Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07104 Машина жасау в Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

 • Статистикалық әдістердің тәжірибеде жоспарлануы
  Несиелер: 5

  Курс зерттеу жұмыстарын жедел қарқынмен жүргізу және оңтайлы шешімдерге жақындауды қамтамасыз ету әдістемесін сипаттайды. Ғылыми экспериментті жоспарлаудың статистикалық әдістері туралы білімді қалыптастыру, постулаттың кең таралған бір факторлы экспериментке қарағанда бірнеше факторлармен бір уақытта өзгеру туралы дұрыстығы. Ол көп факторлы эксперименттің қолданылуын көрсетеді, сондықтан алдыңғы әдісті математикалық өңдеу кезінде оңтайлы аймаққа жеткенге дейін эксперименттердің келесі сериясының шарттарын таңдау мүмкіндігі болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми ойлау мәдениетін зерттеуге бағытталған, аналитикалық мүмкіндіктер мен зерттеу дағдыларын қалыптастырады, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білім береді. Ғылымның тарихи эволюциясын және олар қалыптастыратын философиялық перспективаларды зерттейді. Қазіргі ғылымның пайда болуы, оның әлеуметтік және институционалдық байланыстары сипатталған. Ойлау эксперименттеріне, теорияларды растау мен теріске шығаруға, сандық және жоғары сапалы зерттеу әдістерінің пайда болуы мен қолданылуына байланысты жалпы философиялық мәселелер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Икемді өндірістік модульдер және машина жасаудағы автоматтандырылған желілер
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы машина жасау ұғымын өндірілетін бөлшектердің жиі өзгеруімен және олардың кең спектрімен өндіріс ретінде қалыптастыру. Курс автоматтандырылған өндірістік модульдерді және жаппай, ірі сериялы, сериялық және тіпті шағын сериялы өндіріс үшін икемді өндірісті қолдана отырып, өндіріске сипаттама беретін білімді қалыптастырады. Курста автоматтандыру және өндіріс тиімділігін арттыру мәселелері қарастырылған. Технологиялық процестерді қарқындату мен автоматтандыруды, оларды цифрландыруды қамтамасыз ету бойынша білім қалыптасуда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курс жоғары білім берудің негізгі бағыттарын, қағидаттары мен заңдылықтарын зерделеуге бағытталған. Курсты оқу барысында қазіргі педагогиканың базалық ұғымдары, оқыту мен тәрбиелеудің тұжырымдамасы мен теориясы, жоғары мектептің дидактикасы қарастырылатын болады. Магистрант білім беру процесін ұйымдастыруды жобалау дағдыларын, жеке және топтық рефлексия тәсілдерін меңгереді, педагогикалық мақсаттарды сауатты тұжырымдай алады, білім беру технологияларын оқу үрдісінде қолдана алады, пәндердің жұмыс бағдарламаларын құрастыра алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны басқару психологиясының тәсілдері мен бағыттарын, басқарудың психологиялық заңдылықтарын, басқару мәселелерін жоспарлау мен шешу ерекшеліктерін меңгеруге бағытталған. Білім алушылар конфликттік жағдайларды шешудің психологиялық әдістерімен танысады, жұмысты ынталандыру тәсілдерін, басқарудың тиімді стильдерін қолдану әдістерін меңгереді. Басқару процесінің тиімділігінің төмендеуінің негізінде жатқан психологиялық себептерді талдау дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кесу процестерін модельдеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Білім алушыда металдарды кесудің негізгі процестерін модельдеу бойынша негізгі білімді қалыптастыру (токарлық өңдеу, фрезерлеу, ажарлау және бұрғылау). Курс бағдарламасында модельдеудің математикалық әдістері (стохастикалық және т.б.), сондай-ақ соңғы элементтер аппаратын пайдалану мүмкіндігі қарастырылады. Модельдеудің заманауи әдістері, кесу теориясы және кесуді теориялық және соңғы элементтер әдісімен модельдеу туралы ғылыми идеяны дамытып және көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машина жасаудағы технологиялық процестерді автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Курста машинажасаудағы технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру тәжірибесі көрсетілген. Даму бағыттары; экономикалық тиімділікті есептеу әдістері, механикаландыру мен автоматтандырудың өзі, осы процестердің қиындықтары қарастырылады. Металл кесетін станоктарда бөлшектерді механикалық өңдеу кезінде механикаландыру және автоматтандыру құрылғыларының жұмысы бойынша жалпы мақсаттағы да, сандық бағдарламамен басқарылатын да білімді қалыптастыру; оларды оңтайлы баптау, конструктивтік ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аспаптық өндірісті автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Аспаптық өндіріс, оның ішінде жобалау кезеңінде және арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып автоматтандыру туралы білімді жинақтау және қалыптастыру; құралдарды дайындаудың жоғары дәлдікті және үнемді технологиялық процестерін дайындау және әзірлеу кезеңінде. Тәжірибені және конструкция - технологиялық тәжірибені мұқият талдау негізінде заманауи өнімді жабдықтарды, құрылғылар мен құралдарды қолдана отырып, жетілдірілген технологиялық процесті қалай жасау керектігін көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Тиісті білім саласының түпнұсқа әдебиетін шет тілінде еркін оқуға оқытуды көздейтін кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін жалпы мәдени, кәсіби және арнайы құзыреттерді меңгеру; мамандық бойынша монологиялық және диалогтік нысанда ауызша қарым-қатынас дағдыларын дамыту; магистранттың ғылыми жұмысымен байланысты тақырыптарда жазбаша ғылыми қарым-қатынас дағдыларын дамыту, сондай-ақ ғылыми саладағы халықаралық ынтымақтастықтың нысандары мен түрлерімен танысу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Теориялық тәжірибеге кіріспе
  Несиелер: 5

  Эксперимент теориясы, көп факторлы және факторлық эксперименттер, эксперимент жүргізу, эксперимент жүргізу әдістемесін әзірлеу, алынған эксперименттік деректерді математикалық әдістермен өңдеу туралы түсінік қалыптастыру. Зерттеу экспериментін жоспарлауға және нақты жүргізуге бағытталған эксперимент теориясының негізгі әдістемелері сипатталады; алынған нәтижелердің барлығын негіздеу және тексеру. Эксперименттің әртүрлі әдістерін зерттеудің көптеген салаларында әмбебаптылық, керектілік дәрежесін салыстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экспериментті жобалау әдістері
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыбы бойынша экспериментті жоспарлау және өңдеу әдістері туралы қажетті білімді қалыптастыру. Курс экспериментті жоспарлаудың негізгі әдістері туралы теориялық білім береді, білім қажетті эксперименттер мен өлшеулерді жоспарлауға және жүргізуге, математикалық статистика әдістерімен алынған деректерді өңдеуге және шешуге бағытталған. Эксперименттердің түрлері, нәтижелерді өңдеу әдістері, Эксперимент теориясы мен практикасы туралы білім қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кесу теориясы және жоғары өңдеу дәлдігі
  Несиелер: 5

  Кесу теориясы, трибология негіздері, жоғары дәлдікті өңдеудің әртүрлі түрлері саласындағы терең білімді меңгеру. Өңдеудің әр түрін, қолданылатын құралды, кесу режимдерін, дайындама материалын, кесу құралының материалын және әр жағдайда жоғары дәлдікті өңдеу мүмкіндігі туралы қорытындыларды талдау. Әрбір жағдайды саралау, жоғары дәлдікті өңдеудің экономикалық және техникалық негіздемесі. Өңдеудің негізгі параметрлерін табуда заманауи тәсілді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кесу құралының тиімділігін арттыру
  Несиелер: 5

  Тиімді заманауи металл кескіш құрал туралы білімді қалыптастыру (фрезерлік, токарлық, бұрғылау және арнайы). Металл кесетін құралды жобалау әдістері, оны жасау үшін қолданылатын заманауи материалдар мен қатты қорытпалар, кескіш құралды жасаудың инновациялық әдістері және оның кесу бөлігін нығайту әдістері сипатталған. Кескіш құралды есептеу және графикалық бейнелеу мысалдары келтірілген. Штамптарды есептеу және дайындау әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машина жасаудағы жүйелік талдау, оңтайландыру және математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Білімдер жүйелік талдау әдістеріне, әртүрлі күрделі жүйелерді математикалық модельдеуге негізделген, бұл жүйелердің дұрыс жұмыс істеуіне бақылау әсерінің әсерін зерттеуге, берілген тиімділік критерийлері аясында олардың параметрлерін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Курс машина жасауда қойылған міндеттерді шешуде жүйелі тәсілді қолдануға мүмкіндік береді: жоғары технологиялық өндіріс саласындағы ғылыми-зерттеу міндеттері; процесс параметрлеріне қойылған шектеулерді ескере отырып, оңтайлы технологиялық процесті әзірлеу және жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тербеліс теориясы
  Несиелер: 5

  Курста сызықты емес тербелмелі жүйелердегі қозғалыстардың негізгі мүмкін түрлері, олардың ерекшеліктері, одан әрі дамуы мен қалыптасуы, стационарлық және стационарлық емес процестердің негізгі сипаттамалары көрсетілген. Мұндай жүйелердің идеалды математикалық модельдерін талдау кезінде теңдеулерді шешудің шамамен аналитикалық және сапалы әдістерін қолдану қажет. Курсты оқу кезінде математикалық талдау және теориялық механикадан алынған шешімдердің мысалдары, материалдардың кедергісі қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасаудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Машина жасау саласындағы инновациялық технологиялар туралы білімді қалыптастыру, оған құю әдістерімен дайындамаларды алудың инновациялық әдістері, қысыммен өңдеу, ұнтақ металлургиясы және кесумен өңдеу әдістері, өңдеудің заманауи әдістері, заманауи металл кесетін станоктар, күрделі нысандағы бөлшектерді өңдеуге арналған құралдар, механикалық өңдеу мен құрастырудың инновациялық технологиялық процестерін құрудың және құрастырудың әдіснамалық негіздері кіреді. Бөлшектерді өңдеу мен өндірудің жаңа әдістері сипатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машиналардың сапасын қамтамасыз ету үшін инженерлік әдістер
  Несиелер: 5

  Машиналар мен агрегаттардың сенімділігінің негізгі өлшемдері мен ережелері қарастырылады, істен шығу және жұмыс қабілетін жоғалту себептері зерттеледі. Курста жабдықтар мен машиналардың сенімділігінің теориялық негіздері туралы білім берілген. Машина жасау жабдықтарының сенімділігін есептеу әдістемесі мен критерийлері қарастырылған. Машиналар мен жабдықтар сенімділігінің сандық көрсеткіштерін қамтамасыз ету әдістері. Курс инженерлік әдістер мен ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды қамтитын машиналар мен жабдықтардың сенімділігін басқару бойынша білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина тензосы және виброметриясы
  Несиелер: 5

  Тензометрия, виброметрия – оны жүргізу әдістері мен аспаптары туралы түсінік қалыптастыру. Деформацияларды зерттеу және өлшеу, зерттелетін объектінің кернеулі - деформацияланған күйін бағалау туралы білімді қалыптастырады. Курс қозғалатын бөліктердің, жабдық тораптарының кернеулі-деформацияланған күйін эксперименттік анықтау бойынша білім береді. Тензометрия әдістері туралы: рентген, оптикалық, сынғыш жабынды, гальваникалық жабындарды пайдалану, тензометрлер мен түрлі тензо түрлендіргіштердің көмегімен зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасаудағы техникалық нормалау
  Несиелер: 5

  Техникалық нормалау бойынша білім массивін қалыптастыру: еңбекті ғылыми ұйымдастыру, өндірістік процесс және оның бөліктері, қызметкердің уақыт шығындарының құрылымы, оның сыныптамасы және оны зерттеу әдістемесі, техникалық және ғылыми негізделген уақыт нормасының құрылымы, нормалаудың құрамдас бөліктері мен әдістері, өңдеудің әртүрлі тәсілдері үшін техникалық нормаларды қалыптастыру әдістемесі және машина жасау өндірістерінде өңдеуді нормалау жұмысын ұйымдастыру тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Вибрацияны және соғуды өлшеу
  Несиелер: 5

  Курс өңдеу кезіндегі процесс параметрлерін талдауға арналған тіркеу жүйелері мен жүйелері (статикалық, квазистатикалық, динамикалық) кешенімен заманауи өндірісті көрсетеді. Айнымалы (уақыт бойынша) процестерді өлшеу әдістері сипатталған, бұл тербеліс, мысалы, механикалық тербеліс. Діріл процестерінің маңызды параметрлерінің бірі діріл амплитудасы (діріл кезіндегі орын ауыстыру), тербеліс жиілігі (діріл жылдамдығының параметрлері). Екі негізгі өлшеу әдісі көрсетілген: контактілі және байланыссыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасаудағы технологиялық процестерді жетілдіру және оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Машина жасаудағы технологиялық процестерді жетілдіру мен оңтайландырудың негізгі міндеттері мен әдістері туралы білім қалыптасады. Технологиялық процестерді жетілдіру мен оңтайландырудың әртүрлі әдістері қарастырылған машина жасауда бөлшектер алу. Технологиялық процестерді талдау және оны оңтайландыру мен жетілдірудің оңтайлы жолын таңдау әдістері сипатталған. Өңдеудің оңтайлы жағдайларын таңдауға арналған бағдарламалық жасақтама анықталды, ұқсас технологиялық процестердің мысалдары келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасаудағы квалиметрия
  Несиелер: 5

  Квалиметрия ұғымын өнімнің сапасын өлшеу және сандық бағалау пәні ретінде қалыптастыру. Квалиметрия әдістері, квалиметрия құралдары, машинажасаудағы өнім сапасының көрсеткіштері сипатталған. Техникалық өнімнің сапасын квалиметриялық (сандық) бағалау әдістері сипатталған. Машинажасау бөлшектерін есептеу және талдау (квалиметриялық) мысалдары көрсетілген; жекелеген кезеңдерде және бұйымның толық өмірлік циклі бойынша сапаны жалпы бағалауды есептеуге арналған әдістемелер сипатталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасау өндірісін дайындау
  Несиелер: 5

  Машинажасау өндірісін дайындау туралы білімді қалыптастыру кешенді дайындықтың үш кезеңі болып табылады: бұл конструкторлық дайындық; бөлшектерді белгіленген мерзімде, берілген көлемде және қаржылық шығындарда өңдеудің технологиялық процесінің кезеңдерін технологиялық және жоспарлау. Машина жасауда бәсекеге қабілетті өнімді құруға болатын жұмыстар, құралдар, әдістер сипатталған. Машина жасау бұйымдарына қойылатын нормалар мен шарттарды әзірлеу, іске асыру және бақылау үшін іс-шаралар айқындалған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасаудағы технологиялық процестерді жетілдіру
  Несиелер: 5

  Курс машинажасаудағы бөлшектерді өндірудің технологиялық процестерін модернизациялаудың әдістері мен әдістерін сипаттайды, кесу арқылы өңдеудің нақты технологиялық процестерінің мысалдары және қолданылатын құрылымдық және технологиялық әдістер келтірілген: өнімді жобалау, дайындау, одан әрі пайдалану және бөлшектерді бір технологиялық процеске жөндеу жұмыстарын біріктіру; өңдеу кезінде технологиялық тұқым қуалаушылықты есепке алу, дайындаманы алу және пайдалануға дейін бұйымдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машина жасаудағы басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Курс машинажасаудағы басқару жүйелерінің ерекшеліктері мен түрлері туралы білімді жинақтайды. Ол құрылымның негізі өндірісті ұйымдастыру болып табылатын машина жасау кәсіпорындарын басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын сипаттайды. Машина жасаудағы басқару құрылымы күрделілік, формализация және орталықтандыру деңгейлері, үйлестіру тетіктері сияқты негізгі ұғымдарды қолдана отырып анықталады. Инженерлік деректерді басқару жүйелері, сапа менеджментін басқару жүйелері, шығындарды басқару және түпкілікті өнімнің бағасы бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машина өндеу технологиясының қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс машинажасаудағы перспективалы проблемалық ғылымды қажетсінетін технологиялар бойынша білім береді: машинажасаудағы құрамдастырылған әдістер; технологиялық әдістермен сапаны қамтамасыз ету; өзіндік құнды төмендету және бөлшектер өндірісінің өнімділігін арттыру; энергия мен материалдарды үнемдеуші инновациялық технологияларды әзірлеу; технологиялық әдістермен үстіңгі қабатты қалыптастыру бұл легирлеу, балқыма, түрлі жабындар; үстіңгі қабат сапасының өзгеруін және дайындамалардың пайдалану қасиеттерін заңды қамтамасыз ету технологиялық әдістермен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Механикалық тербелістердің қолданбалы теориясы
  Несиелер: 5

  Курста сызықтық және сызықты емес механикалық жүйелердің тербеліс теориясының негізгі сәттері тұжырымдалған. Машина жасау өнімдерін (жүйелерін) есептеу әдістері сипатталған. Пластиналарды, қабықтарды есептеу әдістері көрсетілген, ауа шеңберлерінің тербелісі мен тербелісі туралы ақпарат берілген. Тербелістер соққы жүктемелерінің, мерзімді жүктемелердің салдары болып табылады. Есептеулерді цифрландыру, оларды арнайы бағдарламалық жасақтамада жүргізу мүмкіндіктері көрсетілген, ұқсас бағдарламалық өнімдердің сипаттамалары келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеудің негізгі мәселелері (зерттеу тақырыптарының, мақсаттарының, міндеттерінің тұжырымы); теориялық, эксперименттік зерттеулердің әдістемесі бойынша түсінік қалыптасады. Курста теориялық және инновациялық зерттеулерді талдау, эксперименттер жүргізу және тұжырымдар мен ұсыныстар әзірлеу мәселелері қарастырылады. Курс ғылыми қызметтегі инновацияларды дамыту, оларды тиімді ілгерілету және енгізу, авторлық және басқа да құқықтарды ресімдеу және қорғау бойынша негізгі талаптар мен өлшемшарттар бойынша білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машина жасаудағы процестерді цифрлық басқару
  Несиелер: 5

  Курс машинажасаудағы технологиялық және өндірістік процестерді цифрландырудың әртүрлі тәсілдері мен әдістерін сипаттайды. Инновациялық цифрландырылған өндірісті ұйымдастыру; машинажасау өндірісін басқару процестерін цифрландыру; тиімді технологиялық процестерді әзірлеу кезінде қазіргі заманғы жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; тікелей өзінің өндірістік, ғылыми қызметі саласы бойынша ғылыми зерттеулер жүргізуді цифрландыру және машина жасаудағы өндірісті, жабдықтар мен технологияларды жетілдіруді іздеу тәсілдерін атап көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік есептеулердің әдістері
  Несиелер: 5

  Курс бұйымдарды, тораптарды, объектілерді жобалау және жобалау үшін білімді қалыптастырады. Бөлшектерді жобалаудың автоматтандырылған жүйелері, сызбаларды есептеу, сызу, заманауи компьютерлік технологияны қолдана отырып есептеулер мен модельдеу үшін қолданылатын бағдарламалар сипатталған. Инженериядағы есептеу әдістерінің мысалдары келтірілген , бұл автоматика мүмкіндігімен беріктік пен қаттылықты есептеу; механикадағы типтік схемаларды есептеу әдістері, олардың графикалық сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Механикалық жүйенің тербелістерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Нақты физикалық есептерді шешу арқылы тербелмелі процестерді (механикалық) модельдеу туралы білімді қалыптастыру. Құбылыстарды зерттеу қолданыстағы әртүрлі модельдеу бағдарламаларында сипатталған. Механикалық өңдеудегі тербелмелі процестер теориясы қазіргі уақытта механикалық айналым процестерін зерттеудің тәуелсіз әдісі болып табылады. Тербеліс теориясының негіздерін зерттеу жалпы және эксперименттік физикаға негізделген. Негізгі назар әртүрлі сипаттағы тербелістер кезінде математикалық талдаудың ортақтығына аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған өндірісті жетілдіру
  Несиелер: 5

  Курс автоматтандыру жүйесін жетілдіру туралы білімін қалыптастырады, бұл өндіріс тиімділігінің артуын, өнім шығарудағы ұтқырлықты анықтайды. Автоматтандыруды өлшеу әдістері және нәтижесінде бәсекеге қабілеттілік деңгейінің жоғарылауы, ресурстық базаны пайдаланудың жоғарылауы сипатталған. Өндіріс тиімділігін арттыру, өнім сапасын және еңбек жағдайларын жақсарту үшін қызметкерлер санын азайтуға бағытталған өндірістік процестерді автоматтандыру бойынша іс-шаралар кешені көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өңдеу уақытының нормасын есептік моделдеу
  Несиелер: 5

  Формулаларды, әсер ету факторларын және механикалық өңдеу процесіндегі жұмыстарының ұзақтығын техникалық шарттармен, өңдеу шарттарымен және физикалық заңдармен реттеуге болатын негізгі шығындарды қолдана отырып, уақыт нормаларын модельдеу және жобалау дағдылары мен әдістерін қалыптастыру. Еңбек шығындарының нормативтеріне негізделген нормаларды әзірлеу және модельдеу стандартты қозғалыстарда еңбек шығындарының осы нормаларымен нормаларды қолдану болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машина жасау өндірісінің инновациялық шешімдері
  Несиелер: 5

  Машинажасау саласы үшін халықтың жұмыспен қамтылуын ұлғайтатын және экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыратын сабақтас салаларды дамыту мультипликаторы ретінде беретін шешімдер санамаланады. Білім машинажасаудағы өндіріс тиімділігін арттыру тәсілдері және бір-бірімен тығыз байланысты саладағы одан әрі даму үшін инновациялық шешімдер бойынша қалыптасады: машина жасау, бөлшектерді механикалық өңдеу, автоматтандыру және заманауи материалтану, инновациялық технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жобалық зерттеулердің динамикалық есебі
  Несиелер: 5

  Машинажасауда механика тұрғысынан сызықты емес серпімді болып табылатын жеңіл алюминий қорытпалары мен полимерлер сияқты жаңа материалдарды енгізу туралы білімді қалыптастыру, бұл жобалау кезінде құрылымдарды есептеу мәселелерін алға тартады. Сызықтық емес серпімді материалдан конструкцияларды динамикалық есептеу кезінде практикалық есептеу әдістері қажеттілігі көрсетіледі. Сызықтық емес жүйелерді динамикалық есептеудегі мәселенің сипаттамасы, сонымен қатар сызықтық серпімді материалдан құрылымдарды есептеу кезінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON6

  Жобалық шешімдердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу білігін көрсету

 • Код ON9

  Кешенді инженерлік қызметтің құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және мәдени аспектілерін білу.

 • Код ON4

  Жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуде талдау, шығармашылық ойлау және шығармашылық көзқарас. Таным, оқыту және өзін-өзі бақылау әдістері мен құралдарын өз бетінше қолдану қабілеті

 • Код ON2

  Оқытылатын салада әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын көрсету.

 • Код ON8

  Жеке және топ мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу қабілетін көрсету

 • Код ON7

  Өндірістік учаскелерді құру немесе қайта құру бойынша ұйымдастырушылық-жоспарлы есептерді қалай орындау, Технологиялық жабдықтарды пайдаланудың прогрессивті әдістерін қолдану

 • Код ON3

  Берілген әдістемелер бойынша нәтижелерді өңдеу және талдаумен эксперименттер жүргізе білу, пайдаланылатын материалдар мен дайын өнімнің физика - механикалық қасиеттері мен технологиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша стандартты сынақтар әдістерін қолдана білу

 • Код ON5

  Өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалай білу.

 • Код ON1

  Кәсіби қызметте негізгі ғылыми, педагогикалық, басқарушылық, коммуникативті білім мен дағдыларды қолдану.

Top