Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01606 Тарих в Еуразия гуманитарлық институты

 • Археология
  Несиелер: 3

  Пән адамзат тарихын өткен уақыттағы адам қызметінің өлі қалдықтарын, яғни «тарихтың үнсіз куәгерлерін» зерттеу арқылы зерделейді. Археологияның ескерткіштерді іздеудегі және олардан ақпарат алудағы, тарихи процестерді, объектілер мен фактілерді қайта құрудағы рөлі ашылады. Пән өткенді білудің екі деңгейін: деректану және интерпретация, яғни алынған мәліметтерді түсінуді береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алғашқы кауым тарихы
  Несиелер: 3

  Пән тарихи процестің бастапқы кезеңін – Жер бетінде адам пайда болғаннан бастап алғашқы таптық қоғамдар мен мемлекеттердің қалыптасуына, сондай-ақ реттелген жазудың пайда болуына дейінгі уақытты қамтитын алғашқы қауымдық жүйені зерттейді. Зерттелетін фактілер көптеген ғылыми бағыттардың деректерімен негізделген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасының өзгермелі қоғамдық-экономикалық жағдайында оқушының жеке басын қалыптастыру жүзеге асырылатын тұтас педагогикалық үдеріс туралы теориялық білімді игеруге бағытталған. Пән тұтас педагогикалық процестің негізгі принциптері мен заңдылықтарын, оқу-тәрбие процесін басқарудың формалары мен әдістерін, педагогиканың басқа ғылымдармен байланысын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Бұл курс оқушылардың жас физиологиясының негіздері, ағзаның жас ерекшеліктері, физикалық даму заңдылықтары, денсаулықты нығайту және оқу іс-әрекетінің әртүрлі түрлерінде жоғары өнімділікті сақтау; оқу іс-әрекетінің гигиеналық нормативтері туралы заманауи мәліметтерді зерттеуді қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі мен экология негіздері
  Несиелер: 5

  Курс экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін зерделейді, табиғи, техногендік және әлеуметтік ортада туындайтын қауіпті жағдайларды, табиғи ортадағы мінез-құлық ережелерін, төтенше жағдайлардың туындау себептерін зерттеуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ежелгі дүние тарихы
  Несиелер: 5

  Пән адамзат тарихының ең ұзақ кезеңін зерттеуге бағытталған (б.з.д. 800-1000 жылдардан б.з.д. бірінші ғасырларға дейін). Бұл кезең ескі әлемнің Шығыс және Батыс мемлекеттерінің тарихында Ежелгі Қытай, Үндістан, Месопотамия, Батыс Азия, Рим мен Грецияның ежелгі мемлекеттері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанның көне және ортағасырлық тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курс Қазақстан аумағындағы ежелгі тайпалардың (Андронов қауымдастығы, сақтар, үйсүндер, кангүйлер, ғұндар), көшпелі экономика мен материалдық, рухани мәдениет мүмкіндіктері мен дүниетаным ерекшеліктері арқылы оның ілгерілеуіне ерекше үлес қосқан ортағасырлық түркі тайпаларының әлемдік үдерістегі рөлі мен орнын зерттейді. Тарихтағы тұлғалардың рөлі (хандар, би, батырлар, жыраулар) өзектендіріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курсты зерделеу сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізгі міндеттерін, санаттарын, ұғымдарын, құрылымы мен тетіктерін қамтиды. Пән студенттерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамамен, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікпен таныстыруға, сондай-ақ студенттердің кәсіпкерлік туралы білімдерін игеруге және кәсіпкерлік қызмет дағдыларын қалыптастыруға, өз бизнесін құруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ/орыс тілі
  Несиелер: 3

  Сөйлеу және коммуникативтік қызметтің барлық аспектілерінде мемлекеттік тілді кәсіби меңгеру, кәсіби-маңызды мәселелердің кең ауқымы бойынша еркін кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл курс тәрбие теориясының жалпы мәселелері бойынша материалдарды және әдістеменің жеке аспектілерін; эстетикалық, экологиялық, экономикалық, адамгершілік, патриоттық, отбасылық тәрбиені қамтиды. Отандық білім беру жүйелеріне тарихи шолу жасалды, олардың тиімділігін сандық және сапалық бағалау критерийлері қарастырылды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еуропа және Американың орта ғасыр тарихы
  Несиелер: 5

  Пән Еуропа елдерінің тарихын 6 ғасырдан бастап континенттегі алғашқы буржуазиялық революциялар кезеңіне дейін зерттейді. Феодалдық қатынастардың қалыптасу тарихы және олардың монархиялық мемлекеттердің қалыптасуына әсері, католик шіркеуінің басқа ұлттарға қарсы крест жорықтарын тудырған еуропалық халықтардың дүниетанымы мен мәдениетіндегі рөлін күшейту зерттеледі; аумақтық үстемдік үшін патшалықтар арасындағы соғыстардың жиілеуі; Еуропалық қайта өрлеу дәуірінің себептері, сондай-ақ Жаңа Әлемге (Америкаға) жол ашқан Ұлы географиялық ашылулар талданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азия және Африка елдерінің орта ғасыр тарихы
  Несиелер: 5

  Пән біздің заманымыздың 6 ғасырынан бастап батыс елдерінің отаршылдық жаулап алуларына дейін және оның басында Шығыс пен Африка континентінің тарихын зерттейді. Әлеуметтік-экономикалық дамудың, феодалдық мемлекеттердің – Шығыс монархияларының қалыптасуының негізгі тенденциялары, дәстүрлі мәдениеттер мен саяси режимдерді қалыптастырудағы діни ілімдердің рөлі, мұсылман идеологиясын күшейту қарастырылады. Ірі шығыс империяларын қалыптастыру мәселелеріне ерекше назар аударылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсібі бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Сөйлеу және коммуникативтік қызметтің барлық аспектілерінде шет тілін кәсіби меңгеру; кәсіби-маңызды мәселелердің кең ауқымы бойынша еркін кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның жаңа тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курс XVIII ғ.- XX ғ. басындағы Қазақстан тарихын оқытуға арналған. Қазақ хандығының территориялық тұтастығын жоғалту себептері, Ресей империясының отарлық саясатының күшеюі қарастырылады. Сонымен қатар, қазақтың дәстүрлі көшпелі экономикасы мен мәдениетін әлсіретудегі патша реформасының салдары және қазақ халқының бостандық пен тәуелсіздік жолындағы ұлт-азаттық күресінің мәні беріледі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Зерттеудің бұл курсы қазіргі заманғы білім беру менеджментінің теориялық және әдіснамалық негіздерімен, Қазақстанда және шетелде білім беру жүйесін дамытудың үрдістері мен стратегияларын, білім беру ұйымын басқарудың құқықтық негіздерін, қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қосалкы тарихы пәндер
  Несиелер: 3

  Пән білімнің ономастика, нумизматика, генеалогия, хронология, геральдика сынды ғылыми бағыттарының қалыптасуы мен маңыздылығын және әлем халықтарының тарихы мен мәдениетін зерделеудегі олардың рөлін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еуропа мен Американың жаңа тарихы
  Несиелер: 5

  Пән XVI-XIX ғасырлардағы Еуропа мен Америка елдерінің тарихындағы маңызды оқиғалар мен проблемаларды зерттейді, батыс қоғамының әлеуметтік-экономикалық және мемлекеттік-құқықтық дамуының негізгі тенденциялары, қоғамдық ой мен мәдениеттің эволюциясы талданады. Қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың тарихына да көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Азия және Африка елдерінің жаңа тарихы
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі кездегі Азия мен Африка елдерінің тарихындағы оқиғалар мен проблемаларды зерттейді: отаршылдыққа дейінгі дәуірдегі экономикалық дамуды, отарлық және жартылай отарлық периферияның экономикалық эволюциясының ерекшеліктерін, Шығыс елдеріндегі діни реформалардың рөлін, саяси одақтардың (Үндіқытай) қалыптасуын қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этнология
  Несиелер: 3

  Этнология ғылыми пән ретінде әлем халықтарының лингвистикалық, антропологиялық, конфессиялық, экономикалық және мәдени параметрлері бойынша жіктелуін береді, этникалық немесе ұлттық бірегейліктегі әртүрлі халықтар дәстүрлерінің өзіндік ерекшелігінің маңыздылығын түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тарихы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән тарихты оқыту процесінің заңдылықтарын, мұғалім мен оқушылардың оқу қызметін зерттейді, оқу процесінің негізгі компоненттері (білім беру, дамытушылық, тәрбиелік мақсаттар, сондай-ақ білім беру мазмұны) арасындағы тұрақты байланыстарды ашады. Тақырып тарихты неге, не үшін және қалай оқу керек деген сұрақтарға жауап береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ресей империясының тарихы (XVIII - XX ғасырдың басы)
  Несиелер: 5

  Бұл курс Ресейдің аумақтық шекараларын кеңейту және оны империялық мемлекетке айналдыру кезеңін зерттейді. Романовтар әулетінің орыс патшаларының билігіне және олардың ішкі және сыртқы саясатының ерекшеліктеріне, сондай-ақ империяның шетіне назар аударылады. 20 ғасырдың басында бүкіл Ресей қоғамының патша монархиялық режиміне наразылықтарының өсуіне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Бұл курсты оқу оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау технологиясын, оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың заманауи модельдерін қолдана білу, оқушыларды критериалды бағалау жүйесін ұйымдастыру, оны жүзеге асыру әдістері, формалары мен құралдары, психологиялық-педагогикалық қызметтің мақсаттары мен мазмұнына сәйкес келетін бағалау құралдарын игеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түркі халықтарының тарихы
  Несиелер: 3

  Түркі этностарының қалыптасу бастауларын, олардың рухани дүниетанымының ерекшеліктерін, тілдік отбасының шығу тегі мен байлығын, ортақ материалдық-мәдени құндылықтарды, түркілердің көрші халықтармен өзара іс-қимылын және олардың әртүрлі тарихи кезеңдердегі әлемдік прогреске тарихи-мәдени үлестерін зерттейді. Қазіргі түркі әлемінің негізгі мақсаттары мен міндеттерін өзектендіреді және зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Азия және Африканың қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Пән Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан бастап қазіргі уақытқа дейінгі Азия мен Африка елдерінің жаңа тарихын зерттеуді қамтиды. Шығыс халықтарының саяси және идеологиялық дамуы, қоғамдық ой мен әлеуметтік процестердің дамуы мәселелеріне ерекше назар аударылады, жекелеген Азия елдерінің («Азия жолбарыстары») өсу факторлары, сондай-ақ дамушы елдердің, соның ішінде Африканың экономикалық өсуінің қайшылықтары талданады. Геосаяси мүдделердің ықпалына және Азия мен Африка елдерінің ұлттық мүдделерін сақтауға назар аударылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • КСРО және посткеңестік кеңістік тарихы
  Несиелер: 5

  Тәртіп коммунизм идеяларын насихаттай отырып, кеңес өкіметі негізінде көпұлтты мемлекет құру принциптерін ашады. Жаңа ғылыми тәсілдер негізінде партия басшыларының көшбасшылығының мәні, басқарудың әкімшілік-командалық әдістері зерттеледі; олардың посткеңестік кеңістіктегі тәуелсіз республикалар тарихында көріну себептері талданады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еуропа мен Американың қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Пән Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Еуропа мен Америка елдерінің тарихын зерттейді, соғыс аралық кезеңдегі халықаралық қатынастардың даму тенденцияларын, экономикадағы ұлы күйзелістің салдарын жеңу мәселелерін қарастырады. Екінші дүниежүзілік соғыстың себептерін, барысы мен нәтижелерін, отарлық жүйенің күйреуін зерттеу ерекше бөлім болып табылады. Соғыстан кейінгі кезеңді зерттеу барысында Батыс қоғамдарының постиндустриалды деңгейлерден ақпараттық қоғамдарға трансформация процестері, «әл-ауқат мемлекеттерінің» қалыптасуы, құрылымдық экономикалық дағдарыстарды жеңу талданады. Батыс елдерінің әлемдік геосаяси процестерге қатысу мәселелері өзектендіріледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеке өсу тренингі
  Несиелер: 3

  Курс жеке өсу тренингінің теориялық негіздерін зерделеуге, жеке тұлғаны және оның даму заңдылықтарын түсінудің негізгі тәсілдерін қарастыруға бағытталған тренингті ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктерін анықтау. Пәннің мазмұны жеке өсу тренингінде қолданылатын негізгі әдістер мен жаттығуларды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихнама
  Несиелер: 5

  Пән тарихи әдебиеттер мен дереккөздерді талдауға байланысты тарихи білімнің дамуын зерттейді. Тарихи графикалық талдауды жіктеу әдістері: тарихи-салыстырмалы, проблемалық-хронологиялық ашылады. Халықтар мен елдер тарихы бойынша тарихи білімнің жинақталуының негізгі кезеңдерін айқындайды, өткен және қазіргі уақыттағы өзекті мәселелерді зерттеуге белгілі бір тарихнамалық мектептердің үлесін айқындайды, тарихтың «ақ дақтарын» анықтайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 3

  Курс әлеуметтік педагогика саласындағы заманауи жетістіктерге, балалардың белгілі бір санаттарымен, олардың ата-аналарымен субмәдениеттің ерекшелігі мен мәдениеттің қажеттіліктерін ескере отырып, әлеуметтік-педагогикалық технологияларды іске асыру ерекшеліктеріне бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 18-20 ғғ. Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы
  Несиелер: 3

  Пән қазақ халқының Ресей отаршылдық саясатына қарсы күресімен байланысты XVIII ғасырдың аяғы ХХ ғасырдың басындағы нақты тарихи оқиғаларды зерттеуге бағытталған. С. Датов, И. Тайманов және М. Өтемісов, К. Қасымов, А. Имановтың басшылығымен көтерілістерге ерекше орын берілген жергілікті, өңірлік, жалпы қазақ ұлт-азаттық қозғалыстарының тарихы мен маңызы зерттеледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Рухани Жаңғыру мәтінінде қазақ мәдениетінің тарихы
  Несиелер: 3

  Пән көшпелі өмір салтының салт-дәстүрлерге, рухани дүниетанымға, өз жеріне деген сүйіспеншіліктің көрінісіне, тілдің, әдебиеттің, музыканың дамуына әсері тұрғысынан қазақ мәдениетінің бастауларын зерттейді. Пән қазіргі заманда рухани білімді жаңғырту арқылы қазақ мәдениетінің ұлттық кодын, ұлттық бірегейлікті сақтауды өзектендіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Пәнді зерттеу білім беру жүйесінде мүгедектер мен мүгедектерді оқытуды ұйымдастыру мәселелерін зерттеуге бағытталған. Инклюзивті білім берудің әр түрлі аспектілері: тарихи даму, философиялық база, тұжырымдамалық аппаратура, білім беруді енгізудің халықаралық үлгілері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 3

  Курсты оқу студенттерге ғылыми мәліметтер базасынан ақпарат іздеуге, мәтіндерді талдауға және рефераттауға, академиялық жазудың әртүрлі жанрларымен жұмыс істеуге байланысты кәсіби қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Пән студенттерді негізгі заңдармен, принциптермен, терминдермен, ұғымдармен, процестермен, әдістермен, технологиялармен, ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру құралдарымен таныстыруға және оларды жоспарлау мен ұйымдастыру әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ресей және Қазақстандағы саяси партиялардың тарихы
  Несиелер: 3

  Бұл курс 1917 жылғы революциялық оқиғаларға дейінгі және кейінгі контексте ХХ ғасырдың басында Ресейде және Қазақстан аумағында саяси партиялардың қалыптасу және қызмет ету тарихын зерттейді. Саяси партиялардың бағдарламалары мен іс-әрекеттері, саяси көшбасшылардың рөлі зерделенеді, қазақ мемлекеттілігін қалпына келтіру үшін күресте қазақ саяси элитасының рөлі атап өтіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұражай-мұрағат ісі
  Несиелер: 3

  Пән XIX-XX ғасырлардағы Қазақстандағы мұражай-мұрағат және істің алғышарттары мен қалыптасуын, мұражай мен мұрағат феноменін, олардың қоғамның мәдениет жүйесіндегі орнын ашады; ҚР-дағы мұражай желісі мен мұрағат қорларының дамуын талдайды; олардың білімнің бастапқы көздері, білім беру, эмоционалдық-эстетикалық әсер ету құралдары ретіндегі маңызын жарықтандырады; мұражай-мұрағат қорын жинақтау процесін, мұрағат қорларын, материалдық-техникалық базаны, мұражай қызметкерлері мен мұрағатшыларды қаржыландыру және кадрлармен қамтамасыз етуді талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бірінші және екінші дүниежүзілік соғыс тарихы
  Несиелер: 3

  Пән адамзат тарихындағы ең ірі екі дүниежүзілік соғыстың бастауларын зерттейді: құжаттар мен ғылыми әдебиеттерге сүйене отырып, адамгершілікке жатпайтын соғыстарды тудырған себептер талданады, амбициясы миллиондаған адам шығынына әкелген ірі әлемдік қайраткерлер мен саясаткерлердің әрекеттеріне баға беріледі, қазіргі тарихта қайталанбауы тиіс сабақтар мен қателіктер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректану
  Несиелер: 5

  Пән тарихи дереккөздердің көптеген түрлерінің маңыздылығын негіздейді, Деректанудың дербес ғылыми бағыт ретінде қалыптасуын ашады, әртүрлі тарихи мектептердің әртүрлі деректанулық тәсілдерін, тарихи құжаттардың маңызды қоймаларын, сондай-ақ деректанулық талдаудың негізгі міндеттерін сипаттайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Латын тілі
  Несиелер: 3

  Пән студенттердің ежелгі әлемнің тарихы мен мәдениеті туралы ой-өрісін кеңейтеді, қосымша лингвистикалық білім береді, халықаралық терминологияда қолданылатын қажетті лексикалық минимумды игеруге бағытталған. Студенттер қанатты афоризмдердің шығу тарихы мен мағынасын, қазіргі сөйлеуде белсенді қолданылатын дәйексөздерді біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Төте жазу
  Несиелер: 3

  Пән 20 ғасырдың басына дейін Қазақстан аумағында орта ғасырларда араб жазуының таралу тарихымен таныстырады. Курс графиканың араб тілінің ерекшеліктерін түсіндіреді, әріптер санымен, дауыссыз және дауысты дыбыстардың ерекшеліктерімен таныстырады. Хатты игеру тарихи мәтіндер мен құжаттарды оқу тәжірибесінде жүреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихи география
  Несиелер: 3

  Пән географиялық аумақтың және оның халқының тарихын, экономикалық географияны және зерттелетін аумақта өндірістің орналасуын зерттейді; оқиғалардың топографиялық жағын, мемлекет пен оның облыстарының шекараларын, елді мекендерді, қатынас жолдарын және т. б. анықтаумен айналысады. Жеке секторларға: тарихи жертану, тарихи саяси карта, тарихи әлеуметтік география, қоғам мен табиғаттың өзара әрекеттесуінің тарихи географиясына назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік өркениеттің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән табиғи және әлеуметтік катаклизмдерге қарамастан тарихты үздіксіз прогресс жолы ретінде зерттейді. Адамзаттың дамуы тоқтамайды. Ежелгі дәуірден бастап, Ауылшаруашылық революциясы кезінде пайда болған және мемлекеттердің қосылуының алғышарттары болған өркениеттердің қалыптасу жолдары зерттелуде. Месопотамия мен Египет, Шығыс Азия, ежелгі Африка мен Америка, Ежелгі Греция және Ежелгі Рим өркениеттері зерттеледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстандағы Тоталитаризм және саяси қуғын-сүргін
  Несиелер: 5

  Пән КСРО мен Қазақстанда тоталитаризмнің саяси жүйесі қалыптасқан тарих пен жағдайларды қарастырады. Сталин дәуіріндегі құжаттарды зерттеуге және бүгінгі тоталитарлық ойлауды жеңуге ерекше назар аударылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орталық Азия елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізін ОА елдерінің 18 ж. қазіргі уақытқа дейінгі нақты оқиғалар тарихын зерттеу құрайды. Өзбекстан, Қырғызстан, Түрікменстан, Тәжікстан, Қазақстан, Моңғолия тарихы зерттеледі. Дамудың әлеуметтік-саяси, экономикалық аспектілеріне, бүкіл аймақтың мәдени, ғылыми-білім беру қатынастарына назар аударылады. Кеңестік идеологияның, Орта Азия мен Қазақстан халықтары мәдениеттерінің ұлттық ерекшеліктерін біріздендіруге және әлсіретуге тырысқан саясаттың әсері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарихы өлкетану
  Несиелер: 3

  Пән ескерткіштерде бейнеленген өлкенің өткенін зерттейді. Тарихи ғылымды зерттеудің заңдылықтарына, принциптері мен әдістеріне сүйенеді. Тақырыпты зерттеу объектілері тарихи, ғылыми, көркемдік құндылығы бар ескерткіштер болып табылады. Өлкетану ұзақ және онша тарихи емес кезеңдерді қамтиды, өлкенің, ауданның, ауылдың, мүмкін көшенің тарихи оқиғаларына қатысушылардың өмірі зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сын тұрғысынан ойлау
  Несиелер: 5

  Бұл курсты зерттеу сыни ойлауды дамытудың заманауи педагогикалық технологиясына мүмкіндіктер ашады. Рационалды танымның формалары мен әдістерімен таныстырады. Кәсіби қызмет саласында қолданылатын логикалық әдістер мен тәсілдер туралы жалпы түсінік қалыптастыруға, ұтымды және тиімді ойлаудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қытай және Ресей Орталық Азияда (XIX - XX ғ. басы)
  Несиелер: 5

  Пән Қытай мен Ресейдің екі ғасырдың тоғысындағы Орталық Азия аймағындағы рөлін зерттейді. Екі елдің Орта Азия мен Қазақ өлкесі аймағында ықпалды бекіту үшін бәсекелестік: бір жағынан барлық басып алынған аумақтарда патшалықтың отаршылдық саясатын күшейту, сауда байланыстарын күшейту, Ресеймен–Қытай тарапынан аумақтық шекараларды реттеу мәселелері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқу әдістемесі мен тарихты оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курста мектепте тарихты оқыту мен оқудың отандық және әлемдік тәжірибесі ұсынылған. Қазақстандағы тарихи білім берудің өзекті мәселелеріне, оның мақсаттарына, құрылымы мен мазмұнына ерекше назар аударылды. Студенттердің тарихты оқытудағы танымдық мүмкіндіктерін дамыту, оқу процесін ұйымдастырудың әдістері мен формаларын талдау арнайы қараудың пәні болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы геосаясатта Азия-Тынық мұхиты аймағы
  Несиелер: 3

  Пән Азия-Тынық мұхиты өңірі елдерінің өңіраралық экономикалық және саяси мүдделерінің кілтінде әлемдік тәртіпті зерделеуге бағытталған. Бұл турнирде маңызды қатысушылардың: Жапония, Қытай, Ресей, АҚШ, Чили, Бразилия қатысуы көрсетілген. Бұл елдердің Тынық мұхитындағы геосаяси стратегияны қалыптастырудағы жетекші рөлі атап өтілді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Студенттердің ата-аналарына психологиялық-педагогикалық қолдау
  Несиелер: 3

  Курс тұжырымдамалық аппаратты, мектеп пен отбасының өзара әрекеттесуінің негізгі кезеңдері мен бағыттарын, мұғалімдер мен ата-аналардың бірлескен қызметін, Ата-аналармен жұмыс мазмұны, формалары мен әдістерін, отбасын педагогикалық қолдау бойынша жұмыс түрлерін игеруге бағытталған. Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде ата-аналармен тиімді жұмыс бойынша өзара іс-қимылды ұйымдастыру және ата-аналарға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету жолдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орта Азия елдерінің тарихы мен мәдениетіндегі исламның рөлі
  Несиелер: 5

  Тақырып исламның Орталық Азиядағы түркі халықтарының мәдени-саяси ортасына енуін басынан бастап зерттеледі. Ислам құндылықтарының, ғылыми білімнің маңыздылығына, әлемдік философия, әдебиет пен рухани саладағы ұлы түркі кейіпкерлерінің пайда болуы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Латын Америкасы: тарихы мен бүгін
  Несиелер: 3

  Пән Латын Америкасы елдерінің тарихи дамуының жан-жақты процестерін зерттейді, Ұлы географиялық ашылулардан бастап қазіргі уақытқа дейін. Жекелеген елдердің тарихы, сондай-ақ оларды жаңа және қазіргі уақытта әлемдік өзара байланыстар орбитасына қосу, олардың мемлекетаралық бәсекелестіктің экономикалық, саяси өрісіндегі орны мен рөлі мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Бұл курс педагогикалық қызмет пен педагогикалық шеберлік, педагогикалық шеберлікке жету жолдары, педагогикалық техника, педагогикалық өзара іс-қимыл шеберлігі туралы жалпы түсінік береді, оқу-тәрбие үдерісін басқаруды ұйымдастыру мен жүзеге асырудың негізгі тәсілдерін ашады; болашақ маманның әдіснамалық мәдениетін қалыптастыруға, студенттердің педагогикалық жұмыс теориясы мен практикасы саласындағы білімдері мен дағдыларын кеңейтуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ интеллигенциясының қалыптасуы және қызметі (XX ғасырдың басы)
  Несиелер: 3

  Курс 20 ғасырдың басындағы Қазақ ұлттық зиялыларының жаңа толқынын қалыптастыру шарттарын; А. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов бастаған Алаш қозғалысының көшбасшылары тұжырымдаған қазақ қоғамын біріктіру жөніндегі ұлттық идеяның маңыздылығын; 1917-1920 жылдардағы қазақ мемлекеттілігін қалпына келтіру үшін Қазақстанның саяси партияларының күресін, сондай-ақ қазақ зиялыларының тағдырларының қайғылы нәтижелерін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орта ғасырдағы Орталық Азия халықтарының тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курс ОА өңірі халықтарының өзара іс-қимыл тарихын (6 ғ. - 17 ғ. к.), түркі халықтарының этносаяси тарихын зерттейді. Көшпелі және ауылшаруашылық экономикасының, қолөнер өнерінің жетістіктері, Рухани мәдениет пен дүниетанымның ортақтығы ұсынылған. ЖШП жүйесі арқылы қалалық оазистер мен далалардың рөлі ашылады. Өңірдің әлемдік экономикалық және мәдени байланыстарға көпжақты қатысуы атап өтіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орталық Азияның тарихы тұлғалары
  Несиелер: 3

  Курстың оқу пәні Орталық Азия елдерінің жекелеген тарихи тұлғаларына, олардың мұсылман Ренессансы дәуірінен бастап қазіргі заманға дейінгі әртүрлі тарихи-мәдени кезеңдердегі қоғамдық кеңістікке ғылыми, діни-философиялық, шығармашылық және саяси идеяларды ілгерілетудегі жеке рөліне назар аудару болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің оқу-тәрбие процесінде заманауи педагогикалық технологияларды қолдану дағдылары мен дағдыларын дамытуды көздейді. Заманауи білім беру технологияларымен және оларды білім беру практикасында қолдану ерекшеліктерімен таныстырады; педагогикалық процестің мақсаттарына байланысты заманауи білім беру технологияларын таңдау, қолданылатын технологияға сәйкес педагогикалық әсерді болжау және бағалау қабілеттерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар қарсаңында және екінші дүниежүзілік соғыс кезінде
  Несиелер: 5

  Пән Еуропа елдерінің тарихын 6 ғасырдан бастап континенттегі алғашқы буржуазиялық революциялар кезеңіне дейін зерттейді. Феодалдық қатынастардың қалыптасу тарихы және олардың монархиялық мемлекеттердің қалыптасуына әсері, католик шіркеуінің басқа ұлттарға қарсы крест жорықтарын тудырған еуропалық халықтардың дүниетанымы мен мәдениетіндегі рөлін күшейту зерттеледі; аумақтық үстемдік үшін патшалықтар арасындағы соғыстардың жиілеуі; Еуропалық қайта өрлеу дәуірінің себептері, сондай-ақ Жаңа Әлемге (Америкаға) жол ашқан Ұлы географиялық ашылулар талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығыстың мәдени феномені
  Несиелер: 5

  Курс ежелгі дәуірден бастап діни философия, география және математика, поэзия мен әдебиет, қала құрылысы, сауда, қолөнер өнері және адам өмірінің басқа салаларында инновацияларды дамытудағы шығыс елдерінің құбылысын зерттеуге арналған. Батыспен қақтығыста Шығыстың мәдени прогресінің өркендеуі мен құлдырау кезеңдерінің себептері түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-тарихы зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Курс ғылыми тарихи зерттеу процесін, оның құрылымын, кезеңдері мен негізгі әдістерін игеруді қамтиды. Әр түрлі әдістердің өзара байланысы мен өзара тәуелділігіне, тарихи ғылым әдістерінің логикалық негіздеріне, Тарихи танымдағы өлшеу принциптеріне ерекше назар аударылады. Тарихи зерттеуде жүйелік талдаудың принциптері мен әдістерін, жиындар теориясы мен графиктер теориясын қолданбалы қолдану идеялары ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АҚШ президенті: өткен және қазіргі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты тұңғыш Президент Дж. Вашингтонның тарихынан бастап Д. Трампқа дейінгі АҚШ-тағы президенттік институттың тәжірибесін зерттеу болып табылады. Осы институттың табыстылығының себептері мен шарттары зерттелуде, АҚШ-тың саяси жүйенің демократиялық құрылымы, азаматтық қоғамды қалыптастыру, нәсілдік және этникалық кемсітушілік негіздерін еңсеру саласында әлі де жақсы нәтижелерге ие екендігі туралы тұжырымдар негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарих сабақтарындағы акпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән тарих сабақтарында АКТ-ны қолданудың рөлін көрсетеді, бұл бірқатар білім беру және тәрбие міндеттерін тиімді шешуге мүмкіндік береді. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар, сабақтың әртүрлі кезеңдерінде АКТ қолдану мүмкіндігі, сабақтарды өткізу кезінде электронды оқулықтарды, энциклопедияларды, құралдарды, презентацияларды, бейнероликтерді, тарихи тақырыптағы бейнефрагменттерді пайдалану қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орталық Азия халықтарының тарихы мен мәдениетіндегі Ұлы Жібек Жолының рөлі
  Несиелер: 3

  Пән 8 ғасырдың басынан бастап ОА түркі халықтарының мәдени-саяси ортасына исламның әселелерін зерттейді. Түркі діни идеологиясын трансформациялау және жергілікті халықтың санасында мұсылман ұғымдарын біртіндеп нығайту мәселелері талданады. Ислам құндылықтарының, Құранның, араб тілінің ғылыми білімге деген сұранысқа, әлемдік философия, әдебиет, рухани саладағы ірі түркі тұлғаларының пайда болуына әсері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік тарихи тұлғалар
  Несиелер: 3

  Пән тарихтағы тұлғаның рөлі мәселесін өзектендіреді. Әртүрлі тарихи дәуірлердің объективі арқылы өз заманында идеялары мен әрекеттері елдегі нақты оқиғалардың немесе аймақтық, тіпті әлемдік тәртіптің тарихи-мәдени процестерінің барысына айтарлықтай әсер еткен әлемнің жарқын саяси қайраткерлерінің шеңбері көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Батыс Еуропа мәдениетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән Батыс Еуропа мен Америка елдеріндегі ең көрнекті әдеби, көркем–эстетикалық және ғылыми жаңалықтарды, философиялық ойдың эволюциясын көрсетеді; олардың пайда болуының қазіргі қоғамдық–саяси шындықтардың шарттылығын анықтайды; олардың идеялары мен мағыналарына салыстырмалы талдау жасайды; олардың өткеннің көркемдік–ғылыми және рухани дәстүрлерімен семантикалық байланысын және жаңашылдығын орнатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON3

  ОN3 тарихи құжаттардың фактілерін, оқиғаларын және мәтіндерін талдау және дербес, сыни түсінуді қалыптастыру

 • Код ON1

  ON1 әлемнің заңдылықтары мен аймақтық тарихи процестердің ерекшеліктері туралы теориялық білімдерді жаңарту мен пайдалану

 • Код ON6

  ОN6 пәндік олимпиадаларды ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу және ізденушілік-өлкетанушылық жобаларды басқару

 • Код ON5

  ОN5 педагогикалық процеске тарихи-мәдени білімдерді кәсіби және икемді түрде біріктіру

 • Код ON7

  ОN7 жұрт алдында сөз сөйлеу дағдыларын меңгеру, оқу–тәрбиешілік процесін жетілдірудегі бастамашылдық пен кретивті қабілеттерін меңгеру

 • Код ON2

  ОN2 тарихи фактілер мен оқиғаларды зерттеулердің көптеген ғылыми, интерактивті әдістерін қолдану

 • Код ON8

  ОN8 өз кәсіби қызметінің және білім алушылардың оқу әрекетінің нәтижелерін объективті бағалау

 • Код ON4

  ОN4 өткен және қазіргі заман тарихын, өз отбасын, туған жерін, отанын және т.б. оқып үйренуде оқушыларда креативті, шығармашылық амалдарды дамыту

 • Код ON9

  ON9 Сөйлеу және коммуникативтік іс-әрекеттің барлық аспектілерінде қазақ/орыс және шет тілдерінде еркін қарым-қатынас жасай алады, құқықтық жүйе мен экономиканың негіздерін біледі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құбылыстар саласында азаматтық ұстанымдарын сақтайды, маңызды мәселелерді жүзеге асыруда еркін кәсіби қарым-қатынас жасай алады

 • Код ON10

  ON 10 - өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын қалыптастырады, жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсетеді, экологиялық және денсаулық сақтау дағдыларын қолданады

 • Код ON11

  ON 11 - ғылыми дүниетаным негізінде қоршаған шындықты бағалайды, қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік құндылықтарын кәсіби қорғайды

Top