Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07205 Құрылықта және теңізде мұнай – газ құбырлары мен мұнай – газ қоймаларын жобалау және пайдалану. в С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

 • Химия
  Несиелер: 3

  Химия-заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін, сондай-ақ осы заттардың түрленуін және осы түрленулер бағынатын заңдарды зерттейтін ғылым. Егер химия мен басқа да ғылымдардың өзара байланысын қарастырсақ, онда мынадай аралық (өтпелі) ғылымдарды атауға болады: Физикалық химия, геохимия, биохимия және т.б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика 1
  Несиелер: 5

  "Физика-1" пәні білім алушыларда іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың теориясын, сондай-ақ физикалық зерттеу әдістерін қолдана білу мен дағдысын қалыптастырады. Пән материя қозғалысының қарапайым түрлерін және табиғаттың жалпы заңдарын оқытады. "Физика 1" - де оқытылатын негізгі бөлімдер: Механика. Статикалық физика және термодинамика. Электростатика. Тұрақты электр тогы. Магнит өрісі. Электромагниттік тербелістер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  "Математика 1" пәні маманның математикалық білімінің негізі болып табылады және осы курс аясында кәсіптік қызметте математикалық әдістерді қолдануға бағытталған. "Математика 1" - де оқытылатын негізгі бөлімдер: сызықтық алгебра. Векторлық алгебра. Жазықтықтағы аналитикалық геометрия. Кеңістіктегі аналитикалық геометрия. Математикалық талдауға кіріспе. Функцияның шегі және туындысы. Белгісіз және анықталған интеграл.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  "Математика 2" пәнінің мақсаты жоғары математика бөлімдерінің негізгі түсініктерін, заңдары мен теорияларын меңгеру, нақты есептерді шешу үшін зерделенген әдістерді қолдана білу болып табылады. "Математика 2" - де оқытылатын негізгі бөлімдер: кешенді сандар. Бірнеше айнымалы функциялар. Дифференциалдық теңдеулер. Еселік интегралдар. Қатарлар. Ықтималдықтар теориясы. Математикалық статистика элементтері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика 2
  Несиелер: 5

  "Физика-2" пәні білім алушыларда шығармашылық ойлауды және ғылыми дүниетанымды, өзіндік танымдық іс-әрекет дағдыларын және әлемнің қазіргі ғылыми суретін тұтас түсінуді қалыптастырады. "Физика 2" - де оқытылатын негізгі бөлімдер: электромагниттік өріс үшін толқындық теңдеулер. Жарық толқындарының қасиеттері. Заттардағы электромагниттік өріс. Жылулық сәуле шығару. Жарықтың кванттық табиғаты. Бор атомы. Радиоактивтілік. Атом ядросы және элементар бөлшектер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР соты және құқық қорғау орындары. ҚР мемлекеттік басқару. Қазақстан Республикасы әкімшіліктік құқық негіздері.ҚР азаматтық және жанұялық құқық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік механика
  Несиелер: 5

  Инженерлік механика - күрделі механика, пәндердің бөлімдерін қамтиды: техникалық механика, материалдардың кедергісі. Пәннің бөлімдерінде олар денелердің қозғалысының геометриялық қасиеттерін, олардың инерттігін және оларға әсер ететін күштерін есепке алмай, күштердің әсерінен инерттілікті ескере отырып, материалдық денелер қозғалысының заңдылықтарын зерттейді, сыртқы күштердің әсерінен серпімді денелердің деформациясын зерттейді және құрылымдық элементтер мен құрылымдардың беріктігі, қаттылығы мен тұрақтылығына қарапайым есептеулер жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мұнай газ ісінің негізі
  Несиелер: 5

  Мұнай мен газды пайдалану тарихы, мұнай-газ өнеркәсібінің дамуы мен қазіргі жағдайы және мұнайдың пайда болу көзқарасы сипатталған. Мұнай және газ кен орындарын іздестіру және барлау туралы бастапқы ақпарат ескеріле отырып, бұрғылау. Мұнайды, мұнай өнімдері мен газды тасымалдауға, сақтауға және таратуға, сондай-ақ құбырлар мен қоймаларды жобалау мен салу мәселелері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сызба геометрия және компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  "Сызба геометриясы және компьютерлік графика" пәні студентті фундаменталды инженерлік-геометриялық білімдерді минимуммен қамтамасыз етеді, олардың негізінде студент сопроматты, машиналар мен механизмдердің теориясын, машина бөлшектері мен басқа да конструкторлық-технологиялық және арнайы пәндерді, сондай-ақ компьютерлік графика, геометриялық моделдеу және т.б. салалардағы жаңа білімдерді меңгере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  "Инженерлік графика" пәні студентті фундаменталды инженерлік-геометриялық білімдерді минимуммен қамтамасыз етеді, олардың негізінде студент сопроматты, машиналар мен механизмдердің теориясын, машина бөлшектері мен басқа да конструкторлық-технологиялық және арнайы пәндерді, сондай-ақ компьютерлік графика, геометриялық моделдеу және т.б. салалардағы жаңа білімдерді меңгере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Теориялық механика
  Несиелер: 5

  «Теориялық механика» пәнінде статиканың негізгі ережелері қарастырылған, әртүрлі күштер жүйесі үшін тепе-теңдік теңдеулері, нүктелер жылдамдығы мен үдеуінің әр түрлі тәсілдері құрастырылған. қозғалыс, қатты заттардың қозғалыс сипаттамаларын анықтау, сызу және нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеулерін интегралдау, қолдану механикалық жүйелер қозғалысын зерттеуге арналған жалпы динамика теоремасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мұнайды және газды сақтау жобаларының негіздемесі
  Несиелер: 5

  Мұнай мен газдың құбыр көлігі туралы түсінік. Магистральдық мұнай-газ құбырының жіктелуі. Мұнай-газ құбырын технологиялық есептеу міндеттері. Магистральдық мұнай-газ құбырларын салуға жобалық құжаттама. Магистральды мұнай-газ құбырларының трассасын таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерліктің қызмет негіздері және бизнесті басқару
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметтің заңды нысанын таңдауға үйрену; кәсіпкерлік қызметке қажетті құжаттар пакетін құруға, бизнес-жоспар құруға, бизнес-идеяның техникалық-экономикалық негіздемесін жасауға; таңдалған басымдықтарға сәйкес шағын бизнесті құру алгоритмі; кәсіпкерлік қызметтің нормативтік-құқықтық базасы, кәсіпкерлік саласындағы кадр саясаты және басқару персоналы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • IT-инфрақұрылымы
  Несиелер: 3

  Бизнеске бағытталған ақпараттық технологиялар. IT - инфрақұрылымы. Компьютерлік желілер. Интернет-технологиялар. виртуалды есептеу қызметтері. Мәліметтерді өңдеу орталықтары. Бизнес-стеріндегі ақпараттық технологиялардың интеграциясы. IT –инфрақұрылымын басқарудың стандарттары және әдістемелері. Ұйымның IT-үрдістерін моделдеу әдістері. IT-ресурстарын басқару құралдары. IT-инфрақұрылымын басқару платформасы. IT-инфрақұрылымыен басқаруға арналған құралдар. IT-инфрақұрылымын басқарудың бағдарламалық құралдары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жалпы және мұнай геологиясы
  Несиелер: 5

  Мұнай мен газдың құрамын, қасиеттерін және шығу тегін, мұнай-газ кен орындарының пайда болуы, қалыптасуы және жинақталу жағдайларын зерттеу; ұңғымалардың геологиялық бөлімін жасау; тригонограмма жасау, бастапқы деректерді дайындау, техникалық-экономикалық негіздеу және одан әрі дамыту үшін қолда бар және кен орындары туралы мәліметтер базасын пайдалану, алынған мәліметтерді кен орындарын барлау кезінде пайдалану үшін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мұнайды және газды тасымалдау негіздері
  Несиелер: 5

  Мұнай мен газдың құбыр көлігі туралы түсінік. Магистральдық мұнай-газ құбырының жіктелуі. Мұнай-газ құбырын технологиялық есептеу міндеттері. Магистральдық мұнай-газ құбырларын салуға жобалық құжаттама. Магистральды мұнай-газ құбырларының трассасын таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мұнай және газ геологиясы
  Несиелер: 5

  Мұнай мен газдың құрамы, қасиеттері мен шығу тегі туралы, сонымен қатар олардың қалыптасу шарттары, қалыптасу процестері және олардың жинақталу заңдылықтары, мұнай-газ саласының дамуы мен қазіргі жағдайы туралы негізгі білім; майлар мен газдардың құрамы, олардың физика-химиялық қасиеттері және жіктелуі, майлар мен газдардың кеңістік пен уақыттағы қасиеттерінің өзгеруі туралы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Гидравлика
  Несиелер: 5

  Гидравлика-бұл тепе-теңдік және сұйықтық қозғалысының заңдары туралы және осы заңдарды практикалық тапсырмаларды шешуге қолдану тәсілдері туралы ғылым. Гидравликада негізінен қатты қабырғалармен шектелген және бағытталған сұйықтық ағындарын қарастырады, яғни ашық және жабық арналарда ағын. Гидравликаның Мұнай және газ өнеркәсібі үшін ерекше маңызы бар, өйткені барлау ұңғымаларын бұрғылаудан және дайын өнімді тұтынушыға тасымалдаудан бастап, сұйықтықты сақтау және орнын ауыстырумен байланысты барлық үдерістер қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Газ айдау агрегаттарын пайдалану
  Несиелер: 8

  Газ турбиналы қондырғылардың негізгі тақырыптары, сұлбалары және конструкциялары. Термодинамикалық циклдарды, турбомашиналарды, жану камераларын және газ турбиналы қондырғылардың жылу алмастырғыш құрылғыларын есептеу әдістері. Газтурбиналық қондырғыларды автоматты жобалау негіздері. Газ турбиналы қондырғылардың қосалқы жүйелерінің құрамы мен мақсаты. Ауыспалы режимдерде газ айдау агрегаттарының жұмысы. Газ айдау агрегаттарының тән конструкциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мұнайды және газды жинау және тасымалдауға дайындаудың құбырлар жүйесі
  Несиелер: 6

  Мұнайды жинау мен дайындаудың принципті технологиялық сұлбасы. Ұңғыма өнімдерін кәсіпшілік жинау, көлік және есепке алу технологиясына қойылатын жалпы талаптар. Жинаудың өздігінен ағатын жүйесі. Герметикалық жинау жүйесі. Ұңғымалардың дебиттерін кәсіпшілікте өлшеу. Топтық өлшеу қондырғылары, сұлбалары, әрекет принципі, артықшылықтары мен кемшіліктері. Газ және сұйықтық шығынын өлшеуге арналған аспаптар: Мұнай және су. Өкілдік сынамаларды іріктеу және талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мұнайды және газды дайындау, тасымалдау және сақтау технологиясы
  Несиелер: 6

  Мұнай мен газды тасымалдауға және өңдеуге дайындау. Мұнай, мұнай өнімдері мен газдарды тасымалдау тәсілдері. Мұнай және мұнай өнімдерінің құбыр тасымалы. Газ құбыр көлігі. Мұнай және мұнай өнімдерін сақтау және тарату. Газды сақтау және тарату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Суйықтық және газ механикасы
  Несиелер: 5

  Сұйықтықтар тепе-теңдігінің негізгі заңдылықтарын зерттеу; жазық және қисық сызықты беттерге қысым күштерін анықтау әдістерін меңгеру; Сұйықтықтар мен газдардың қозғалыс заңдарын зерттеу қозғалатын орта ағынының параметрлерін және құбыр қабырғаларымен өзара әрекет ету күшін анықтауға мүмкіндік береді, құбырлар мен тесіктер немесе саптамалар арқылы сұйықтықтың өтуін есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Көмірсутекті айдаудың арнайы әдістері
  Несиелер: 6

  Мұнай және мұнай өнімдерін біртіндеп айдау. Тізбекті айдау қажеттілігін негіздеу. Тізбекті айдау кезіндегі қоспа түзілуі және онымен күрес. Жоғары тұтқыр және қатып қалған мұнай айдау. Гидроперекачка.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Газ турбиналық қондырғылар
  Несиелер: 8

  Газ турбиналы қондырғылардың негізгі тақырыптары, сұлбалары және конструкциялары. Термодинамикалық циклдарды, турбомашиналарды, жану камераларын және газ турбиналы қондырғылардың жылу алмастырғыш құрылғыларын есептеу әдістері. Газтурбиналық қондырғыларды автоматты жобалау негіздері. Газ турбиналы қондырғылардың қосалқы жүйелерінің құрамы мен мақсаты. Ауыспалы режимдерде газ айдау агрегаттарының жұмысы. Газ айдау агрегаттарының тән конструкциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Салалар бойынша еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 5

  "Салалар бойынша еңбекті және қоршаған ортаны қорғау" пәні студенттерді еңбек процесінде адам денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету, қоршаған орта, оның ластануы және қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар туралы түсініктердің теориялық негіздерін, қоршаған ортадағы ластануды анықтаудың практикалық дағдыларын; еңбек заңнамасының негіздерін, еңбекті қорғау, өндірістік санитария, техника қауіпсіздігі, өрт техникасы және өндірістегі өрт қауіпсіздігі бойынша жалпы мәселелерді оқытады.; қолданыстағы нормалармен, ережелермен, нұсқаулықтармен, МЕМСТ және қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт алдын алу бойынша талаптармен таныстырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жылу динамикасы
  Несиелер: 5

  Термодинамика әртүрлі энергия түрлерінің өзара түрлену заңдылықтарын, тепе-теңдік күйін және оның әртүрлі факторларға тәуелділігін, сонымен қатар стихиялық процестердің жүру мүмкіндігі, бағыты мен шегін зерттейді. Бұл жылу қозғалтқыштарын (бу және газ турбиналары, реактивті және зымырандық қозғалтқыштар, ішкі жану қозғалтқыштары), сондай-ақ компрессор, кептіру және тоңазытқыш қондырғыларын есептеу мен жобалаудың теориялық негізі ретінде қызмет етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Газ-мұнай құбырларын жобалау
  Несиелер: 5

  Магистральды газ-мұнай құбырларының жіктелуі. Магистральдық газ-мұнай құбырлары құрылысының құрамы. Магистральдық газ-мұнай құбырларының желілік бөлігін салу. Болат құбырлардың түрлері. Олардың қасиеттері мен қолданылуы. Құбырлардың желілік бөлігінің жабдығы. Құбыр арматурасы. Газ-мұнай құбырларын тазалау және сынау. Магистральды және тіреуіш сорғылардың жұмыс сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Инженерлік геодезия негіздері
  Несиелер: 8

  Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау кезіндегі төгінділер. Мұнай және мұнай өнімдерінің құбыр тасымалы. Құбырлардың сенімділігі. Мұнай және мұнай өнімдерін темір жолмен тасымалдау. Мұнай және мұнай өнімдерін өзенмен тасымалдау. Мұнай қоймаларынан ағып кету. Құрылысты жобалаудың барлық сатыларында әртүрлі ізденістер кезінде геодезиялық жұмыстардың құрамын және ұйымдастырылуын зерттеу; пайдалану процесінде арнайы бақылауды талап ететін құрылыс жобасын табиғи күйге көшіру кезінде әдістер мен құралдарды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Компрессорлық және мұнайды айдау станцияларының жабдықтары
  Несиелер: 6

  Машина туралы түсінік. Арнайы машиналар. Машиналар мен жабдықтарға қойылатын пайдалану талаптары. Машиналардың маневрлігін, өткізгіштігін анықтау және негізгі түсініктер. Транспорттарға арналған тіркемелер мен жартылай тіркемелердің жалпы құрылымы мен конструктивтік схемалары- түзетуді қаржыландыру құбырлар мен бунақтарды. Ірі көлемді жүктерді жеткізуге арналған арнайы көлік машиналары кешені. Ішкі қуысты тазалауға және газ-мұнай құбырларын сынауға арналған машиналар мен жабдықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Газ-мұнай құбырларының желілік бөлігін жобалау
  Несиелер: 5

  құбырдың көтергіш қабілетін, құбырдың қауіпсіздігін есептеу үшін қажетті дағдыларды алу; мұнай базалары мен жабдықтарын жобалау, мұнай-газ құбырларының, мұнай базалары мен газ қоймаларының барлық құрылыстары жұмысының сенімділігі мен үнемділігі; объектілердің экологиялық қауіпсіздігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Құрылықта және теңізде мұнайдың төгілуіне қарсы күрес техникасы және технологиясы
  Несиелер: 8

  Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау кезіндегі төгінділер. Мұнай және мұнай өнімдерінің құбыр тасымалы. Құбырлардың сенімділігі. Мұнай және мұнай өнімдерін темір жолмен тасымалдау. Мұнай және мұнай өнімдерін өзенмен тасымалдау. Мұнай қоймаларынан ағып кету. Құрылысты жобалаудың барлық сатыларында әртүрлі ізденістер кезінде геодезиялық жұмыстардың құрамын және ұйымдастырылуын зерттеу; пайдалану процесінде арнайы бақылауды талап ететін құрылыс жобасын табиғи күйге көшіру кезінде әдістер мен құралдарды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жылутехникасы
  Несиелер: 5

  Жылуэнергетика жылу энергиясын алу және пайдалану, жылу энергиясын қабылдау, түрлендіру, беру және пайдалану дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар жылыту жабдықтарын ұтымды таңдау және пайдалану, жылу энергиясының әртүрлі конверсиясына байланысты есептеулерді орындау үшін жылу техникасының негізгі заңдылықтарын қолдану саласындағы іргелі білім жүйесін зерттейді. жылу, жұмыс түрлері, жылу түрлері және жылу машиналары мен қондырғыларының тиімділігін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Газмұнай құбырларының машиналары және жабдығы
  Несиелер: 6

  Машина туралы түсінік. Арнайы машиналар. Машиналар мен жабдықтарға қойылатын пайдалану талаптары. Машиналардың маневрлігін, өткізгіштігін анықтау және негізгі түсініктер. Транспорттарға арналған тіркемелер мен жартылай тіркемелердің жалпы құрылымы мен конструктивтік схемалары- түзетуді қаржыландыру құбырлар мен бунақтарды. Ірі көлемді жүктерді жеткізуге арналған арнайы көлік машиналары кешені. Ішкі қуысты тазалауға және газ-мұнай құбырларын сынауға арналған машиналар мен жабдықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Төмен және орташа қысымды газ желілерін пайдалану
  Несиелер: 8

  газбен жабдықтаудың негізгі ұғымдары мен анықтамалары, газ құбырларының құрылымы бойынша, артық қысым бойынша, қысым сатылары бойынша, қысым бойынша газ тұтынушыларын сыныптау, редукциялаушы жабдықты таңдау принципі, газ реттеу пункттерінің қызметі мен жұмысы, газ жанарғыларын сыныптау, газ құбырларын коррозиядан қорғау принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнай базалары және автожанармай құю станцияларын пайдалану
  Несиелер: 5

  Мұнай базалары мен автожанармай құю станцияларының қазіргі жағдайы мен даму болашағы. Мұнай өнімдерінің сипаттамасы. Резервуарлар. Резервуарлық парктер. Резервуарларды пайдалану. Сорғы цехтарының негізгі жабдықтары. Мұнай базаларының қабылдау-тарату құрылғылары және оларды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Компрессорлық және мұнайды айдау станцияларын пайдалану және жөндеу
  Несиелер: 6

  Магистральды газ-мұнай құбырларының негізгі құрылыстары. Магистральды газ-мұнай құбырының жұмыс режимі. Магистральдық газ-мұнай құбырларының өткізу қабілеті. Магистральдық газ-мұнай құбырларының температуралық режимі. Диспетчерлік бақылау газонефтепровода. Құбырлардың сызықтық бөлігі. Магистральдық газ құбырларының газ айдау жүйесіндегі компрессорлық станциялар жабдықтарының құрамы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Газ-мұнай құбырларына диагностикалық қызмет көрсету
  Несиелер: 5

  Техникалық күй түрлері, бақыланатын параметрлер. Техникалық диагностикалау жүйелері. Диагностикасы- тическое қамтамасыз ету. Бұзбайтын бақылаудың түрлері мен әдістері. Пайдалану ақаулары және оларды анықтау әдістері. Ақауларды тану. Диагностикалау құралдары. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Жабдықты техникалық диагностикалаудың мақсаттары мен міндеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Резервуарлық парктер және терминалдарды пайдалану
  Несиелер: 5

  Резервуарлар. Резервуарлық парктер. Резервуарларды пайдалану. Сорғы цехтарының негізгі жабдықтары. Мұнай базаларының қабылдау-тарату құрылғылары және оларды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнайды және газды сақтау объектілерін пайдалану және жөндеу
  Несиелер: 6

  Күрделі жөндеу газ кен орындарын. От жұмыстарын жүргізу. Жөндеу газ кен орындарын оқшаулау. Магистральдық газ-мұнай құбырларын үрлеу және сынау. Теориялық негіздері газ кен орындарын пайдалану. Құбырлардың желілік бөлігін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Газды тарату жүйелерін және газды құю станцияларын пайдалану
  Несиелер: 8

  Газ тарату станциялары. Технологиялық схемалар. Газ қысымын реттегіштер. Сақтандыру құрылғылары. Газды тазалау және одоризациялау. Газ мөлшерін есептеу. Газ реттеу пункттері. Газ реттеу пункттерінің технологиялық сұлбалары мен жабдықтары. Газ тарату станциялары мен газ тарату пункттерін есептеу, жабдықты таңдау. Газбен жабдықтау жүйелері. Газ тарату желілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнайды және газды тасымалдау және сақтау объектілерінің диагностикасы
  Несиелер: 5

  Техникалық күй түрлері, бақыланатын параметрлер. Техникалық диагностикалау жүйелері. Диагностикасы- тическое қамтамасыз ету. Бұзбайтын бақылаудың түрлері мен әдістері. Пайдалану ақаулары және оларды анықтау әдістері. Ақауларды тану. Диагностикалау құралдары. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Жабдықты техникалық диагностикалаудың мақсаттары мен міндеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Газ-мұнай қоймаларын пайдалану және жөндеу
  Несиелер: 6

  Ағымдағы және орташа жөндеу. Күрделі жөндеу газ кен орындарын. От жұмыстарын жүргізу. Жөндеу газ кен орындарын оқшаулау. Магистральдық газ-мұнай құбырларын үрлеу және сынау. Теориялық негіздері газ кен орындарын пайдалану. Құбырлардың желілік бөлігін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Газ-мұнай құбырларын пайдалану және жөндеу
  Несиелер: 6

  магистральдық газ-мұнай құбырларын және газ, мұнай және мұнай өнімдерін тарату жүйелерін пайдалану және жөндеу техникасы мен технологиясы; Технологиялық процестерді есептеу әдістері; Құбыр жүйесінің техникалық диагностикасы; жөндеу-техникалық қызмет көрсету, жабдықтың ақауларын анықтау және жою әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Су асты газ-мұнай құбырлары.
  Несиелер: 6

  Су асты құбырларының мақсаты. Су асты құбырларының жіктелуі. Су асты өтпелерінің құрамдары. Су асты құбырларының жіктелуі. Су асты құбырларының конструктивтік сұлбалары мен конструкциялары. Су асты құбырларын төсеу схемасы. Суасты жер жұмыстарын жүргізу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Теңіз газ - мұнай құбырлары
  Несиелер: 6

  Су асты құбырларының мақсаты. Су асты құбырларының жіктелуі. Су асты өтпелерінің құрамдары. Су асты құбырларының жіктелуі. Су асты құбырларының конструктивтік сұлбалары мен конструкциялары. Су асты құбырларын төсеу схемасы. Суасты жер жұмыстарын жүргізу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Магистральдық газ-мұнай құбырларын қорғаудың электрохимиялық әдістері
  Несиелер: 6

  Жер асты металл құбырларының коррозиясы. Жер асты құбырларын оқшаулағыш жабындармен коррозиядан қорғау. Ингибиторлық қорғаныс. Жер асты құбырлары мен құрылыстарын тоттанудан электрохимиялық қорғаудың теориялық негіздері.Жер асты құбырлары мен құрылыстарын электрохимиялық қорғауды есептеу. Коррозиялық зерттеулер және қашықтықтан коррозиялық мониторинг жүйелері. Кернеу астында коррозиялық шаю.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Магистральды газ-мұнай құбырларын коррозиядан қорғау
  Несиелер: 6

  Жер асты құбырларын коррозияға қарсы қорғау құралдары мен жабдықтарының оңтайлы технологиялық параметрлерін анықтау бойынша теориялық міндеттерді шешу дағдыларын қалыптастыру; магистральды мұнай-газ құбырларын коррозияға қарсы қорғау саласында қазіргі заманғы технологияларды оңтайлы және ұтымды пайдалану дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  лексиканы, білімнің грамматикалық жүйесін және ниет прагматикалық мазмұнын және құқықтық теория негіздерін білуге ​​негізделген тіл мен сөйлеу құралдарын дұрыс таңдап, қолдана білу.

 • Код ON2

  заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, білім беру бағдарламасы бойынша жобалық іс-шараларды жүзеге асыра білу

 • Код ON3

  арнайы пәндерді сәтті оқу үшін математикалық талдау әдістерін, ғылым мен инженерлік пәндердің негізгі заңдылықтарын қолданыңыз

 • Код ON4

  геологиялық және алынатын қорларды анықтауды және мұнай дақтарын диспергенттермен өңдеуді және толқындар мен ағыстардың әсерінен теңізде табиғи эмульгирлеуді бірнеше рет жеделдету мақсатында олар бойынша физикалық-химиялық қасиеттерін анықтауды білу

 • Код ON5

  кәсіпорындағы сапа менеджменті жүйесінің жұмысына қатысу; бекітілген нысандарға сәйкес ұйымдастырушылық-техникалық құжаттаманы (жұмыс кестесі, нұсқаулар, жоспарлар, сметалар) әзірлеу кезінде

 • Код ON6

  құрлықта және теңізде мұнай, мұнай өнімдері мен газдың құбыр көлігі жүйелерінің жобаларын әзірлеуге; магистральдық құбырларды техникалық пайдалану ережелерін және еңбек пен қоршаған ортаның қауіпсіз жағдайларын жасау жөніндегі бірыңғай жұмыс жүйесін қолдануға міндетті.

 • Код ON7

  жөндеу жұмыстарын тиімді ұйымдастыру және мұнай-газ құбырларына арналған жабдықтарды пайдалану және мұнай айдайтын, компрессорлық, газ тарату және газ құю станцияларын салу

 • Код ON8

  тазарту қондырғыларына техникалық бақылау жүргізуді қамтамасыз етеді, мұнай және газ құбырларын, резервуарларды уақтылы тазарту және диагностикалау шараларын қабылдайды; құрлықта және теңізде мұнайдың төгілуіне қарсы іс-шаралар жүргізу

6B07205 Сандық технологияларды қолдана отырып Жерді қашықтықтан зерттеу әдістері
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07205 Минералды және техногенді қалдықтарды өңдеудің инновациялық әдістері
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07205 Пайдалы қазбаларды байыту
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B07205 Мұнай-химия өндірісінің технологиясы
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07205 Тау-кен инженериясы
Бакалавриат

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07205 Металлургия
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top