Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07204 Пайдалы қазбаларды байыту в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың практикалық дағдыларын және шаруашылық жүргізудің нарықтық түрі жағдайында байыту өндірісінің жұмыс істеуінің экономикалық механизмі туралы білімді қолданады
 • Практикалық қызметте байыту үдерістерінің физикалық-химиялық мәні туралы білімді қолданады, сондай-ақ минералдар мен жыныстарды және олардың генезисін, кеннің ілеспе бағалы және зиянды компоненттерін табу нысанын анықтай отырып, кендердің кешенділігін бағалайды, кендердің химиялық-минералогиялық балансын құрады
 • Байыту өнімдерін сусыздандыру сұлбаларын құру, жабдықты таңдап және сусыздандыру үдерісінің параметрлерін анықтайды, сондай-ақ сарқынды және айналмалы су сапасының көрсеткіштерін анықтай отырып, құнды компоненттің шығынын болдырмау үшін оны тұрақтандыру мақсатында үдеріске әсер ету және ағынды суларды тазартудың ұтымды әдістерін пайдаланады
 • Қатты пайдалы қазбаларды қайта өңдеу жұмыстарын жүргізу кезінде еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі жүйелерді әзірлейді
 • Тау-кен өнеркәсібі кәсіпорындарының қоршаған ортамен өзара әрекеттесу нәтижелерін талдайды, сондай-ақ атмосфераны, гидрофераны, литосфераны қорғау әдістері мен тәсілдерін таңдайды, ластанған және бүлінген жерлерді қалпына келтіреді
 • Қара және түсті металдар кендерін, металл емес пайдалы қазбаларды байытудың, техногендік шикізатты (ферроқорытпа өндірісінің қождарын) өңдеудің технологиялық сұлбаларын әзірлейді, пайдалы қазбаларды өңдеудің технологиялық үдерістерінің көрсеткіштерін есептейді
 • Байытудың тиісті технологиялық сұлбасын іске асыруға арналған жабдықтың оңтайлы кешенін таңдайды және есептейді, технологиялық үдерісті жүргізудің, бақылаудың және автоматтандырудың оңтайлы режимдерін негіздейді
 • Кен дайындау цехының негізгі технологиялық жабдықтарын және кен дайындаудың оңтайлы сұлбасын таңдау және есептеу, бұл ретте кен дайындау цехындағы авариялық жағдайларда дұрыс шешім қабылдай отырып, кен дайындау жабдықтары жұмысының оңтайлы параметрлерінен ауытқу себептерін табады және жояды
 • Машина конструкциялары мен элементтеріне беріктікке есептеулер жүргізіледі және олардың кен байыту өндірісіндегі өнімділігі мен тиімділігін анықтайды, машиналардың техникалық күйін және пайдалану үдерісінде олардың сенімділігін бағалайды
 • Кеннің заттық, химиялық және басқа да қасиеттеріне байланысты байытудың белгілі бір әдістерін пайдаланудың орындылығын негіздейді, ұнтақтау кинетикасын зерделеу және ұнтақтаудың қажетті ірілігін береді, байытуды зерттейді, сондай-ақ метрологиялық нормалар мен ережелерге сүйене отырып, пайдалы қазбаларды байыту саласындағы ұлттық және халықаралық стандарттардың талаптарын орындай отырып алынған нәтижелердің дұрыстығын бағалайды
 • Қажетті эксперименттерді жоспарлайды және жүргізеді, ғылыми зерттеу жұмыстарын орындайды, ұсынылған кен сынамасын бөледі, минералды шикізаттың минералогиялық, заттық және гранулометриялық құрамын зерттеу үшін сынамалар дайындайды, кәсіби қызметте компьютерлік графика құралдарын қолдана отырып, нәтижелерді түсіндіреді және қорытынды жасайды
 • Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары әдістерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық мәдениетті және кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеуді меңгереді, сонымен қатар, бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етуге бағытталған ұйымның стратегиясын талдау, әзірлеу және жүзеге асыру дағдыларын игереді, сондай-ақ кәсіби деңгейде шет тілдерін қолданады
Top