Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07117 Электр энергетикалық жүйелер в АЭжБУ

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Студенттерді оқыту және тәрбиелеу психологиясының негіздерін оқып үйрену, жоғары оқу орындарында оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдана отырып, педагогикалық қызмет саласындағы кәсіби мүмкіндіктерді кеңейту. Магистранттарға психодиагностикалық зерттеу әдістерін қолдануды үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Өзгергіштік, күрделілік және белгісіздікпен ерекшеленетін қазіргі заманғы ұйымды, компанияны, нарықтық экономикадағы кәсіпорынны тиімді басқару әдістемесін, принциптерін және әдістерін меңгеру. Зерттеу магистранттарды ақпараттық технологияларды және экономикалық және математикалық әдістерді ескере отырып, әртүрлі басқару шешімдерін әзірлеу мен қабылдау дағдыларын қалыптастыру және дамыту керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Модельдеу және ғылыми тәжірибе теориясы
  Несиелер: 5

  Энергетикалық желілер мен жүйелердегі электрфизикалық процестерді компьютерлік үлгілеумен байланысты бірқатар сұрақтар оқытылады. Эксперименттердің сандық деректер массивтерін өңдеудің классикалық алгоритмдерінің негіздері, Ғылым: математикалық статистика, ықтималдық теориясы. Нақты эксперименттерді имитациялайтын модельдерді қазіргі заманғы бағдарламалау міндеттері, Электр энергетикасы саласындағы ғылыми, техникалық мәселелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр тораптары мен жүйелерді эксплуатациялау
  Несиелер: 5

  Энергетиканы басқарудың барлық иерархиялық деңгейлерінде электр желілері мен жүйелерін пайдалану мәселелері бойынша білімді меңгеру. Микропроцессорлық техника негізінде автоматтандырылған басқару және арнайы құрылғыларды қолдану негізінде пайдалануды жетілдіру әдістері. Үлкен жүйелер мен күрделі техникалық жабдықтар-ды пайдалану, сондай-ақ жүйелердің жекелеген элементтерін, тарату құрылғылары мен желілерін, сондай-ақ жалпы энергия жүйелерін пайдалану бойынша.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Баламалы электр энергиясы көздері
  Несиелер: 5

  Қазақстанның энергетикалық әлеуеті. Энергетикалық ресурстардың резервтері. Жөғары қуатты баламалы электр көздерін дамыту беталысы. Жаңартылатын энергия көздері, толқындар энергиясы, атом энергетикасы және су электр станциялары. Қазақстанда баламалы электр энергиясы көздерін пайдалану мәселелері мен мүмкіндіктері. Жылу электр станцияларындағы газ-турбиналы және аралас циклді қондырғылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу әдістері және эксперименттерді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Табиғи және техникалық ғылымдар саласындағы таным формалары мен зерттеу әдістері зерттеледі. Жүйелік тәсіл тәжірибені ұйымдастырудың маңызды әдісі ретінде егжей-тегжейлі қарастырылады. Жүйелік тәсіл тәжірибені ұйымдастырудың маңызды әдісі ретінде толығырақ қарастырылады. Деректерді өңдеудің және нәтижелерді интерпретациялаудың кең таралған сандық және сапалық әдістері, сонымен бірге зерттеу объектісінің ауыспалы құрамы арасындағы статикалық және динамикалық тәуелділіктерді экспериментальды анықтау әдістері сипатталған. Оңтайландыру мәселелерін шешудің әртүрлі алгоритмдері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электрэнергетикалық жүйелері режимдерінің тұрақтылығын қамтамасыздандырудың әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Энергия жүйелерінің және жүктеме түйіндерінің орнықтылық есептерін орындау теориясының негізгі мәселелері және іс жүзіндегі әдістері қарастырылады. Орнықтылықты көтерудің негізгі шаралары келтірілген, оларды жіктеу берілген. Орнықтылықты көтеру үшін автоматиканың қосымша құралдары мен құрылғылары қарастырылған. Электрэнергетикада орнықтылықтың математикалық теориясын қолдану. Электр жүйелерінің режим орнықтылығының есептеріне арнайы Power Factory DigSILENT бағдарламалық құралдарды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Магистранттардың базалық коммуникативтік дағдыларын игеру және меңгеру және шет тілінде ақпаратты іздеу, өңдеу және беру бойынша табысты кəсіби қызмет үшін қажетті дағдылар. Бағдарламаның оқу-тәрбиелік компоненттері қатарлас және кәсіби құрамдас бөлікпен бірге жүзеге асырылады, өйткені тілдің көмегімен бакалавриат практикалық қызметтің барлық салаларынан білім алады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр энергетикалық жүйелердің заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Электр энергиясын алу, беру, тарату және тұтыну үрдісінің қазіргі жағдайы мен перспективаларын зерттеу. Энергетиканың құрылымы мен жұмыс істеуі, өңірлердің энергиямен қамтамасыз етілуі. Энергетиканың жаһандануы, мемлекетаралық байланыстар. Энергетиканы реформалау бағдарламасы. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі. Қазіргі заманғы энергия үнемдеуші жарық көздері және олардың әлемдегі дамуы. Жаңартылатын энергетикалық ресурстарды пайдалану-жылу энергия көздерін ауыстыру және энергия үнемдеуді орталықсыздандыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қосалқы станцияның екінші реттік тізбектерінің жұмыс істеу режимдеріне күшті сыртқы электр магниттік өрістердің әсері
  Несиелер: 4

  Электр энергетикасындағы электромагниттік үйлесімділікті, электр жетегінің жалпы физикалық заңдылықтарын, электромеханикалық жүйе элементтерінің өзара әрекеттесу сипаттамаларын, динамикалық процестердің сипатын зерттеу. Электромагниттік үйлесімділіктің жалпы заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру, электромеханикалық энергияны түрлендіру, әр түрлі жүйелердің құрылымы мен сипаттамалары электр жетегі, әртүрлі мақсаттағы жетектердің жұмыс режимдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электрлік станциядағы синхронды генераторлардың жұмыс режимдері
  Несиелер: 5

  Электрлік станциядағы синхронды генератордың мақсаты мен құрылымымен танысу. Синхронды генератордың негізгі шамалары: қысқыштардағы кернеу, жүктеме тогы, толық қуат, ротордың айналым жиілігі және қуат коэффициенті. Генератордың маңызды көрсеткіштерін зерттеу: бос жүріс, сыртқы және реттеу сипаттамалары, параллель жұмыс кезіндегі және электр энергетикалық жүйеде статикалық және динамикалық тұрақтылық. Синхронды компенсатор режиміндегі синхронды машинаның жұмыс режимдері. Турбогенераторлар жұмысының анормальды режимдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр энергетикалық жүйелерді апатқа қарсы оперативті және автоматтық басқару
  Несиелер: 4

  Энергия жүйесінің электрэнергетикалық режимінің параметрлерін өлшеуді және өңдеуді, электр тораптарының және генераторлардың элементтерінің жағдайын тіркеуді, апатты процестің аймақта таралуына қарсы әсер үшін басқару командаларын және ақпаратты жеткізуді қамтамасыз ететін апатқа қарсы автоматиканың негіздері жарияланады (ПА). Өзінің энергия түйініңің, энергия ауданының, энергия бірлестігінің шектерінде апатқа қарсы автоматика апатқа қарсы басқарудың барлық мәселелерін шешеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр станциялардың өзіндік мұқтаждықты оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Жылу электр станцияларының өзіндік мұқтаждықты (ӨМ) жағдайы және болашақ дамуы. Жылу, атомдық және су лектр станцияларының ӨМ жабдықтарының құрамы, техникалық сипаттамалары және жұмыс режимі. ӨМ жабдықтарының қауіпсіздігін бағалау әдістерін шолу. Электр жабдықтарының жұмысы туралы мәліметтерді жинау және өңдеу әдістемесі. Алдын алу жүйесін қалпына келтірудің оңтайлы кезеңділігін анықтау. Оңтайлы диагностикалық жиілікті анықтау. Бақылау әрекетін қалыптастыру. ӨМ жүйесін диагностикалау және жөндеуін басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр энергетикадағы энергияны үнемдеу және электрэнергия сапасы
  Несиелер: 5

  Электрэнергияны үнемдеу және оңтайлы жобалау және электрмен жабдықтау жүйелерін эксплуатациялау сонымен қатар электрмен жабдықтаудың сапасы мәселелері бойынша орнықты білімдерді қалыптастыру. Электрэнергия сапасының негізгі көрсеткіштері және олардың рұқсат етілген мәндері. Электрэнергия сапасын бақылау. Электрэнергия сапасының электрмагниттік үйлесімділікке әсері. Электрэнергия сапасы көрсеткіштерін статистикалық бағалау. Өндірістік электр тораптарында кернеудің сапасын көтерудің тәсілдері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаны басқарудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Жобаны ұйымдастыруда жобаның рөлін, жобаларды басқарудың қазіргі заманғы тұжырымдамасының негізгі ережелерін түсіну, қазіргі заманғы құралдар мен әдістерді пайдалану; жобаны іске қосу және ұсынылған шаблондар негізінде жобаны басқару және мониторингілеу жоспарын, бастамашылықтың стандартты құжаттарын әзірлеу; жоба мен жұмыстардың мақсатын, міндеттерін, ұйымдық және иерархиялық құрылымын айқындау; жобаның мерзімі мен құнын есептеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алысқа электр жеткізудің негізгі режимдері
  Несиелер: 5

  Ұзақ қашықтықтарға асқын жоғары кернеуде электрэнергияны жеткізу мәселелерін зерттеу АЖК (СВН). АЖК электр тораптарының орын ауыстыру сұлбаларын құру және параметрлерін анықтау. Негізгі теңдеулер және алғашқы деректерді тапсыру тәсілдері. Қалыпты және апатты режимдерді талдау және есептеу. АЖК электрберілістер желілерінің өткізу қабілетін көтеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр станциялардың электр жетектеріндегі энергияны үнемдеу
  Несиелер: 5

  Электр станциялардың өзіндік мұқтаждықта энергияны көп қажет ететін механизмдерінде қолданылатын электр жетегінің жүйелері зерттелуде. Оларға жататын: қоректік, айналымды, конденсаттық, сығымдауыш және желілік сорғы қондырғылары, вагон аударғыш және басқа механизмдер кіреді. Электр жетегін басқарудың алгоритмдері мен заңдар, тиімді сұлбалар шешімдері анықталады. Заманауи электр жетегі MATLAB Simulink бағдарламалық жасақтама пакетінде зерттеу жүргізілуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр тораптарындағы толқындық процесстер
  Несиелер: 5

  Электржабдығында, электр тораптарында және жүйелерде толқындар процестерінің пайда болу және даму теориясының аймағындағы білімді меңгеру. Жоғары кернеудің оқшауламалық қиыстырмаларын есептеу және талдау. Сыртқы және ішкі асқын кернеулерді есептегенде «Компьютерлік жоғарывольттік лаборатория» (CHVLaboratory) бағдарламалық кешенін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр жабдықтарының оқшауламасының қүйін бағалаудың қазіргі заманғы әдістері
  Несиелер: 5

  Электржабдығы оқшауламасының тозуы және ескіруі. Оқшаулама ылғалдануының ескіру процесіне және электр кедергісіне әсері. Электр машиналары оқшаулама кедергісінің температурадан тәуелділігі. Май үлгілерін газхроматографиялық талдау нәтижелері бойынша күштік трансформаторлардың оқшаулама жағдайын бағалау. Оқшаулағыштар сапасын бақылаудың акустикалық әдісі. Электржабдығын ағытпай бақылау әдістері. Ақауларды көзбен анықтаудың құралдары.Оқшауламаны бақылау үшін арналған жоғары айнымалы және тұрақты кернеу сынақ қондырғылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр жабдықтарының диагностикасы және профилактикалық сынақ
  Несиелер: 5

  Электржабдығы оқшауламасының жағдайын диагностикалау. Оқшаулама сапасының негізгі көрсеткіштері және олардың сипаттамаларының өзгеруіне әсер жасайтын нышандар. Электржабдығының оқшауламасына әсер жасайтын жылу, механикалық жәнеэлектр жүктемелері. Электроқшауламалық материалдардың сенімділігі. Профилактикалық сынақтардың әдістері. Электр машиналарының және күштік трансформаторлардың оқшаулама жағдайын бағалау. Оқшауламаны жоғары кернеумен сынау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік сатып алу қағидаларын, ашықтығын, адалдығы мен тиімділігін қамтамасыз ету шарттарын, мемлекеттік сатып алу тетігін, сатып алу заңнамасын, тендерлік құжаттаманы, техникалық ерекшеліктерді, халықаралық тәжірибені, мемлекеттік сатып алулармен жұмыстағы жаңа құралдарды; квази-мемлекеттік секторда сатып алуды, түрлі ақпараттық сервистерді; мемлекеттік сатып алулардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау жүйесін игереді. Мемлекеттік сатып алу саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр энергетикадағы электр магниттік сәйкестік
  Несиелер: 5

  Энергияның электрмеханикалық түрленуі, электрмагниттік үйлесудің, электржетегінің әртүрлі жүйелерінің құрылымы және сипаттамалары, арналымы әртүрлі жетектер жұмысы режимдерінің жалпы заңдылықтары қарастырылған. Техникалық құрылғылар мен жүйелердегі физикалық құбылыстарды талдау әдістері, компьютерлік техника және ақпараттық технологиялар және электртехника мен электрмагниттік құбылыстардың негізгі ұғымдары және заңдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON4

  Электр энергетикалық жүйелерінің элементтерін модельдеу және негізгі зерттеу әдістерін білу. Rastr Win, PSCAD және Power Factory DigSILENT бағдарламаларын қолдана отырып, электр энергетикалық жүйелердің режимдерін есептеуді жүргізу.

 • Код ON7

  Энергетикалық жабдықтың электр жабдықтарын диагностикалау мен сынауды ұйымдастыру және жүргізу және толқындық процестердің және электр желілері мен жүйелеріне асқын кернеудің әсерін болдырмау.

 • Код ON5

  Электр жетектеріндегі энергияны үнемдеудің тиімді схемаларын және электр станцияларының жеке қажеттіліктерін оңтайландыру жолдарын әзірлеу.

 • Код ON3

  Электр энергиясының сапасы, электрмагниттік үйлесімділік және электрмагниттік өрістердің екінші ретті тізбектердің жұмыс режимдеріне әсері мәселелерінде білімдерін көрсету.

 • Код ON1

  Шет тілдерін білу және басқару психологиясы негізінде өзінің зияткерлік деңгейін жетілдіру және дамыту қабілетін көрсету. Электр энергетикалық бағыттағы менеджментте жаңа білімдер мен біліктерді өз бетінше алуға және енгізуге қабілетті.

 • Код ON6

  Электр станцияларының синхронды генераторларының жұмыс тәртібі және олардың электр энергетикалық жүйесінің тұрақтылығына әсері жөнінде білімін көрсету.

 • Код ON2

  Электр энергетикалық жүйелердегі ағымдағы проблемаларды және баламалы энергия көздерін дамыту перспективаларын талдау. Электр энергетикасы саласында жобаларды басқару дағдыларына ие.

 • Код ON8

  Электр энергетикалық жүйелер жұмысының орнықтылығын қамтамасыз ету құралдары мен тәсілдері, электр желілерін пайдалану кезінде аварияға қарсы автоматика және диспетчерлік басқару негіздері бойынша білімдерін көрсету.

Top