Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B01707 Ағылшын тілі және информатика в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Аталған пәндерді оқыту дағдыларын қолданады, сондай-ақ кәсіби қызметтегі тіл мәдениетінің деңгейін, нақты коммуникация жағдайларына барынша жақындатылған шет тілдік қарым-қатынасты меңгерудің әдістемелік моделін жобалау қабілетін көрсетеді.
 • Білім алушылардың түрлі мүмкіндіктерін ескере отырып, жаңартылған білім беру жүйесінің мазмұны аясында іргелі педагогикалық білім мен дағдыларды пайдаланады және табысты әлеуметтенуге және қазіргі қоғамға кірігуге бағытталған, сондай-ақ академиялық адалдықтың негізгі ережелерімен жұмыс істейді.
 • Оқып жатқан тілді тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін пайдаланады, сыни талдау әдістемесін меңгерген және мемлекеттік, орыс және шет тілдерін өз бетінше меңгерген кезде ақпараттық технологияларды және пәндік-тілдік интеграцияланған оқыту тәсілінің қағидаттарын пайдаланады.
 • Психологиялық-педагогикалық пәндер әдіснамасы, әртүрлі жас кезеңдерінде тұлғаны дамыту, тәрбиелеу және психологиялық-педагогикалық қолдау тұжырымдамалары мен теориялары саласында қалыптасқан білімдерді, іскерліктерді, құзыреттіліктерді көрсетеді.
 • Ағылшын тілі мен информатиканы оқыту процесінде кәсіби және қолданбалы міндеттерді шешеді, аргументтейді, ағылшын тілі мен информатиканы оқытудың қолда бар педагогикалық және ақпараттық технологиялары мен әдістерін ұтымды қолданады.
 • Зерттелетін саланың негізгі ережелері мен тұжырымдамаларын, оның ішінде ең озық аспектілердің элементтерін білу мен түсінуді көрсетеді. Оқушылардың мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде ағылшын тілін меңгеру қабілетін дамытуға бағытталған кәсіби қызметті психологиялық және әдістемелік тұрғыдан дұрыс жүзеге асырады.
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін: интернет-ресурстарды, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша бұлтты және мобильді сервистерді пайдаланады.
 • Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы мен философиясының теориялық негіздері мен әдіснамалық тәсілдерін түсіндіреді, Қазақстан Республикасының қазіргі кезеңдегі экономикалық деректері мен процестерін, әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени дамуының негізгі заманауи тарихи оқиғаларын дербес талдайды.
 • Ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, сандық технологияларды, интерактивті қосымшаларды (желілік, мобильді, бұлтты) қолдана отырып, кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешеді; салауатты өмір салтын ұстанады;
 • Әдістемелік пәндер бойынша оқу-әдістемелік және бақылау-өлшеу материалдарын әзірлейді, ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың негізгі әдістерін талдайды, оларды сынақтан өткізеді және оқу-тәрбие процесіне енгізеді.
 • Түрлі әлеуметтік топтарда қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде адамдармен еркін қарым-қатынасты модельдейді. Ойлау мәдениетін меңгерген, ауызша және жазбаша тілді дәлелді және нақты құрады, ағылшын тілінде кәсіби және күнделікті тақырыптарды (ауызша және жазбаша) түсіндіре алады.
 • Кәсіпкерлік қызмет туралы білімін кеңейтеді, коммерциялық қызметті құру дағдыларын қалыптастырады, үйлесімді қарым-қатынас және адамдарға жағымды қарым-қатынас тәртібін түсіндіреді, қоғамдағы жеке тұлғаның іскерлік қарым-қатынасын модельдеу бойынша қорытынды жасайды, білім беру саласындағы педагогикалық және өндірістік ұжыммен қарым-қатынас орнатады.
Top