Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07105 Механикалық инженерия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

 • Агротехнологиялық машиналар мен қайта өңдеу жабдықтарын жасау кезінде механикалық жүйелердегі үрдістердің динамикалық моделін құру және талдаудың теориялық әдістері саласында білім алу
 • Инженерлік экспериментті дайындау, жоспарлау, жүргізу және талдау кезеңдерінде теориялық және эксперименттік зерттеулер білімін үйлестіру, алынған нәтижелерді түсіндіру және ауылшаруашылығы мен қайта өңдеу өндірістерінің технологиялық машиналарының параметрлерін оңтайландыру мәселелерін шешу
 • Алынған теориялық және эксперименттік деректерді сыни талдау және бағалау, қорытынды жасау және ауыл шаруашылығы машиналарын жасау саласында жаңа технологиялық машиналар мен жабдықтарды жасау бойынша жаңа идеяларды синтездеу қабілеттерін анықтау
 • Кәсіби-коммуникативтік, ғылыми, дискурсивті және жазу қабілеттерін көрсету
 • Ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндеттерін таңдауды негіздеу, мәселені тұжырымдау әдіснамасын анықтау
 • Мехатрондық және робототехникалық жүйелердің, олардың модульдері мен ішкі жүйелерінің жаңа үлгілерін әзірлеу кезіндегі теориялық зерттеулердің ғылыми аспектілерін және эксперименттер нәтижелерін қорытындылау
 • Әзірленетін ауыл шаруашылығы машиналарының жұмыс органдарының құрылымдық және технологиялық параметрлерін теориялық негіздеу бойынша ғылыми зерттеулердің кезеңдерін, тәжірибелік зерттеулер жүргізу үшін қолданылатын әдістеме мен аппаратураны негіздеу және ұсыну, сондай-ақ сынақ шарттарын сипаттау.
 • Ғылыми ойлау қабілетін қалыптастыру, ауыл шаруашылығы машиналарын жасау саласында жаңа технологиялық машиналар мен жабдықтарды жасау бойынша теориялық және эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін жобалау және енгізу
 • Технологиялық машиналардың математикалық үлгісін құрудың және оларға әр түрлі сипаттағы динамикалық процестердің әсер етуі кезінде оны талдаудың ғылыми әдістерін меңгеру
 • Сыртқы факторлардың әсерінен олардан жасалған бұйымдарды өндіру және пайдалану жағдайында материалдарда болатын құбылыстардың физикалық мәнін анықтау дағдыларын дамыту
 • Жоғарғы және төменгі деңгейлердегі автоматтандырылған басқару жүйелерінің функциялары мен міндеттерін сипаттау. Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің жұмыс режимдерін түсіну және анықтау, басқару жүйелерінің тиімділігін сандық бағалау, басқару жүйелерін жобалаудың міндеттері мен кезеңдерін сипаттау.
Top