Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01205 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу в Еуразия гуманитарлық институты

 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Пән тұтас педагогикалық үрдіс туралы теориялық білімді меңгеруге бағытталған, онда Қазақстан Республикасының қоғамдық-экономикалық жағдайының өзгеруі жағдайында оқушы тұлғасын қалыптастыру жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі мен экология негіздері
  Несиелер: 5

  Курс экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін зерделейді, табиғи, техногендік және әлеуметтік ортада туындайтын қауіпті жағдайларды, табиғи ортадағы мінез-құлық ережелерін, төтенше жағдайлардың туындау себептерін зерттеуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курсты зерделеу сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізгі міндеттерін, санаттарын, ұғымдарын, құрылымы мен тетіктерін қамтиды. Пән студенттерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамамен, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікпен таныстыруға, сондай-ақ студенттердің кәсіпкерлік туралы білімдерін игеруге және кәсіпкерлік қызмет дағдыларын қалыптастыруға, өз бизнесін құруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп дейінгі гигиена
  Несиелер: 3

  Жас ерекшелік физиологиясы мен мектепке дейінгі гигиенасы пәнінің оқу мақсаты, студенттердің мектепке дейінгі балалардың дамып, өсіп келе жатқан ағзасының және ағза мүшелерінің құрылымының, қызметінің және басқаруының жас ерекшеліктері мен оларға қойылатын гигиеналық талаптарды білу. Студенттер мектепке дейінгі мекемелердің оқу-тәрбие процесін, оған қойылатын гигиеналық талаптарды ескере отырып ұйымдастыру біліктері мен дағдыларын көрсете білу керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 5

  Пән этнопедагогиканың ұғымдарын ғылым ретінде меңгеруге бағытталған. Қазіргі өмір мен дәстүрлі мәдениеттегі тәрбие үрдісі салыстырылады, этнопедагогиканың оң жетістіктеріне ерекше көңіл бөлінеді. Курсты жақсы меңгеру үшін түрлі материалдар қолданылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі педагогика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу мектепке дейінгі педагогиканың әдіснамалық және теориялық негіздерін балалар мен ересектердің субъектілік қарым-қатынасын ұйымдастыру тұрғысынан зерделеуге бағытталған. Отбасылық және қоғамдық тәрбие жағдайында интерактивті ортаны ұйымдастыру ерекшеліктері ашылды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі психология
  Несиелер: 5

  Бұл курс қазіргі балалар психологиясының негізгі ұғымдар, маңызды теориялық ережелерімен танысуды көздейді, баланың танымдық психикалық процестерінің даму заңдылықтары, әр жас кезеңінде қызметтің жетекші түрлерінің қалыптасуы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл курс тәрбие теориясының жалпы мәселелері және Әдістеменің жеке аспектілері бойынша материалдарды; эстетикалық, экологиялық, экономикалық, адамгершілік, патриоттық, отбасылық тәрбиені қамтиды. Отандық тәрбие жүйелеріне тарихи шолу жасалды, олардың тиімділігін сандық және сапалы бағалау өлшемдері қарастырылды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Сөйлеу және коммуникативтік қызметтің барлық аспектілерінде шет тілін кәсіби меңгеру; кәсіби-маңызды мәселелердің кең шеңбері бойынша еркін кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті мен біліктілігін үйретуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты діннің мәндік анықтамаларын, шығу алғышарттарын, қоғамда алатын орны мен ролін, оның құрылымы мен әлеуметтік қызметтерін зерделеу. Студенттердің діннің шығу және таралау тарихымен таныстыру, діннің қоғамда алтын орны мен атқаратын қызметтерін анықтау, діннің тарихи формаларын, әлемдік діндерді және олардың даму эволюциясын зерттеу болып келеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қазақ тілі/ Кәсіпкерлік орыс тілі
  Несиелер: 3

  Мемлекеттік тілді кәсіби меңгеру, сөйлеу және коммуникативтік қызметтің барлық аспектілерінде кәсіби-маңызды мәселелердің кең шеңбері бойынша еркін кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті мен біліктілігі оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық жазу және ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 3

  Курсты оқу студенттерге ғылыми мәліметтер базасынан ақпарат іздеуге, мәтіндерді талдауға және рефераттауға, академиялық жазудың әртүрлі жанрларымен жұмыс істеуге байланысты кәсіби қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Пән студенттерді негізгі заңдармен, принциптермен, терминдермен, ұғымдармен, процестермен, әдістермен, технологиялармен, ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру құралдарымен таныстыруға және оларды жоспарлау мен ұйымдастыру әдістерін зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылымдық оқыту практикумы
  Несиелер: 3

  Курс аутизмі бар балалармен психологиялық-педагогикалық жұмыстың негізгі бағыттарын қамтиды, жақындарымен, ересектермен, құрдастарымен қарым-қатынас және әлеуметтік өзара әрекеттесу дағдыларын дамыту стратегияларын, әдістері мен тәсілдерін сипаттайды. Когнитивті, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік мінез-құлық ережелерін игеру және аутизмі бар балаларды мектепке дейінгі білім беру ұйымдары жағдайында білім беру үдерісіне қосу сынды әртүрлі дағдыларды қалыптастыруды зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика тарихы
  Несиелер: 5

  Оқытудың бұл курсы педагогикалық ойдың негізгі кезеңдері мен даму жолдарымен таныстырады, әлемдік тарихи-педагогикалық үдерістің мәнін, басты беталыстары мен қарама-қайшылықтарын, негізгі педагогикалық категориялардың пайда болу жағдайларын ашады, әлемде кеңінен таралған білім беру жүйелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу мүмкіндігі шектеулі және мүгедек тұлғаларды білім беру жүйесінде оқытуды ұйымдастыру мәселелерін зерттеуге бағытталған. Инклюзивті білім беруді жүзеге асырудың түрлі аспектілері: тарихи даму, философиялық және нормативтік-құқықтық негіздері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Балалар әдебиеті
  Несиелер: 5

  Бұл курста балалар әдебиеті жайлы теориялық ұстанымдар мен көптеген мысалдар берілген. Курс аясында ежелгі аңыздар, мифтер мен ертегілер, бала тіліндегі халық ауыз әдебиеті, қазіргі балалар әдебиеті және балалар әдебиетінің даму тенденциялары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі білім беру менеджменті
  Несиелер: 5

  Оқытудың бұл курсы қазіргі заманғы білім беру менеджментінің теориялық-әдіснамалық негіздерімен, ҚР және шетелдердегі қазіргі кезеңдегі білім беру жүйесінің даму тенденциялары мен стратегиялары, білім беру ұйымын басқарудың нормативтік-құқықтық негіздерін, білім беру ұйымдарындағы өзгерістерді басқарудың жалпы принциптерін қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбиешінің әдістемелік жұмысы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында студенттер мектепке дейінгі балалардың қажеттіліктері мен мүмкіншіліктерін ескере отырып, оқыту, тәрбие және даму процестерін ұйымдастырудың әдістемелік ерекшеліктерімен танысады. Студенттер тәрбиеші әрекетіндегі педагогикалық процестің басқару мәдениетіне дағдыланады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіл дамыту әдістемесі мен мәнерлеп оқу практикумы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу өнер ретінде мәнерлеп оқу, оның тәрбиелік әсері, әдеби шығарманы мәнерлеп беру құралдары туралы теориялық білімге бағытталған. Курста мектепке дейінгі баланың тілдік қабілетін қалыптастырудың әртүрлі аспектілерін зерттеуге бағытталған диагностикалық материал ұсынылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жаратылыстану негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл курсты оқу жаратылыстану ғылымының іргелі принциптерін, заңдарын, концепцияларын және маңызды жетістіктерін зерттеуге мүмкіндік береді. Курста қазіргі заманғы технологиялар, энергетика және экологияның жаратылыстану-ғылыми негіздері қамтылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сын тұрғысынан ойлау
  Несиелер: 5

  Курс барысында сындарлы ойлауды дамытудың қазіргі педагогикалық технологиялары үйренуге мүмкіндік береді. Рациональды ойлаудың амал-тәсілдерімен таныстырады. Кәсіби әрекет саласында қолданылатын практикалық дағдыларының қалыптасуының логикалық тәсілдері жайлы жалпы түсініктің, жалпы танымдардың қалыптасуына негіздеме береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Түзету психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс түзету психологиясының тарихын, пәнін, міндеттері мен құрылымын зерттеуді қамтиды. Түзету психологиясының негізгі әдістері, психикалық даму процесіндегі бастапқы және қайталама бұзылулар, мектеп жасына дейінгі балалардағы жазу мен оқудың бұзылуын түзету, дамуында проблемалары бар балаларды интеграцияланған оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • "Дүниетану" теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курста педагогикалық ғылым ретінде әлемді тану теориясы мен әдістемесінің негізгі мәселелері, курстың мазмұны мен құрылымын таңдау принциптері ашылады. Жаратылыстану-ғылыми білімінің ежелгі дәуірден бастап қазіргі уақытқа дейінгі дамуына үлес қосқан қазақстандық ғалымдардың үлесі талданады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың тілің дамыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу өнер ретінде мәнерлеп оқу, оның тәрбиелік әсері, әдеби шығарманы мәнерлеп беру құралдары туралы теориялық білімге бағытталған. Курста мектепке дейінгі баланың тілдік қабілетін қалыптастырудың әртүрлі аспектілерін зерттеуге бағытталған диагностикалық материал ұсынылған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бейнелеу әрекетінің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Курс мектепке дейінгі балалардың бейнелеу іс-әрекетінің әдістемесі шығармашылық бейнелеу қабілеттерінің қалыптасу заңдылықтарын зерттейді және оқытудың әдістері мен тәсілдерінің жүйесін анықтайды. Дидактикалық материалдарды қолданудың маңыздылығы қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тұлғаның рухани адамгершілік тәрбиесі
  Несиелер: 3

  Бұл курс мектеп жасына дейінгі балалардың рухани-адамгершілік тәрбиесін ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық парадигмаларымен, мектепке дейінгі балалардың рухани-адамгершілік тәрбиесінің мазмұны, әдістері мен формаларын жобалаудың заманауи тәсілдерімен, мектепке дейінгі балаларға арналған арнайы тәрбие бағдарламаларымен танысуды көздейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқытудың ойын технологиялары
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқытудың психологиялық-педагогикалық және ғылыми-теориялық негіздеріне негізделеді. Бұл курсты меңгеру практикалық қызметте оқытудың ойын технологияларын қолдану дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі жастағы балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Бұл курсты меңгеру математиканың теориялық негіздерін, әдістеменің қалыптасуы мен дамуына шолу жасауды, мектепке дейінгі жастағы балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру ерекшеліктерін қарастыруды, мектепке дейінгі жастағы балаларды математикамен таныстыру бойынша жұмыстың мазмұны мен ұйымдастырылуын қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дене шынықтыруды оқыту теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән мектепке дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесінің теориялық және әдістемелік негіздерін меңгеруге бағытталған. Мектепке дейінгі мекемеде дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастырудың заманауи тәсілдері ашылды. Дене шынықтыру құралдарымен мектепке дейінгі баланың жеке тұлғасын қалыптастыру негіздері көрсетілген.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дефектологии мен логопедия негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сөйлеу патологиясының әр түрінде сөйлеу кемістігінің құрылымын анықтау және талдау дағдыларын қалыптастыруға, тілдік бұзылулардың себептері мен механизмдерін, МДҰ жағдайында түзету-педагогикалық қызметті жүзеге асыруға, логопедиялық мекемелердің әртүрлі типтерімен танысуға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балалардың мектепке дайындығы
  Несиелер: 3

  Бұл курс балаларды мектептегі оқытуға дайындаудың негізгі теориялары мен нәтижелерін зерделеуді көздейді. Мектепке дейінгі жастағы балаларды мектепке психологиялық, физиологиялық және әлеуметтік-тұлғалық даярлау қарастырылған. Балалардың танымдық дайындығын арттыру және мектепте оқуға уәждемесін арттыру жолдары талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тұлғаға бағытталған оқыту
  Несиелер: 3

  Пән жалпы білім беруді ізгілендірудің негізгі мәселелерін меңгеруге бағытталған. Мектепке дейінгі білім берудің беделін арттыру, өз бетінше оқуға деген ықыласы мен іскерлігін арттыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психологиялық - педагогикалық практикум
  Несиелер: 3

  Бұл курс педагогтың кәсіби қызметінің ерекшеліктерін түсінуге, өзін-өзі тануға мүмкіндік беретін әртүрлі психологиялық және педагогикалық материалдарды қамтиды. Талдау және иллюстрациялар үшін педагогикалық жағдаяттар, этюдтар, көркем және ғылыми-танымал мәтіндер, балалар шығармалары, тесттер, ойындар ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коррекциялық педагогика
  Несиелер: 5

  Курста қазақстандағы арнайы білім беру құрылымы және дамуында ауытқулары бар балаларды оқыту ерекшеліктері ұсынылған. Пән бар теориялық ережелерді жүзеге асырудың негізгі бағыттарын меңгеруге бағытталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Отбасы және отбасылық тәрбиенің психологиясы
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттердің білім берудің психологиялық қызметінің әртүрлі моделдерін ұйымдастыру және қызмет ету жүйесі туралы білімді меңгеруін; ҚР Білім беру мекемелерінде қалыптасқан практикалық психологиялық көмек пен қолдау дәстүрлерімен танысуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеке тұлғаны психологиялык -педагогикалық диагностикалау
  Несиелер: 5

  Курс түсінік аппаратымен, психологиялық-педагогикалық диагностиканың негізгі теориялық мәселелерімен, сондай-ақ оның арнайы құралдарымен таныстырады. Тұлғаны дамытудың диагностикалық рәсімдерімен байланысты базалық құзыреттерді меңгеруге ықпал етеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Бұл курс педагогикалық қызмет және педагогикалық шеберлік, педагогикалық шеберлікке қол жеткізу жолдары, педагогикалық техника, педагогикалық қарым-қатынас шеберлігі туралы жалпы түсінік береді, оқу-тәрбие процесін басқаруды ұйымдастыру мен жүзеге асырудың негізгі тәсілдерін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 3

  Бұл курс әлеуметтік педагогика саласындағы қазіргі жетістіктерге, нақты балалар категорияларымен жұмыс істеудің әлеуметтік-педагогикалық технологияларын, мәдениетке қатысты талаптар мен мәдени ерекшеліктерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педиатрия негіздері
  Несиелер: 5

  Пән жас ерекшелік физиологиясы мен балалардың денсаулығын қалыптастырумен байланысты мәселелердің қазіргі мәселелерін баяндауға бағытталған. Әртүрлі жастағы балалардың денсаулығын профилактикалық бақылау мүмкіндіктеріне, сондай-ақ оларды уақтылы түзету тәсілдеріне ерекше назар аударылды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салыстырмалы педагогика
  Несиелер: 3

  Осы курс аясында Қазақстан мен әлем деңгейіндегі педагогика мен білімберудің салғастырмалы талдауы мен игеруі оқытылады. Курс барысында жалпы және жоғары білім берудегі реформалардың педагогикалық идеялары, тұжырымдамалары мен теориялары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Конфликтология
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі қоғамдағы жанжалды түсінудің дүниетанымдық және идеологиялық негіздерін меңгеруге бағытталған. Қақтығыстың негізгі классикалық және заманауи теорияларын баяндайды. Жаһандық перспективада қазіргі заманғы әлеуметтік, тұлғааралық қақтығыстың көрінісін ұсынады және жаһандық қақтығыстың негізгі тұжырымдамаларын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнері бойынша Практикум
  Несиелер: 5

  Пән бейнелеу өнері қызметінің әртүрлі түрлерінің техникалары мен материалдарын практикалық меңгеруге бағытталған. Мектепке дейінгі жастағы балалардың бейнелеу қызметінің әр түрлі түрлерінде қолданылатын бейнелеу материалдарының негізгі ерекшеліктері берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-психологиялық тренинг
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтік-психологиялық тренинг ұғымымен, оның ғылыми психологиялық әдістер жүйесіндегі орны, тренингтік топтардың түрлері, әлеуметтік-психологиялық тренинг құрылымы, принциптерімен таныстырады. Тест тапсырмалары, әлеуметтік-психологиялық тренинг бағдарламасын әзірлеу бойынша шығармашылық тапсырмалар ұсынылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім берудегі қазіргі педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі заманғы білім беру технологияларымен және білім беру тәжірибесінде заманауи білім беру технологияларын қолдану ерекшеліктерімен таныстырады; педагогикалық процестің мақсаттарына байланысты заманауи білім беру технологияларын таңдау және қолданылатын технологияға сәйкес болжау және бағалау іскерліктерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикалық психология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу практикалық психология тұжырымдамасын оқуға бағытталған. Даралық психологиясына талдау жасалады. Топтық іс-әрекеттің, қарым-қатынастың және даулы жағдайлардың ерекшеліктері ашылады. Кәсіби және кәсіпкерлік қызметке, инженерлік шығармашылыққа, қауіпсіздік психологиясына және жарнамаға талдау жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық кеңес беру
  Несиелер: 3

  Бұл курс психологиялық кеңес берудің теориялық-әдіснамалық негіздерін зерделеуді болжайды, түрлері мен кезеңдері ашылды, практикалық тұрғыдан психолог-кеңесші пен клиенттің өзара әрекет ету технологиясы талданды, түзету-дамыту әсерінің механизмдері мен тәсілдері келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық этика және қатынастар мәдениеті
  Несиелер: 5

  Ғылыми психологиялық-педагогикалық тұжырымдамаларды жүйелеу және құрылымдау негізінде курс педагогикалық қарым-қатынас ерекшеліктерін ашады. Теориялық материал осы мәселе бойынша негізгі психологиялық-педагогикалық теориялардың бейнесіне ұсынылған. Қарым-қатынастың негізгі сипаттамалары берілді, педагогикалық қарым-қатынастың ерекшеліктері анықталды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім беруде қол еңбегін ұйымдастыру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән қағаз, мата, табиғи және басқа да материалдарды көркем өңдеу тәсілдерін, сонымен қатар мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде көркем-шығармашылық қызметті ұйымдастыру кезінде маманға қажетті тоқу, тоқу, кесте тігу, кесу, құрастыру және т.б. тәсілдерін меңгеруді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттердің білім берудің психологиялық қызметінің әртүрлі моделдерін ұйымдастыру және қызмет ету жүйесі туралы білімді меңгеруін; ҚР Білім беру мекемелерінде қалыптасқан практикалық психологиялық көмек пен қолдау дәстүрлерімен танысуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқудағы медиа технологиялар
  Несиелер: 5

  Оқу курсында медиа білім берудің тарихы, теориясы мен әдістемесі (яғни бұқаралық коммуникация құралдары – теледидар, баспасөз, радио, кинематограф, бейне, Интернет және т.б. материалдарында білім беру мәселелері қарастырылады). Оқытуда медиатехнологияны жүргізудің практикалық тәжірибесі талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Когнитивті технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән МДҰ-дағы когнитивті технологияларды зерттеуге бағытталған. Оқытудың когнитивті технологиясына сипаттама берілген, ол білім алушылардың интеллектуалдық дамуының оқу процесі. Мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытудың когнитивті схемасының түсініктері және когнитивті технологияның құрылымы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логоритмика
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің сөйлеу дамуындағы ауытқулардың алдын алу және түзету дағдылары мен дағдыларын сөз мен қозғалысты ұштастыру арқылы дамытуды көздейді. Курс логопедиялық, музыкалық-ырғақтық, музыкалық-музыкалық тәрбие құралдарын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалык қарым-қатынас тренингі
  Несиелер: 5

  Пән тренингті өткізу технологиясын, жаттықтырушының еңбегін, оның тұлғасына қойылатын талаптарды, имиджі мен құзыреттілігін, «жану» және кәсіби психогигиенаның мәселелерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  ОN1 – мектеп жасына дейінгі педагогика саласындағы білім мен дағдыларды, мектеп жасына дейінгі балалардың дамуы мен әлеуметтік қалыптасу заңдылықтарын көрсету

 • Код ON3

  ОN3 – кез-келген типтегі мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбиешілік-білім үдерісін жобалау және ұйымдастыру

 • Код ON5

  ОN5 – мектеп жасына дейінгі балалардың дербес, танымдық және шығармашылық қызметіне арналған пәндік, дамытушы ортаны құру, білім беру-тәрбиелеу үдерісінде заманауи технологияларды қолдану

 • Код ON4

  ОN4 – денсаулық жағдайы мен дамуын ескеріп, жеке амал негізінде әр баланың тартымдылығын, икемділігін, мүмкіншілігін, қабілетін анықтау және дамыту

 • Код ON8

  ОN8 – мектеп жасына дейінгі балаларды диагностикалауда теориялық және тәжірибелік құралдарды пайдалану

 • Код ON6

  ОN6 – ақпаратты жинау, түсіндіру және ғылыми материалдарды дайындау

 • Код ON7

  ОN7 – көпмәдениетті қоғамдағы педагогика қызметін ұйымдастырудың теориялық және тәжірибелік негіздеріндегі сұрақтарда дәлелдерді қалыптастыру және мәселелерді шешу

 • Код ON9

  ON9 Сөйлеу және коммуникативтік іс-әрекеттің барлық аспектілерінде қазақ және шет тілдерінде еркін қарым-қатынас жасай алады, құқықтық жүйе мен экономиканың негіздерін біледі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құбылыстар саласында азаматтық ұстанымдарын сақтайды, маңызды мәселелерді жүзеге асыруда еркін кәсіби қарым-қатынас жасай алады

 • Код ON2

  ОN2 – мектепке дейінгі білім беру саласындағы кәсіби қызметті игеру, бұдан әрі өз кәсіби дамуын жобалауға қабілетті болу

 • Код ON10

  РО 10 – академиялық жазуды негізгі тілдік құзыреттілік ретінде көрсету, ғылыми мәтіндерді түсіну, құрылымдау, қалыптастыру, академиялық жазудың негізгі жанрларын білу

 • Код ON11

  РО 11 - құрылымдық оқыту әдісі негізінде ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, экологиялық және денсаулық сақтау дағдыларын қолдану

Top