулер жүргізеді. Есептерде қателер табады. Арнайы пәндерде математикалық әдістерді қолданады. Есептерді сандық әдістермен шешу үшін заманауи бағдарламалық өнімдерді қолданады.

 • Салалар экономикасы
  Несиелер: 5

  Саладағы нарықтық өзгерістерді түсінеді. Кәсіпорын өндіретін өнімді өндіруге арналған шығындарды бағалайды. Инвестициялық бағдарламалардың негізгі көрсеткіштерін сипаттайды. Шығындарды оңтайландыру бойынша міндеттерді түсіндіреді. Экономикалық тиімді жоба бойынша бизнес-жоспар жасайды. Базалық ғылыми-теориялық білімді бағалайды. Теориялық және практикалық есептердің шешімдерін сипаттайды.

 • Маркшейдерлік жұмыстарды жобалау
  Несиелер: 2

  Тау-кен кәсіпорнының маркшейдерлік қызметінің құрылымы, негізгі және ағымдағы маркшейдерлік жұмыстардың құрамы, маркшейдерлік жұмыстардың өндірісі шығындары және оларды ұйымдастыру әдістері зерттеледі. Аспаптарды, құрал-саймандарды және ұйымдастыру техникасын таңдау әдістемесі негізделеді; маркшейдерлік бөлімнің жұмыстарын тиімді ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру. Пайдалы қазбалардың қорларын, ысыраптарын және құнарлылығын жоспарлау әдістері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Білім беру тобы
  Несиелер: 5

  «Тиімді команда» ұғымының негізгі аспектілері. Команданың даму кезеңдері және әр кезеңдегі көшбасшының іс-әрекеті. Тиімді командаларды қалыптастыру. Топтағы адамдардың өзара әрекеттесу ерекшеліктері. Команда қызметін басқару. Конфликтологиялық құзыреттілікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • ГГИС MICROMINE қолданумен тау-кен жұмыстарының техникалық шешімдерін оңтайландыру
  Несиелер: 5

  MICROMINE тау-кен-геологиялық ақпараттық жүйесінің көмегімен тау-кен өндірісінің технологиялық процестерін оңтайландырудың негізгі принциптері туралы білім қалыптасады. Карьерлер мен шахталарды жобалау, оларды оңтайландыру, үйінділер мен жолдарды салу тәсілдері зерттеледі. Ашық тау-кен жұмыстары мен жер асты тау-кен жұмыстары кезінде жарылыс параметрлері есептеледі. Кен орнын цифрландыруды жүргізу және бағдарламаның барлық модулдерінде жұмыс істеу дағдыларын алу

  Селективті тәртіп
 • Электр қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Кәсіпорындарда электр энергиясын пайдалану кезінде нормативтік құжаттар оқытылады. Электр тогының адам ағзасына әсері, электр жарақаттарының түрлері қарастырылады. Жеке қорғаныс құралдары және жабдықтарды қорғау тәсілдері бағаланады. Электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде техникалық және ұйымдастырушылық іс-шаралар зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Ашық тау-кен жұмыстарының процестері
  Несиелер: 5

  Ашық тау-кен жұмыстарының технологиялық үдерістерін бөлумен байланысты терминдер қарастырылады. Ашық тау-кен жұмыстарының негізгі процестері зерттеледі : жыныстарды қазуға дайындау, экскавация, тасымалдау және үйінділеу. Әрбір тәсіл шеңберінде осы процестерде пайдаланылатын техникалық жабдық қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Жоғары математика 2
  Несиелер: 4

  Есептерді шешудің негізгі түсініктерін, формулаларын және әдістерін біледі. Арнайы пәндерде математикалық әдістерді қолданады. Өз бетінше ойластырылған шешім қабылдай алады. Математикалық есептерді қояды және шешеді. Математикалық модельдер құрастырады. Математикалық әдістер мен есептерді шешу алгоритмдерін таңдайды. Сапалы математикалық зерттеулер жүргізеді. Есепті сандық әдістермен шешу үшін заманауи бағдарламалық өнімдерді қолданады.

 • Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 2
  Несиелер: 3

  Карьерлерді жобалау принциптері, карьер мен шахтаның жұмыс аймағын қалыптастыру заңдылықтары, тау-кен жұмыстарының күнтізбелік жоспарының мазмұны мен негізгі параметрлері, тау-кен жұмыстарының даму қарқындылығы параметрлерінің өзара байланысы, тау-кен-геометриялық талдау әдістері, тау-кен кәсіпорнының өндірістік қуаттылығына әсер ететін және шектейтін факторлар және тау-кен жұмыстарын кешенді механикаландырудың технологиялық схемалары мен құрылымдарын қалыптастыру принциптері оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық-техникалық бағалау
  Несиелер: 5

  Кен орындарын барлау, кен денелерін сына-малау және контурлау үшін әдістер мен құралдарды, пайдалы қазбалар кен орында-рын бағалаудың экономикалық және тау-кен-геологиялық факторларын, тау-кен жұмыстарын геологиялық қамтамасыз етудің функциялары мен ұйымдастырылуын, пайда-лы қазбалар қорларын есептеу әдістерін өндіруді қамтитын жер қойнауын геологиялық зерттеу жүйесін игеру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Химия
  Несиелер: 5

  Заттың құрылысы, химиялық тепе-теңдік заңдары және химиялық кинетиканың заңдылықтары, химиялық термодинамика элементтері, ерітінділер, тотықсыздану-қалпын�� келтіру реакциялары және электрохимиялық процестер. Химия ғылымының қазіргі жетістіктері. Кәсіби қызметте қолдану үшін химиялық заңдардың әдістері мен тәсілдері. Технологиялық өңдеу кезіндегі материалдардың химиялық түрленуі

 • Карьермен жер асты кеніштін көлігі
  Несиелер: 5

  Тасымалданатын жүктердің технологиялық параметрлері зерделенеді, көлік өнімділігін анықтау әдістемесі беріледі, ашық және жер асты тау-кен жұмыстарында көліктің әртүрлі түрлерінің сипаттамаларымен, олардың конструкциясымен және пайдалану ерекшеліктерімен танысу жүргізіледі. Кеніш көлігінің әртүрлі түрлерінің тарту және пайдалану есептерін көрсету.

  Селективті тәртіп
 • Тау-кен кәсіпорнының экологиясы
  Несиелер: 5

  Тау-кен кәсіпорнының жұмысы кезінде экологияны сақтау бойынша негізгі нормативтік құжаттар талданады. Кәсіпорынның атмосфераға, суға, литосфераға және жер қойнауына әсері қарастырылады. Тау-кен жұмыстары аяқталған кезде рекультивациялау мәселелері зерделенеді. экологиялық іс-шараларды жобалау және осы процестерге арналған жабдықтарды таңдау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
 • Экспериментті ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Экспериментті жоспарлаудың негізгі түсініктері мен принциптерін, оптимальдік критерийлерін, эксперимент жоспарын құру түрлері мен ережелерін, зерттеу объектісінің математикалық моделінің параметрлерін есептеу әдістерін, олардың маңыздылығын, сондай-ақ алынған модельдің барабарлығын, оңтайлы шарттарды және жауап беру функциясының экстремумын іздеу әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
 • Кенді байыту процестері
  Несиелер: 5

  Тау-кен кәсіпорындарында кенді алдын ала байытуға арналған негізгі жабдықтар мен ұсақтау, елеу, ұсақтау және жіктеу техноло-гиясы оқытылады. Тұрақты және жылжымалы ұсақтау кешендерінің құрылысы қарастырылады. Құрал-жабдықтарды пайдалану ережелері мен конструкциясы оқытылады. Қазіргі заманғы кен алу кешендерінің құрылысы қарастырылуда.

  Селективті тәртіп
 • Карьерлер мен кеніштердің тау-кен машиналары
  Несиелер: 5

  Зерттеу пәні пайдалы қазбаларды өндіру кезінде қолданылатын тау-кен машиналары мен жабдықтары болып табылады. Карьерлер мен шахталардың тау-кен машиналарының типтері, техникалық сипаттамалары, конструктивтік ерекшеліктері және жұмыс істеу принципі оқытылады. Жұмыс, күш және қозғалыс жабдықтары зерттеледі. Жабдықты жобалау және құрастыру негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • ПҚК өндеу үрдістері мен технологиялары
  Несиелер: 5

  Ашық және жер асты тәсілімен пайдалы қазбалар кен орындарын техникалық пайдалану қағидалары мен қауіпсіздік ережелерінің талаптарына сәйкес карьерлер мен шахталарда негізгі және қосалқы процестерді орындауды ұйымдастыру, бұрғылау-жару жұмыстары мен кенжарлардың паспорттарын жасау, негізгі және қосалқы жабдықтардың өнімділігін есептерді орындау.

  Селективті тәртіп
 • Гидрогеология және инженерлік геология
  Несиелер: 5

  Жер асты сулары, олардың шығу тегі, химиялық құрамы, қозғалыс заңдары, тау жыныстарының инженерлік-геологиялық қасиеттері, табиғи және жасанды факторлардың әсерінен олардың өзгерістері, физикалық-геологиялық және инженерлік-геологиялық процестер зерттеледі. Гидрогео-логия мен инженерлік геологияның іргелі негіздері білім алады, сондай-ақ гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық зерттеулердің түрлері туралы түсінік алады.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  кәсіби қызметте математиканың, физиканың, АТ-ның жүйелендірілген теориялық және практикалық білімін қолдану

 • Код ON2

  тиімді коммуникация дағдыларын меңгеру, оның ішінде ағылшын тілінде

 • Код ON3

  тиімді өзара іс-қимылды жолға қою, командада тәртіптік жобалар бойынша жұмыс істеу, көшбасшы болуға дайындық

 • Код ON4

  ойлау икемділігін қолдану, техника мен технологияларда, басқару әдістерінде жылдам өзгерістер жағдайында стреске төзімді болу

 • Код ON5

  парасаттылықты, жалпы мәдени этикалық нормаларды және кәсіби этиканы бөлшектеу

 • Код ON6

  инновациялық жоғары технологиялық идеялардың бастамашылығына негізделген жаңа бизнес құра білу

 • Код ON7

  тау-кен өнеркәсібі саласындағы отандық және шетелдік тәжірибелердің үздік тәжірибелерін бағалау және қолдана білу

 • Код ON8

  экологиялық, әлеуметтік және құқықтық жауапкершілікке дайындық, кәсіптік қызмет нәтижелері

Top