Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07211 Мұнай-газ ісі (бейіндік) в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Еңбек қызметі процесінде басқару менеджменті мен психологиясының негіздерін, эксперименттік зерттеу әдістерін, тілді еркін меңгеру деңгейінде шет тілін қолдана отырып, өндірістік және зерттеу міндеттерін шешеді.
  • Басқалардың зерттеулерін сыни тұрғыдан талдайды және өзінің қолданбалы зерттеулерін жүргізеді, нәтижелерді бағалайды және түсіндіреді.
  • Мұнай-газ саласында жобалау әдіснамасын және жобаларды басқару әдістерін қолдана отырып, кен орындарын әзірлеу жүйелерін модельдейді және болжайды
  • Қолданбалы сипаттағы тәжірибелік-кәсіпшілік және эксперименттік зерттеулерді жүргізу кезінде қазіргі заманғы цифрлық ақпараттық технологияларды, мұнай кен орнын барлау және игеру кезінде зондтау деректерін өңдеу әдістері мен алгоритмдерін қолданады
  • Күрделі жағдайларда оларды қолданудың жоғары тиімділігін қамтамасыз ететін мұнай өндірудегі қазіргі заманғы жоғары технологиялық процестерді іске асырудың тәуекелі мен салдарын бағалайды
  • Инновациялық тәсілдердің, кәсіби қызметте шешімдер тұжырымдамалары мен стратегияларын құру әдістерінің техникалық - экономикалық негіздемесін әзірлейді
  • Ұйымның тиімді қызметін қамтамасыз ететін креативті, коммуникациялық және шығармашылық орта құра отырып, проблемаларды анықтайды және басқарушылық шешімдер қабылдайды
  • Өзінің эксперименттік-зерттеу қызметіне рефлексия мен өзін-өзі бағалауды жүзеге асыра отырып, зерттеу еңбегінің дағдылары мен мәдениетіне ие бола отырып, одан әрі кәсіби даму бағыттарын айқындайды
Top