Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06104 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нақты уақыттағы операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курста уақыттың нақты ауқымында жұмыс істейтін ақпараттық-басқару жүйелеріндегі есептеуіш процесстердің жұмыс істеуінің және ұйымдастырылуының негізгі принциптері, жадыны басқару әдістері, өзара әрекет ететін процесстерді синхрондау, нақты уақыт жүйелеріндегі ақпаратты өңдеудің шынайылығын бақылау принциптері, нақты уақыттың таратылған жүйелерін құрудың және талдаудың негізгі теориялық әдістері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бұл курста инновациялық үдерістерді жандандыру жағдайында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, жаңа технологиялық үрдістерді енгізу, ғылым мен өндіріс арасындағы алшақтықты еңсеру, халықаралық стандарттарды енгізу мәселелері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Киберқауіпсіздік жүйелерінің архитектурасы
  Несиелер: 5

  Курста киберқауіпсіздік модельдері, қауіп-қатерлер, осалдықтар және деректер ағындарын талдау туралы мәліметтерді қамтитын киберқауіпсіздік жүйелерінің заманауи архитектурасын құру негіздері баяндалған. Сонымен қатар, желілік қауіпсіздік сұрақтары қарастырылды: маршрутизация; шифрлеу;IPv6, SSL / TLS VPN; желілік қауіпсіздік мониторингі; оқшауланған орындау ортасы (құмсалғыш), зиянды бағдарламаларды анықтау технологиясы, қауіпсіз қашықтан кіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрамдас программалық қамтама және жүйелер
  Несиелер: 5

  Курс құрамдас микропроцессорлық жүйелерді жобалаудың практикалық және теориялық дағдыларын игеруге - құрамдасжүйелер саласындағы қазіргі заманғы бағдарламалық және аппараттық технологиялар мен тәсілдерді пайдалана отырып программалық өнімдерді өңдеу және жөндеу процесіне оқыту; қазіргі микроконтроллерлердің құрылу принциптерін, функционалдық мүмкіндіктері мен архитектуралық шешімдерін оқыту қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компьютерлік инженерияда ғылыми эксперименттің теориясы мен техникасы
  Несиелер: 5

  Курс болашақ мамандардың ғылыми таным мен шығармашылықтың әдіснамалық негіздері бойынша, ұқсастық және үлгілеу теориясының негіздері бойынша, эксперименттік КЖ нәтижелерін өңдеуді жүргізу бойынша білімді меңгеруге бағытталған. Математикалық модельдеу және инженерлік эксперимент нәтижелерін өңдеу мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Үлкен деректерді басқару
  Несиелер: 5

  Курс үлкен деректерді аналитикалық өңдеу саласындағы негізгі ұғымдармен танысуға мүмкіндік береді. Машиналық оқыту негіздері, визуализация және үлкен деректерді сақтау баяндалған. Курсты оқу нәтижесі бойынша білім алушылар пән саласындағы мәселелерді үлкен мәліметтерді өңдеу технологиясы тіліне аударатын болады. Зерттеу барысында үлкен деректерді талдаудың техникалық және әдіснамалық құралдары туралы ұсыныстар қалыптастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мехатрондық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Курс мехатронды және робототехникалық жүйелерді жобалаудың заманауи технологияларын оқытуға, робототехникада қолданылатын аппараттық іске асырудың техникалық құралдарын оқытуға, мехатронды және робототехникалық жүйелерді іске асырудың әдістері мен бағдарламалық құралдарын, басқарудың микропроцессорлық жүйелерін жобалау әдістерімен танысуға бағыттлған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Программалық қамтаманы тестілеу
  Несиелер: 5

  Курс программалық қамтаманы тестілеу теориясының негізгі ұғымдары мен әдістерін, тәжірибелік программа түріндегі программалық қамтаманы тестілеу алгоритмдерін, программалық қамтаманы тестілеу үрдісін автоматтандырудың түрлі тәлісдерін оқытуға бағытталған. Сонымен қатар, программалық қамтаманы тестілеу теориясы әдістерін жүзеге асыру бойынша бірқатар практикалық есептер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нақты уақыт жүйелерге арналған программалық қамтаманы құру технологиялары
  Несиелер: 5

  Курс нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін цифрлы ақпарат пен басқару жүйелерінде есептеу процестерін ұйымдастыру қағидаларын және осы жүйелердегі программалық және аппараттық құралдардың өзара байланысын, өзара әрекеттесу процестерін басқару және синхрондау әдістерін баяндайды. Сондай-ақ нақты уақыт режимінде бағдарламалық қамтаманы әзірлеу кезінде пайдаланылатын халықаралық және мемлекеттік стандарттар қарастырылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машиналық оқыту алгоритмдері
  Несиелер: 5

  Курста машинамен оқыту және деректерді интеллектуалды талдау әдістері мен міндеттерінің негізгі кластары қарастырылады: жіктелуі, кластеризациясы, регрессия, өлшемдердің төмендеуі. Қарастырылып отырған әдістердің математикалық негіздерін, өзара байланысын, артықшылықтары мен шектеулерін терең түсінуге баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тармақталған есептеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Курс таратылатын есептеу технологиясын ұйымдастыруды, есептеу жүйелерін құрастырда дәстүрлі әдістермен салыстырғандағы артықшылықтары, оларды құру үшін қолданылатын стандарттар мен ерекшеліктерге, сондай-ақ олардың іске асырылуы үшін программалық құралдар және кәсіби және әлеуметтік есептерді шешу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қатені жөндеу кодтауының алгоритмдері мен әдістері
  Несиелер: 6

  Алгоритмдері бөгеуілге тұрақты кодтау негізгі тәсілдері, әдістері баяндалған. Финк бірінші рекурренттік коды. Екілік ұю кодер. Орама кодтарының графикалық көрінісі. Орама кодтарының негізгі параметрлері мен сипаттамалары. Орама кодтарының негізгі параметрлері мен сипаттамалары. Орама кодтарының түрлері. Модем мен кодек келісімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Программаланатын логикада сандық құрылғыларды әзірлеу
  Несиелер: 6

  Бұл пән қазіргі заманғы микроконтролерлік құрылғылардың түрлерін білуге және оларды программалау жолдарын меңгеруге арналған. Программаланатын логикалық интегралды сұлбаларға құрамдас жүйелерді жобалау,құрамдас жүйелердің даму үрдісі,құрамдасжүйелерді жобалау элементтері,базалық логикалық сұлбаларды жобалаудың, тізбекті сұлбалармен жад элементтерінің ториялық негіздерін оқытуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты:инновациялық жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерін жүзеге асыру үшін қажетті білім мен іскерлікті қалыптастыру; инновациялық жобалар мен процестерді басқару үшін жүйелік талдау міндеттерін өз бетінше шешу және шешім қабылдау дағдыларын тәрбиелеу., белгісіздік факторын ескере отырып, тапсырмаларды дайындауды өз бетінше жүзеге асыру және жобалық шешімдерді әзірлеу дағдысын беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік көру
  Несиелер: 6

  Курс бейнелерді компьютерлік өңдеу және тану әдістерін; бейненің математикалық модельдерін және бейнелер сапасының критерийлерін зерттеуге бағытталған. Бейнелерді цифрлық өңдеу мен айырудың негізгі алгоритмдері, жарықтық түрлендірулер, түсті координаттық кеңістіктерді түрлендіру, кеңістіктік және жиілік сүзу, морфологиялық операциялар, кодтау, сегменттеу және жіктеу, бейнелерді талдау негіздері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сигналдарды сандық өңдеу
  Несиелер: 5

  Бұл курс цифрлық сигналдарды өңдеу теориясының математикалық негіздерін, цифрлық сигналдарды өңдеу алгоритмдерін және олардың өкілдерін және олардың өзара байланысын, артықшылығы мен кемшіліктерін, қолданбалы есептерді шешу үшін цифрлық сигналдарды өңдеу әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орталықтандырылмаған қосымщаларды әзірлеу
  Несиелер: 5

  Курс жеке ішкі коды бар және орталықтандырылмаған теңдестірілген желіде жұмыс істейтін орталықтандырылмаған қосымшаларды зерттеуге және құруға бағытталған. Бұл курста магистранттар жобалардың, технологиялардың, криптондық валютаның, құрылымның, стандарттардың, бағдарламалау паттернасының мәнін түсіну үшін базаға ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зияткерлік жүйелердің алгоритмдік негіздері
  Несиелер: 6

  Бұл курс эволюциялық есептеулер мен генетикалық алгоритмдер негіздерін, сараптамалық жүйелерді білу; білім беру модельдерін меңгеру: пікірлердің логикасын, предикаттардың логикасын, анық емес логиканы, фреймдерді, сценарийлерді, семантикалық желілер мен өнімдік модельдерді оқытуға бағытталған. Жасанды интеллект әдістері негізінде жобалау және басқару міндеттері, заманауи интеллектуалды жүйелер үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу де қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық білімді көрсету, оның ішінде пәнаралық сипаттағы және кәсіби қызметте нәтижелерді пайдалану

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON3

  Нақты уақыт жүйелері үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу технологиясын қолдану, инновациялық үдерістерді белсендіру жағдайында ғылыми зерттеулерді жоспарлау; деректерді интеллектуалды талдау әдістерін, модельдердің, алгоритмдердің сапасын бағалау әдістерін, гипотезаларды эксперименталды тексеру және негіздеу әдістерін әдістерін қолдану

 • Код ON4

  Сәулетті іске асыруға, оның ішінде бұлтта тоғысқан қауіптің қолайлы үлгісін қолдану, эксперименталды деректерді интерпретациялау мен өңдеуді пайдалану және практикалық прототиптеу құру; компьютерлік есептерді және қазіргі заманғы микроконтроллерлерді моделдеу және оларды бағдарламалаудың инженерлік тәсілдерін жүргізу

 • Код ON5

  Робототехникалық жүйелердің конструктивтік, кинематикалық, принциптік сұлбаларын қолдану; Машиналық оқыту міндеттерін талдай білу және сол немесе басқа шешімді өлшенген таңдауды жүзеге асыру, қолданбалы есептерді шешу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу әдістерін қолдану

 • Код ON6

  Жаңа электрондық құрылғыларды әзірлеу, жобалау кезінде ПЛИС архитектурасын және жүйелік тәсілді қолдану; тәжірибеде кодтаудың түрлі әдістерін қолдану, ақпаратты қорғаудың жеке құралдарын құру; цифрлық сигналдық процессорлар үшін басқарушы бағдарламаларды әзірлеу; инновациялық жобалар мен процестерді басқару үшін жүйелік талдау және шешімдер қабылдау міндеттерін өз бетінше шешу

 • Код ON7

  Бейнелерді өңдеудің және бейнелерді айырудың қарапайым міндеттерін шешудің жеке жолдарын қолдану; жасанды интеллект әдістері негізінде жобалау және басқару міндеттерін шешу салаларында дағдыны пайдалану; жаңа бағдарламалық өнімдер мен қызметтерді, бизнес-модельдерді әзірлеу және іске асыру мақсатында блокчейн, крипто-валюта және смартфонконтракты технологияларын қолдану

Top