Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07116 Электр энергетикалық жүйелер в АЭжБУ

 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Магистранттардың базалық коммуникативтік дағдыларын игеру және меңгеру және шет тілінде ақпаратты іздеу, өңдеу және беру бойынша табысты кəсіби қызмет үшін қажетті дағдылар. Бағдарламаның оқу-тәрбиелік компоненттері қатарлас және кәсіби құрамдас бөлікпен бірге жүзеге асырылады, өйткені тілдің көмегімен бакалавриат практикалық қызметтің барлық салаларынан білім алады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары кәсіптік білім берудің базалық бағдарламасына негізделген жоғары білім берудегі педагогикалық іс-әрекеттерге кешенді психологиялық, білім беру, әлеуметтік-экономикалық және ақпараттық технологияларды оқыту. Жоғары мектептің мұғалімінің кәсіби және педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, болашақ мұғалімдерді жалпы мәселелермен, жоғары мектеп педагогикасының әдістемелік және теориялық негіздерімен таныстыру, талдау және жоспарлау, оқыту және тәрбиелеу үшін заманауи технологиялар

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Студенттерді оқыту және тәрбиелеу психологиясының негіздерін оқып үйрену, жоғары оқу орындарында оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдана отырып, педагогикалық қызмет саласындағы кәсіби мүмкіндіктерді кеңейту. Магистранттарға психодиагностикалық зерттеу әдістерін қолдануды үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу әдістері және эксперименттерді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Табиғи және техникалық ғылымдар саласындағы таным формалары мен зерттеу әдістері зерттеледі. Жүйелік тәсіл тәжірибені ұйымдастырудың маңызды әдісі ретінде егжей-тегжейлі қарастырылады. Жүйелік тәсіл тәжірибені ұйымдастырудың маңызды әдісі ретінде толығырақ қарастырылады. Деректерді өңдеудің және нәтижелерді интерпретациялаудың кең таралған сандық және сапалық әдістері, сонымен бірге зерттеу объектісінің ауыспалы құрамы арасындағы статикалық және динамикалық тәуелділіктерді экспериментальды анықтау әдістері сипатталған. Оңтайландыру мәселелерін шешудің әртүрлі алгоритмдері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр энергетикадағы электр магниттік сәйкестік
  Несиелер: 5

  Энергияның электрмеханикалық түрленуі, электрмагниттік үйлесудің, электржетегінің әртүрлі жүйелерінің құрылымы және сипаттамалары, арналымы әртүрлі жетектер жұмысы режимдерінің жалпы заңдылықтары қарастырылған. Техникалық құрылғылар мен жүйелердегі физикалық құбылыстарды талдау әдістері, компьютерлік техника және ақпараттық технологиялар және электртехника мен электрмагниттік құбылыстардың негізгі ұғымдары және заңдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр жүйелер мен тораптардын эксплуатациясың негізгі мәселелері
  Несиелер: 5

  Энергияны басқарудың барлық иерархиялық деңгейлеріндегі электр желілері мен жүйелерін пайдаланумен байланысты мәселелермен, олардың электр жабдықтарын есептеу, жобалау және пайдалану принциптерімен танысу, сондай-ақ энергетикалық объектілерді диспетчерлік басқару дағдыларын меңгеру және төтенше жағдайларда диспетчерлердің іс-әрекеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Баламалы электр энергиясы көздері
  Несиелер: 5

  Қазақстанның энергетикалық әлеуеті. Энергетикалық ресурстардың резервтері. Жөғары қуатты баламалы электр көздерін дамыту беталысы. Жаңартылатын энергия көздері, толқындар энергиясы, атом энергетикасы және су электр станциялары. Қазақстанда баламалы электр энергиясы көздерін пайдалану мәселелері мен мүмкіндіктері. Жылу электр станцияларындағы газ-турбиналы және аралас циклді қондырғылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Магистранттарға философиялық білім негіздерін зерделеу: ғылым тарихы мен философиясы, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың философиялық және әдіснамалық мәселелері және т.б. Магистранттарға танымның ғылыми әдісін қолдануға және ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электрэнергетикалық жүйелерінің ғылыми техникалық мәселелері
  Несиелер: 3

  Электрэнергиясын алу технологиясын зерттеу және электрэнергияның қажеттілігі өсуімен және дәстүрлі электрстанциялары үшін отынның таусылатынына байланысты мәселелерді зерттеу. Электрэнергетикадағы пайда болған проблемаларды шешу жолдарын қарастыру және оларды шешудің халықаралық тәжірибесімен танысу. Электрэнергетика проблемаларының пайда болуының негізгі себептерін шолу, олардың қоршаған ортаға және экономикаға әсері, іс жүзінде мәселелерді шешудің мүмкін нұсқаларын анықтау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр энергетикадағы беріктікті бағалау және анализдеу әдістері
  Несиелер: 3

  Электр қуатын ұтымды пайдаланудың және өнеркәсіптік кәсіпорынның электрмен жабдықтау жүйесіндегі энергия шығынын азайтудың негізгі принциптері, әдістері мен техникалық құралдары туралы білімді игеру, сонымен бірге тұтынушыларды электр энергиясымен нормаланған сапа, сенімділік және тиімділік қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр энергетикалық жүйелерді апатқа қарсы оперативті және автоматтық басқару
  Несиелер: 4

  Энергия жүйесінің электрэнергетикалық режимінің параметрлерін өлшеуді және өңдеуді, электр тораптарының және генераторлардың элементтерінің жағдайын тіркеуді, апатты процестің аймақта таралуына қарсы әсер үшін басқару командаларын және ақпаратты жеткізуді қамтамасыз ететін апатқа қарсы автоматиканың негіздері жарияланады (ПА). Өзінің энергия түйініңің, энергия ауданының, энергия бірлестігінің шектерінде апатқа қарсы автоматика апатқа қарсы басқарудың барлық мәселелерін шешеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр жабдықтарының диагностикасы және профилактикалық сынақ
  Несиелер: 5

  Электржабдығы оқшауламасының жағдайын диагностикалау. Оқшаулама сапасының негізгі көрсеткіштері және олардың сипаттамаларының өзгеруіне әсер жасайтын нышандар. Электржабдығының оқшауламасына әсер жасайтын жылу, механикалық жәнеэлектр жүктемелері. Электроқшауламалық материалдардың сенімділігі. Профилактикалық сынақтардың әдістері. Электр машиналарының және күштік трансформаторлардың оқшаулама жағдайын бағалау. Оқшауламаны жоғары кернеумен сынау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр станциялардың электр жетектеріндегі энергияны үнемдеу
  Несиелер: 5

  Электр станциялардың өзіндік мұқтаждықта энергияны көп қажет ететін механизмдерінде қолданылатын электр жетегінің жүйелері зерттелуде. Оларға жататын: қоректік, айналымды, конденсаттық, сығымдауыш және желілік сорғы қондырғылары, вагон аударғыш және басқа механизмдер кіреді. Электр жетегін басқарудың алгоритмдері мен заңдар, тиімді сұлбалар шешімдері анықталады. Заманауи электр жетегі MATLAB Simulink бағдарламалық жасақтама пакетінде зерттеу жүргізілуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электрэнергетикалық жүйелері режимдерінің тұрақтылығын қамтамасыздандырудың әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Энергия жүйелерінің және жүктеме түйіндерінің орнықтылық есептерін орындау теориясының негізгі мәселелері және іс жүзіндегі әдістері қарастырылады. Орнықтылықты көтерудің негізгі шаралары келтірілген, оларды жіктеу берілген. Орнықтылықты көтеру үшін автоматиканың қосымша құралдары мен құрылғылары қарастырылған. Электрэнергетикада орнықтылықтың математикалық теориясын қолдану. Электр жүйелерінің режим орнықтылығының есептеріне арнайы Power Factory DigSILENT бағдарламалық құралдарды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр энергетикалық жүйелердегі энергияны жинақтаушылар
  Несиелер: 3

  Қолданыстағы және болашағы бар энергияны жинақтаушылар қарастырылады, оларды таңдау критерийлері келтірілген. Негізгі назар жинақтаушылардағы физикалық процестеріне, олардың сипаттамалары мен математикалық модельдеріне аударылады, сонымен қатар жинақтаушылардың әр түрлі типтері салыстырылады. Энергия жинақтаушылардың техникалық іске асыру қағидалары келтірілген және оларды пайдаланудың ұтымды бағыттары қарастырылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электрэнергетикадағы электр энергияның сапасы
  Несиелер: 4

  Электрэнергияны үнемдеу және оңтайлы жобалау және электрмен жабдықтау жүйелерін эксплуатациялау сонымен қатар электрмен жабдықтаудың сапасы мәселелері бойынша орнықты білімдерді қалыптастыру. Электрэнергия сапасының негізгі көрсеткіштері және олардың рұқсат етілген мәндері. Электрэнергия сапасын бақылау. Электрэнергия сапасының электрмагниттік үйлесімділікке әсері. Электрэнергия сапасы көрсеткіштерін статистикалық бағалау. Өндірістік электр тораптарында кернеудің сапасын көтерудің тәсілдері мен құралдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік сатып алу қағидаларын, ашықтығын, адалдығы мен тиімділігін қамтамасыз ету шарттарын, мемлекеттік сатып алу тетігін, сатып алу заңнамасын, тендерлік құжаттаманы, техникалық ерекшеліктерді, халықаралық тәжірибені, мемлекеттік сатып алулармен жұмыстағы жаңа құралдарды; квази-мемлекеттік секторда сатып алуды, түрлі ақпараттық сервистерді; мемлекеттік сатып алулардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау жүйесін игереді. Мемлекеттік сатып алу саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаны басқарудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Жобаны ұйымдастыруда жобаның рөлін, жобаларды басқарудың қазіргі заманғы тұжырымдамасының негізгі ережелерін түсіну, қазіргі заманғы құралдар мен әдістерді пайдалану; жобаны іске қосу және ұсынылған шаблондар негізінде жобаны басқару және мониторингілеу жоспарын, бастамашылықтың стандартты құжаттарын әзірлеу; жоба мен жұмыстардың мақсатын, міндеттерін, ұйымдық және иерархиялық құрылымын айқындау; жобаның мерзімі мен құнын есептеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр жабдықтарының оқшауламасының қүйін бағалаудың қазіргі заманғы әдістері
  Несиелер: 5

  Электржабдығы оқшауламасының тозуы және ескіруі. Оқшаулама ылғалдануының ескіру процесіне және электр кедергісіне әсері. Электр машиналары оқшаулама кедергісінің температурадан тәуелділігі. Май үлгілерін газхроматографиялық талдау нәтижелері бойынша күштік трансформаторлардың оқшаулама жағдайын бағалау. Оқшаулағыштар сапасын бақылаудың акустикалық әдісі. Электржабдығын ағытпай бақылау әдістері. Ақауларды көзбен анықтаудың құралдары.Оқшауламаны бақылау үшін арналған жоғары айнымалы және тұрақты кернеу сынақ қондырғылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алысқа электр жеткізудің негізгі режимдері
  Несиелер: 3

  Ұзақ қашықтықтарға асқын жоғары кернеуде электрэнергияны жеткізу мәселелерін зерттеу АЖК (СВН). АЖК электр тораптарының орын ауыстыру сұлбаларын құру және параметрлерін анықтау. Негізгі теңдеулер және алғашқы деректерді тапсыру тәсілдері. Қалыпты және апатты режимдерді талдау және есептеу. АЖК электрберілістер желілерінің өткізу қабілетін көтеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр жеткізу желілерінің элементтерін есептеу және механикалық сипаттамалар
  Несиелер: 3

  Сымдар мен кабельдер, тіректер, изоляторлар, сызықтық арматуралар және т.б. болып табылатын электр желісінің элементтерінің механикалық сипаттамалары мен есептеулерін талдау саласындағы білімді қалыптастыру. Әуе желісінің элементтерінің механикалық жүктемелерін есептеу әдістерін меңгеру. Әуе желісінің элементтерін таңдау (тіректер, изоляторлар, фитингтер және т.б.), механикалық беріктікке арналған әуе желісінің элементтерін есептеу, трассаның профилі бойынша тіректерді орналастыру, инженерлік құрылымдар арқылы өтуді есептеу (жердегі құбыр, жол, су кеңістігі) және т.б.), сымдар мен кабельдердің монтаждық көрсеткілерін есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • MatLab ортасында электр энергетика жүйелерінің элементтерін моделдеу
  Несиелер: 5

  Зерттелетін электрқондырғылардың математикалық нобайларын ойластырып жасау үшін және диссертациялық жұмыстарда қажетті зерттеулерді жүргізу үшін МatLab ортасында жұмыстың негіздері бойынша білімдерді меңгеру. SIMULINK ортасында әсер жасайтын Sнобайларды жасап, сұлбаларды және нобай құраушыларының қасиеттерін редакциялау, SIMPOWERSYSTEMS ортасында энергетикалық жүйелердің элементтерінің SPS нобайларын жасап сұлбаларды және нобай құраушыларының қасиеттерін редакциялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электрлік станциядағы синхронды генераторлардың жұмыс режимдері
  Несиелер: 5

  Электрлік станциядағы синхронды генератордың мақсаты мен құрылымымен танысу. Синхронды генератордың негізгі шамалары: қысқыштардағы кернеу, жүктеме тогы, толық қуат, ротордың айналым жиілігі және қуат коэффициенті. Генератордың маңызды көрсеткіштерін зерттеу: бос жүріс, сыртқы және реттеу сипаттамалары, параллель жұмыс кезіндегі және электр энергетикалық жүйеде статикалық және динамикалық тұрақтылық. Синхронды компенсатор режиміндегі синхронды машинаның жұмыс режимдері. Турбогенераторлар жұмысының анормальды режимдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электр тораптарындағы толқындық процесстер және кернеу асқыны
  Несиелер: 5

  Электр жабдықтарында, электр желілерінде және жүйелерінде толқындық процестердің пайда болуы мен дамуы теориясы бойынша білімді меңгеру. Жоғары кернеулі оқшаулағыш құрылымдарды есептеу және талдау. Сыртқы және ішкі асқын кернеулерді есептеуде «Компьютерлік жоғары вольтты зертхана» (CHVLaboratory) бағдарламалық құралын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электр станциялардың өзіндік мұқтаждықты оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Жылу электр станцияларының өзіндік мұқтаждықты (ӨМ) жағдайы және болашақ дамуы. Жылу, атомдық және су лектр станцияларының ӨМ жабдықтарының құрамы, техникалық сипаттамалары және жұмыс режимі. ӨМ жабдықтарының қауіпсіздігін бағалау әдістерін шолу. Электр жабдықтарының жұмысы туралы мәліметтерді жинау және өңдеу әдістемесі. Алдын алу жүйесін қалпына келтірудің оңтайлы кезеңділігін анықтау. Оңтайлы диагностикалық жиілікті анықтау. Бақылау әрекетін қалыптастыру. ӨМ жүйесін диагностикалау және жөндеуін басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Энерго бірлестіктердің басқарылуының ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Ашық және жабық жүйелерді басқару принциптерін зерттеу, электр энергетикалық жүйелердің режимдерін басқару контурында адаптивті модельдерді қолдану, интеллектуалды электр желілерін құру тұжырымдамасы. Электр энергетикалық жүйелердің режимдерін басқару теориясы және қалыпты және авариялық режимдердегі электр энергетикалық жүйелерді басқару процестерін математикалық модельдеу саласында білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Модельдеу және ғылыми тәжірибе теориясы
  Несиелер: 5

  Энергетикалық желілер мен жүйелердегі электрфизикалық процестерді компьютерлік үлгілеумен байланысты бірқатар сұрақтар оқытылады. Эксперименттердің сандық деректер массивтерін өңдеудің классикалық алгоритмдерінің негіздері, Ғылым: математикалық статистика, ықтималдық теориясы. Нақты эксперименттерді имитациялайтын модельдерді қазіргі заманғы бағдарламалау міндеттері, Электр энергетикасы саласындағы ғылыми, техникалық мәселелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON3

  Заманауи диагностика және энергетикалық жабдықты сынау, электр энергиясының сенімділігі мен сапасын арттыру, сондай-ақ электр энергетикасындағы электромагниттік үйлесімділік мәселелері бойынша теориялық және практикалық білімдерін көрсетеді.

 • Код ON7

  Электр энергетикалық жүйелердегі және электр жетегіндегі бірлескен цифрлық автоматты басқару жүйелерін, бағдарламалау дағдыларын, жиілікпен басқарылатын электр жетегінің диагностикасын және баптауын және MATLAB Simulink бағдарламалық пакетінде заманауи электр жетегінде зерттеулер жүргізу мүмкіндігін меңгереді.

 • Код ON8

  Электр желілерінің жұмыс режимдерін есептеу және электр энергетикалық жүйелердегі шығындарды азайту әдістері мен құралдары туралы білімдерін көрсете алады. Толқындық процестер мен асқын кернеудің электр жабдықтарына әсері және апаттық автоматиканың даму негіздері туралы түсініктер қалыптасады.

 • Код ON9

  Энергетикалық кәсіпорындарды ғылыми басқару білімін көрсете алады, жобалық шешімдердің тиімділігіне техникалық-экономикалық талдау жүргізе алады, автоматты жобалау жүйесімен жұмыс істеу және ғылыми және инженерлік жобалық есептеулер үшін қолданбалы бағдарламаларды қолдану дағдыларын көрсете алады.

 • Код ON5

  Электр энергетикалық жүйелердің тұрақтылығын қамтамасыз ету құралдары мен әдістерін енгізу, жүйелік және автономды пайдалануға арналған электр жабдықтарын жаңғырту, оларды автоматты басқару және тиімді пайдалану бойынша жобаларды басқару дағдыларын көрсетеді.

 • Код ON10

  Аудиториялық оқу сабақтарын тиісті әдістемелік деңгейде жүргізе алады, магистрлік диссертациялар мен ғылыми жобаларды құрастырып, орындай алады.

 • Код ON1

  Ғылым философиясы, жоғары білім беру педагогикасы, шет тілдері және менеджмент психологиясы бойынша білімдер негізінде өзінің интеллектуалдық деңгейін жоғарылатуға және дамытуға қабілетті. Өз бетінше ғылыми дүниетанымын кеңейтеді.

 • Код ON6

  Энергияны үнемдеу және жаңартылатын энергия көздерін автономды және жүйелік режимдерге енгізу бойынша шараларды әзірлеуге қабілетті. Қолданыстағы энергетикалық объектілерде және экономиканың басқа салаларының кәсіпорындарында жаңа энергия үнемдейтін технологияларды бейімдей алады.

 • Код ON2

  Электр энергетикасының ғылыми-техникалық мәселелерін, халықаралық желілердегі ғылыми ақпаратты өз бетінше талдау, технологиялық процестерді модельдеу және ғылыми тәжірибелерді ұйымдастыру және жүргізу, сонымен қатар ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өңдеу және ресімдеу.

 • Код ON4

  Электр энергетикасының ғылыми-техникалық міндеттерін шешуде қазіргі заманғы компьютерлік және ақпараттық технологияларды, Сандық техника мен бағдарламалық қамтамасыз етуді тиімді пайдалануға қабілетті. MatLab ортасында электр энергетикалық жүйелердің элементтерін модельдеу дағдыларын меңгеруі.

Top