Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау в Еуразия гуманитарлық институты

 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасының өзгермелі қоғамдық-экономикалық жағдайында оқушының жеке басын қалыптастыру жүзеге асырылатын тұтас педагогикалық үдеріс туралы теориялық білімді игеруге бағытталған. Пән тұтас педагогикалық процестің негізгі принциптері мен заңдылықтарын, оқу-тәрбие процесін басқарудың формалары мен әдістерін, педагогиканың басқа ғылымдармен байланысын зерттейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі мен экология негіздері
  Несиелер: 5

  Курс экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін зерделейді, табиғи, техногендік және әлеуметтік ортада туындайтын қауіпті жағдайларды, табиғи ортадағы мінез-құлық ережелерін, төтенше жағдайлардың туындау себептерін зерттеуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Осы пәнді оқыту барысында, талқылауға шығару, идеяларын бағалай білу және жасаған қорытындыларын қалыптастыру қабілеттілігі: Ауызша және жазбаша логикалық, аргументті дәлелдеу сөзді дұрыс және анық құрау,жеке жетістіктерімен жетіспеушіліктерін сынай бағалауды білу. Психология - жалпы және психологиялық мәдениетті жетілдіру, әлеуметтік- психологиялық заңдылық тарының негізін білу, кәсіби мамандыққа бағыттау үшін қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курсты зерделеу сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негізгі міндеттерін, санаттарын, ұғымдарын, құрылымы мен тетіктерін қамтиды. Пән студенттерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамамен, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікпен таныстыруға, сондай-ақ студенттердің кәсіпкерлік туралы білімдерін игеруге және кәсіпкерлік қызмет дағдыларын қалыптастыруға, өз бизнесін құруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 3

  Тiл бiлiмi және оның өзге ғылым салаларымен байланысы; тiлдiң шығуы, даму заңдылықтары. Әлем тiлдерi және олардың классификациясы тілді зерттеу объектісі ретінде тану және тіл білімін ғылым ретінде қарастыру; тіл білімінің базалық ұғымы мен анықтамаларын игерту; тіл теориясының негізгі проблемаларын, лигвистика ғылымдарының тарихын білу болып есептеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түрік тілі
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқытудағы мақсатымыз, қазіргі түркі тілдерінің лексикалық қорындағы ортақ түркі сөздеріне тарихи тұрғыдан салыстырмалы талдау жасай білуі; түркі тілдерінің грамматикалық құрылымына типологиялық талдау жасай білуі; фонетикалық дыбыстық сәйкестіктерді көне түркі ескерткіштер тілімен салыстыра білуі, графикалық жүйелер ерекшелігін білу және материалдарды әртүрлі дәуірдегі графикалық ерекшелік бойынша кезеңге бөле білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 3

  Әдебиеттануға кіріспе пәнін оқытудағы мақсаты мен міндеті-әдебиеттанудың қалыптасуын, басты ағым-бағыттарды, негізгі мектептер мен ондағы басты ұстанымдардың, басты категориялар мен терминдердің мәнін ашу, әдебиеттанудың басты категорияларын саралау. Әдебиеттану ғылымы және оның салаларын білу; әдеби бейне, оның түрлері мен жасалу жолдарын тану; көркем шығарманың тақырыбы мен идеясын, суреткердің дербес стилін талдауды меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нормативті қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Бұл курсттастуденттерінің қазақ тілі пәнінен алған білімін қайталап еске түсіре отырып, бір ізге салу, әдеби тіл нормасына сәйкес дұрыс сөйлеуге үйрету, соның негізінде «Қазіргі қазақ тілі» ғылыми курсына алдын ала даярлық жасау. Қазақ тілінің барлық салаларының зерттелу барысынан хабардар болу, тақырыпқа қатысты басты ұғымдарды және бірліктерді меңгеруді білу керек. Дәстүрлі талдауға байланысты зерттеушілік жұмыстарды жүргізе алу қабілетін шыңдау, студенттерді тиісті әдебиетпен қамти отырып, оларға өздігінен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге бағдар берілуі керек..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Сөйлеу және коммуникативтік қызметтің барлық аспектілерінде шет тілін кәсіби меңгеру; кәсіби-маңызды мәселелердің кең шеңбері бойынша еркін кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті мен біліктілігін үйретуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби орыс тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курста студенттерде коммуникативті құзіреттілік деңгейін қалыптастыру, өзінің коммуникативті ниетін әлеуметтік-тұрмыстық, оқу-еңбек, әлеуметтік-мәдени қатынастарда іске асыра алу, мәтінді тыңдау сияқты монологтық тілдесуге үйрету, жазбаша тілдесу дағдысы мен білімін дамыту. Осы курста өтілетін тақырыптар бойынша тілдік және грамматикалық құралдарды қолданып, өз пікірін, бағасын, ойын және қорытындылау қабілетін қолдану болып саналады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқытуда біз білім беру жүйесінде тәрбиелеу құрылымы;тәрбие процесінің қозғаушы күштері мен логикасы; тәрбиелеу теориясының негізгі және тұлғаны дамыту; заңдылықтары, принциптері, бағыттары мен тәрбиелеу жүйесі; тәрбиелеу ерекшеліктері мәдениет-ұлтаралық қарым-қатынас; ерекшелігін сабақтан тыс қызметін ұйымдастыруды қарастырамыз.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фольклортану және ежелгі дәуір әдебиеті
  Несиелер: 5

  Фольклортану мен ежелгі дәуірәдебиетінің пәні ежелгі дәуір әдебиетінің қалыптасып, дамуын саралап, теориялық тұжырымдар, ғылыми ізденістер жасауға бағыттайды. Қазақ әдебиеті тарихын дәуірлеу мәселесі, б.з.б. жазу-сызулар, Түркі қағанаты дәуіріндегі әдебиет, Орхон ескерткіштері, Қорқыт Ата кітабы және ол жайындағы жыр-аңыздар т.б. Әдебит тарихындағы тұлғалар, әдеби-мәдени құбылыстар, айтулы шығармалар туралы ой-толғамдар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән қазіргі қазақ тілі фонетикасының негізгі зерттеу объектісі – тіл дыбыстары болып саналады. Табиғи дыбыстардың тіл дыбыстарымен арақатынасы, тіл дыбыстарының жасалуы, олардың сапасы, тілдің ең кіші бөлшегі ретіндегі дыбыстардың қызметі, қазақ тілінің дыбыстар жүйесі, дыбыстардың бір-біріне әсері, қазақ графикасының дамуы мен қазіргі жай-күйі туралы нақты ғылыми түсінікті фонетика пәні береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқыту барысында, қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиеттің даму бағыттары және көркемдік-идеялық ерекшеліктері. ХV-ХVІ ғасырлардағы қазақ әдебиеті. ХVІІ-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ әдебиеті. ХVІІІ ғасырдағы қазақ әдебиетінің ерекшеліктері. Пәннiң ең негiзгi мазмұны жыраулар поэзиясы болса, ондағы ел-жұрт өмiрi шапқыншылық, жорық пен үркiн сәттi бастан өткерсе, соны әр студенттiң бiлуiне, жаттау арқылы жеткiзу болмақ.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты діннің мәндік анықтамаларын, шығу алғышарттарын, қоғамда алатын орны мен ролін, оның құрылымы мен әлеуметтік қызметтерін зерделеу. Студенттердің діннің шығу және таралау тарихымен таныстыру, діннің қоғамда алтын орны мен атқаратын қызметтерін анықтау, діннің тарихи формаларын, әлемдік діндерді және олардың даму эволюциясын зерттеу болып келеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиеттануының тарихнамасы
  Несиелер: 3

  Пән оқытудағы мақсатымыз, ХХ ғасыр басындағы ірі тарихи-әлеуметтік өзгерістердің қоғам дамуына тигізген әсерін саралай отырып, осы дәуірдегі әдебиетші ғалымдардың қазақ әдебиеттануына қосқан үлесін саралап, сипаттама беру. Әдебиеттану және оның өзге ғылым салаларымен байланысы. Әдебиетші ғалымдардың ғылыми еңбектерінің жазылу тарихы. Филолог ғалымдардың өмірі мен шығармашылығы және ғылыми ұстанымдары саралау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ балалар прозасы
  Несиелер: 3

  Бұл курсты оқытудың мақсаты балалар прозасы жөніндегі соңғы зерттеу еңбектерімен таныстыру, балалар әдебиетінің аударылу мәселесі, басқа халықтар әдебиетімен байланысы жөнінде мағлұмат беру де басты мақсаттардың бірі. Пән оқытуда мынадай мәселелер қарастырылады, қазақ балалар прозасының әдебиетінің даму-бағыттарын айқындау, балалар әдебиетіндегі басты тақырып, жанрлар жүйесіне, көркемдік құпия астарларына ден қою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ диалектологиясы
  Несиелер: 3

  Халықтың ауызекі сөйлеу тілінде кездесетін, соңғы жылдар ішінде жүргізілген ғылыми зерттеулер барысында анықталған диалектілік ерекшеліктерді тиянақты меңгертуді көздейді. Қазақ тілі құрамындағы диалектілік ерекшеліктердің тілдік салаларын білуді, фонетикалық ерекшеліктердің позицияларын білуді, лексикалық ерекшеліктердің мағыналық, стильдік топтарын, грамматикалық ерекшеліктердің категория, тұлғасын ажыратуды меңгертуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ жазуының тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пән филология мамандарына бағзы заманнан бері дамып келе жаткан қазақ тілінің графикалық жүйесінің қалыптасу тарихынан түбегейлі білім беруді көздейді. Көне жазбалардан келе жатқан қазақ тілінің жазу жүйесінің қалыптасу тарихын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ тіл білімінің тарихнамасы
  Несиелер: 3

  Курстың оқыту мақсаты, қазақ тіл білімі саласының дамуына үлес қосқан ғалымдар туралы студенттерге жүйелі білім беру, алған білімдерін практикалық түрде жетілдіру болып саналады. Қазақ тіл білімі және оның өзге ғылым салаларымен байланысы. Тілші ғалымдардың ғылыми еңбектерінің жазылу тарихы. Филолог ғалымдардың өмірі мен шығармашылығы және ғылыми ұстанымдарын саралау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
  Несиелер: 5

  Осы курсты оқытуда қазіргі қазақ тілі лексикологиясының негізгі обьектісі – сөз болып келетінің білеміз. Лексикология пәні өзінің басты қарастыратын обьектісіне тікелей қатысты, яғни сөз және ұғым, сөздің негізінен атауыштық қызмет атқаратыны, сөздің семантикалық ерекшеліктері туралы нақты ғылыми түсінік, қазақ тілінің сөздік құрамы мен фразеологиясы туралы лексико-семантикалық, функционалды-стилистикалық тұрғыдағы теориялық білім береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ ономастикасының теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Қазақ ономастикасының зерттелу тарихынан, қазақ антропонимдерінің, топонимдерінің зерттелу тарихынан мағлұмат береді. Ономастикалық атауларға этимологиялық талдау жасауға бейімдеуді, тарихи ономастиканың әртүрлі салаларының әрқилылығын түсіндіруге, түсінік қалыптастыруға, тарихи ономастика салаларының ерекшеліктерін қарастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ әдеби тілінің тарихы
  Несиелер: 3

  Осы пәнді оқыту кезінде халық тілінің пайда болу тарихын, соған сай халықтың құралып жасалу тарихын айқындауға қажетті құнды материалдар бере отырып, тілдегі деректер, белгілі бір халықтың тарихи көшінің бойында қандай елдермен, қандай халықтармен қарым–қатынаста болғандығын айқындау. Жалпы халықықтық тілдің бір аймаққа тән тілдік көрінісін айқындау. Әдеби тiлдiң статусы. Әдеби тiлдiң тарихи негiздерi. Даму кезеңдерi.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы курсы жоғары оқу орындарының қазақ тілі мен әдебиетінен маман даярлауда оқытылатын негізгі ғылыми-теориялық пән. Пән қазақ тілінің морфологиялық жүйесіне қатысты грамматикалық мағына, оның түрлері, грамматикалық форма және грамматикалық категориялар, түбір және қосымша морфемалар, сөз таптарының лексика-грамматикалық сипаты мәселелерін теориялық және практикалық тұрғыдан меңгеуге дағдыландырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Қазақ тілін окыту әдістемесі» курсының негізгі мақсаты - студенттерге мектепте қазақ тілін окытудың әдіснамалық негіздері мен әдістемелік жүйесін, тілді меңгертудің практикалық жолдарын үйрету арқылы кәсіби деңгейі жоғары, жан-жақты дамыған, теориялық білімі терең, практикалық дағдысы жетілген, ұлттық ділі калыптасқан, бәсекеге қабілетгі, ғылыми және интеллектуалдык элеуеті жоғары маман даярлау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 19 ғасырдағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 3

  Бұл курстың мазмұны дәстүрлі ақындық поэзия туралы. Өнер тұтастығы мазмұнындағы ақындар поэзиясы. Ақын-жыраулар шығармашылығын-дағы дәстүр жалғастығы. Ағартушылық, демократтық мазмұндағы реалистік жаңа жазба әдебиет. Ы. Алтынсарин. Ш. Уәлиханов. А. Құнанбайұлы. Сонымен қатар пәнді оқыту барысында бақылаудың мынадай түрлері қарастырылған: ағымдық, аралық, қорытынды және тағы басқа бақылау амалдары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  Курстың мамұні, зерттеу тақырыбын таңдау және мәселені анықтау: Курстық жұмыс пен дипломдық жұмыс арасындағы айырмашылық. Зерттеу мәселесінің қойылуы. Оның практикалық (әлеуметтік) мәселеден айырмашылықтары. Пайдаланылатын әдебиеттермен жұмыс. Мәтінмен жұмысты ұйымдастырудың әдістері. Сыни ойлау Идея, білім және ақпарат, Идеяларды жинақтау технологиялары: ойлау процесін белсендіру және идеяларды шоғырландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілі оқытудың инновациялық әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту кезінде, болашақ мұғалімдерді қазақ тілін мектепте оқыту әдістемесінің теориялық негізімен таныстыру; күнделікті сабақта пәнді оқытудың білімділік және тәрбиелік міндеттерін жүзеге асыру іскерлігін қалыптастыру; практикалық, лабораториялық сабақ барысында болашақ мұғалімдерге пән бойынша мектепке қажетті материалдар жинауға көмектесу; мұғалімі деген кәсіби шеберлікті қалыптастыру жолдарын зерделеу болып есептеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазiргi қоғамда бiлiм беру жүйесiн жаңартуға негiз болып отырған көптеген қоғамдық-әлеуметтiк фактор бар. Бiлiм берудегi басты принцип – бiлiмнiң iзгiлендiрiлуi, әлемдiк кеңiстiкте жаһандық, технократтық жүйелердiң тығыз байланыстылығы. Осының аясында жас ұрпақ өз ұлтының ұлттық құндылықтарын, мәдени мұрасын сақтаумен қатар, оны жаңа жүйеде кешендi дамытуға тиiс.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ балалар поэзиясы
  Несиелер: 3

  Балаларәдебиетініңнегізі – ауызәдебиетінде. Сондықтанбалаларәдебиетінзерттегендехалықауызәдебиетіненаттапөтугеболмайды. Өйткені, халықауызәдебиеті – балаларәдебиетінің алтын қоры, алтын бесігі. Ертегілердегіғажайыпоқиғалар, қызықтытартыстар мен түрліегестер, тапқырлық пен айлакерліктер, зұлымдықәрекеттергеқарсыкүрескенқажырлыадамдардыңқиянкескібатырлықістеріолардытаң-тамашаетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударматану
  Несиелер: 5

  Қазақстандық білімді жетілдіру концепциясына сай жалпы білімнің негізгі мақсаты қазіргі заманғы құндылықтар жүйесіндегі және бүгінгі күнгі қажетті отандық және әлемдік мәдениетке сай келетін жан-жақты дамыған, қоғамдағы белсенді әлеуметтік ұстанымы бар және білімді жалғастыру, өзін өзі оқыту мен өзін өзі жетілдіруге мүмкіндігі бар азамат тұлғасын дайындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетін оқытудың инновациялық әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курста болашақ мұғалімдерді қазақ тілін оқытудың ғылыми негіздерімен қаруландыру, қазақ тілін оқытудың түрлі әдіс-тәсілдері, тиімді жолдарымен, қазақ тілін жаңашыл оқытудың маңызы мен мақсат-міндеттерімен таныстыру туралы. Қазақ әдебиеті сабақтарында жаңа педагогикалық технологияларды кіріктіру жолдарын меңгерту тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы
  Несиелер: 3

  Курсты оқытудағы мақсатымыз, студенттерге сөзжасамның теориялық жағынан күрделi мәселелерiн терең түсiндiру, тәжiрибеде оны жан-жақты талдауға үйрету. Пән қазақ тілінің сөздік қоры мен сөздік құрамын жаңа сөздер арқылы толықтырып отыратын негізгі тілдік құбылыс болғандықтан, оны тілде жүзеге асыратын сөзжасамдық заңдылықтар, амал-тәсілдер екенін танытуды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі қазақ тілінің сөйлемдеріндегі, сөз тіркестеріндегі және басқа да тілдік бірліктеріндегі сөйлеудің әртүрлі бөліктерінің құрылымы мен функционалдық өзара іс-қимылын зерттеуге бағытталған. Синтаксис сөйлемдегі бағыныңқы байланыстарды, еркін және еркін емес тіркестерді, сөйлемді оның құрамы мен құрылымы тұрғысынан зерттейді. Пән сонымен қатар сөйлем мүшелерін, сөйлемнің грамматикалық негізін, қарапайым және күрделі сөйлемдердің түрлерін қарастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 5

  Жалпы тіл білімі – тіл ғылымының жалпы тілдік теориясы. Ол – бүкіл тіл туралы ғылымның бағыт – бағдарын белгілейтін компас ғылым. Бұл пән – студенттерді теориялық лингвистиканың ең негізгі, өзекті мәселелерімен таныстырады. Оларға жалпы тіл білімі ғылымның өткен тарихынан, қазіргі күйінен, негізгі бағыт-бағдарынан, ғылым алдында тұрған басты мәселелерінен жүйелі білім береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Осы курсты оқып үйрену студенттердің оқу жетістіктерінің критериалды бағалау технологиясын игеру, оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың заманауи моделдерін қолдану, студенттерді критерийлік бағалау жүйесін ұйымдастыру, психологиялық және білім беру қызметінің мақсаттары мен мазмұнын қанағаттандыратын бағалау құралдарын меңгеру мүмкіндіктерін ашады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім беру курсы оқыту процесiнiң мазмұны мен психологиялық құрылымына байланысты қазiргi әдiснамалық жағдайларға сүйеніп, психология мектебiнiң жетiстiктерi мен тұжырымдамаларын негiзге алады, сондай-ақ әлемдiк психологияның жетiстiктерiн талдау.Білім жүйесінде әр түрлі салаларындағы тұлғалық – мотивациялық, болашақ бакалаврларда инклюзивті білім беру туралы ғылыми көзқарасты қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 20 ғасыр бірінші жартысындағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Осы пәннің мазмұны, ұлт-азаттық қозғалысына байланысты туған шығармалар. ХХ ғасырдың басында ұлттық рухани ой-сананың алтын діңгегіне айналған «Қазақ» газеті былай жазды: «Қазақ деген қашаннан өз алдына ұлт болып, Еділден Ертіске, Оралдан Ауғанға дейін тұтас тұрған халық еді. Қазақ халқы жер бетінде сақтала ма, әлде жойылып кете ме деген қатал сұрақ қойған Абылай хан заманында да солай еді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Осы пән антикалық дәуiр әдебиетi, ежелгi дәуiр әдебиетiнiң маңызы; ортағасырлық және қайта өрлеу дәуiрi әдебиетi; халық шығармашылығы, өрлеу дәуiр әдебиетiндегi адамгершiлiк арна; XVII ғасырдағы проза, драма және поэзия жанрындағы классикалық үрдiс; XVIII ғасырдағы сентиментализм; реализм және XIX ғасырдағы реалистiк роман шеберлерi; мәдениеттiң ортақ тарихы тұрғысында Шығыс халықтарындағы әдебиеттi бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұныбанк қызметін жоспарлау жүйесі, талдау, реттеу және бақылаудың орнын, атқаратын қызмет түрлерін, олардың нарықтық экономикадағы алатын орнын анықтайтын пән болып саналады. Сонымен қоса, -теориялық және тәжірибелік жағынан банк қызметін жоспарлау жүйесі, талдау, реттеу және бақылаудың орнын, атқаратын қызмет түрлерін, олардың нарықтық экономикадағы алатын орнын жан-жақты ұғып алуын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түркі халықтарының әдебиеті
  Несиелер: 5

  «Түркі халықтарының әдебиеті» оқу құралының негізгі мақсаты – студенттерге түркі тілдерінің зарттелу тарихынан, олардың топтастырылу, әрбір түркі тілінің өзіндік ерекшеліктерімен таныстыру, олардың бір-бірінен алыс-жақындығын ажырата білуге үйрету т.б. Авторлар түркі халықтарының этникалық құрамы мен құрылымы туралы мәлімет бере отырып, тілдік сыбайластықтың тарихи сырын анықтай білуді, салыстыра анықтауды үйретуді мақсат етті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сын тұрғысынан ойлау
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқыту кезінде студенттерді зерттеу әрекетіне кәсіби қызығушылығын қалыптастыру қажет. Психологиялық-педагогикалық зерттеу жұмыстарының орындалу жолдарын, заңдылықтарын меңгерту, сонымен қатар, өтілетін тақырыпты белсенді меңгеруіне жағдай жасау, өткен тақырып пен жаңа тақырыпты байланыстыра білуге жағадай жасау, зерттеу әдістерін теориялық тұрғыда және тәжірибеде қолдана білу, әдебиеттерге шолу жасай білу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Абайтану және Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқыту барысында, Абай өскен, тәрбиеленген ортамен, ол өмiр сүрген дәуiрмен, ондағы қоғамдық қатынастармен жақын таныстыру. Яғни Абай шығармаларынның бағдарын айқындаған ұстанымдарды айқын көрсету. Абайдың ақын болып қалыптасуына ықпал еткен негiзгi факторларды бүгiнгi таным тұрғысынан зерделеу. Абай шығармаларының қайнар көздерiн, олардың Абай шығармаларындағы орнын нұсқау. Абай жаңашылдығының негiздерiн таныту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  Курс мазмұның оқытуда, көркем әдебиеттiң табиғаты, типтiлiк мәселесi, әдеби жанрлар, көркемдiк әдiс және стиль, көркем әдебиеттегі дәстүр мен жаңашылдық мәселесі, Батыс Европа эстетикасы (ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлар) туралы көп мәліметтер білдік. ХҮІІ ғасырдағы ағартушылық дәуір эстетикасы. Әдеби-эстетикалық көзқарасы. Әдебиеттегі модернистік бағыт-ағымдар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи қазақ әдебиеті (2000 - о.к.д.)
  Несиелер: 3

  Пәнде 2000 жылдар жаңа дәуір әдебиеті үлгілерінің ерекшеліктері, теориялық тұрғыдан сараланады. Әдебиеттің теориясы, әдебиеттің сыны, әдебиеттің тарихы сынды салалары тұрғысынан зерделеніп, жаңа кезең шығармалары таныстырылады. Қазіргі дәуірдегі қаламгерлер туындыларының идеялық-эстетикалық қырларын халықтың педагогикалық көзқарасымен, өмір тәжірибесімен, қоғам талабымен байланыстырып қарастырады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 20 ғасыр екінші жартысындағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пән ХХ ғасыр ІІ жартысындағы қазақ әдебиет пәнінде жылымық кезең әдебиетін оқытады. Қоғамдық-саяси ахуалдың көркемдік шындық пен тарихи шындық, уақыт пен кеңістік тұрғысынан сараланып, көркем образдардың ерекшеліктері айқындалады. М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ. Мүсірепов, Ғ. Мустафин, Ә. Нүрпейісов, М.Мағауин, Ә. Кекілбаев, Д. Исабеков, Т. Әбдік сынды қаламгерлердің туындылары талданады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді лингвистикалық талдау
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытуда, мәтiн туралы түсiнiк берiп, мәтiннiң құрылымы мен түрлерiн танытады, мәтiннiң сөздiк құрамын талдау үлгiлерiн көрсету. Студенттердiң қазақ тiлi салаларынан алған бiлiмдерiне сүйенiп, қазақ тiлiнiң сөздiк құрамы, дыбыс жүйесi, сөзге түсетi екпiн түрлерi, сөйлеу интонациясы және сөз мағынасы жөнiндегi бiлiмiн орнықтыру, жетiлдiру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Терминология және іскерлік іс жүргізу
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту мақсатында, іс қағаздары – басқару қызметіндегі негізгі бір сала болып келетінің анық білеміз. Ұйымдар мен мекемелердің, кәсіпорындардың қызмет етуі барысында шығарған түрлі шешімдері, басқару істері, атқарған қызметі іс қағаздарымен таныстыру. Іс қағаздарын жүргізу – басқару процесінің қиындықтары мен мүмкіндіктерін саралау болып саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тіл білімінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Тiл бiлiмiнің өзекті мәслелері пәні, тiлдiң шығуы, даму заңдылықтарын, фонетика, лексикология, грамматика, жазу оның даму кезеңдерiн қарастыррады. Әлем тiлдерi және олардың классификациясы тілді зерттеу объектісі ретінде тану және тіл білімін ғылым ретінде қарастыру; тіл білімінің базалық ұғымы мен анықтамаларын игерту; лингвистика терминдерінің қатынасын, бөліну қағидалары мен жіктелуін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің стилистикасы
  Несиелер: 5

  Курс оқыту барысында, стилистиканың негізгі бағыттары мен аспектілері. Стилистикалық мағына. Стилистикалық парадигматика мен синтагматика. Стилистиканың зерттеу әдістері. Стилистикалық норма. Жазба әдеби тiлдiң стильдерi. Ауызекi сөйлеу стилi. Стильдердi жiктеу. Стилистикалық фигуралар. Қазақ тілінің стилистикалық құралдары. Фонетикалық стилистика.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
  Несиелер: 5

  Тілдегі дыбыстар мен морфемалар жүйесінің алғашқы сипатының жобасын жасау. Түркі тілдері арасындағы синтаксистік, морфологиялық айырмашылықтарды анықтап, оларды сол тілдер құрамындағы диалектілік айырмашылықтармен салыстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи шешендік өнер
  Несиелер: 3

  Курсты оқыту кезінде, шешендікдегенұғымныңтарихи категория екендігін ұғындыру керек. Олхалықтыңқоғамдық, әлеуметтікөміріне, саяси-экономикалықжағдайынабайланыстыдамып, кемелденіп, марқайыпотырған. Осығанорайоныңшеңберікейдекеңейіп, кейдетарылыпотыруымүмкін.Сөйлеу техникасына жақсы жаттықпаған, дағдыланбаған адам көркем шығарма мәтінін тыңдаушыларына ауызша мәнеріне, мақамына кслтіріп жеткізе алмақ емес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдеби талдау және әдеби шығармашылық
  Несиелер: 5

  Бұл пән әдебиеттану және оның өзге ғылым салаларымен байланысы, әдебиетші ғалымдардың ғылыми еңбектерінің жазылу тарихы, филолог ғалымдардың өмірі мен шығармашылығы және ғылыми ұстанымдары саралау,қазақ әдебеиттану ғылымы дамуына қосқан үлестері туралы оқытылады. Олардың әдебиетте ұстанған бағыттарын, көркем туындыларының негізгі тақырыптары мен көркемдік сипатын ашып, олардың қазақ әдебиеттануында зерттелуі туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ әдеби сынының тарихы
  Несиелер: 3

  Курс мазмұнына, сын - әдебиеттің аса күрделі саласы. әдеби сынның жанрларын теориялық тұрғыдан арнайы зерттеп, оның ішкі құрылымына қазақ баспасөзінің тәжірибелеріне сүйене отырып, типологиялық тұрғыдан қарастыру аса қажет. Осы мақсатты көздей отырып, қазақ әдеби сынының негізгі жанрлары әдеби хабар, шығармашылық портрет, түрлері мен оның жанрлық ерекшеліктері осы пән барысында оқыту көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON2

  ON2- әлеуметтік-педагогикалық пәндер бойынша бағдарламада берілетін білім мазмұнын меңгеріп, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттарды жинақтау

 • Код ON9

  ON9 Сөйлеу және коммуникативтік іс-әрекеттің барлық аспектілерінде орыс және шет тілдерінде еркін қарым-қатынас жасай алады, құқықтық жүйе мен экономиканың негіздерін біледі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құбылыстар саласында азаматтық ұстанымдарын сақтайды, маңызды мәселелерді жүзеге асыруда еркін кәсіби қарым-қатынас жасай алады

 • Код ON1

  ON1–педагогикалық-психологиялық мәселелерді өз бетімен талдай отырып, жинақталған тәжірибе мен білімді шапшаң қайта ойлай білу

 • Код ON4

  ON4 - тіл білімі/ әдебиеттанудың өзекті мәселелерін кәсіби тұрғыда игеріп, дәйекті тұжырымдап оқыған саласындағы мәселелерді шешу

 • Код ON6

  ON6 - қазақ тіл білімі / қазақ әдебиеттануының тарихын жүйелеп қарап, тілдік/әдеби талдау әдістері мен әдіснамасын меңгерту

 • Код ON8

  ON8 - жұрт алдында шешен сөйлеу дағдыларын меңгеріп, өз жеке пікірін дәлелдей білу

 • Код ON5

  ON5 - қазақ тілі /қазақ әдебиетіпәндерін оқыту әдістемесінің негізгі ұстанымдарын жетекшілік ете отырып, жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша инновациялық әдістерді қолдану

 • Код ON3

  ON3 - тілдің/әдебиеттің тарихын дәуірлеудің теориялық аспектілерін меңгеріп, олардың негізгі қағидаларын кәсіптік деңгейде қолдану

 • Код ON7

  ON7 - грамматика теориясы мен функционалды-коммуникативтік аспектісін талдай отырып, атаулы сала бойынша білімі мен түсінігін кәсіптік деңгейде қолдану

 • Код ON10

  ON10 Диалектілік құбылыстардың пайда болу себебін тұжырымдап, диалектілік құбылыстардың таралған аймағын саралау, Қазақстанның барлық аймақтарының диалектілерін біліп, қазақ тілі құрамындағы диалектілік ерекшеліктердің тілдік салаларын ажырату; ономастика салаларының классификациясын жіктеп, жалқы есімдердің шығу тарихын білу, қазіргі қолданыстағы ерекшеліктерін анықтау

 • Код ON11

  ON11 кәсіби қауымдастықта жұмыс істеу, әлеуметтік, мәдени және жеке айырмашылықтарды толеранттылықпен қабылдау меңгеруі, экологиялық және денсаулық сақтау дағдыларын қолдану

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

Еуразия гуманитарлық институты

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top