Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07140 Жылуэнергетика в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Академиялық жазу негіздері
  Несиелер: 4

  Академиялық жазу жанрларының негізгі белгілері зерделенеді: эссе, реферат, курстық және дипломдық жұмыс жазу, аннотация, рецензия. Ғылыми мақалалар стилистика, автордың зерттеу стратегиясы тұрғысынан талданады.Ғылыми мәтіндерді оқу, түсіну, құрылымдау және форматтау дағдылары қалыптасады. Академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетін түсіну дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  Жылу электр станциясының жұмысы туралы жалпы түсінік алу, электр станциясының құрылғысымен және жұмысымен, жұмыс денесінің қасиеттерімен және оның ерекшеліктерімен танысу, кәсіби пәндердің негізгі және вариативті бөлігін зерттеуде алынған білімді кейіннен пайдалану қарастырылады. Жылу техникасы мен жылу энергетикасы туралы негізгі ұғымдар зерделенеді. Кәсіби тақырып; жылу және электр энергиясын өндіру саласындағы терминология; презентацияларды дайындауға арналған бағдарламалық өнімдер; жылу және электр энергиясын өндіру туралы ақпаратты іздеу бойынша пікірталас дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Абайтану
  Несиелер: 3

  Абайдың өмірі мен шығармашылық мұрасын зерттеуді Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлынан бастауға болады. Ұлы ақын, жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы шығармашылығы, қазақ поэзиясындағы поэзияның философиясы, әлеуметтік, эстетикалық көзқарастары, поэтикалық тілдің дамуына қосқан үлесі және музыкалық мұра бойынша зерттеу жұмыстарының кең спектрі талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 4

  Зерттеудің статистикалық және термодинамикалық әдістері, молекулалық-кинетикалық теория негіздері, термодинамикалық параметрлер,газ заңдары, ашық сызықты емес жүйенің энтропиясы, өзін-өзі ұйымдастыратын жүйелер қарастырылады. Тасымалдау құбылыстарының, тербелістердің және электромагниттік толқындар мен процестердің қасиеттерінің жалпы сипаттамалары зерделенеді. Әр түрлі бөлімдерден жалпыланған типтік есептерді шешу дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұхтартану
  Несиелер: 3

  М.О. Әуезовтің өмірі мен шығармашылығы зерделенеді; жазушының шығармашылық зертханасы, оның өмірбаяны абайтану ғылымының негізін қалаушы; "Манас"жырының зерттеушісі ретінде зерделенеді. М. Әуезовпен көрнекті қоғам қайраткері ретінде танысу. Әлемдік және шығыс әдебиетінде М. Әуезовтің әдеби мұрасын талдау дағдылары дамуда. Отансүйгіштік және Отанға деген сүйіспеншілік сезімдері тәрбиеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоғамдық сананы жаңғырту және оның өзекті мәселелері
  Несиелер: 3

  Қазіргі жастардың өзекті мәселелері зерттелуде. Қазақстан Республикасының жастар саясатындағы құндылықтар жүйесі. Жастар мемлекеттік саясаттың нысаны ретінде. "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы"Қазақстан Республикасының Заңы. Қазіргі әлемдегі жастар саясаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Сызба геометриясының, инженерлік графиканың негізгі ережелері, ГОСТ сәйкес жалпы техникалық және мамандандырылған сызбалардың практикалық орындалуы, AutoCAD автоматтандырылған жобалау ортасында заманауи компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдылары, 3D модельдеу, техникалық сызбаларды құру және оқу, жылу энергетикасы объектілерінің теориялық модельдерін құру дағдылары оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары математика
  Несиелер: 5

  Бірнеше айнымалылар функциясының негізгі ұғымдары, жартылай туындыларды, қарапайым дифференциалдық теңдеулерді табу мүмкіндігі зерделенеді. Бірнеше айнымалы функциялардың экстремумын зерттеу қабілеті қалыптасады. Есептеу сауаттылығы, еселік интегралдарды, әртүрлі реттер мен типтердің теңдеулерін шешу, олардың жинақталуын практикалық зерттеу үшін қатарлар теориясы бойынша теориялық білім дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Мәтіннен қажетті ақпаратты алу, оны оқу-кәсіби қарым-қатынаста түсіндіру дағдылары қалыптасады. Қарым-қатынастың мақсаттары мен жағдайына сүйене отырып, кәсіби деңгейде байланыс орнату, коммуникацияны сауатты құру қабілеттері дамуда. Кәсіби қарым-қатынас саласында орыс (қазақ) тілінде сөйлеу мінез-құлық бағдарламасын құру процесінде шығармашылыққа, инновацияларға, алқалылыққа, өз көзқарасын қорғауға қабілеттілік дараланады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылуэнергетикада автоматтық басқару жүйесі
  Несиелер: 3

  Автоматты басқару және бақылау жүйелерін талдау және синтездеу, аналогтық және цифрлық технологияларды қолдана отырып динамикалық жүйелерді зерттеу және модельдеу әдістері зерделенеді. Автоматты басқару принциптері, басқару жүйелерінің түрлері мен әдістері қарастырылады. Жылу энергетикасындағы автоматты басқару және бақылау жүйесі жұмысының тұрақтылығын талдау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылутехникалық өлшеулер мен бақылау
  Несиелер: 3

  Жылу энергетикасы саласындағы жылу техникалық шамаларды өлшеу және бақылаудың заманауи әдістері мен құралдары зерттелуде. Жабдықтың сенімді жұмысын қамтамасыз ету, олардың дәлдігі мен сенімділігін бағалау, өнімнің сапасы мен өндіріс тиімділігін арттыру үшін компьютерлік технологияларды қолдана отырып өлшеу нәтижелерін өңдеуде өлшеуді ұйымдастырудың және жүргізудің практикалық дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық термодинамика
  Несиелер: 5

  Техникалық термодинамика заңдары зерделенеді. Идеал және нақты газдардағы негізгі термодинамикалық процестер қарастырылады. Зерттеу әдістері мен аспаптарын пайдалану; жұмыс істеп тұрған өндіріс жағдайында жылу техникасының есептік арақатынасын, техникалық бақылау әдістерін меңгеру; жылу машиналары мен жылу техникалық қондырғыларды тиімді пайдалану дағдылары қалыптасады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылутехниканың теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  Идеал газдардың заңдылықтары, термодинамиканың 1,2 басталуы, термодинамикалық жүйелер, нақты газдар, су және су буы, дроссельдеу , жылу машиналарының термодинамикалық циклдері, жылуды электр энергиясына түрлендіру, тоңазытқыш циклдері, жылу сорғылары және оларды қолдану принциптері зерделенеді. Олардың жұмысының тиімділігін арттыру үшін жылу энергетикалық қондырғылардың ПӘК-ін талдау және есептеу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылутехника және жылуэнергетика негіздері
  Несиелер: 6

  Талдау мақсатында жылу беру заңдары, жылу энергетикалық жүйелердің жылу техникалық принциптері және энергетикалық сипаттамалары зерделенеді. Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы жылу режимдері, кестелері мен көздері, сондай-ақ дәстүрлі емес жылу көздері мен ішкі (қайталама) энергия ресурстарын пайдалану қарастырылады. Жылу-техникалық жабдықты есептеу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электрoтехника және электроника
  Несиелер: 4

  Тұрақты және айнымалы токтың электр тізбектерінің ерекшеліктері мен жұмыс режимдері, Электр құрылғыларының жұмыс принциптері мен қасиеттері, олардың сипаттамалары мен практикалық қолданылуы, электроника және микропроцессорлық техника негіздері зерделенеді. Электр тізбектерін есептеу және талдау, электр техникалық құрылғыларды таңдау, технологиялық есептерді шешу үшін олардың сипаттамаларын анықтау дағдылары қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 4

  Заттардың құрамына, құрылымына және сыртқы жағдайларына байланысты өзгеру заңдылықтары және әртүрлі білім салалары арасындағы логикалық байланыстар, Бейорганикалық заттардың кластары, реакциялар түрлері, стехиометрия заңдылықтары зерделенеді. Химиялық қосылыстардың құрылымы мен қасиеттерінің байланысы қарастырылады. Химиялық процесс, электрохимиялық құбылыстар, маңызды биогендік элементтердің химиясы, оларды сәйкестендіру туралы ілімдер талданады. Химияның жалпы заңдары мен принциптерін оларды кейіннен кәсіби қызметте пайдалану үшін қолдану дағдылары алынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби және ғылыми қарым-қатынас саласындағы сөйлеу әрекетінің әртүрлі түрлері, мәтіннің коммуникативті міндеттері, ғылыми мәтіннің микротемалары, мәтіндегі сөйлемнің рөлі, мәтіндегі ақпаратты дамыту әдістері, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпарат зерделенеді. Ғылыми мәтіндерге құрылымдық-семантикалық талдау, ғылыми мәтіннің сығылуы, қайталама ғылыми мәтіндер қалыптасады. Ғылыми салада жоспар құру дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық химия
  Несиелер: 4

  Химиялық процестердің мәні, химиялық және физикалық құбылыстардың өзара және табиғатта өтетін процестермен байланысы оқытылады. Химиялық реакциялардың жүру заңдарын, бірінші кезекте, химиялық және фазалық тепе-теңдік шарттарын және процестер бағыттарының бірқатар параметрлерге тәуелділігін; электролиттер және неэлектролиттер ерітінділерінің термодинамикасын; кинетика және катализ мәселелерін қолдану дағдылары игеріледі. Химияның жалпы заңдары мен принциптерін қолдану дағдысы, оларды кәсіби қызметте қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық электроника негіздері
  Несиелер: 4

  Сандық электроника негіздері; сандық құрылғылардың мақсаты, қолдану аясы және жобалау әдістері зерттелуде. Сандық электрониканың жұмыс принциптері, сандық схемалардың негізгі элементтері, осы элементтерді қосудың стандартты схемалары, сандық құрылғыларды жобалау алгоритмдері — қарапайымнан күрделіге дейін қарастырылады. Жылу энергетикасында цифрлық құрылғыларды пайдалану дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылуэнергетикалық қондырғылар циклдерінің термодинамикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Жылу энергетикалық және жылу механикалық жабдықтардың сенімді және тиімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында термодинамикалық процестерді талдау мен есептеудің заманауи әдістері зерделенеді. Жылу энергиясын электр энергиясына тікелей түрлендіру әдістері, циклдердің жылу тиімділігін есептеу, циклдің негізгі элементтеріндегі жұмыс шығындарын талдау (эксергия) қарастырылады. Олардың тиімділігін арттыру мақсатында жылу энергетикалық қондырғылардағы энергетикалық және эксергетикалық шығындарды есептеуді қолдану дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы механика
  Несиелер: 4

  Статика және кинематика, механизмдер теориясының элементтері, құрылымдық элементтердің беріктігі мен қаттылығын есептеу әдістері туралы сұрақтар қарастырылады. Жылу-энергетикалық және жылу-техникалық жабдықты пайдалану кезінде арнайы пәндерді табысты меңгеру және кейінгі қызмет үшін қажетті машиналар мен механизмдердің бөлшектерін есептеу дағдыларын алу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жылу беру және масса алмасу негіздері
  Несиелер: 6

  Жылу және масса алмасудың негізгі заңдылықтары мен заңнамалары, жылу энергетикалық қондырғылардағы жылу мен масса алмасу кезіндегі ұқсастық теориясының негіздері зерделенеді . Жылу-масса алмасу процестері мен аппараттарын талдау әдістері қарастырылады . Жылу-энергетикалық және жылу-технологиялық қондырғылар мен жүйелердің жылу-масса алмасу процестерінің параметрлерін анықтау дағдылары қалыптасады .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экожүйе және құқық
  Несиелер: 5

  Экономика, құқық, антикоррупциялық мәдениет, экология және тіршілік қауіпсіздігі, кәсіпкерлік, ғылыми зерттеулер әдістері саласында интеграцияланған білімді қалыптастыру. Адам мен табиғаттың қауіпсіз өзара іс-қимылының, экожүйелер мен биосфераның өнімділігінің негіздері. Ресурстардың шектеулілігі жағдайындағы қоғамның кәсіпкерлік қызметі, бизнес пен ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі саласындағы қатынастарды реттеу. Қазақстандық құқықты, субъектілердің міндеттері мен кепілдіктерін білу, әлеуметтік прогресті қамтамасыз ету үшін қоғамдық қатынастарды мемлекеттік реттеуді білу және сақтау. Ғылыми зерттеулер әдістерін қолдану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жылу масса алмасу
  Несиелер: 6

  Жылу энергетикасы саласындағы нақты мәселелерді шешуде жылу мен масса алмасудың, модельдеудің, масштабтаудың негізгі ұғымдары мен заңдары зерттеледі, жылу алмасу аппараттарының есептері қарастырылады. Жылу-масса алмасу құрылғыларын талдау және есептеу әдістерін қолдану дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жылу электр станциядағы табиғатты қорғау технологиялары
  Несиелер: 3

  Тазарту теориясының негіздері, түтін газын күкірт оксидтері мен азот оксидтерінен тазарту әдістері мен технологиялары зерттелуде. Атмосферадағы зиянды заттардың таралуын есептеу әдістері, қоршаған ортаны жылу энергетикалық объектінің әсерінен қорғау мәселелері және экологиялық технологияларды таңдау қарастырылады. Атмосфераның ластануынан экономикалық залалды бағалау әдістерін пайдалану дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 4

  Техникалық реттеу, стандарттау, өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің теориясы, заңнамалық және нормативтік құжаттар, стандарттардың түрлері мен санаттары зерделенеді. Стандарттау әдістерін, сертификаттау схемаларын, КО/ЕвраЭС техникалық регламенттерінің талаптарын қолдану, нарық субъектілерінің Стандарттау, сертификаттау жөніндегі талаптарды, метрологиялық нормалар мен қағидаларды сақтау дағдылары қалыптастырылады. Мемлекетаралық және Халықаралық стандарттау, сертификаттау, метрология бойынша жұмыстардың экономикалық тиімділігін бағалау дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сұйық және газ механикасы
  Несиелер: 4

  Сұйық және газ механикасының заңдары, энергетикалық және жылу жабдықтары элементтеріндегі Сұйықтық пен газдың қозғалысын есептеудің теориялық әдістері зерделенеді. Сұйықтықтар мен газдардың негізгі физикалық қасиеттері, статика мен динамика заңдары, жылу энергетикасында практикалық қолдану қарастырылған. Жылу энергетикасындағы жылу техникалық жабдықты гидравликалық есептеу кезінде механика заңдарын қолдану дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жылуэнергетикалық жабдықтардың коррозиясы мен консервациясы
  Несиелер: 4

  Металл коррозиясы теориясының негіздері зерттелуде. Коррозиялық процестерге, коррозиялық бұзылулардың нысаны мен түрлеріне әртүрлі факторлардың әсері және әртүрлі параметрлердегі қазандықтарды сақтау технологиясы мен схемасын қолдану қарастырылады. Жұмыс істеп тұрған жабдықты коррозиядан қорғауды қолдану дағдылары алынады. Төмен және жоғары температурада қазандықтарды, турбиналарды, жылу желілерін және ЖЭС қосалқы жабдықтарын консервациялау схемалары мен режимдерін бағалау туралы білім қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік кәсіпорындардың қазандық қондырғылары
  Несиелер: 6

  Әр түрлі қуаттылықтағы қазандық агрегаттарының құрылымдық элементтері және жұмыс принциптері зерттелуде. Қазандық агрегаттарына арналған отын дайындау және Су дайындау негіздері, күлді ұстау және қожды жою әдістері қарастырылады. Нақты жағдайларға байланысты қазандық агрегатының жылу теңгерімін есептеу дағдылары алынады. Энергетикалық жабдықтың пайдалану параметрлері мен сипаттамаларын анықтау дағдылары үйретіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жылумен жабдықтау жүйелері және көздері
  Несиелер: 4

  Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен тұрғын аудандардың жылумен жабдықтау жүйесінің құрылымы зерделенеді. Тұтыну түрлері бойынша жылу жүктемелерін анықтау, жылумен жабдықтау жүйелерінің есептеулерін орындау, жылумен жабдықтау жүйелеріндегі материалдық, энергетикалық шығындарды анықтау және шығындарды азайту жолдарын әзірлеу, жылумен жабдықтау жүйелеріндегі негізгі және қосалқы жабдықтарды сенімді және экономикалық пайдалануды жүзеге асыру туралы білім алынады. Дәстүрлі және дәстүрлі емес отын ресурстарында жұмыс істейтін жылу мен электр энергиясының автономды көздері қарастырылады. Жылу энергиясының шығындарын есептеу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жылу желілері мен жүйелері
  Несиелер: 4

  Орталықтандырылған жылумен жабдықтау, жылуландырудың термодинамикалық негіздері, жылуландырудың үнемділігін арттырудың негізгі жолдары, ЖЭО-дан жылуды жіберу режимдері зерттеледі. Жылу желілерін жылу есептеу әдісі, жылу шығындары қарастырылады. Жылу желілерін жобалау, схемалар мен жабдықтарды таңдау, сынау және пайдалану бойынша біліктілік пен дағдылар қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жылу энергетикасының экологиялық мәселелері
  Несиелер: 3

  Жылу энергетикасының экологиялық проблемалары, энергетиканың қоршаған ортаға әсерінің теріс салдары зерделенеді. Жылу энергетикасындағы экологиялық іс-шаралардың міндеттері; технологиялық және жылу шығарындыларының зиянды заттарын ұстауға арналған тазарту аппаратуралары мен жабдықтарын таңдау, есептеу және пайдалану қарастырылады. ЖЭС жабдықтары шығарындыларының параметрлерін есептеу, экологиялық проблемаларды шешудің жалпыланған нұсқаларын әзірлеу үшін алгоритмдер мен бағдарламаларды пайдалану дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жылуэнергетикада конструкциялық материалдар
  Несиелер: 4

  Негізгі және көмекші материалдар, олардың қасиеттері және бөлшектер мен түйіндерді жобалауда қолдану саласы зерделенеді. Материалдар мен бұйымдардың физикалық-механикалық қасиеттері мен технологиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша стандартты сынақтар жүргізу әдістемесі қаралады. Жабдықтың техникалық жай-күйі мен қалдық ресурсын анықтау үшін қазіргі заманғы аспаптарды пайдалану дағдылары алынады. Жұмыс бейініне сәйкес технологиялық жабдықты сынау, баптау және жөндеу әдістемесін қолдану дағдылары дағдыланады; материалдар мен дайын өнімдердің қасиеттері мен параметрлерін анықтау үшін стандартты сынақтардың заманауи әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отын жану процестері
  Несиелер: 5

  Отын түрлері және жылу мен электр энергиясын өндіру үшін отынды жағудың инновациялық тәсілдері зерттелуде. Қызмет көрсетілетін қазандықтардың түрлері, бақылау-өлшеу аспаптарының құрылғылары; отын жағудың жаңа инновациялық технологияларын қолдану және енгізу, жылу энергетикасында жану өнімдерін жою және тазарту мәселелері қаралады. Отынды жағу үшін инновациялық жабдықтар мен механизмдерді қолдану дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазандық қондырғылар және бу генераторлары
  Несиелер: 6

  Қазандықтардың, қосалқы механизмдердің конструкциялары, сипаттамалары мен жұмыс қағидаттары зерделенеді; қазандық қондырғылары мен тұтастай қазандық агрегаты элементтерінің жылу есептері жүргізіледі. Қазандық қондырғысының, оның жекелеген элементтерінің техникалық жай-күйін талдау, қазандық агрегаттарының үнемділігі мен сенімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу дағдылары қалыптастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отын жағудың арнаулы сұрақтары
  Несиелер: 5

  Органикалық отынды жағу процестерінің физика-химиялық негіздері зерделенеді. Жанармайдың қасиеттері мен сипаттамалары, әртүрлі отынды жағуға арналған жану құрылғыларын есептеу әдістері, зиянды шығарындыларды күшейту және азайту мақсатында отынды жағу процестерін есептеу қарастырылады. Әртүрлі типтегі оттықтардағы отынның жану процестерін тұрақтандыру механизмі мен теориясы мәселелерін шешу бойынша дағдылар алынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гидравлика және газодинамика
  Несиелер: 4

  Сұйықтықтар мен газдардың негізгі физикалық қасиеттері, сұйықтар мен газдардың статикасының, кинематикасы мен динамикасының жалпы заңдары мен теңдеулері; бір өлшемді, екі өлшемді және үш өлшемді токтарды физикалық және математикалық модельдеу ерекшеліктері; идеалды және нақты сұйықтықтардың сығылмайтын және сығылмайтын ағындарының ағымдары зерттеледі. Сыртқы және ішкі күштердің әсерінен ортаның қозғалыс динамикасын есептеу әдістері, үздіксіз сұйықтық ортасының ерекшеліктері; сұйықтықтардың ағу процестерін эксперименттік зерттеу әдістері қарастырылады; Типтік әдістемелер бойынша есептеу жүргізу және техникалық тапсырмаға сәйкес жобалауды автоматтандырудың стандартты құралдарын пайдалана отырып, жеке бөлшектер мен тораптарды жобалау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жылу және электр энергиясын өндіру жүйелеріндегі энергия үнемдеу
  Несиелер: 3

  Энергия үнемдеу негіздері, жылу және электр энергиясын өндіру және тарату бойынша ЖЭС-тегі ұйымдастырушылық және технологиялық іс-шаралар зерделенеді. Мемлекеттік энергия үнемдеу саясаты мен табиғат қорғау қызметінің заңнамалық базасының негіздері;жылу энергетикасында жаңартылатын отын және энергия көздерін, қайталама энергетикалық ресурстарды және дәстүрлі емес энергия көздерін пайдалану қарастырылады. Жұмыс істеп тұрған ЖЭО мен қазандықтардың түтін газдарының жылуын кәдеге жаратудан энергия үнемдеу әсерін, жылу мен электр энергиясын өндіру кезінде жылу шығысының нормалары есептеу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дәстүрлі емес және жаңғыртылған энергия көздері
  Несиелер: 3

  Жылу энергетикасында қолданылатын дәстүрлі емес энергия көздерін пайдалану түрлері мен әдістері зерделенеді. Дәстүрлі емес энергия көздерін пайдаланудың ғылыми-техникалық негіздері, технологиялық схемалар, әртүрлі дәстүрлі емес энергия көздері негізіндегі жабдықтар, ресурстарды үнемдеу әдістері қарастырылады. Жылу энергиясымен жабдықтау үшін дәстүрлі емес энергия көздерін және ресурс үнемдеуді тиімді қолдану бойынша дағдылар қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жылуэнергетикалық жүйелерді математикалық модельдеу және оңтайландыру
  Несиелер: 4

  Модельдеудің модельдері мен түрлері, математикалық модельдерді құру принциптері, жылу-энергетикалық жүйелердегі жылу-масса алмасу процестерін математикалық модельдеу, ЖЭС негізгі жабдықтарын оңтайландыру мәселелері зерделенеді. Жылу-энергетикалық үдерістерді, жылу электр станциялары мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың қондырғылары мен жүйелерін модельдеу және оңтайландыру әдістерін қолдану біліктері мен дағдылары қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндері
  Несиелер: 12

  Қосымша құзыреттерді қалыптастыру мақсатында білім алушы зерделеу үшін айқындаған пәндердің және (немесе) модульдердің және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар
  Несиелер: 5

  Жылу электр станциялары мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың технологиялық тізбектерінде қолданылатын супер зарядтағыштар мен жылу қозғалтқыштарының теориясы мен дизайнының негіздері зерттелуде. Қозғалтқыштар мен айдағыштарды тексеру және конструктивтік есептеу, олардың мақсатына қарай оларды таңдау, айдағыштар мен жылу қозғалтқыштарының үнемділігі мен сенімділігін бағалау дағдылары қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компрессорлар, желдеткіштер және сорғылар
  Несиелер: 5

  Компрессорлардың, желдеткіштер мен сорғылардың, тарту-үрлеу қондырғыларының жіктелуі; айдау қондырғыларының құрылымы мен жұмыс принципі зерделенеді. Қалақты және көлемді сорғылар теориясының негіздері; компрессорлардың, желдеткіштердің және сорғылардың негізгі сипаттамалары қарастырылады. Сорғылар мен желдеткіштердің параметрлері мен сипаттамаларын есептеу дағдылары алынады. Пайдалану ерекшеліктерін, қондырғылардың жоғары тиімділігі мен сенімділігін қамтамасыз ететін нақты энергетикалық жүйелерге арналған машиналардың түрлерін таңдау принциптерін талдау дағдылары тәрбиеленеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жылуэнергетикадағы компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 4

  Сандық әдістердің элементтері, Алгоритмдеу әдістері, жылу энергиясының процестерін, қондырғылары мен жүйелерін зерттеу және модельдеу үшін есептеу экспериментін жүргізу, жылу энергиясын есептеуді жүргізуге арналған қолданбалы бағдарламалардың дайын пакеттері зерделенеді. Жылу энергетикасы объектілерін және жылу технологияларын есептеу, математикалық модельдеу үшін компьютерлік технологияларды қолдану білімдері, іскерліктері, дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жылу энергетикалық қондырғыларды сынау және баптау
  Несиелер: 5

  Жылу энергетикалық қондырғыларды сынау және баптау, автоматика және күш беретін электр жабдығы жүйелерін баптау және техникалық қызмет көрсету, Су дайындау қондырғылары (СДҚ) жабдықтарының технологиялық режимін баптау тәсілдері зерделенеді. Техникалық қызмет көрсетудің сенімділігін қамтамасыз ету әдістері; Технологиялық жабдықты сынаудың, жобалаудың, жаңғыртудың қазіргі заманғы әдістері, пайдалану сипаттамаларын жақсарту, экологиялық қауіпсіздікті арттыру, жылу-энергетикалық, жылу-техникалық және жылу-технологиялық жабдық ресурстарын үнемдеу жөніндегі іс-шаралар қаралады. Жылу энергетикалық қондырғылардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, дұрыс пайдалану, жөндеу және жаңғырту және сенімділігін қамтамасыз ету әдістері дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отын мен суды дайындау технологиясы
  Несиелер: 5

  ЖЭС, АЭС және өнеркәсіптік кәсіпорындарда суды өңдеудің қолданыстағы және жаңа технологиялары зерттелуде. Технологиялық схемалар, Су дайындау қондырғылары мен ЖЭС жүйелерінің конструкциялары, сарқынды суларды ұтымды пайдалану және залалсыздандыру технологиялары қарастырылады. Су дайындау қондырғылары мен жүйелерін пайдалану, Негізгі және қосалқы жабдықты таңдау және есептеу саласында дағдылар қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірісті цифрландыру
  Несиелер: 3

  Заманауи IT-технологияларды пайдалана отырып, автоматты режимде ЖЭС негізгі және қосалқы жабдықтарын реттеу тәсілдері зерттелуде. Кәсіпорындағы технологиялық процестерді реттеудің оңтайлы схемалары, ЖЭС-тегі процестерді автоматтандырылған басқарудың ақпараттық жүйелері мен ішкі жүйелері, жылу-энергетикалық қондырғыларды реттеуші органдардың жұмыс принциптері қарастырылады. ЖЭС-те жылу энергетикалық жабдықты автоматты реттеу мен басқаруды пайдалану дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылу электр станциясының электр машиналары
  Несиелер: 4

  Электр машиналарының жалпы теориясының типтері мен негіздерінің жұмыс сипаттамалары, олардың жұмыс принциптері – трансформаторлар, асинхронды машиналар, синхронды машиналар және тұрақты ток машиналары қарастырылады. Трансформаторлармен, синхронды және асинхронды машиналармен, тұрақты ток қозғалтқыштарымен жұмыс істеу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылу электр станцияларының қосымша жабдықтары
  Несиелер: 5

  Қосалқы жабдықтардың түрлері, конструкциялары, жұмыс қағидаттары, жылу электр станциясының технологиялық схемасында орналасуы зерделенеді. ЖЭС қосалқы жабдықтарының жылу және гидравликалық есептеулері, оның жұмысының тиімділігін таңдау және бағалау қарастырылады. Көмекші жабдықтың жұмысын есептеу, жобалау, реттеу, бақылау және қауіпсіздігі практикалық дағдылары алынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірісті жоспарлау және басқару
  Несиелер: 3

  Жылу-энергетикалық өндірісті жоспарлау және басқару жүйелері зерттелуде. Басқару функциялары, басқару жүйелерінің түрлері, жылу энергетикасы өндірісін жоспарлау негіздері, Жылу энергетикасындағы ғылыми зерттеулер мен инновациялық қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару әдістері қарастырылады. Өндірісті жоспарлау және басқару дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Су дайындаудың физико-химиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Су дайындау қондырғыларын пайдалану тәсілдері және электр станциялары мен жылу желілері кәсіпорындарының жұмысын қамтамасыз ету үшін суды дайындаудың физика-химиялық режимдері зерделенеді. Суды дайындау әдістері мен су-химиялық режимді ұйымдастыру құралдары, су дайындау қондырғыларының технологиялық схемалары, бақылау және жұмыс принциптері қарастырылады. Судың технологиялық параметрлерін, оны тазарту тәсілдерін анықтау, Су дайындау қондырғыларын таңдау және есептеу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылу электр станциясын электрмен жабдықтау және электр жабдықтары
  Несиелер: 4

  Трансформаторлар мен электр қозғалтқыштарының жұмыс принциптері, техникалық сипаттамалары, конструкциялары зерделенеді. Электромагниттік құрылғылардың жұмыс режимдері мен сипаттамаларына талдау жасалады. Жылу электр станцияларының электр жабдықтарын жобалау және құрастыру бойынша теориялық дағдылар қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылу энергетикасындағы басқару және инноватика
  Несиелер: 3

  Басқару әдістері (реттеу) және ТП АБЖ құру негіздері оқытылады. Қарастырылады автоматты басқарудың негізгі ұғымдары, технологиялық процестерді автоматтандыру схемалары, басқару объектілерінің математикалық сипаттамасы, жылу процестерін модельдеу. жылу электр станциялары объектілерін автоматты басқарудың қолдану дағдылары қалыптасады .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Энергoаудит және ЖЭС мониторингі
  Несиелер: 3

  ЖЭС негізгі жабдығының техникалық жай-күйін, жабдық жұмысының тиімділігін арттыру жолдарын талдау зерделенеді. ЖЭС энергетикалық аудиті мен мониторингін жүргізу, ЖЭС жабдықтары мен жүйелерінің энергетикалық балансы мен энергетикалық паспортын жасау әдістемесі қаралады. Энергетикалық ресурстар мен ысыраптарды нормалау тәсілдері бойынша дағдылар қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылуэнергетикалық жабдықтарды жөндеу және пайдалану
  Несиелер: 5

  Жабдықтарды монтаждау кестесін жасау тәсілдері және жылу энергетикалық жабдықтарды жоспарлы-алдын ала жөндеуді жоспарлау теориясы зерттелуде. Жылу энергетикалық жабдық жұмысының ақаулықтары мен істен шығу себептері қарастырылады. Жөндеу жұмыстарын жүргізу, жылу энергетикалық жабдықтарды пайдалану және сапасын бақылау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жылуэнергетикалық жүйелер және энергияны пайдалану
  Несиелер: 4

  ҚР энергетикасының құрылымы, энергия тасымалдаушылардың сипаттамасы, жылу және электр энергиясын өндіру және тұтыну жүйелері зерделенеді. Өнеркәсіптік және жылу-технологиялық өндірісте энергияны пайдалану қарастырылады. Негізгі жылу технологиялық қондырғылардың, жылу және электр энергиясын өндіру және тұтыну жүйелерінің жылу техникалық сипаттамаларын есептеу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өндірістік кәсіпорындардың энергия тасымалдағыштарын өндіру және тарату жүйелері
  Несиелер: 4

  Энергия көздерін өндіру және тарату жүйелерінің құрылымы, сипаттамалары мен жұмыс режимдері, өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергия тұтыну ауқымы зерделенеді. Жылу және электр энергиясын ұтымды өндіру және пайдалану бағыттары, қолданыстағы жабдықтарды жаңғырту әдістері қарастырылады. Технологиялық процестерді талдау, синтездеу және оңтайландыру әдістерін қолдану; ЖЭС параметрлерін есептеу үшін алгоритмдер мен бағдарламаларды пайдалану дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жылу электр станцияларында бу және газ турбиналары мен қондырғылар
  Несиелер: 6

  Бу және газ турбиналарының жұмыс принциптері, құрылымы және оларды пайдалану, турбиналардың конструктивті орындалуы, энергияның жоғалуы және турбиналардың тиімділігін арттыру жолдары зерделенеді. Бу және газ турбиналары мен қондырғылары мен олардың элементтерінің жылу, беріктік есептері қарастырылады. Бу және газ турбиналарын есептеу және таңдау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жылу электр станцияларын жобалау
  Несиелер: 6

  ЖЭС жабдықтарының орналасуы, ЖЭС пен ЖЭО жылу схемаларын есептеу әдістері зерттелуде. ЖЭС салу үшін қосалқы жабдықтар мен өнеркәсіптік алаңдарды таңдау, ЖЭС пен ЖЭО есептік жылу схемасы, тұтынушыға бу шығынын анықтау, технологиялық және өткір бу балансын есептеу, ЖЭО техникалық-экономикалық көрсеткіштері қарастырылуда. ЖЭС үнемділігін арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеу және орындау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жылу электр станция жабдықтарын пайдалану және жұмыс режимдері
  Несиелер: 5

  ЖЭС жылу энергетикалық жабдығының негізгі элементтерін пайдалану бойынша жүргізілетін жұмыстардың әдістері, түрлері, көлемі мен сипаты; жылу желілері жабдығын пайдалану теориясы зерделенеді; Біріккен энергия жүйелерінің құрамындағы ЖЭС жабдығы жұмысының ерекшеліктері; пайдаланудың негізгі міндеттері және жүктеменің диспетчерлік кестесі; жұмыс режимдерін басқару; ЖЭО мен жылу желілерін пайдаланудың негізгі мәселелері қаралады. Түрлі жүктемелерде ЖЭС техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіпорындардың жылуалмасу жабдықтары
  Несиелер: 5

  Жылу энергетикалық кәсіпорындардың жылу және масса алмасу жабдықтарын ұйымдастырудың прогрессивті принциптері мен схемалары зерттелуде. Кәсіпорындардың жылу алмастырғыш жабдықтары оны кейіннен таңдау, жобалау және пайдалану үшін есептеледі. Жылу масса алмасу аппараттарының элементтерін инженерлік есептеу, ЖЭС энергия көздерін ұтымды пайдалану дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жылу алмасу процесстері және аппараттары
  Несиелер: 5

  Жылу алмасу процестері мен аппараттарының заңдары мен түсініктері, денелер мен ортаның термофизикалық сипаттамалары зерделенеді. Жылу алмастырғыштарды есептеу әдістемесі қарастырылады, қондырғылардың, жүйелердің және олардың элементтерінің жылу техникалық схемалары жасалады және оңтайландырылады. Күрделі жылу алмасу аппараттарын жылутехникалық есептеу дағдылары қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON10

  Стандартты емес жағдайларда шешім қабылдау, зерттеу, кәсіпкерлік дағдыларды қолдана отырып тәуекелдерді бағалау.

 • Код ON11

  Өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі тәрбиелеу, салауатты өмір салты, командада жұмыс істеу дағдыларын көрсету.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте жаратылыстану, математикалық, қоғамдық, әлеуметтік-экономикалық және инженерлік білімдерін, деректерді математикалық өңдеу әдістерін, ғылыми және эксперименттік зерттеулерді, нормативтік құжаттар мен экономикалық талдау элементтерін көрсету.

 • Код ON8

  Турбиналар мен қосымша жабдықтар жұмысының техникалық көрсеткіштерін талдау негізінде жылу-техникалық жабдықтарды модельдеу және оңтайландыру арқылы жылу энергетикасы объектілерінің жобалау, пайдалану және монтаждау-баптау жұмыстарын орындау.

 • Код ON12

  Дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдары тұрғысынан әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіруді жүзеге асыру.

 • Код ON4

  Жылу желілерінің, қазандық агрегаттарының су-химиялық режимін, жылу қозғалтқыштары мен сығымдағыштардың, жылу процестерінің жұмысын реттеу режимін таңдау.

 • Код ON3

  Ақпараттық және компьютерлік сауаттылықты; цифрлық техниканы және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану.

 • Код ON1

  Академиялық адалдықтың принциптері мен мәдениетін түсіне отырып, кәсіби ортада және қоғамда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін қарым-қатынас жасау.

 • Код ON7

  Жылу-масса алмасу аппараттарын таңдау кезінде техникалық-экономикалық есептеулер жүргізу, жылу-энергетикалық қондырғыларды автоматты басқару және жылу энергетикасының экологиялық мәселелерін шешу жолдары.

 • Код ON6

  Электр және магниттік тізбектердің негізгі заңдарын, электр энергиясын өндіру, беру және тарату әдістерін, жылу және электр энергетикалық қондырғыларды өлшеуге арналған техникалық құралдарды қолдану.

 • Код ON9

  Жылу энергетикалық және жылу технологиялық жабдықтарды сынау, жөндеу, пайдалану және қызмет көрсету, коррозиядан қорғауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

 • Код ON5

  Жылу энергетикалық қондырғылар мен аппараттарда тиімділікті арттыру үшін термодинамика, гидродинамика, жылу-масса алмасу процестерін талдау және есептеу әдістерін қолдану.

Top