Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05301 Физика в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • физиканың базалық теориялық білімі бойынша ұйымдастырушылық-басқарушылық мәселерді шешу үшін практикалық дағдылар мен іскерлікті пайдалану;
  • практикалық-бағытталған есептерді шешу үшін математикалық білімдер мен әдістерді қолдану, графиктер, диаграммалар, статистикалық сипаттағы ақпаратты талдау түрінде берілген сандық деректерді талдау, бақылаудағы физикалық процестерді, фактілер мен құбылыстарды талдау және синтездеу кезінде математикалық әдістерді қолдану;
  • заманауи бағдарламалық құралдармен, құрылғылармен және қондырғылармен жұмыс істей білу; игерген зерттеу дағдыларын қолдану, физика саласындағы кәсіби салада креативтілікке және жаңа идеяларды табысты іске асыруға ынталандыру;
  • физика саласындағы маманның құзыреттілігі шеңберінде мемлекеттік және шет тілдерінде ауызша және жазбаша коммуникацияның әртүрлі типтерінің базалық әдістері мен тәсілдерін меңгеру.
  • құқық, академиялық адалдық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, ұлттық-рухани құндылық, экономика және бизнес, экология, өмір қауіпсіздігі, менеджмент және көшбасшылық салаларында өз бетінше жаңа білім мен дағдыларды меңгеру;
  • физика және математика саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің негізгі нәтижелерін оқытылып жатырған құбылыс немесе заңға қатысты теория ретінде тұжырымдау;
  • жалпы теориялық физиканың негізгі ұғымдарын, заңдары мен модельдерін білу, ғылыми мәселені шешуде қолданбалы аспектіні көре отырып, нәтижені сауатты көрсету және интерпретациялау;
  • физикалық және математикалық пәндер бойынша алынған білімдерді дайындық бағыты бойынша оқытылатын пәндерді білімді сәтті меңгеру үшін қолдану;
  • оқу-зерттеу жұмысты, академиялық жазуды ұйымдастыру, физикалық экспериментті әдістемелік сауатты орындау;
  • физика саласында ұйымдағы стандарттарға сай жұмыс нәтижелерінің дұрыстығын дәлелдеу мен түсіндіру, мәліметтерді өңдеуге арналған аспап құралдарды таңдай білу;
Top