Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10104 Фармация в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Бейорганикалық химияның қазіргі заманғы жалпы теориялық негіздерін оқьпу және алынған теориялық білімдерді элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттерін сипаттауға қолдана білуді, сонымен қатар, фармацевтердің дәрілік препараттарды өңдеу және изотондау, сараптау, стандарттау және дәрілердің тиімді түрлерін зерттеу сияқты қызметтеріне қажет химиялық үдерістер мен құбылыстардың заңдылықтарын үйрету. Оқыту міндеттері. - қазіргі замандағы химиялық ғылымдар туралы және химиялық элементтер, олардың қосылыстары туралы студенттердіңіргелі білімін қалыптастыру; - фармацияда қолданылатын химиялық қосылыстардың құрылысы, химиялық байланыстардыңтабиғаты туралы жүйелібілімді қалыптастыру; - химиялық үдерістердің жүру мүмкіндігі туралы болжам жасауды үйрету; - берілген концентрация бойыншаерітінді дайындау үшін есептеулер жүргізуді үйрету; - фармпрепараттадыталдау кезінде бейорганикалық заттардың қасиеттері туралы білімді қолдануды үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Молекулярлық биология медициналық генетика негіздерімен
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Анықтай алатын, алдын алатын, емдей алатын маман даярлау тұқым қуалайтын аурулар, жағымсыз әсерлердің алдын алу жолдарын жасау жоғары сапалы деңгейге қол жеткізе отырып, адамның тұқым қуалауындағы экологиялық факторлар жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру міндетті мамандық бойынша резидентурада студенттердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар «Медициналық генетика» 3. Міндеттері: - тұқым қуалайтын ауруларды, олардың мұрагерлік заңдылықтарын зерттеу; патогенез ерекшеліктері, емдеу және алдын-алу; - тұқым қуалайтын бейімділікті және оған төзімділікті зерттеу тұқым қуалайтын аурулар; - патологиялық тұқым қуалаушылықты зерттеу; - Теориялық биомедициналық мәселелерді зерттеу (түрге тән белоктардың биосинтезі, иммундық антиденелер синтезі, генетикалық канцерогенез механизмдері); - гендік инженерияның даму әдістерін зерттеу ДНҚ-ға қалыпты зат алмасу генін беру арқылы тұқым қуалайтын ауруларды емдеуге арналған науқас. Пәнді оқу мақсаты: мамандандырылған көмек көрсете алатын, жоғары сапаға жететін маман даярлау Пәннің міндеттері: - зерттеуді ұйымдастыруда және жүргізуде тәжірибелік дағдыларды дамыту; - зерттеудегі отандық және шетелдік тәжірибені зерттеу; - қорытынды біліктілік жұмысын орындау кезінде зерттеліп жатқан тақырып бойынша арнайы әдебиеттерді қолдану ерекшеліктерін зерттеу; - ғылыми зерттеу әдістерімен танысу; - деректерді өңдеудің және талдаудың әртүрлі әдістерін әзірлеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физиология негіздері
  Несиелер: 3

  Пән білім алушыларда организм және гомеостаз туралы, өмірлік маңызды органдар мен жүйелердің физиологиясы, ағзаның физиологиялық процестері мен функциялары, физиологиялық процестерді реттеу тетіктері, физиологиядағы зерттеу әдістері туралы түсінік қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Анатомия негіздері
  Несиелер: 3

  «Анатомия» пәнін игерудің мақсаты - құрылымы туралы білімді игеру ағзалардың, ағзалар жүйесінің және жалпы ағзаның топографиясы қазіргі заманға сай макроскопиялық анатомияның жетістіктері; процестердің морфологиялық қамтамасыз етілуін зерттеу, болашақ талаптарын ескере отырып, адам ағзасын ұйымдастырудың барлық деңгейлерінде кездеседі практикалық қызмет; алған білімдерін кейінгі кезде қолдана білу басқа фундаменталды және клиникалық пәндерді зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  Мамандыққа кіріспе – бұл болашақ мамандарды фармацевтикалық пәндерді тану және меңгеруге дайындайды. Мамандыққа кіріспе болашақ фармацевтің қалыптасуына және түлектерді арнайы дайындықпен қамтамсыз етуіне маңызды роль атқарады. Мамандыққа кіріспе пәнін меңгеру дәрілік заттардың айналымында фармацевтикалық қызметтегі жұмысшылардың қызметінде қойылатын сұрақтардың мазмұнын анықтауға көмектеседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Органикалық химия
  Несиелер: 6

  Студенттерге органикалық химия теориялық негіздерін түпкілікті түсіндіре отырып, осы заманғы ғылыми жетістіктер негізінде органикалық қосылыстардың химиялық қасиеттерінің заттар құрылысына тікелей байланыстылықта болу заңдылықтары жөніндегі жүйелі білімді дәрітанудың химиялық проблемаларын шешуде қолдану. Оқыту міндеттері. ـ органикалық қосылыстардың теориялық негіздерін, реакцияға түсу қабілеттерін түсіндіру; ـ органикалық заттардын химиялық қүрамын, құрылысы, қасиеттері мен биологиялық белсенділіктерінің арасындағы өзара байланысы туралы түсініктерді қалыптастыру; ـ органикалық косылыстардың реакцияға түсу қабілетін алдын ала болжауды калыптастыру; ـ әдебиет және электронды көрсеткіштермен жұмыс істеу дағдысына үйрету. Пәннің мазмұны. 1. Органикалық қосылыстардың классификациясы, жіктелуі, құрылымдық изомериясы. 2. Органикалық қосылыстар молекулаларындағы атомдардың химиялық байланысы және өзара әсері. 3. Органикалық қосылыстардың кеңістіктік құрылымы. 4. Органикалық қосылыстардың қышкылдық және негіздік қасиеттері. 5. Көмірсутектер. Алкандар. 6. Циклоалкандар. 7. Алкендер (этиленді көмірсутектер, олефиндер). 8. Алкадиендер (диендер, екі қос байланысты көмірсутектер). 9. Алкиндер (ацетилен қатарындағы көмірсутектер). 10. Ароматты қосылыстар. Моноядролы арендер. 11. Конденсирленген ароматты қосылыстар. 12. Галогенкөмірсутектер. 13. Көмірсутектердің гидрокситуындылары және олардың тиоаналогтары. 14. Жай эфирлер және сульфидтер. 15. Аминдер. 16. Диазоқосылыстар. Азобояғыштар. 17. Альдегидтер және кетондар. 18. Карбон қышқылдары. 19. Карбон қышқылдарының функционалдық туындылары. 20. Дикарбон қышқылдары. 21. Көмір қышқылының туындылары. 22. Гетерофункционалдық органикалық қосылыстар. Алифатты галогенқышқылдар.. 23. Гидроксиқышқылдар. 24. Оксоқышқылдар. 25. Аминқышқылдар, пептидтер мен ақуыздар. 26. Көмірсулар. Моносахаридтер. 27. Олиго- және полисахаридтер. 28. Гетероциклді қосылыстар. 29. Бір және екі гетероатомды бесмүшелі гетероциклді қосылыстар. 30. Конденсацияланған гетероцилдер. 31. Алкалоидтар. 32. Липидтер. Сабынданатын липидтер. 33. Сабынданбайтын липидтер. Терпеноидтар. 34. Стероидтар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық және коллоидтық химия
  Несиелер: 4

  Физикалық және коллоидтық химия білімінің жалпы теориялық негіздерін қалыптастыру және алынған білімдерді колданбалы бағытта пайдалана білуге, дәрілік заттарды даярлаудын барлық сатысында талдай білуге және де дайын дәрілік түрлердің сапасын бақылай білуге үйрету. Оқыту міндеттері. • студенттердін физикалық-химиялык процестердін жүру заңдылықтары туралы түсінігін қалыптастыру; • термодинамиканың негізгі түсініктері және заңдары туралы түсінік беру; • сұйытылған ерітінділер касиеттері туралы түсінік калыптастыру; • электролиттер ерітінділері термодинамикасы, ерітінділер рН-ын өлшеу әдістері, буферлік жүйелер қасиеттері туралы түсінік беру; • электрохимиянын негізі мен әдістері туралы түсінік калыптастыру; • химиялык реакциялар кинетикасы және катализ туралы ұғым қалыптастыру; • дисперсті жүйе және бетгік кұбылыстар туралы түсінік беру; • физикалық-химиялык өлшеу әдісттерімен таныстыру. Пәннің мазмұны. 1. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Термохимия. 2. Термодинамиканың екінші бастамасы. Термодинамикалык потенциалдар. 3. Фазалық тепе-теңдіктер. 4. Ерітінділердің термодинамикасы. 5. Химиялық тепе-теңдік. 6. Химиялық реакциялардың кинетикасы. 7. Химиялық өзгерістерді белсендіру. Катализ. 8. Электролит ерітінділерінің термодинамикасы. 9. Электрохимия. 10. Тотығу-тотықсыздану потенциалдары. 11. Беттік құбылыстар. 12. Коллоидтық химия.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Аналитикалық химияның қазіргі заманғы жалпы теориялық негіздерін окыту және алынған теориялық білімдер мен дағдыларды дәрілік препаратгардың мөлшерін анықтауда, сараптау, стандарттау және дәрілердін тиімді түрлерін зерттеуге үйрету. Оқыту міндеттері. ـ студенттердің аналитикалық химияның негізгі түсініктемелері және әдістері туралы білімдерін қалыптастыру; ـ заттарды сапалық және сандық талдаудың теориялық пен практикалык негіздерін қалыптастыру; ـ фармпрепараттарға талдау жасауда алынған білімді колдануды үйрету; ـ есептеулер жүргізу және берілген концентрация бойынша ерітінді дайындауды үйрету. Пәннің мазмұны. 1. Пәнге кіріспе. Аналитикалық химия пәні және оның міндеттері. 2. Химиялық талдаудың метрологиялық негіздері. 3. Аналитикалық химиядағы химиялық реакциялар мен үдерістердің түрлері. 3.1. Қышқылдық-негіздік реакциялар. 3.2. Кешентүзілу реакциялары. 3.3. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. 3.4. Т ұну және қосатұну үдерістері. 4. Анықтау және идентификациялау әдістері. 5. Бөліп алу, бөлу және концентрлеу әдістері. 5.1. Шайғындау әдістері. 5.2. Тұндыру және қосатұндыру әдістері. 6. Хроматографиялық талдау әдістері. 7. Гравиметрлік талдау әдістері. 8. Титриметрлік талдау әдістері. 8.1. Қышқылдық-негіздік титрлеу. 8.2. Тотықтыра-тотықсыздандыра титрлеу. 8.3. Комплексонометрлік титрлеу. 9. Кинетикалық талдау әдістері. 10. Электрхимиялық талдау әдістері. 10.1. Потенциометрия. 10.2. Кулонометрия. 10.3. Вольтамперометрия. 10.4. Кондуктометрия. 11. Спектроскопиялық талдау әдістері 12. Молекулалық оптикалық спектроскопия әдістері. 12.1. Молекулалық абсорбциялық спектроскопия (спектрофотометрия). 12.2. Молекулалық люминесценттік спектроскопия. 13. сынаманы алу және сынаманы дайындау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Медициналық және фармацевтикалық тауартану
  Несиелер: 3

  Медициналық мақсаттағы бұйымдарды, құралдарды жасауда қолданылатын материалдар. Медициналық резина бұйымдары. Шыныдан және фарфордан жасалған медициналық бұйымдар. Көзілдірік оптикасы. Стерилдеу-дистилляциялау аппаратурасы. Медициналық және фармацевтикалық тауарларды сату жүйесінің құрылымы. Тауарлық талдауларды жүргізуге қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттар. Медициналық аспаптар, диагностикалық приборлары мен аппараттары. Медициналық және фармацевтикалық тауарлардың сапасың қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Дәріхана жүйесіндегі тауартану операциялары және олардың құжаттық ресімделуі. Фармацевтикалық тауарлардың жіктемесі және ассортименті. Медициналық және фармацевтикалық тауарлар топтарының сақталуы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Апаттар медицинасы
  Несиелер: 3

  «Апаттар медицинасы» пәнін оқытудың негізгі мақсаты - студенттердің бейбіт және соғыс кезіндегі төтенше жағдайлардан зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетудегі тұрақты теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. Пәннің міндеттері: - табиғи апаттардың, өндірістік авариялар мен апаттардың сипаттамаларын, олардың халыққа әсерін білу; - төтенше жағдайлардың адамға зиянды әсер ету механизмі; - адамдарға жол берілетін теріс әсердің нормативті деңгейлері мен әдістерін анықтау; - төтенше жағдай аймақтарындағы медициналық жағдайды бағалау әдістері; - медициналық жағдайды есептеуді және математикалық модельдеуді жасай алады, апаттық аймақтардағы зардап шеккен тұрғындарды тіршілікке алғашқы қолдауды ұйымдастыра алады, бейбіт уақытта және соғыс уақытында төтенше жағдайлардан зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетеді;

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Латын тілі
  Несиелер: 3

  Латын грамматикасын білу негізінде студенттердің лингвистикалық құзыреттілігін қалыптастыру: курстың барлық үш бөлімінде қолдану үшін фонетикалық және грамматикалық ережелерді білу, бағдарламалық лексикалық минимумға ие болу, кез-келген күрделіліктегі латын және латын тілдерінен терминдерді оқи, жаза, аудара білу. Латын тілі сабақтарында және СРО процесінде алынған білім білім алушыларға анатомия, физиология, гистология, фармакология және т.б. сияқты пәндерді оқу кезінде қажет. Әрбір кезекті сабаққа студент міндетті минимумнан 30 лексикалық бірлікті игеруі керек. Пәннің міндеттері: студенттерге латын терминологиясын өзінің әрі қарайғы оқу, практикалық немесе ғылыми қызметінде саналы және сауатты қолдануға үйрету, студенттерге медициналық терминология, ғылыми терминология негіздерін практикалық меңгеруге ықпал ететін білім алуға көмектесу. Меню Google Переводчик translate.google.kz Бесплатный сервис Google позволяет мгновенно переводить слова, фразы и веб-страницы. Поддерживается более 100 языков. Не найдено: рускоөказахский Меню Аудармашы | Орысша-қазақша және қазақша-орысша... sozdik.kz›kk/translator/ Орысша-қазақша және қазақша-орысша онлайн сөздіктер әр аударма бағыты бойынша 60000-нан астам сөздік мақаладан тұрады. Читать ещёОрысша-қазақша және қазақша-орысша онлайн сөздіктер әр аударма бағыты бойынша 60000-нан астам сөздік мақаладан тұрады. 16 мыңнан астам қазақша сөздің айтылуы бар. Қоғамдастық қатысушылары аударуға тегін көмектеседі. Скрыть

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Патологиялық физиология негіздері
  Несиелер: 4

  студенттерде аурудың дамуында және оның нәтижесінің негізгі сауығудың жалпы заңдылықтары туралы білімді, аурудың этиологиясын, патогенезін, клиникалық көріністерін, алдын алу мен емдеуді түсіндіру. -аурудың даму себептері мен жағдайы туралы білім беру -студенттерде біртектес дерттік үрдістердіңсебептері, себепкер жағдайлары және негізгі көріністердің даму тетіктері, әрбір организм мен физиологиялық жүйелердің біртектес бұзылыстары туралы білімді қалыптастыру; - студенттерде клиникалық ойлау негіздерін қалыптастыру,аурудың емдеу және алдын алу негізгі міндеттерін түсіну

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дәрігерлікке дейінгі алғашқы көмек
  Несиелер: 3

  Медицина қызметкерлерінің мамандығына қарамастан, алғашқы көмек көрсету оның басты міндеті болып табылады. Өмірге қауіпті жедел жағдайлар диагностикасының негізгі қағидаларын, дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсетуінің ережелерін білу, болашақ фармацевттерге дұрыс көмек көрсету үшін көмектеседі. Бірінші дәрігерге дейінгі көмекті оқып-білу әрбір жарақаттанған науқас жедел жәрдем бригадасы келмей тұрып жоғары сапалы медициналық көмек алу, әрі қарай дәрігерлік емнің нәтижелігін жоғарылату үшін, ал ең бастысы жедел жағдайда науқастың тірі қалуын арттыру үшін қажет. Пәннің мақсаты: студенттерді дәрігерге дейінгі жедел медициналық жәрдем көрсетуді талап ететін өмірге қауіпті жағдайлардың негізгі диагностика тәсілдерін үйрету. Пәннің міндеттері: -студенттерді өмірге қатерлі, жедел жағдайлардың диагностикасының қағидаларын үйрету; -дәрігерге дейінгі жедел медициналық көмек көрсетүдегі білімдермен дағдыларды қалыптастыру; -уақытша қансырауды тоқтату ушін стандартты құралдарды қолдануды үйрету; -ауырған және келенсіз жағдайға ұшыраған науқастарды тасымалдау ережелерін үйрету; -стандартты тасымалдау қалағын жапсыру ережелерін үйрету; -жараларға таңғыш байлауды үйрету; уға қарсы заттарды қолдануды білу және жасай білу; -асептика және антисептика негізін үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Микробиология
  Несиелер: 4

  Студенттерге адамның инфекциялық және инфекциялық емес патологияда микроорганизмдердің рөлі; клиникалық диагнозды дәлелдеуіне микробиологиялық әдістердің мүмкіндіктері; инфекциялық үрдістің арнайы терапиясы мен алдын алу қағидаттары; қоршаған орта нысандары биологиялық ластану деңгейін индикациялау және оларды тұрғындар денсаулығын қорғауын қамтамасыз етуіне қолдану; биоқауіпсізділікті қамтамасыз ету әдістері туралы заманауи білім қалыптастыру. Міндеттері: - Патогенді және шартты-патогенді микроорганизмдердің жіктелуі мен биологиялық қасиеттеріне түсініктеме беру; - Тексеретін материалдан микроорганизмдердің таза дақылын бөліп алу әдістерін, идентификация принциптерін, микробтарға қарсы препараттарға микроорганизмдердің сезімталдығын/төзімділігін анықтауын үйрету; - Макро- және микроорганизмдердің қарым-қатынасының молекулалық механизмдері туралы түсінік қалыптастыру; - Инфекциялық агенттерден макроорганизмнің негізгі қорғаныс механизмдеріне иммунологиялық реакциялар типтеріне сипаттама беру; - Микробтар тудырған ауруларының патогенезі, инфекциялық иммунитет қалыптасу негізіне, арнайы сақтандыруы мен терапиясы принциптеріне түсініктеме беру; - Кең таралған инфекциялық және микробтық этиологиясы бар инфекциялық емес аурулардың заманауи микробиологиялық диагностика әдістерімен таныстыру; - Микробиологиялық зерттеулер үшін биологиялық материал жинау ережелерін уйрету;

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ботаника
  Несиелер: 3

  Студенттерге өсімдіктердің фитоценологиясы, географиясы және экологиясы туралы, өсімдік әлемінің дамуындағы биологиялық заңдылықтары, өсімдік өміршілігінің негізгі үрдестері туралы теориялық білімдерді және өсімдік бөліктерінің морфологиялық-анатомиялық белгілері бойынша тану дағдырларын, өсімдіктерді жинау, гербарий жасау дағдырларын үйрету Пәннің міндеттері:- дәрілік өсімдік шикізатын диагносткалауда қолданылатын өсімдіктердің морфологиялық және анатомиялық алуан түрлі құрылымдары бойынша білімдерді игеру - ағзалар мен тіндерді құрайтын өсімдік жасушаларының құрылысын оқып-игеру; - ағзалардың даму және олардың өмір бойында өзгеру заңдылықтарын оқып игеру - өсімдіктер систематикасы бойынша білімді қалыптастыру - өсімдіктер географиясынің негіздері - өсімдіктердің фармация үшін ол - өсімдіктерді консервациялау, жинау және өндеудің (гербария жасау) ең қарапайым әдістерін игеру Пәннің мазмуны: Өсімдік жасушаларының құрылысы, қызметтері. Өсімдік ұлпалары. Сипаттамасы. Өсімдік мүшелері. Морфологиялық және анатомиялық сипаттамалары. Өсімдіктер систематикасы: төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктер. Өсімдіктердің географиясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанның дәрілік өсімдіктері
  Несиелер: 3

  Қазақстанда өсетін дәрілік өсімдіктерді және жабайы өсетін өсімдіктерден шикізат дайындауын оқып білу негізіндегі пән. Қазақстанның флорасында 6000 жуық өсімдіктер бар, оның 100 емдік қасиетімен. Дәрілік өсімдіктер республиканың таулы экожүйесінде Тянь-нань, Алтай, Тарбағатайда жинақталған, мысалы күнгей және теріскей Алатауында 40 жуық дәрілік өсімдік шикізаты бар: Қырықбуынды қылша, шайқурай, кәдімгі мыңжапырақ, кәдімгі киікоты, Жоңғар Алатауында қараандыз, киікоты, облипеха өседі; Іле Алатауында, Қаскелен және Ақсай үнгірінде шиповник, долана жемісі, бөрі қарақат өседі. Қазақстанда өсетін ең бағалы өсімдігі қызылмия және Орал, яғни оның қоры 100 мың тоннадан асады. Сырдария және Орал өзендерінің бойында кездеседі. Үлкен аумақта аз орналасқандықтан және көшпенді өмір сүргендіктен дәрітанудың дамуы көрші елдің медициналық мектебінің әсерімен дамыды. Солтүстік облыстарда Ресейден әкелінген өсімдіктерді пайдаланды; оңтүстік аудандарда Иран, Ауғанстан, Индия,( араб медицинасы); Исламның енуімен және Авиценнаның еңбектерін оқумен халық емшілері келесі дәрілік заттарды пайдаланды: имбирь, корица, мускат жаңғағын, қалампыр және т.б. ал молдалар у қорғасын, жусан, жылқы және борсық майын, китік мүйізін, бақ-бақ және т.б. кеңінен қолданды. Дәрілік өсімдікті көп пайдаланудың себебі, қолға тимейді, жанама әсер жоқ улы заттар аз.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Қазақстан Республикасында дәрілік саясат тың құқықтық негіздерін реттейтің нормативтік-құқықтық құжаттар. Фармацевтикалық қызметті ұйымдастырудың құқықтық және заңдылық негіздері. Халыққа медициналық және дәрі-дәрмектік көмекті ұйымдастырудың негізгі принциптері.Фармацевтикалық бөлшек сауда буындарының іс-әрекеттерің ұйымдастыру. Дәріхана ұйымдарында рецептерді қабылдау және дәрілерді босату жұмысының ұйымдастырылуы. Дәрілік заттарды дайындау, ресімдеу және дәрілердің дәріханаішілік сапалық бақылау, босату жұмыстарын ұйымдастырылуы. Стационарлық сырқаттарды дәрілік заттармен қамтамассыз ету. Дәрілік препараттардың сұранысын зерттеу және қажеттілігін анықтаудың негізгі принциптері.Көтерме сауда буының бірі дәріхана қоймасының жұмысын ұйымдастыру. Дәрілік заттардың сапасын бақылаудың мемлекеттік жүйесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дәрілік заттарды талдаудың және зерттеудің жалпы әдістері
  Несиелер: 5

  Дәрілік заттарды зерттеудің жалпы әдістері және талдауы-дәрілік заттардың талдау әдістерін таңдау, химиялық құрамы мен фармакологиялық әсері арасындағы өзара байланысы, физико-химиялық қасиеттері,құрылысы, алу жолдарын зерттеу, химиялық заңдықтарға негізделген қолданбалы білім-фармацевтикалық химия пәнінің маңызды бөлігі болып табылады. `Дәрілік заттарды зерттеудің және талдаудың жалпы әдістері` пәні фармацевтикалық химияның алғашқы бөлімі ретінде, фармацевтикалық химияға қатысты жалпы сұрақтарын: дәрілік заттардың сапасын реттейтін мемлекеттік заңдар қағидалар мен жағдайлар, дәрілік заттарды стандарттау және сертификаттау, дәрілік заттардың сапасын зерттейтін жалпы фармакопеялық талдау әдістері және арнайы фармацевтикалық химия ғылымының негіздерін, бейорганикалық дәрілік заттарды, органикалық тұрғыдағы алифатты, циклды және алациклды қосылыстарды талдауды қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биостатистика
  Несиелер: 3

  міндеті;биологиялық фактілерді сандық түрде көрсету (өлшеу) - бұл жеке биологиялық объектінің қасиетінің өзгермелі сан, нұсқа немесе мәні түрінде көрінісі; Фактілердің жиынтық сипаттамасы (статистикалық бағалау) - бір типтегі немесе үлгідегі көптеген объектілердің қасиеттерін толық сипаттайтын көрсеткіштер мен параметрлердің есебі; Үлгілерді іздеу (статистикалық гипотезаларды тексеру) салыстырылатын жиынтықтар, объектілер арасындағы айырмашылықтардың кездейсоқ еместігін, олардың сипаттамаларының сыртқы немесе ішкі себептерге тәуелділігінің дәлелі болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фармакотерапия
  Несиелер: 4

  Клиникалық практикаға көптеген дәрі-дәрмектерді енгізу оларды қолданудың тиімділігі мен қауіпсіздігін ғана емес,сонымен қатар пациенттердегі фармакокинетиканы, фармакодинамиканы, өзара әрекеттесуді және дәрі-дәрмектердің жанама әсерін зерттеудің бірыңғай әдіснамасын құруды қажет етті. Бұл провизорды даярлау бағдарламасына "Фармакотерапия" пәнінің енгізілуін негіздейді, ол медициналық-биологиялық білімнің көптеген салаларының интеграцияланған тәжірибесі және, ең алдымен, дәрілік заттарды жеке қолдану тәжірибесі болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биоэтика
  Несиелер: 3

  Биоэтиканы оқыту пәнінің мазмұны, ұғымы түсініктерін қарастырады. Курсты оқу қажеттілігі медицинаның және медицина ғылымының кейбір арнаулы проблемаларын биоэтиканың концептуальды негіздерін моральдық тұрғыдан дамытып шешу байланыстылығынан туындайды. Олар репродукция, генетика, трансплантология, үмітсіз науқастарды күту, эвтаназия, психикалық және ЖИТС науқастарының құқығы. Биоэтика бұл мәселелерді әлеуметтік, моральдық, этикалық, философиялық, медициналық, ал, кейбір проблемаларды халықаралық-құқық аспектілер тұрғысынан қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фармакология
  Несиелер: 6

  Өсімдік әлемінің дамуының биологиялық заңдылықтарын, өсімдік организмдерінің өміртіршілігінің негізгі үрдістерін қолдану, жасуша туралы ілімнің негізгі қағидаларын, өсімдік органдарының морфологиялық және анатомиялық құрылымының алуан түрлілігін, өсімдіктердің негізгі систематикалық топтарын меңгеру, өсімдік топтарын, оның ішінде фармакогнозия пәнінде оқылатын дәрілік түрлерді білу, қорғауға жататын және `Қызыл кітапқа` енгізілген сирек және жойылуға жақын өсімдік түрлерін пайдалану. Фармакодинамиканың, фармакокинетиканың, фармакогенетиканың және дәрілердің өзара әсерлесуінің, дәрілердің жағымсыз әсерлері туралы, дәлелді медицинаның ұстанымдары негізіндегі білімдерін ескере отырып, барынша әсері жоғары және қауіпсіз дәрілік затарды немесе олардың біріктірілген жұптарын таңдап алу әдіснамасын үйрету. Оқытудың міндеттері: • дәрілік заттардың фармакокинетикасы мен фармакодинамикасының жалпы заңдылықтарын және фармакологиялық әсерлеріне байланысты пайда болатын мүшелер мен жүйелердің қызметінің өзгерістері туралы білім беру; • дәрілік зат пен биомолекуланың арасындағы алғашқы фармакологиялық реакцияны талдауды үйрету; • дәрілердің қасиеттері туралы мәліметтерге сай оларды қолдану мүмкіншілігін үйрету; • рецептті рәсімдеудің негзігі принциптері мен рецептура жазуды үйрету; • дәрінің мөлшері мен концентрациясын есептеуді үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дәрілік түрлер технологиясының негіздері
  Несиелер: 6

  «Дәрілік түрлер технологиясының негіздері» курсы фармация ғылымы мен тәжірибелерінің жетістіктерін ескеріп дәріхана жағдайында негізгі дәрілік түрлерді дайындаудың теориялық негіздерін және технологиясын оқытады, фармацевт мамандығын қалыптастыруда және түлектердің арнайы технологиялық дайындығын қамтамасыз етуде маңызды роль атқарады. Бағдарлама құрамына дәрілік түрлер технологиясының теориялық негіздері, дәріхана жағдайында дәрілік құралдарды өндіруді регламенттейтін бұйрықтар мен нұсқаулар және дәрілік түрлерді дайындаудың кәсіби дағдыларын үйрену мен машықтану кіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фармацевтикалық гигиена негіздері
  Несиелер: 3

  «Дәрілік түрлер технологиясының негіздері» курсы фармация ғылымы мен тәжірибелерінің жетістіктерін ескеріп дәріхана жағдайында негізгі дәрілік түрлерді дайындаудың теориялық негіздерін және технологиясын оқытады, фармацевт мамандығын қалыптастыруда және түлектердің арнайы технологиялық дайындығын қамтамасыз етуде маңызды роль атқарады. Бағдарлама құрамына дәрілік түрлер технологиясының теориялық негіздері, дәріхана жағдайында дәрілік құралдарды өндіруді регламенттейтін бұйрықтар мен нұсқаулар және дәрілік түрлерді дайындаудың кәсіби дағдыларын үйрену мен машықтану кіреді. Фармацевтикалық гигиена негіздері құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық және техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-профилактикалық, оңалту және өзге де іс-шаралар, соның ішінде жұмыс орнында қызметкерлердің денсаулығын қорғауды қамтамасыз етудегі ғылыми жүйе болып табылады. Фармация, жалпы айтқанда адамзат қоғамының қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатына бағытталған өндіріспен байланысты. Фармацевтикалық өнеркәсіптің негізгі функциясы тұрғындар мен емдік-профилактикалық мекемелерді дәрі-дәрмектер, медициналық өнімдер, санитарлық және қатаң гигиеналық режимнің сүйемелдеуімен басқа да медициналық жабдықтармен дер кезінде қамтамасыз ету болып табылады. Жоғарыда аталғандар, фармация факультетінде дәріханалар мен фармацевтикалық өндіріс орындарында ең негізгісі қоршаған ортаның санитарлық-гигиеналық және эпидемияға қарсы еңбек гигиенасының негіздерін оқыту қажеттілігін анықтайды. Пәннің мақсаты: студенттерде фармацевтикалық өнеркәсіп қызметкерлері үшін салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау үшін гигиеналық көзқарас дамыту. Пәннің міндеттері: - дәріханалық мекемелер мен фармацевтикалық кәсіпорындардың гигиенасы негіздерін меңгеру; -химиялық-фармацевтикалық кәсіпорындарда санитарлық-гигиеналық және эпидемияға қарсы режимді ұйымдастыруды бағалауды үйрету. - студенттерге өмірге қауіп төндіретін шұғыл жағдайларды диагностикалау қағидаттарына үйрету; - асептика және антисептика негіздерін үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дәлелді медицина негіздері
  Несиелер: 3

  Дәлелді медицинаға кіріспе. Дәлелді медицинаның даму тарихы. Дәлелдерге негізделген медицина деректер базасы, Cochrane кітапханасы. Дәлелді медицинаның клиникалық эпидемиологиямен және биомедициналық статистикамен байланысы, Дәлелді медицинадағы сапалық және сандық зерттеу әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биологиялық химия
  Несиелер: 3

  Студенттерде молекулалық механизмдер мен негізгі метаболикалық процестерді реттеу, олардың адам ағзалары мен тіндерінде пайда болу ерекшеліктері, биохимиялық параметрлерді диагностикалау және емдеу тиімділігін бақылау үшін қолдану туралы тұтас көзқарас қалыптастыру. Оқыту мақсаты: - дәрігерді дайындаудағы биологиялық химияның рөлі туралы түсінік қалыптастыру; - тірі организмдердегі ақуыздардың, көмірсулардың, липидтердің және басқа биологиялық белсенді қосылыстардың химиялық құрылымы, қасиеттері және биологиялық функциялары туралы түсінік беру; - энергияның өзгеруі, зат алмасу және метаболизм процестерінің реттелуінің биохимиялық заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру; - ағзаның маңызды мүшелері мен тіндерінің молекулалық ұйымдасуы мен зат алмасуының ерекшеліктері туралы түсінік беру; - ауруларды диагностикалау мен метаболикалық бұзылуларды түзетудің заманауи биохимиялық тәсілдері туралы түсінік қалыптастыру;

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фармация экономикасы және басқару
  Несиелер: 12

  Бұл пән «Фармацевтикалық қызметті ұйымдастыру» пәнінің логикалық жалғасы бола отырып, басқа оқу пәндерінің базасында дәрілік заттар айналымы субъектілерінің басқарушылық және экономикалық қызметін ұйымдастырып жүргізумен айналысады. Фармацевтика саласының білікті маманын қалыптастыру, фармацевтикалық экономика негіздері мен экономикалық өмір дамуының тенденциясы туралы көзқарасты меңгерусіз мүмкін емес. Сондықтан, білікті кадрларды дайындау кезінде, осы пәнді меңгеруге аса назар аударылады. Фармацияның басқарылуы және экономикасы пәнінің оқу бағдарламасы дәріханалық ұйымдар қызметінің экономикалық көрсеткіштерін талдау, болжау және заманауи есептің заңнама талаптарына, оны жүргізу тәртібіне сәйкес негіздерін оқытып үйретуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық өндірістің инновациялық технологиясы
  Несиелер: 5

  Инновационные технологии фармацевтического производства Фармацевтикалық өндірістің инновациялық технологиялары фармацевт мамандығын қалыптастыруда және бітірушілердің арнайы технологиялық дайындығын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Оқу бағдарламасында келешектегі фармацевтикалық ғылым мен іс-тәжірибенің негізгі конценпциялары көрсетілген, сонымен бірге теориялық білімдерді және дағдыларды қазіргі тәжірибелік фармацияға жақындату қажеттілігі дәйектелген. Бағдарламада бастапқы шикізаттың тазалығына, экология жағдайларына GMP талаптарын енгізіп, өнеркәсіптік өндіріс өнімінің технологиясын және сапасын нормалайтын нұсқаулар мен бұйрықтарға көңіл аударылған. Сонымен жалпы өндірістік принциптерімен қатар, отандық және шетелдік салада қатты және жұмсақ дәрілік түрлерді алу өндірісінде қолданылатын жаңа технологиялар мен заманауи жабдықтауларға қатысты үлкен көлемді ақпарат берілген.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтауды басқару
  Несиелер: 3

  Мақсаты: - медицина саласында адам ресурстарын басқару тиімділігін арттыру; - денсаулық сақтаудағы менеджмент саласындағы кәсіби құзыреттілік негіздерін қалыптастыру. Міндеттер: менеджменттің теориялық негіздері бойынша білім беру: - мемлекеттік-жеке меншік әріптестік және қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытуды ескере отырып, қазіргі заманғы менеджменттің әдістері туралы білімді қалыптастыру; - денсаулық сақтаудың медициналық кәсіпорындары менеджерлерінің практикалық қызметінде білімді қолдану дағдыларын үйрету. Пәннің мазмұны: ҚР-да медицина саласындағы табысты қызмет көбінесе менеджмент – персоналды басқару теориясын қолдануға байланысты. Студенттер менеджмент пәні мен міндеттерін, ғылымның даму кезеңдерін, басқару шешімін қабылдау әдістерін, медициналық ұйымдарда персоналды басқару принциптерін оқытады. Денсаулық сақтауды басқарудың ұйымдастырушылық, экономикалық және қаржылық аспектілері менеджерлерге басқарушылық ойлаудың жаңа тәжірибесін әзірлеуге мүмкіндік береді. Студенттер Денсаулық сақтаудағы Сапа менеджментінің қазіргі заманғы принциптерін, Денсаулық сақтау жүйесіндегі жоспарлау, ұйымдастыру және басқару негіздерін, медициналық саладағы ұйымдық құрылымдарды жобалау және қызметін үйлестіру негіздерін меңгереді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фармакогнозия
  Несиелер: 12

  Фармакогнозия- дәрілік өсімдіктерді, өсімдік және жануар тектес кейбір топтары дәрілік шикізаттарды, кейбір өсімдіктер мен жануарлардан алынатын біріншілік қайта өңдеу өнімдерін зерттеітін фармацевтикалық ғылымдардың бірі. Фармакогнозия арнайы пәндердін бірі, ол дәрілік өсімдік сипаттамаынан бастап, одан дәрілік құралды алу және алынған өнімнің сапасын бақылауға қатысты сұрақтармен тапсырмаларды орындауға қабілетті мамандарды даярлауды қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дәрілердің өнеркәсіптік технологиясы
  Несиелер: 10

  Дәрілер технологиясы. Дәрілік және қосымша заттар. Фармацевтикалық және медициналық өнеркәсіптің дамуының заманауи жағдайы. Жаңа дәрілік түрлерді дайындаудағы фармацевтикалық технология жетістіктері. Биофармация және оның дәрілер технологиясымен байланысы. Дәрілердің өнеркәсіптік өндірісі технологиясы. Дәрілік препараттар өндірісінің мемлекеттік нормалауы. Қатты, сұйық және жұмсақ дәрілік нысандардың зауыттық өндірісі. Фитопрепараттар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Фармацевтикалық химия
  Несиелер: 12

  Дәрі-дәрмек таңдауын пайда болуы. Халықтық медицина. Ежелгі Шығыс елдерінде фармацияның дамуы. Көне дәуірдегі Фармация.Орта ғасырдағы фармация. Қазіргі және жаңа замандағы Фармация. Ресейде фармацияның дамуы. Петр реформалары. XIX-XX ғғ. Ресей мен Қазақстанда фармацияның дамуы. Нарықтық экономикада фармацияның дамуы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Фармакоқадағалау
  Несиелер: 6

  Фармакогнозия- дәрілік өсімдіктерді, өсімдік және жануар тектес кейбір топтары дәрілік шикізаттарды, кейбір өсімдіктер мен жануарлардан алынатын біріншілік қайта өңдеу өнімдерін зерттеітін фармацевтикалық ғылымдардың бірі. Фармакогнозия арнайы пәндердін бірі, ол дәрілік өсімдік сипаттамаынан бастап, одан дәрілік құралды алу және алынған өнімнің сапасын бақылауға қатысты сұрақтармен тапсырмаларды орындауға қабілетті мамандарды даярлауды қарастырады. Фармакоқадағалау - жағымсыз жанама реакцияларды және/немесе дәрілік заттармен (ДЗ) байланысты кез келген басқа да ықтимал проблемаларды анықтауға, бағалауға, түсінуге және алдын алуға бағытталған ғылым мен қызмет. Дәрілік заттарды қолдану қауіпсіздігін бақылау бүкіл әлемде денсаулық сақтауды дамытудың басым бағыты болып табылады. ДДҰ деректері бойынша дәрілік заттарға жағымсыз жағымсыз жанама реакциялар (НҚК) көптеген елдерде өлімнің жетекші он себептерінің қатарына кіреді, ал олардың салдарын емдеуге жұмсалатын шығындар көбінесе фармакотерапияның құнынан асып түседі. Фармакоқадағалау міндеті: дәрілік заттардың мониторингі, тиімділігі, сапасы және қауіпсіздігі, жалған заттардың таралуын болдырмау, дәрілерді дұрыс қолданбау және т.б. Дәрі-дәрмектер қауіпсіздігін ДЗ-ды ыңғайлы және ақылға қонымды қолдануды көздейді.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызмет негіздері
  Несиелер: 5

  `Кәсіпкерлік қызмет негіздері` пәні бизнестің, коммерция және кәсіпкерліктің жалпы сипаттамасын, кәсіпкерлік түрлерін, кәсіпкерлік қызметтегі персоналды басқару, бизнес-жоспарлау, кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру, кәсіпкерлік құпия, кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер, материалдық ресурстарды сатып алу және өнімді өткізу бойынша коммерциялық қызмет, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы кәсіпорындардың жұмыс істеу механизмін, ұйымның коммерциялық қызметіндегі тауар айналымының мәнін, кәсіпкерлік фирманың инвестициялық қызметін қарастырады. Пәннің мақсаты «Кәсіпкерлік қызмет негіздері» курсының мақсаты студенттерге Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қағидалары жөнінде білімдер кешенін қалыптастыру. Оқыту міндеттері: - Кәсіпкерлік саланы реттейтін ҚР-ның нормативтік актілерін оқыту; - Ұйымдар мен компаниялардың ұйымдастырушы құқықтық түрлерінің құрылу кезеңдерін оқыту; - Кәсіпорындар мен компаниялар қызметінің механизмін оқыту; - Тыңдаушыны кәсіпкер мен басқарушы серіктесінің арасындағы өзара қарым – қатынасты құрудың негіздерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Дәрілік заттарды стандарттау
  Несиелер: 8

  Дәрілік заттарды стандарттау– бұл пән арнайы пәндерден оқытумен және дәріханалық мекемелер мен кәсіпорындарда препараттардың бақылауынмен оқу пәндері негізделеді; дәрілік заттарды сапасын бақылау және стандарттау аймағында болашақ фармацевтердің үйренуін, кәсіби білімін қалыптастырады. Бақылау-аналитикалық лабораториялардың мемлекеттік жүйені аккредитациясы. Нормативті құжаттардың шығарылу тәртібі. Дәрілік заттардың сертификациясы. Нормативті-техникалық құжаттардың талабына сай тауардың көрсеткіштерін қамтамасыз етуші шараларджы ұйымдастыру яғни, шығарылу кезеңдерін дайындау, бөлу, тасымалдау, сақтау және қолдануды жүйелі түрде қадағалау. Дәрілік заттардың сапасын қадағалау бойынша мемлекеттік инспекция. Өндірістегі сапалы бақылау техникалық бақылау бөлімі, бақылау-аналитикалық лабораториясы.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Токсикологиялық химия
  Несиелер: 10

  Токсикологиялық химияның негізгі бөлімдері және химико-токсикологиялық аналитикалық ерекшеліктері. Сот-химиялық сараптамасының құқықтық және әдістемелік негіздері. Жіті улануларда арнайы мамандырылған көмекті ұйымдастыру. Улы заттардың организмде жүру жолдарының заңдылығы, оның химия-токсикологиялық талдаумен байланысы, биологиялық объекттерден уларды бөлу әдістері және алынған сығындыларды химия-токсикологиялық зерттеу. Дистилляция әдісімен оқшауланатың заттар тобы. Ұшқыш улардың жалпы химия-токсикологиялық талдауы. Минералдау әдісімен оқшауланатың улы заттар тобы. Полярлы еріткіштермен экстракциялау арқылы оқшауланатың заттар тобы. Дәрілік улардың химия-токсикологиялық талдауы. Пестицидтер. Химия-токсикологиялық талдауы. Сумен экстракциялау арқылы оқшауланатың заттар тобы. Химия-токсикологиялық аналитикалық ерекшеліктері. Жіті улануларды диагностикадағы химия- токсикологиялық талдаулар. Этил спиртімен жіті уланудағы зертханалық экспресс-диагностика. Көміртегі оксидімен уланудағы зертханалық экспресс-диагностика. Дәрілік препараттармен жіті уланулардың зертханалық экспресс-диагностикасы. Есірткілік және мастандырғыш заттар аналитикалық диагностикасының ұйымдық-құқықтық мәселелері. Каннабиноидтардың химия-токсикологиялық талдаудың ерекшеліктері. Апиын алкалоидтарының химия-токсикологиялық талдаудың ерекшеліктері. Эфедрин, эфедрон химия-токсикологиялық талдаудың ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 7

  Фармацевтикалық менеджмент және маркетинг - фармацевтикалық пәндердің бірі, фармацевтикалық нарықта жұмыс жасайтын мамандардың кәсіби білім алуын қалыптастырады. Ұйымдық дәріханалық мекемелерде студенттердің оқыту принципі (ұстанымы): есептеуге үйрету, анализ жасай білу, жалпылау, жоспарлай білу. ҚР фармациясы мен денсаулық сақтау принциптері, нормативтік құжаттар, фармацевтикалық-қызметтерді реттейтін жетекшілерді оқыту.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Биофармация
  Несиелер: 6

  Биофармация-дәрілік препараттардың терапиялық тиімділігіне фармацевтикалық, биологиялық және басқа факторлардың әсерін зерттейтін ғылым. Биофармацияның ғылым ретінде негізгі мақсаты жаңа дәрілік препараттарды құрудың теориялық және эксперименталдық негіздемесі және олардың терапевтік әсерінің жоғарылауын және ағзаға жанама әсерінің азаюын ескере отырып, бар дәрілік препараттарды жетілдіру болып табылады. Биофармациядағы ғылыми зерттеулер келесі бағыттар бойынша дамиды: қосымша заттардың құрамын және препараттарды енгізу тәсілдерін оңтайландыру үшін дәрілік препараттардың фармакокинетикасын зерттеу; дәрілік түр компоненттерінің жасушалық мембраналардың ақуыздарымен және липидтерімен өзара әрекеттесуі кезінде болатын биофармацевтикалық процестердің механизмдерін зерттеу; биожетімділіктің жаңа модуляторларын іздеу; әсер етуші заттардың оңтайлы биожетімділігін қамтамасыз етуі тиіс берілген биофармацевтикалық қасиеттері бар жаңа дәрілік түрлерді жасау; дәрілік препараттардың биоэквиваленттілігін зерттеу.

  Оқу жылы - 5
  Семестр 2
 • Код ON3

  Фармация саласындағы теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін негізгі ғылыми және теориялық білімді (әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану және биомедициналық ғылымдар) қолдануды көрсетеді.

 • Код ON4

  Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды көтерме және бөлшек тұтынушыларға сату жөніндегі қызметті жүзеге асыра білу, халыққа кеңестер беру

 • Код ON5

  Фармацевтикалық ұйымдардың негізгі экономикалық көрсеткіштерін талдай және болжай біледі, дәріханада маркетингтік жүйелерді қолдана алады

 • Код ON6

  Фармацевтикалық және өнеркәсіптік өндірісте фармацевтика өндірісін ұйымдастыра және жүзеге асыра білу

 • Код ON7

  Дәрілік заттар мен шөп шикізаттарының фармацевтикалық сапасын бақылауды жүзеге асырады, улы және күшті заттармен уланудың химиялық-токсикологиялық зерттеулерін және аналитикалық диагностикасын жүргізеді.

 • Код ON2

  Академиялық адалдыққа, этикалық нормаларға, деонтологияға сәйкес келеді, кәсіби тұрғыдан ойлайды және дұрыс шешім қабылдайды, қарым-қатынас жасау дағдыларына ие

 • Код ON8

  Зерттеу дағдылары бар, алынған ақпаратты және коммуникациялық технологияларды қолдана отырып талдай алады.

 • Код ON1

  Өз құзыреті шегінде салауатты өмір салтын насихаттау, кәсіби және тұлғалық өсу мақсатында мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиімді қарым-қатынас жасай білу.

Top