Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01515 Химия в Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Оқушылар ағзасының өсуі мен дамуы. Жас кезеңділігі. Жеке дамудың әртүрлі кезеңдеріндегі мүшелер жүйесінің жұмыс істеу ерекшеліктері. Дамып жатқан мүшелер мен жүйелердің өзара әрекеттесуі туралы қазіргі заманғы идеялар. Оқушылардың әртүрлі дене жүйелерінің жұмыс істеуінің физиологиялық ерекшеліктері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттарды математикалық өңдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әр түрлі салалардағы кәсіби қызметте, ғылыми және тәжірибелік жұмыс үшін, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттарда пайдалануда студенттердің кәсіби және тұлғалық құзіреттіліктерін игеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химияның негізгі заңдары
  Несиелер: 5

  Химияның негізгі заңдары: зат массасының сақталу заңы, оның ашылу тарихы, қолданылуы мен мысалдар. Құрам тұрақтылық заңы, заттардың еселік қатынас заңы, эквиваленттер заңы, олардың ашылу тарихы заңдарды қолданылу аясы мен мысалдары. Газ заңдары: Газдардың көлемдік қатынас заңы, Авогадро заңы, біріккен газ заңдары, Д.И.Менделеевтің периодтық заңының ашылу тарихы, практикада химиялық есептер шығруда қолданылуы мен мыслдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Идеал газ күйіндегі заттар. Атомдар. Периодтық заң және Д. И. Менделеевтің периодтық жүйесі. Химиялық байланыс. Химиялық реакциялардың кинетикасы мен механизмдері туралы түсінік. Ерітінділер және олардың қасиеттері. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электролиз. Химиялық ток көздері. Металдардың коррозиясы. Кешенді қосылыстар. Химиялық теңдеулерді құрастыру, есептерді шешу, химия заңдары негізінде Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарының қасиеттерін түсіндіру, химиялық эксперименттер жүргізу және болып жатқан құбылыстарды түсіндіру дағдыларын игеру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Элементтер химиясы
  Несиелер: 6

  Химиялық элементтердің периодтық жүйедегі орны, сипаттамасы. Элементтердің классификациясы. Элементтердің периодтық жүйедегі І А, ІІ А, ІІІ А, IV A, V A, VI A, VII A топша элементтерінің физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы. І В, ІІ В, ІІІ В, IV В, V В, VI В, VII В топша элементтеріне жалпы шолу. s-элементтері және олардың қосылыстары. p-элементтері және олардың физикалық және химиялық қасиеттері. d-элементтері және онық қосылыстары. f-элементтері және олардың табиғатта таралуы. Радиоактивті элементтер, олардың периодтық кестеде орналасуы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім берудің даму тарихы. Инклюзивті білім беруді нормативтік-құқықтық сүйемелдеу. Инклюзивті білім беруді қалыптастырудың теориялық және қолданбалы негіздері. Инклюзивті білім берудің еліміздегі жағдайы. Мүмкіндігі шектеулі балалар үшін арнайы білім беру жағдайларын ұйымдастырудың ерекшеліктері. Инклюзивті оқыту жағдайында тьюторлық тәжірибені ұйымдастыру мүмкіндіктері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және өміртіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: негізгі экономикалық категориялары мен қазіргі экономиканың негіздерін зерттеу, адамның қоршаған ортамен қауіпсіз өзара әрекеттесуін және төтенше жағдайлардағы жағымсыз факторлардан қорғау негіздерімен танысу. Курсты оқу қазіргі экономикалық жүйенің жұмыс істеу заңдылықтары мен тетіктері, салауатты өмір салты нормаларын сақтау қажеттілігі, тіршілік қауіпсіздігі ережелерін саналы түрде орындау туралы кешенді түсінікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 6

  Орта білім беру жүйесінде болашақ мұғалімнің кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру. Студенттердің кәсіптік-педагогикалық іс-әрекеттің теориясы мен практикасын меңгеру. Студенттерде педагогикалық бағытты қалыптастыру өзінің кәсіби қызметін жүйелі түрде көру және қазіргі заманғы мұғалімнің бейнесі. Педагогиканың тәрбие теориясы. Тәрбиенің құндылықтары, мақсаттары, міндеттері. Қазіргі тәрбиенің әдіснамалық негізі. Тәрбиенің мәні. Тәрбие үдерісінің ерекшеліктері. Тәрбиенің заңдылықтары мен қағидалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық және инновацияларды қабылдау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаттары: ұжымдағы және ұйымдағы адамның тиімді көшбасшылығының теориялық және практикалық негіздерін зерттеу, инновациялық қызметпен байланысты құзіреттіліктерді қалыптастыру. Курсты меңгеру барысында студенттер Көшбасшылық теориясы мен практикасы туралы білімдерге, оларды болашақ кәсіби қызметінде табысты қолдану дағдыларына ие болады, инновациялық үдерістердің даму заңдылықтарын және инновациялық қызметтің теориялық негіздерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму, кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-табиғаттың жəне қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы біртұтас түсінік қалыптастыру; студенттерді әртүрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындардың ұйымдастырушылық-құқықтық формаларымен, белгілі бір бизнес-идеяларды жүзеге асырудың белгілі бір түрін таңдаумен таныстыру. Курс студенттердің ойлауын экологияландыруға, қоршаған ортаға жауапкершілік сезімін тәрбиелеуге, БиоСфера компоненттерінің өзара әрекеттесу заңдылықтарын, адам қызметінің салдарын, әсіресе табиғатты жедел пайдалану контекстінде, қоғам мен биосфера арасындағы қарым-қатынастың практикалық мәселелерін білуге бағытталған; курс кәсіпкерліктің мәні мен оның формаларын ашады, осы қызметтің теориялық және практикалық аспектілерін жан-жақты қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық талдау әдістері
  Несиелер: 6

  Физикалық талдау әдістері пәніне кіріспе. Зерттеудің физикалық әдістері туралы түсінік. Электромагниттік сәулеленудің заттармен әрекеттесуіндегі заңдылықтар. Дифракциялық және спектроскопиялық әдістер – физикалық талдаудың негізі. Молекулалы спектроскопияның негіздеріның артықшылықтары. Тербелмелі спектроскопияның әдістеріне шолу. Инфрақызылды спектроскопияға сипаттама. Молекуладағы атомдардың қарапайым қозғалытары. Күш тұрақтысы. Көп атомды молекулалардың электронды абсорбционды спектроскопиясы. Электрондық күйлерінің сипаттамалары: кванттық сандар, мультиплеттілік, симметрия. Ядролық магниттік резонанс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттердің құқықтық санасын және құқықтық мәдениетін арттыру, әлеуметке қарсы құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін және азаматтық ұстанымды қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу барысында студенттер құқық және мемлекет теориясының негіздерін меңгереді, құқықтың қоғам өміріндегі орны мен рөлін түсінеді, сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, оның әртүрлі көріністері туралы кешенді білім алады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дағдылар мен дағдыларға ие болады. Курстың мақсаты студенттердің құқықтық санасын және құқықтық мәдениетін арттыру, әлеуметке қарсы құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін және азаматтық ұстанымды қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу барысында студенттер құқық және мемлекет теориясының негіздерін меңгереді, құқықтың қоғам өміріндегі орны мен рөлін түсінеді, сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, оның әртүрлі көріністері туралы кешенді білім алады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дағдылар мен дағдыларға ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия I
  Несиелер: 6

  Аналитикалық химиядағы сапалық талдау. Аналитикалық химия пәнінің мақсаты мен міндеттері. Стехиометриялық заңдар. С.Аррениустың электролиттік диссоциациялану теориясының маңызы. Ерітінділердің ион алмасу реакциялары. Тотығу - тотықсыздану реакцияларының сапалық талдаудағы ерекшелігі. Тұздар гидролизінің сапалық талдаудағы орны. Ерітінділер. Ерітінділер концентрациясының көрініс. Су диссоциациясы. Сутектік көрсеткіш. Комплексті қосылыстар. Ерігіштік. Сапалы анықтаудың әдістері. Катион, аниондардың топтарға бөлінуі. Катион, аниондарды сапалы анықтап талдаудың жүйелері. Аниондарды бөліп талдау жүйесі. Катиондарды бөліп анықтау жүйесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Комплексті қосылыстар химиясы
  Несиелер: 6

  Комплексті қосылыстардың типтері. Комплексті қосылыстардың жіктелуі. Лигандалар. Ішкі сфера. Сыртқы сфера. А. Вернердің комплексті қосылыстар теориясы. Аквакомплекстер. Ацидокомплекстер. Аммиакаттар және амминнаттар. Көпядролы комплексті қосылыстар. Циклді комплексті қосылыстар. Комплексті қосылыстар изомериясы. Оптикалық изомерия. Ионизацияланған изомерия. Координациялық изомерия Комплексті қосылыстарды алу жолдары. Координациялық сан. Комплексті қосылыстардың диссоциациясы. Циклді немесе хелатты комплексті қосылыстар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Заттар құрылысы мен кванттық химия негіздері
  Несиелер: 6

  Қазіргі химиялық құрылыс теориясының негіздері. Молекулалардың құрылысының спектроскопиясын сапалы қарау. Кванттық сандар. Элементтердің периодтық жүйесі. Молекулалық орбиталдар теориясы. Байланыс реттілігі. Көпатомды молекулалардың электронды және инфрақызыл спектрлері. Кванттық химияның математикалық теңдеуі. Шредингердің радикалды теңдеуі. Молекулалық орбиталдар теориясы тәсілі. Потенциалды энергияның беті, оның қасиеттері мен есептеулері. Бейдер теориясы мен химиялық байланыстың сипаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аналитикалық химия II
  Несиелер: 6

  Заттардың химиялық құрамын сандық анықтау әдістері Сандық талдау әдістері: гравиметриялық (салмақтық талдау) және көлемді (титриметрлік талдау). Гравиметриялық талдау әдісінің маңызы, қолданылу аймағы және принципі. Титриметрлік талдау әдістері: қышқыл-негіздік титрлеу әдіс (протолитометрия), тотығу-тотықсыздану титрлеу әдісі (редоксиметрия), комплексометриялық титрлеу (комплексометрия). Көлемдік титрлеу әдісінде пайдаланылатын индикаторлар. Титрлеу барысындағы қисықтарын тұрғызу әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физикалық химия
  Несиелер: 6

  Заттардың агрегаттық күйлерінің негізгі қасиеттері. Химиялық термодинамиканың негізгі заңдары. Фазалық тепе – теңдік және оның негізгі ұғымдары. Ерітінділердің жалпы сипаттамасы. Ерітінділер классификациясы. Ерітінді түзілуінің термодинамикалық шарты. Шынайы ерітінділер. Химиялық кинетика және катализ. Химиялық тепе–теңдік. Химиялық тепе теңдік константасы. Гетерогенді жүйедегі термодинамикалық тепе-теңдік. Электрохимиялық процестердің негізгі ұғымдары. ЭҚК термодинамикалық энергиясы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері
  Несиелер: 6

  Ғылыми жұмыстың әдіснамалық негіздері. Ғылыми зерттеу және оның кезеңдері: зерттеу нысаны, мақсаты, міндеттері, күтілетін нәтиже. Ғылыми-зерттеу жұмысында ғылыми әдебиеттердің орны және қолданылуы. Ғылыми зерттеу жұмысын жүргізудің негізгі бағыттары. Ғылыми мақала жазу тәртібі. Ғылыми мақала жарияланатын сайттармен жұмыс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Білім берудегі менеджменттің теориялық әдіснамалық негіздері. Білім беру мекемесі педагогикалық менеджмент объектісі ретінде. Білім беру менеджментінің функциялары. Білім беру ұйымын басқару негіздері. Персоналды басқару психологиясы. Заманауи білім беру мекемесінің менеджменті. Мектептің тұтас педагогикалық процесін және педагогикалық ұжымын басқару

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Коллоидтық химияның таңдаулы тараулары
  Несиелер: 6

  Коллоидтық химияның таңдаулы тараулары. Беттік құбылыстар және адсорбция. Ерітінділерден молекулалық адсорбция. Беттік керілудің изотермалары. Арасындағы байланыс адсорбцией және жер үсті тартылуы байқалады. Беттік белсенділік. Дюкло-Траубе Ережесі. Гиббс және Ленгмюр теңдеулерін жалпылау. Беттік пленкаларды қолдану. Ленгмюр Фильмдері-Блоджетт. ББЗ жіктелуі және жалпы сипаттамасы. Туралы түсінік гидрофильно-липофильном балансында. Мицелланың пайда болуы және олардың модельдері. Мицелланың температуралық аймағы: өзара әрекеттесу нүктесі мен сызығы. Солюбилизация механизмі. Солюбилизация мен мицелланың құрылымы арасындағы байланыс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химия пәнінен есептер шығару әдістері
  Несиелер: 5

  Бірліктердің халықаралық жүйесі. Химиялық есептерді жіктеу жүйесі. Химия бойынша сандық және сапалық есептерді шешудің жалпы принциптері мен әдістері. Химияның негізгі стехиометриялық заңдары бойынша есептер шығру әдістері. Газ заңдарына есептерді шешу әдістері. «Атом құрылысы», «Д.И. Менделеевтің периодтық жүйесі», «Химиялық байланыс», «Зат құрылысы», «Ерітінділер және электролиттік диссоциация», «Металдар және бейметалдар» тараулары бойынша есептерді шығару әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Органикалық химия (I)
  Несиелер: 6

  Органикалық химия пәніне кіріспе. Органикалық химия пәнінің мазмұны. Органикалық химияның дамуы. А.М.Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясы. Органикалық химиядағы реакциялардың жіктелінуі. Химиялық реакциялардың жүру механизмдері. Органикалық химиядағы маңызды химиялық қосылыстар. Изомерия құбылысы. Қаныққан және қанықпаған органикалық қосылыстардың физика-химиялық қасиеттері мен құрылысындағы ерекшеліктер. Органикалық қосылыстардың гомологиялық қатары. Циклды, оттекті, азотты, ароматты органикалық қосылыстардың қасиеттері. Органикалық қосылыстардағы генетикалық байланыстар қатары. Органикалық қосылыстардың алыну жолдары мен қолданылуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиялық токсикология
  Несиелер: 6

  Химиялық токсикология пәнінің мазмұны және оған кіріспе. Токсикологиялық химия пәнінің мақсаттары мен негізгі түсініктеріне шолу. Токсикологиялық химия пәнінің міндеттері. Токикологиялық және улы заттардың жіктелуіне сипаттама. Химиялық-токсикологиялық талдаудың ерекшеліктеріне шолу. Химиялық-токсикологиялық талдауда алдын-ала сынақтарды тиімді жүргізу. Ұшқыш улы заттар мен ұшқыш улы қосылыстардың жалпы сипаттамасының мәні. Ұшқыш улы қосылыстардың токсикодинамикасы және токсикокинетикасын жүргізудің маңызы. Ұшқыш улы заттарға сапалы реакцияларды жүргізу. Металды улы заттарға шолу. Металды улы қосылыстардың жалпы сипаттамасы. Металды улы заттардың токсикодинамикасы және токсикокинетикасына шолу. Металды улы заттарды талдаудың бөлшек әдісінің маңызы. Дәрілік және есірткі улы қосылыстарының жалпы сипаттамасы. Гипнозды көкнәр алкалоидтары және олардың синтетикалық аналогтарының сипаттамасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Орта мектепте химияны оқытудың мақсаты мен міндеттері. Химиялық білім берудің нормативтік құжаттары, стандарттар, күнтізбелі және сабақ жоспарлары, бағдарламалар құжаттамаға қойылатын талаптар, химия сабағына қойылатын талаптар. Орта мектепте химияны оқыту әдістері. Заманауи әдістердің жіктелуі. Демонстрациялық тәжірибелер мен химиялық эксперимент түрлері. Химия пәнінен сыныптан тыс жұмыстардың түрлері, оларды өткізу әдістері. Химиялық сабақты талдау әдісі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 5

  Критериалды бағалау мен дәстүрлі бағалаудың айырмашылығы. Білім беруге критериалды бағалауды енгізу қажеттілігі. Тәжірибедегі критериалды бағалау әдістері. Білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін сыни талдау, критериалды бағалау арқылы білім деңгейін анықтау. Блум таксономиясын қолдану арқылы оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауға арналған тапсырмалар

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химия-педагогикалық зерттеулер негіздері
  Несиелер: 6

  Химия - педагогикалық зерттеулер негіздері пәніне кіріспе. Химия - педагогикалық зерттеулердегі қолданылатын әдістер жүйесі. Қазіргі химия-педагогикалық зерттеулердегі жүргізілетін әдіснамалық тәсілдер. Әдебиеттердегі химиялық ақпараттар және олармен жұмыс істеу техникасы. Зерттеулер нәтижесін математикалық өңдеу. Ғылыми зерттеулердің негізгі кезеңдері. Химия - педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру жолдары. Педагогикалық эксперимент жүргізу, мәні, ерекшелігі, түрі, жоспары, нәтижесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жасыл аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Жасыл аналитикалық химия пәніне кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері. Жасыл аналитикалық химия концепциясы. Жасыл аналитикалық химия саласында білім беру. Жасыл аналитикалық химия эксперименттері, әдістері. Анализдеудегі үлгілерді дайындаудың жасыл әдістері. Жасыл аналитикалық химия өлшемдері мен қолданылу саласы. Әлем елдеріндегі жасыл аналитикалық химияның дамуы, жасыл анализдеудің болашағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлық білім беру ортасының педагогикалық дизайны
  Несиелер: 3

  Қазіргі білім берудегі педагогикалық дизайн. Оқу нәтижесіне негізделген оқу дизайнының моделі (Instructional Design). Отандық және шетелдік зерттеулердегі педагогикалық дизайн. Сабақ дизайны. Оқыту мазмұнын құрылымдау. Интеллект-карта әдісіне негізделген әртүрлі бағыттағы білім беру қызметін жобалау ерекшеліктері. ЖАОК бағдарламасын жобалау, әзірлеу. Оқу және білім беру курстарын құру алгоритмі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Коллоидты химия
  Несиелер: 6

  Дисперсті және коллоидты жүйелердің табиғаты мен жіктелуі. Коллоидты ерітінділердің молекулалық кинетикалық қасиеттері. Коллоидты ерітінділердің молекулалық-кинетикалық қасиеттері. Броундық қозғалыс. Осмотикалық қысым. Седиментациялық тұрақтылық. Дисперсті жүйелердің реологиялық қасиеттері. Дисперсті және коллоидты жүйелердің тұтқырлығы. Бингам Теңдеуі. Коллоидты ерітінділердің оптикалық қасиеттерінің ерекшеліктері. Реле теңдеуі, жарықтың сіңуі және күлдің түс беруі. Коллоидтық жүйенің электрлік қасиеттері. Қос электр қабаты. Коллоидты ерітінділерді алу. Коллоидты ерітінділер. Коллоидты ерітінділерді алу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Супрамолекулалық химия
  Несиелер: 6

  Білуге тиіс: супрамолекулалық химия пәні, супермолекулалар, супрамолекулалық ассоциациялар, молекулалық тану туралы, теориялық супрамолекулалық химияның заманауи тұжырымдамалары. Меңгеруі тиіс: синтетикалық рецепторларды қолданудың физика-химиялық және биохимиялық аспектілерін талқылау, қазіргі әдебиеттерде бағдарлану және супрамолекулалық химия бойынша пікірталас жүргізу, супрамолекулалық химияның нақты мәселелерін шешу үшін синтетикалық рецепторларды жасау немесе практикалық қолдану бойынша міндеттерді өз бетінше қою

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны оқытудағы дидактикалық ойындар
  Несиелер: 5

  Химияны оқытудағы дидактикалық ойындар пәніне кіріспе. Химия дидактикасының қалыптасу кезеңдері мен тарихы. Дидактикалық ойындардың білім беру үдерісіндегі маңызы. Химиялық білім берумен дидактиканың байланысы. Химиялық білім берудің дидактикалық жүйесі. Орта мектептегі химиялық білім берудің құрылымы мен мазмұны. Дидактикалық ойындарды пайдалану әдістемесі мен қолдану ерекшелігі. Химиялық білім берудегі негізгі педагогикалық технологиялардың сипаттамасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іс-әрекеттегі зерттеу
  Несиелер: 5

  "Іс-әрекеттегі зерттеу" категориясын ғылыми қолданысқа енгізу. Білім беру саласындағы іс-әрекеттегі зерттеулер. Іс-әрекеттегі зерттеудің тарихи контексті. Іс-әрекеттегі зерттеудің философиялық негіздері.Іс-әрекеттегі зерттеулердің спираль тәрізді сипаты. Мектеп базасындағы іс-әрекеттегі зерттеудің маңызды сипаттамалары. Іс-әрекеттегі зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектеп экология-аналитикалық мониторингілеу
  Несиелер: 5

  Мектеп экология-аналитикалық мониторингілеу пәніне кіріспе. Экологиялық мониторингтің құрамдас бөлігі ретінде жүргізілетін экологиялық-аналитикалық мониторингке сипаттама. Экологиялық мониторингтің мақсаты мен міндеттерін анықтау. Мектепте жүргізілетін экологиялық мониторинг туралы түсінік. Мектептің экологиялық мониторингі жүйенің бөлігі ретінде қарастырылуы. Мектептегі экологиялық мониторингтің мақсаттары. Қоршаған ортаның мониторингін жүргізу. Суда, ауада және топырақта ластаушы заттардың болуын бақылау. Мектептің экологиялық – аналитикалық мониторгингісін жүргізудің әдістемесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тағам химиясы
  Несиелер: 4

  Тағам химиясы пәніне кіріспе. Тағам өнімдерінің тағамдық құндылығы және сапасының маңыздылығы. Тамақтану негіздеріне шолу.Ас қорыту биохимиясының мәні. Теңгерімді тамақтану тұжырымдамаларына сипаттама. Шикізатты технологиялық өңдеудің шарттары. Технологиялық өңдеудегі тамақ өнімдерінің химиялық құрамының негізгі компоненттерінің өзгерісі. Ақуыздардардың, липидтердің, көмірсулардың, дәрумендердің тағам химиясындағы маңызы. Фенолдық қосылыстардың, минералды заттардың, тағамдық қоспалардың және тағамдық бояғыштардың қоспа ретіндегі маңыздылығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Органикалық химия (II)
  Несиелер: 6

  Функционалдық туындылары бар органикалық қосылыстарға шолу. Функционалды туындылары бар органикалық қосылыстардың сипаттамасы. Негізгі кластарының жіктелінуі. Функционалды туындылары бар органикалық қосылыстардың құрылысындағы ерекшеліктер. Функционалды туындылары бар органикалық қосылыстардың физикалық және химиялық қасиеттері. Функционалдық туындылары бар органикалық қосылыстардың қолданылуы. Оттекті органикалық қосылыстардың қасиеттері. Эфирлер, олардың жіктелінуі. Көмірсулардың құрамындағы фукционалдық топтардың қасиеттері. Жәй функционалды топтары бар орагикалық қосылыстардың қасиеттері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Талдаудың физика-химиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Физикалық талдау әдістері пәніне кіріспе. Зерттеудің физикалық әдістері туралы түсінік. Электромагниттік сәулеленудің заттармен әрекеттесуіндегі заңдылықтар. Дифракциялық және спектроскопиялық әдістер – физикалық талдаудың негізі. Молекулалы спектроскопияның негіздеріның артықшылықтары. Тербелмелі спектроскопияның әдістеріне шолу. Инфрақызылды спектроскопияға сипаттама. Молекуладағы атомдардың қарапайым қозғалытары. Күш тұрақтысы. Көп атомды молекулалардың электронды абсорбционды спектроскопиясы. Электрондық күйлерінің сипаттамалары: кванттық сандар, мультиплеттілік, симметрия. Ядролық магниттік резонанс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химияны оқытудағы сандық білім беру ресурстары
  Несиелер: 4

  Сандық білім беру ортасын педагогикалық жобалау. Сандық білім беру ортасының мүмкіндіктері. Сандық білім беру ортасын педагогикамен бірлікте қолданудың артықшылықтары. Қашықтықтан білім беру, электронды білім беру, электронды оқытудың теориясы мен әдістері. Цифрлық білім беру ортасын жобалаушы мұғалімді қалыптастыру. Педагогикалық жобалау технологиялары. Химияны электронды оқытуға арналған оқу материалдарын жобалаудың тиімділігі. Химиктерді зерттеуші-педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Химияны оқытуда педагогикалық жобалау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектептегі жобалық іс-әрекеттегі физика-химиялық талдау әдістері
  Несиелер: 4

  Мектептегі жобалық іс-әрекеттегі физика-химиялық талдау әдістері пәнінің мақсаты мен міндеттері. Мектептің жобалық және оқу-зерттеу қызметіндегі талдаудың электрохимиялық әдістері. Талдаудың электрохимиялық әдістерінің жіктелуі. Электрогравиметрия. Электролиз. Кулонометрия. Потенциометрия. Потенциометриялық титрлеу. Вольтамперометрия. Кондуктометрия. Талдаудың оптикалық әдістері. Талдаудың спектрлік әдістері. Спектрлік талдау әдістерінің жіктелуі. Атомдық спектроскопия. Мектептегі жобалау және оқу-зерттеу қызметіндегі талдаудың спектрлік әдістері. Хроматографиялық талдау әдістері. Хроматографиялық талдау әдістерінің жіктелуі. Мектептің жобалық және оқу-зерттеу қызметіндегі талдаудың хроматографиялық әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Конструктивті оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Оқытудың заманауи тәсілдері мен әдістері. Ынтымақтастық технологиясы. Диалогтық әдіс. Дарынды балаларды оқыту. Жоспарлау. Ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау. Олардың байланысы мен ерекшеліктері. Білімді бағалау. Оқу процесінде сыни ойлау мен Lesson study қолдану. Оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ). АКТ педагогикалық стратегиясы. Интерактивті және инклюзивті сыныпты қалыптастыру әдістері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Атмосфера химиясы
  Несиелер: 5

  Атмосфера химиясына кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері. Атмосфераның құрылымы. Атмосфераның химиялық құрамы мен қасиеттері. Тропосфера. Стратосфера. Мезосфера. Термосфера. Экзосфера-атмосферадағы негізгі химиялық процестер туралы түсінік. Фотохимиялық реакциялар. Фотоионизация. Фотодиссоциация. Атмосфераның химиялық ластануы. Фотохимиялық смог. Қышқыл жаңбыр. Атмосфераны ластау көздері: табиғи, антропогендік. Озон қабығы. Озон қабатының бұзылуы. Парниктік эффект. Парниктік газдар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еріткішсіз үлгілерді дайындау әдістері
  Несиелер: 4

  Еріткішсіз үлгілерді дайындау әдістері пәніне кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндеттері. Химиялық анализдегі үлгілерді дайындаудың экологиялық әдістері. Еріткішсіз үлгілерді дайындау әдістері. Инертті газ ағынында экстракциялау арқылы анализдеу әдістері. Мембраналық экстракциялау әдістері. Қатты фазалық экстракциялау әдістері. Суперкритикалық флюидтік экстракциялау әдістері. Еріткішсіз анализдеу әдістерін түрлі салада қолдану. Еріткішсіз үлгілерді дайындау әдістері. Еріткішсіз үлгілерді дайындаудың әлемдік тәжірибесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қолданбалы химия
  Несиелер: 5

  Қолданбалы химия пәні. Пәннің химиялық технологиямен шешілетін негізгі міндеттері.Қазіргі заманғы химия өнеркәсіптеріне қойылатын негізгі талаптар. Химия өнеркісібінің энергетикалық мәселелері. Химия өнеркәсібінде қолданылатын шикізаттар. Шикізатты қайта өңдеудің тәсілдері. Химия өнеркәсібіндегі суды қолданудың жолдары. Қатты отынды термиялық қайта өңдеу процестері. Табиғи газдарды өңдеудің тәсілдері. Мұнайхимиясының негізгі мәселелері. Сутегіні, азотты, оттегіні өнеркәсіпте алудың процестері. Аммиак өндірісі. Фосфор, фосфор қышқылының өнеркәсібі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биологиялық жүйелер химиясы
  Несиелер: 5

  Жүйелеу тəсілінің стратегиясы жəне биохимиясы. Биологиялық процестердің термодинамикасы. Тепе-теңдік термодинамикасы. Биологиялық үдерістердегі өзгерістер. Қарапайым кинетикалық теңдеулер жəне олардың шешілуі. Биология химия жəне ақпарат. Ақпарат теориясының биологиялық химияға енгізілуі. Биологиялық мембраналар құрылымы, қасиеті. Биологиялық мембраналар арқылы заттардың тасымалдануы. Биоэлектрлік құбылыстар. Жасушалардағы тыныштық əлеуеті. Жүйке импульсінің қозғыш талшықтардың бойымен таралуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық білім беру жүйелері
  Несиелер: 5

  Халықаралық білім беру жүйелеріне шолу. Болон декларациясының білім беру процесіндегі маңызы. Білім беру сапасын анықтауда жүргізілетін ұлтаралық зерттеулердің ерекшелігі. Білім беру сапасын бағалау бойынша халықаралық салыстырмалы зерттеулер жүргізетін ұйымдардың зерттеулерінің сипаттамасы. Жалпы білім беру сапасын анықтайтын халықаралық салыстырмалы зерттеулердің маңызы. Педагогикалық зерттеу әдістері, педагогикалық құбылыстарды зерттеу тәсілдері. Халықаралық білім беру жүйелеріндегі процестерді талдау, сыни бағалау, болжау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Зерттеудің агрохимиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Зерттеудің агрохимиялық әдістері пәнінің мақсаты мен міндеттері. Агрохимияда қолданылатын зерттеу әдістері. Жүргізілетін эксперименттің мәні. Агрохимиялық зерттеулер әдістерін әзірлеудегі отандық және шетелдік ғалымдардың рөлі. Агрохимиялық зерттеулер жүргізудегі далалық тәжірибенің маңызы. Далалық тәжірибеге қойылатын негізгі талаптар. Далалық тәжірибе жүргізу әдістемесіндегі негізгі ұғымдар. Далалық тәжірибедегі қателіктер, олардың тәжірибенің дәлдігіне және нұсқалардың сенімділігіне әсері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық жүйелер мен экологиялық қауіптер
  Несиелер: 3

  Химиялық экологиялық қауіптер және жүйелер. Химиялық өндірістің төмендеу қауіптілігінің стратегиясы. Химиялық өндірістің қауіптілігін төмендету жолындағы химиялық токсикология мәселелері. Өркениеттің тұрақты дамуы. Экологиялық тәуекелдер және олардың құрамдас бөліктері. Қоршаған ортаға антропогендік әсер. Экологиялық тәуекелдің факторлары, аймақтары, түрлері және деңгейлері. Химиялық заттардың қауіптілік сыныптары. Улы заттардың адам ағзасына ену жолдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми жұмыстарды жазу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың теориялық негіздері. Ғылыми басылымдарды талдау, биологиялық зерттеуде қолданылатын әдістер. Ғылыми жұмыстың мақсаты мен міндеттерін анықтау, зерттеу пәні мен объектісін сипаттау. Биология бойынша ғылыми жұмыстарды жүргізу және ресімдеу

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Органикалық синтез
  Несиелер: 3

  Органикалық синтез пәні. Органикалық синтездің мәселелері мен принциптері. Органикалық синтезді жүргізу әдістері. Эксперимент жүргізу, жоспарлауға дайындық. Қолданылатын еріткіштер мен реагенттердің сапасы, стандартты жабдық. Зертханалық журнал жүргізу әдістемесі. Органикалық заттарды тазарту және бөлу әдістері. Айдау әдістерінің түрлері. Органикалық заттарды синтездеу бойынша практикалық жұмыстар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химия тарихы
  Несиелер: 5

  Химия ғылымының негізгі даму кезеңдері. Негізгі заңдар мен ұғымдардың ашылу тарихы, олардың өзара байланысы және дамуы. Химия ғылымдарының жетістіктері. Химияның алғашқы теориялары мен заңдарының пайда болу тарихы. Бірінші элементтер. Алғашқы синтетикалық материалдар синтезінің тарихы

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасыл химиялық синтез
  Несиелер: 3

  Жасыл химиялық синтез пәніне кіріспе. Қазіргі кездегі жасыл химиялық синтездің дамуы. Өнеркәсіптік өндіріске жасыл химиялық технологияларды енгізу барысы. Жасыл химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары. Жасыл химияда қолданылатын бастапқы материалдар, реагенттер, еріткіштер. Жасыл химиялық реакцияны жүргізудің жағдайларын таңдауды ұйымдастыру. Біртекті және әртекті катализаторлар, фазалық тасымалдау катализаторлары, биокатализаторларға шолу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи жаратылыстанудың тұжырымдамалары
  Несиелер: 3

  Заманауи жаратылыстанудың тұжырымдамалары пәніне кіріспе. Табиғат және жаратылыстанудың байланысы. Жаратылыстанудың тарихына шолу. Жаратылыстану ғылымдарының жүйесі. Қазіргі әлемнің ғылыми жаратылыстану көрінісіне сипаттама. Әлемнің физикалық көрінісінің негізгі тұжырымдамалары. Химия ғылымының негізгі концепциялары. Мега әлем және материяны ұйымдастырудың планетарлық деңгейі. Жердің геосфералы қабаттары. Күн жүйесі. Галактика. Геологияның негізгі тұжырымдамалары. Материяны ұйымдастырудың биологиялық деңгейі. Биологияның тұжырымдамалары. Жердің биосфера аралық қабаттары. Материяны ұйымдастырудың жоғарғы деңгейлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның білім беру жүйесі
  Несиелер: 5

  Қазақстанның білім беру жүйесі. 21 ғасырдың білім беру стандарты мен бағдарлары. Бастапқы зияткерлік әлеуетті қалыптастырудың алғышарттары. Орта білім беру жүйесіндегі жаңартылған бағдарламалар. Табысты тұлғаны тәрбиелеу. Білім берудегі интеграция. 12 жылдық білім беруге көшудің саналы қажеттілігі. Жүйесі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру. Қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары. Қазақстандық білім беру жүйесіндегі процестерді талдау, сыни бағалау, болжау/

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасыл химияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Жасыл химия бағытының пайда болуы мен оның тарихы. Әлемдік экологиялық проблемалар, оларды шешу жолдары. Жасыл химия бағытының әлемдік даму тенденциясы. Жасыл химияның теориясы мен практикасының тәжірибелері. Жасыл химияның даму бағыттары, оларға сипаттама. Жасыл химия мысалдары. Химиялық білім беруде жасыл химия принциптерін қолдану.Жасыл тәжірибелер мен жасыл синтез

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық анализдеудегі жасыл еріткіштер мен реагенттер
  Несиелер: 5

  «Жасыл химиялық синтез» пәніне кіріспе. Қазіргі кездегі жасыл химиялық синтездің дамуы. Өнеркәсіптік өндіріске «жасыл химиялық» технологияларды енгізу барысы. Жасыл химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары. Жасыл химияда қолданылатын бастапқы материалдар, реагенттер, еріткіштер. Жасыл химиялық реакцияны жүргізудің жағдайларын таңдауды ұйымдастыру. Біртекті және әртекті катализаторлар, фазалық тасымалдау катализаторлары, биокатализаторларға шолу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биологиялық химия
  Несиелер: 5

  Ақуыздардың химиялық құрамы мен қасиеттері туралы, көмірсулардың химиялық құрамы мен химиялық қасиеттері бойынша, нуклейн қышқылдарының жіктелінуі, химиялық құрамы мен қасиеттері туралы, майлардың жіктелінуі мен химиялық қасиеттері, дәрумендердің жіктелінуі мен химиялық қасиеттері бойынша, гормондар және ферменттердің химиялық құрамы, құрылысы, химиялық қасииеттері туралы білім беру. Олардың тірі ағзадағы тіршілікке маңызы бар табиғи үдерістерге қатысуын білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы
  Несиелер: 5

  Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы пәніне кіріспе және мазмұны. Жоғары молекулалы қосылыстар химиясының негізгі түсініктеріне шолу. Макромолекулалы қосылыстарды анықтау және негізгі түсініктерінің мәні. Полимерлі заттардың маңызды қасиеттері.Полимерлердің жіктелінуінің сипаттамасы. Тірі табиғаттағы полимерлердің маңызы. Полимерлердің өнеркәсіптік материалдар ретіндегі маңызы. Пластмассаның каучуктың, талшықтардың, желімдердің қасиеттері. Жоғары молекулалы қосылыстарды синтездеу тәсілдерінің жіктелуі. Полимерлер мен олардың қосылыстарының физика – химиялық қасиеттеріне шолу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық білім берудегі диагностика
  Несиелер: 5

  Химиялық білім берудегі диагностика пәніне кіріспе. Педагогикалық диагностика, оның мақсаты, мәні мен қызметтері. Педагогикалық зерттеулер мен педагогикалық диагностикалауды салыстыру, ұқсастығы мен айырмашылықтары. Педагогикалық диагностикалаудың түрлі аспектілері, қолданылу салалары. Педагогикалық диагностикалаудың түрлері мен типтері, жүргізу кезеңдері. Химиялық білім беру педагогикалық диагностикалаудың нысаны ретінде зерттеулерде қолдану мен оның тиімділігін бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кристаллохимия
  Несиелер: 5

  Кристаллохимия пәніне кіріспе. Кристаллохимияның қысқаша тарихы. Пәннің негізгі мақсаттары, міндеттері және түсінігі. Кристалломорфология ұғымы. Кристалдық торлардың түрлері. Кристалдар атомдарындағы химиялық байланыстардың түрлері. Минералогия туралы жалпы түсінік. Қазақстан Республикасының минералдары мен жыныстары атауларының шығу тегі. Минералдардың кристаллохимиялық жіктелуі. Минералдардың өнеркәсіптік жіктелуі. Минералдардың оптикалық, механикалық және өзге де қасиеттері. Минералды түзілу процесіндегі кристалдың рөлі. Материалдардың жаңа түрлері. Олардың құрылысының ерекшеліктері. Теориялық кристаллохимияның негізгі категориялары және олардың арасындағы қатынастар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық технология
  Несиелер: 5

  Химиялық технологияның пәні мен міндеттері. Химиялық-технологиялық процесс туралы түсінік. Химиялық-технологиялық процестің негізгі заңдылықтары. Химия өнеркәсібінің шикізат және энергетикалық базасы. Химиялық реакторлар. Күкірт қышқылын өндіру. Күкірт қышқылын өндірудің физика-химиялық негіздері. Метанның каталитикалық конверсиясы. Аммиак өндірісінің технологиялық сызбасы. Азот қышқылын өндірудің физика-химиялық негіздері. ҚР маңызды өнеркәсіптік химиялық өндірістері. Химиялық технологиядағы қоршаған ортаны қорғау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON2

  Химияның іргелі бөлімдерінің теориялық негіздерін білу және түсіну және алған білімдерін химия мұғалімінің кәсіби қызметінде пайдалану қабілетін көрсету

 • Код ON11

  Атмосфера химиясы, Химиялық токсикология, жасыл химиялық синтез негіздері, Органикалық синтез, химиялық-экологиялық және агрохимиялық зерттеулер негіздері саласында білімі бар және дербес химиялық синтездер мен агрохимиялық талдаулар жүргізу қабілетінің болуы

 • Код ON13

  Білім беру ортасын жобалау (дизайн), оқытудың жаңа тәсілдері мен әдістерін қолдану, халықаралық және қазақстандық білім беру жүйесін талдау және бағалау білігін көрсету.

 • Код ON5

  Командада жұмыс істеуді ұйымдастырудың, білім беру мекемелерінде тиімді басқарушылық коммуникациялар жүйесін жолға қоюдың әдістері мен тәсілдерін біледі

 • Код ON4

  Педагогика, тәрбие жұмыстарының теориясы мен әдістемесі, мектеп жасындағы балалардың өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары, педагогтің оқу-тәрбиелік және кәсіби міндеттерін шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану қабілеті, әртүрлі жас кезеңдерінде ағзаның анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру қабілеті саласындағы білімдері мен түсініктерін көрсету.

 • Код ON8

  Биологиялық химия, тағам химиясы, супрамолекулалық химия, биологиялық жүйелер химиясы, қолданбалы химия, жоғары молекулалық қосылыстар химиясы, кристаллохимия, химиялық технология сияқты пәнаралық интеграцияланған курстарды білу және түсіну және оларды кәсіби қызметінде қолдана білу .

 • Код ON7

  Орта мектепте химияны оқыту әдістемесін, химиядан есептерді шешу әдістемесін, цифрлық білім беру технологияларын, химияны оқытудағы әдістер мен тәсілдерді білу және түсіну және оларды орта мектепте химияны оқытуда қолдану дағдыларын көрсету.

 • Код ON6

  Химия тарихы, қазіргі жаратылыстану тұжырымдамасы саласындағы білімі мен түсінігін көрсету және оларды кәсіби қызметте қолдану қабілетін көрсету.

 • Код ON10

  Химиялық-педагогикалық зерттеулер негіздерін және "әрекеттегі зерттеулер", "химиялық білім берудегі педагогикалық диагностика" сияқты дербес білім беру зерттеулерін жүргізу қабілетін біледі.

 • Код ON1

  Жаратылыстану-ғылыми, гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, кәсіпкерлік, құқықтық, экологиялық білімдерді, тіршілік қауіпсіздігі мәдениеті мен көшбасшылық қасиеттерді түрлі салаларында қолдануға қабілеттілігі мен дайындығын көрсету.

 • Код ON3

  Ғылыми-зерттеу жұмысының негіздерін, ақпаратты математикалық өңдеуді білу және түсінуді көрсету және ғылыми жұмыстарды жазу әдістемесін меңгеру.

 • Код ON9

  Жасыл аналитикалық химия теориясы мен практикасын, сынамаларды дайындаудың жасыл әдістерін, жасыл реагенттер мен еріткіштерді біледі және химик-аналитик жұмысында қолдана алады

 • Код ON12

  Жасыл химия, химиялық жүйелер және экологиялық тәуекелдер саласындағы білімдері мен түсініктерінің болуы, оларды білім беру процесінде және мектептегі экологиялық мониторинг жүргізу кезінде қолдану қабілетін көрсету

 • Код ON14

  Химиялық қосылыстардың құрылымы мен қасиеттерін зерттеудің негізгі физикалық және физика-химиялық әдістерінің теориясы мен практикасын, графикалық тәуелділіктерді шешу әдістемесін және оларды мектептің жобалық қызметінде қолдану қабілетін меңгерген.

Top