Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04103 Экономика в Міржақып Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • инновациялар мен инвестицияларды басқару мүмкіндігі болу және кәсіпорындардың стратегиялық дамуының тиімді бағыттарын таңдай білу
 • кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін қолдау үшін талдау қажеттілігін білуді және түсінуді көрсету және нәтижелік көрсеткіштерге әр түрлі факторлардың сандық әсерін есептей білу
 • түрлі көзқарастарды білу қабілетін көрсету, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, өз бетінше және командада тиімді жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болу
 • бухгалтерлік есеп және қаржы негіздерін білуді және түсінуді шығындарды азайтуға және кәсіпкерлік құрылымдардың жұмыс істеу тиімділігін арттыруға бағытталған міндеттерді шешумен байланыстыру
 • заманауи техникамен жұмыс істеу дағдысын бағалау және кәсіби міндеттерді шешу үшін ақпараттық технологияларды қолдану білігін көрсету
 • ұлттық және жаһандық тұрақты даму қажеттілігі туралы түсінік болу
 • өмір сүру ортасының даму заңдылықтарын, Әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу мен түсінуді және оларды өзінің кәсіби қызметінде және қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени саласында қолдана білуді көрсету
 • бизнес-пәндердің кең спектрін егжей-тегжейлі білу және түсіну, кәсіпкерлік қызметтің нәтижелерін бағалай білу және бизнес-мәселелерді шешуді ұсыну
 • әртүрлі контекстерде жинақталған тәжірибені тану және кәсіби қызметтің түрлі салаларында экономикалық білім негіздерін қолдану қабілетін көрсету
 • типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны білу мен түсінуді көрсету, шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің макроэкономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін есептеуді орындай білу
 • ауызша және жазбаша, оның ішінде өзге тілді коммуникацияларды білу мен түсінуді көрсету және оларды кәсіби қызметте қолдана білуді көрсету
 • іскерлік әлемдегі басқару қызметінің динамикасын түсіну және басқару қызметінің әр түрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын қолдана білу
Top