Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03101 Әлеуметтану в әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ғылыми және педагогикалық кадрларды отандық және халықаралық еңбек нарығында олардың қажеттіліктері мен ел мен аймақтың даму перспективаларына сәйкес бәсекеге қабілетті етіп дайындау. Бағдарлама әлеуметтанулық теориялардың қазіргі заманғы деректерді жинау және талдау әдістерінің терең білімдерін түсіндіру және қорытындылау, өз бетімен ғылыми зерттеулер жүргізетін, өздерінің ғылыми зерттеулер контекстіне байланысты ғылыми бағыттарды білуін интеграциялай алатын және оқытудың классикалық және инновациялық әдістерінің негізінде білім беру үдерісінің тиімділігін қамтамасыз ететін кәсіби тұлғалы мамандарды қалыптастыруға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M061 Әлеуметтану
 • Дайындық бағыты 7M031 Әлеуметтік ғылымдар

Оқыту нәтижелері

 • жобаларға қатысу арқылы өз бетінше талдау жұмыстарын жүргізу, халықаралық ынтымақтастық дағдыларын дамыту, сонымен қоса алынған нәтижелерді коммерциализациялау мақсатында өз бетінше жобаларды жоспарлау және жүзеге асыру, алынған мәліметтер мен ғылыми жетістіктерді әріптестеріне және ғылыми қоғамдастыққа презентациялау.
 • негізгі теориялық модельдерді, қазіргі тенденциялар мен көші-қон процестерінің дамуын талдау мен болжаудың сандық және сапалық әдістерін, әзірленген және бекітілген әдістемелік нұсқаулардың талаптарын қолдана отырып дәрістер, семинарлар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау және жүзеге асыру;
 • қазіргі әлеуметтік-мәдени шындықты, сипатталған модельдер мен эмпирикалық материалды концептуалдау әдістерінің зерттеу әдістері мен әртүрлі теорияларды бағалау критерийлеріне әсерін сыни тұрғыдан бағалау;
 • сапалық зерттеу дизайнын әзірлеу, нақты зерттеу жобасын шешу үшін өзгеше зерттеу ұсынысын жобалау, үлкен және кіші топтарға арналған презентацияларды ұйымдастыру және жүргізу, болжамдар жасау және сұрақтарға адекватты мінез-құлық таныту және оларға дұрыс жауап беру;
 • ақпарат жинаудың игерілген ғылыми әдістерін, әлеуметтанулық зерттеулерді бағалау және ресімдеу үшін салыстырмалы және тарихи әлеуметтану әдістерін, социологиялық мәтіндерді дайындау технологияларын қолдану;
 • желілік талдау көрсеткіштері мен академиялық зерттеу сұрақтарының қатынасын қолдана отырып, әлеуметтік мәселелерді сипаттайтын жаһандық өзгерістерді талдаудың әлеуметтік индикаторларын әзірлеу;
 • әлеуметтік құрылым мен жаһандық өзгерістер туралы отандық және шетелдік статистиканың мәліметтерін талдау және түсіндіру, социологиялық көрсеткіштердің тенденциясын анықтау үшін қолданбалы бағдарлама пакеттерін (SPSS, Stata) пайдаланып, Big Data статистикалық талдау жүргізу;
 • желілік ғылымда қолданылатын талдау құралдарын құрастыру және бағалау, есептеулердің нәтижелерін талдау және алынған тұжырымдарды негіздеу, стандартты емес жағдайларда әрекет етуге дайын болу, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті алу;
 • әлеуметтік процестердің жай-күйі туралы эмпирикалық деректерді алудың статистикалық әдістері мен әдіснамалық әдістерін пайдалана отырып, әлеуметтік өлшеу процедурасы үшін желілік деректер мен желіні құру арқылы әлеуметтік зерттеулерді талдау және бағалау;
 • әлеуметтанулық құбылыстарды интерпретациялау үшін әлеуметтанулық теорияларды көрсету, әлеуметтік процестердің жағдайлары туралы эмпирикалық мәліметтер алудың статистикалық әдістері мен әдіснамалық тәсілдерін қолдану арқылы әлеуметтік өлшеу процедураларын қолдану;
 • әлеуметтанулық ақпараттың толықтығы мен сапасын талдай отырып, проблемаларды жаһандық зерттеу үшін қолданылатын тұжырымдамалар мен теориялардың жеке ережелерін салыстыру;
 • қазіргі заманғы әлеуметтік саясаттың басымдықтары мен мақсаттарын синтездеу, әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерге баға беруді ескере отырып, оларға жету жолдарын ұсыну, макро- және микроәлеуметтік құбылыстар мен процестерді болжау;
Top